Organoversikt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Faste

Arbeidsmarkedsavdelingen

1           84-0010
Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene

Postboks 8019 Dep 0030 Oslo
Opprettet ved kongelig resolusjon.
Legge fram bakgrunnsmateriale for inntektsoppgjørene. Foreta etterregning av avsluttede oppgjør.
Antall møter i 2006: 18
Utgifter i 2006: 1250000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Andre endringer

Medlemmer
. Olsen, Øystein, direktør , Statistisk sentralbyrå, Bærum, 1999, 2005, leder
. Brathaug, Ann Lisbet, seksjonsleder , Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2003
. Stølen, Bjørn Tore, sjefsøkonom , Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, Oslo, 1999, 2003
. Horneland, Ellen, økonom , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2003
. Orskaug, Erik, sjefsøkonom , Unio, Oslo, 2003
. Skeie, Inge, underdirektør , Finansdepartementet, Oslo, 2006
. Skille, Jørn, statens personaldirektør , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Moss, 2005
. Haartveit, Lars Eivind, sjefsøkonom , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Bærum, 1999, 2003
. Bjerkedal, Nina, ekspedisjonssjef , Finansdepartementet, Oslo, 2005
. Magnussen, Olav Andreas, spesialrådgiver , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 1983, 2003
. Sundnes, Per Kristian, forhandlingssjef , KS, Lørenskog, 2003
. Lie, Solveig, avdelingsdirektør , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Asker, 2003
. Reegård, Stein, sjefsøkonom , Landsorganisasjonen i Norge, Bærum, 1993, 2003
. Nymo, Synnøve, sjefsøkonom , Arbeidsgiverforeningen NAVO, Oslo, 2006
. Storrødvann, Tove, generalsekretær , Norges Juristforbund, Ski, 1999, 2003

2           15-0240
Utvalg til å føre forhandlinger om ny jordbruksavtale

Postboks 8019 Dep 0030 Oslo
Oppnevnt 15.03.1994 ved kongelig resolusjon og 24.03.2000 av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
Føre forhandlinger på vegne av departementet med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om ny jordbruksavtale.
Antall møter i 2006: 20
Utgifter i 2006: 89000
Medlemmenes funksjonstid: 2 år
Overført til/fra annet departement

Medlemmer
. Grue, Per Harald, departementsråd , Landbruks- og matdepartementet, Ås, 1976, 2004, leder
. Forsell, Leif O., ekspedisjonssjef , Landbruks- og matdepartementet, Ås, 2004
. Glosli, Anne Marie, avdelingsdirektør , Landbruks- og matdepartementet, Eidsberg, 2004
. Leirpoll, Arnulf, avdelingsdirektør , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Bærum, 1997, 2004
. Smith, Elisabeth, førstekonsulent , Finansdepartementet, Bærum, 2004
. Grønningsæter, Geir, seniorrådgiver , Miljøverndepartementet, Oslo, 2002, 2004
. Skjeflo, Per Arne, avdelingsdirektør , Finansdepartementet, Oslo, 1998, 2004
. Nersten, Ragnhild, rådgiver , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Bærum, 2000, 2004

Pensjonsavdelingen

3           06-0200
Styret for pensjonsordningen for sykepleiere

Kommunal Landspensjonskasse, Postboks 1733 Vika
Opprettet av Sosialdepartementet i henhold til lov av 22. juni 1962 om pensjonsordning for sykepleiere § 32.
Utgiftene dekkes av pensjonskassen
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Olsen, Hilde, direktør , Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo, 2005, 2006, leder
2.. Jesnes, Harald, ass. forhandlingssjef , Norsk Sykepleierforbund, Sørum, 1990, 2006
3.. Myhre, Bjørn, direktør , Arbeidsgiverforeningen NAVO, Vestre Toten, 2006

Varamedlemmer
2.. Gjerdalen, Marit, advokat , Norsk Sykepleierforbund, Oslo, 2006
3.. Øhrn, Hege, rådgiver , KS, Drammen, 2006

Andre tilknyttede personer
1.. Sivertsen, Mølmesdal Anita, underdirektør , Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo, 2005, 2006

4           06-0210
Styret i Pensjonstrygden for sjømenn

Postboks 8143 Dep
Opprettet 28.01.1949 ved kongelig resolusjon i henhold til lov om pensjonstrygd for sjømenn av 3. desember 1948, § 35.
Utgiftene dekkes av pensjonskassen
Antall møter i 2006: 4
Utgifter i 2006: 49733
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Olsen, Hilde, direktør , Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo, 2003, leder
2.. Storøy, Rigmund, nestleder , Norsk Sjømannsforbund, Bergen, 1999, 2003
3.. Muren, Arnljot, generalsekretær , Det norske maskinistforbund, Sande (Møre og Romsdal), 1999, 2003
4.. Leinebø, Jan M., direktør , Troms fylkes dampskibsselskap, Tromsø, 1999, 2003
5.. Midelfart, Edith, advokat , Norges Rederiforbund, Oslo, 1982, 2003

Varamedlemmer
1.. Sletbak, Bente, rådgiver , Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oppegård, 1995, 2003
2.. Furuvik, Anita, forbundsstyremedlem , Norsk Sjømannsforbund, Trondheim, 2003
3.. Røine, Rune Larsen, forbundssekretær , Norsk Sjøoffisersforbund, Vestby, 2003
4.. Torsnes, Marit, administrasjonssekretær , Rederienes Landsforening, Nesodden, 2003
5.. Tangen, Pål, advokat , Norges Rederiforbund, Asker, 2003

Velferdspolitisk avdeling

5           06-0450
Det faglige utvalg for førerhundspørsmål

NAV Hjelpemidler og spesialenh, Postboks 0125, 0130 Oslo
Opprettet av Sosialdepartementet
Rådgivende organ for Rikstrygdeverket i spørsmål om førerhundarbeid, bl.a. godkjenning av hunder, kandidater, ekvipasjer. Også rådgivende organ for førerhundskolene.
Antall møter i 2006: 22
Utgifter i 2006: 1218079
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Sørli, Anny, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Aurskog-Høland, 1980, 2004, leder
2.. Hauge, Jorun, førstekonsulent , Huseby kompetansesenter, Oslo, 1998, 2004, nestleder
3.. Grefsrud, Jakob, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Vestre Toten, 1978, 2003
4.. Oleivsgard, Knut, fysioterapeut , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 1989, 2004

Varamedlemmer
1.. Eriksen, John Olav, politiavdelingssjef , Oslo politikammer, Fet, 1985, 2004
2.. Lindbæk, Sjur, førstekonsulent , Huseby kompetansesenter, Oslo, 2004
3.. Halvorsen, Geir, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Fet, 2000, 2003
4.. Sørtveit, Torleif A., uføretrygdet , Norges Blindeforbund, Kristiansand, 1991, 2004
5.. Misund, Hanne Beate, uføretrygdet , ingen arbeidsgiver, Trondheim, 2007
6.. Bjørke-Olssen, Arve, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Elverum, 2007

6           06-2150
Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

NAV Klage og anke Oslo og Aker, Postboks 9343 Grønland, 0135 Oslo
Opprettet 14.06.1978 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Uavhengig klagenemnd som avgjør tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 164053
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Andre endringer

Medlemmer
1.. Kjønstad, Asbjørn, professor , Universitetet i Oslo, Inst. for offentlig rett, Oslo, 1978, 2003, leder
2.. Husebø, Margrethe, advokat , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2001, 2003
3.. Bomo, Kristin, advokat , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 1993, 2003

Varamedlemmer
1.. Robberstad, Leiv, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Oslo, 1995, 2003
2.. Egede-Nissen, Gerd, advokat , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2003
3.. Skaug, Haakon, advokat , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 1990, 2003

7           06-0580
Statens råd for funksjonshemmede

Postboks 7075 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Opprettet 31.01.1969 ved kongelig resolusjon
Rådet ble omorganisert ved kgl. res. av 9. mai 1986 og endret ved kgl.res. av 31. mai 1991, 11. august 1995 og 6. august 1999. Rådets funksjon: Gi anledning til drøftinger mellom rådets medlemmer og representanter for off. instanser og institusjoner om spørsmål av betydning for funksjonshemmedes situasjon. Uttale seg om spørsmål som blir forelagt. Innhente informasjon for å kunne komme med tilrådinger og initiativ. Drive utadrettet informasjon. Rådet oppnevnes av Kongen som også oppnevner leder og nestleder. 3 av medlemmene oppnevnes etter forslag fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og 2 medlemmer oppnevnes etter forslag fra Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner. Oppnevningen gjelder for 4 år.
Antall møter i 2006: 38
Utgifter i 2006: 2500000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Tøssebro, Jan Fredrik Støren, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2003, leder
2.. Stureson, Rune, jurist , Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oppegård, 1999, 2003, nestleder
. Kirknes, Thyra, informasjonskonsulent , Norges Parkinsonforbund, Oslo, 2006
3.. Jakobsen, Torild Karine, seniorrådgiver , Sosial- og helsedirektoratet, Bodø, 1995, 2003
4.. Stafsnes, Tor, ass. fylkesmann , Fylkesmannen i Finnmark, Vadsø, 2003
5.. Fossberg, Solfrid, rådgiver , Sogn og Fjordane fylkeskommune, Leikanger, 2003
6.. Asmervik, Sigmund, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Moss, 1999, 2003
7.. Nigardsøy, Åge, forbundsleder , Norges Blindeforbund, Trondheim, 2003
8.. Ramberg, Margaret Sandøy, forbundsleder , Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Ski, 2003
9.. Arum, Liv Helene, generalsekretær , Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo, 2002, 2003
10.. Ihme, Ingrid, leder , Telenor ASA, Oslo, 2003
12.. Buvik, Gunnar, rådgiver , selvstendig næringsdrivende, Sarpsborg, 1999, 2003
13.. Haualand, Hilde, forsker , Fagbevegelsens forskningssenter, Ås, 2003

8           06-2590
Statens seniorråd

Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Opprettet 03.01.1985 av Sosialdepartementet i henhold til kgl. res. 27. april 1984, med forløper i Rådet for eldreomsorgen fra 1970.
Endret navn og mandat ved oppnevningen i 2002.
Statens seniorråd er et rådgivende organ for offentlige myndigheter og institusjoner på nasjonalt nivå som på et fritt og selvstendig grunnlag tar opp forhold som angår seniorers aktivitet og deltakelse i samfunnslivet.
Med seniorer menes personer over 50 år.
Rådet skal med et kritisk og uavhengig utgangspunkt sette fokus på eldres behov og krav på medbestemmelse og deltakelse, uavhengighet, selvutfoldelse, omsorg og verdighet.
Rådet skal være spesielt oppmerksom på sider ved eldreomsorgen og eldrepolitikken som angår eldre med særlige behov for tiltak. I sitt arbeid må rådet gis anledning til å drøfte spørsmål av betydning for eldre med representanter for aktuelle sentrale instanser og institusjoner.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 1497000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Leveraas, Ivar, direktør , Direktoratet for arbeidstilsynet, Oslo, 2006, leder
. Birkeland, Roushan, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2006, nestleder
. Hilsen, Anne Inga, sosiolog , Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo, 2006
. Eriksen, Einar A., pensjonist , ingen arbeidsgiver, Tromsø, 2006
. Herlofsen, Erik Råd, konserndirektør , Storebrand ASA, Oslo, 2004, 2006
. Tungesvik, Hans Olav, psykiater , selvstendig næringsdrivende, Etne, 2002, 2006
. Knudsen, Inger Johanne, pensjonist , ingen, Bergen, 2005, 2006
. Næsvold, Karin, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Tromsø, 2006
. Stoltenberg, Karin, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2002, 2006
. Jernquist, Leif, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Notodden, 2006
. Fjellheim, Paul, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Røros, 2006
. Bjørgen, Randi, Gabril, seniorrådgiver , Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, Trondheim, 2006

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

9           06-3230
Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven


Oppnevnt ved kgl. res. 3.02.2006
Antall møter i 2006: 13
Utgifter i 2006: 149200
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Bjurstrøm, Hanne Inger, seniorrådgiver , Miljøverndepartementet, Oslo, 2006, leder
. Strøm, Elisabeth Lea, advokat , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2006
. Rotmo, Karl Inge, advokat , Landsorganisasjonen i Norge, Trondheim, 2006

Varamedlemmer
. Barlinn, Anette Lunde, advokat , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2006
. Brustad, Tor Sverre, advokat , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2006
. Arntzen, Wenche Elizabeth, advokat , Advokatfirmaet Kluge DA, Oslo, 2006

Sekretær
. Sunde, Arvid Magnar, seniorrådgiver , Arbeidstilsynet, Oslo, 2006

10           06-0100
Den norske ILO-komite

Postboks 8004 Dep
Opprettet av Sosialdepartementet
Den viktigste oppgave er å drøfte saker som følger av vårt medlemskap i den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Den drøfter også andre internasjonale spørsmål som gjelder arbeidsmarked, sysselsetting og arbeidsmiljø.
Antall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: 39128
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer

Arbeidstakerne
. Eriksson, Bjørn, rådgiver , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2005

Fra Regjeringen
. Bratvold, Erik, forbundsleder , Norsk Sjømannsforbund, Nittedal, 1995


. Singsaas, Gry, rådgiver , Direktoratet for arbeidstilsynet, Trondheim, 2006

Fra Regjeringen
. Ryen, Harald Andre, avdelingsdirektør , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Skedsmo, 2003, leder
. Keim, Lars Sverre, seniorrådgiver , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 1999
. Stenvold, Thoralf, seniorrådgiver , Utenriksdepartementet, Oslo, 2004

Arbeidstakerne
. Kleppe, Anders, utredningssjef , Akademikerne, Oslo, 2000
. Eggen, Gjertrud, seniorrådgiver , Unio, Oslo, 2002
. Theodorsen, Karin Beate, nestleder , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 1997
. Jonsrud, Dag Bjørnar, seniorrådgiver , Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, Oslo, 2006

Arbeidsgiverne
. Midelfart, Edith, advokat , Norges Rederiforbund, Oslo, 1994
. Nordlie, Kim, direktør , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo, 2002

Arbeidstakerne
. Overaae, Liv, rådgiver , KS, Oppegård, 2004

Arbeidsgiverne
. Bøhagen, Odd, avdelingsdirektør , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 2000
. Riddervold, Toril, konsulent , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2002
. Lindefjeld, Vidar, seniorrådgiver , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2004

Varamedlemmer

Arbeidstakerne
. Parker, Christine, rådgiver , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2005


. Blokkum, Merete, rådgiver , Direktoratet for arbeidstilsynet, Trondheim, 2006

Arbeidsgiverne
. Øyna, Dag Kjetil, advokat , Næringsmiddelbedriftenes Landsforening, Nesodden, 1999
. Slåen, Reidun, rådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 2000

11           05-0400
Rikslønnsnemnda

Postboks 8019 Dep
Opprettet 10.02.1956 ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. desember 1952 nr. 7 om lønnsnemnd
Frivillig tvisteløsningsorgan for partene i arbeidslivet ved tvister etter arbeidstvistloven § 6 nr. 3.
Antall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: 522998
Medlemmenes funksjonstid: 3 år
Overført til/fra annet departement

Medlemmer

Faste medlemmer
. Norum, Anne Britt Evensen, avdelingsdirektør , Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Oslo, 1993, 2004
. Husby, Stein, sorenskriver , Kongsberg tingrett, Kongsberg, 2000, 2004, leder
. Strøm, Steinar Øivind, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 1990, 2004

Arbeidstvistlovens område: Arbeidstakerinteresser
2.. Flåthen, Roar, nestleder , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2001, 2004

Arbeidstvistlovens område: Arbeidsgiverinteresser
. Berge, Lars Chr., viseadm. direktør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Bærum, 1983, 2004

Tjenestetvistlovens område: Tjenestemannsinteresser
2.. Øye, Morten, leder , LO Stat, Frogn, 2004

Tjenestetvistlovens område: Statens interesser
. Skille, Jørn, statens personaldirektør , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Moss, 2004

Varamedlemmer

Arbeidstvistlovens område: Arbeidstakerinteresser
1.. Olsen, Per Gunnar, førstesekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 1995, 2004
2.. Engebretsen, Per, forhandlingsdirektør , Unio, Oslo, 1995, 2004
3.. Thoresen, Finn Erik, nestleder , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2001, 2004
4.. Lekang, Rita, LO-sekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Bodø, 2001, 2004
5.. Bjørgen, Randi, Gabril, seniorrådgiver , Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, Trondheim, 1989, 2004
6.. Stensrud, Ellen, LO-sekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Lørenskog, 2001, 2004
7.. Blankholm, Aud, generalsekretær , Norsk Sykepleierforbund, Oslo, 2004
8.. Sundnes, Trine Lise, sekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2001, 2004

Arbeidstvistlovens område: Arbeidsgiverinteresser
1.. Stokland, Kirsti, bedriftsrådgiver , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 1992, 2004
2.. Flaat, Gunnar, forhandlingsdirektør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 1986, 2004
3.. Naper, Helen, rådgiver , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2004

Tjenestetvistlovens område: Tjenestemannsinteresser
1.. Kvalheim, Tore Eugen, første nestleder , Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, Oslo, 2004
2.. Aarflot, Jan Olav, personaldirektør , Høgskolen i Østfold, Hvaler, 2004
3.. Lilleheie, Turid, leder , Norsk Tjenestemannslag, Oslo, 2004

Tjenestetvistlovens område: Statens interesser
1.. Jarnæs, Grete Antonie, underdirektør , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 2004
2.. Haugen, Ingrid, avdelingsdirektør , Samferdselsdepartementet, Oslo, 1995, 2004
3.. Stenbro, Kyrre, avdelingsdirektør , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2004

Sekretær
. Jarbo, Eli Mette, rådgiver , Kommunal- og regionaldepartementet, Bærum, 1998, 2004
. Brattset, Turid, rådgiver , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Oslo, 2005

12           05-1390
Tariffnemnda

Postboks 8019 Dep
Opprettet ved kgl.res. 01.01.1994.
Det følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler (lov 4. juni 1993 nr. 58) § 2 at Kongen skal oppnevne en tariffnemnd. Tariffnemnda har myndighet til å treffe vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidsakere som utfører arbeid av den art tariffavtalen omfatter.
Antall møter i 2006: 13
Utgifter i 2006: 124175
Medlemmenes funksjonstid: 3 år
Overført til/fra annet departement

Medlemmer
1.. Mo, Ellen, lagdommer , Borgarting lagmannsrett, Oslo, 1994, 2006, leder
2.. Austbø, Anne, sorenskriver , Asker og Bærum tingrett, Oslo, 1994, 2006
3.. Lindholt, Tore, cand.oceon , ingen, Skedsmo, 1994, 2006
4.. Flåthen, Roar, nestleder , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2006
5.. Melsom, Nina, advokat , Næringslivets Hovedorganisasjon, Bærum, 2004, 2006

Varamedlemmer
4.. Stensrud, Ellen, LO-sekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Lørenskog, 2003, 2006
5.. Berge, Lars Chr., viseadm. direktør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Bærum, 2003, 2006

Sekretær
. Stueflaten, Bodil, rådgiver , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Bærum, 2004
. Jarbo, Eli Mette, rådgiver , Kommunal- og regionaldepartementet, Bærum, 1998, 2006
. Sogn, Maria Gangsaas, rådgiver , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Oslo, 2006

13           05-0410
Bedriftsdemokratinemnda

Postboks 8019 Dep
Opprettet 15.12.1972 ved kongelig resolusjon
Behandle søknader om unntak fra lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper §§ 8-17 - 8-20, lov av 21. juni 1985 nr 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) §§ 2-10 og 2-13 annet, tredje og fjerde ledd.
Antall møter i 2006: 18
Utgifter i 2006: 287019
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
1.. Knudsen, Gudmund, advokat , Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, Bærum, 1985, 2006, leder
2.. Taraldsrud, Liv Synnøve, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Kongsberg, 2000, 2006, nestleder
3.. Johannessen, Espen, advokat , Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Tromsø, 2003, 2006
4.. Sandnes, Håvard K., advokat , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2006
5.. Harto, Ingebjørg, avdelingsdirektør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2000, 2006
6.. Robberstad, Kristin, advokat , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2004, 2006
7.. Granden, Gro, rådgiver , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 1986, 2006

Varamedlemmer
2.. Markhus, Sissel, juridisk rådgiver , Rikshospitalet, Oslo, 2003, 2006
3.. Ofstad, Tone, kst. avdelingsdirektør , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2002, 2006
4.. Husebø, Margrethe, advokat , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2006
5.. Lindefjeld, Vidar, seniorrådgiver , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 1994, 2006
6.. Hagen, Ragnhild Marie, advokat , Landsorganisasjonen i Norge, Bærum, 2001, 2006
7.. Bodding, Knut, avdelingsleder , Landsorganisasjonen i Norge, Moss, 2003, 2006

Sekretær
. Stueflaten, Bodil, rådgiver , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Bærum, 2004, 2006
. Sogn, Maria Gangsaas, rådgiver , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Oslo, 2005

Integrasjons- og mangfoldsavdelingen

14           06-3190
Styre for Delta-senteret

Delta-senteret, P.b. 7000 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Styret ble opprettet i 2001.
Delta-senterets virksomhet ledes av et styre som skal sørge for at senterets virksomhet drives og utvikles i henhold til fastsatte mål, mandat og resultatkrav.
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 69680
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
. Vist, Ottar, leder , RO - ressurssenter for omstilling i kommunene, Stjørdal, 2001, 2003, leder
. Skotland, Øivind, prosjektleder , Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo, 2001, 2003, nestleder
. Hagen, Arnt, daglig leder , Funksjonshemmedes fellesorg. Østfold, Trøgstad, 2003
. Hestnes, Dagfrid, rådgiver , Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo, 2003
. Lidal, Eli, prosjektleder , SINTEF UNIMED, Trondheim, 2001, 2003
. Flø, Ragna, konsulent , Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo, 2003
. Rønnevig, Tone, rådgiver , Statens bygningstekniske etat, Oslo, 2001, 2003
. Laberg, Toril Margareth, ergoterapeut , Sosial- og helsedirektoratet, Oslo, 2003

Varamedlemmer
. Olsen, Aina, konsulent , Sosial- og helsedirektoratet, Oslo, 2003
. Hole, Arnt, styreleder , Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo, 2003
. Nygård, Bjørn Sverre, formidler , Hjelpemiddelsentralen, Trondheim, 2001, 2003
. Skattebu, Eli, sekretær , Oslo kommune, Oslo, 2001, 2003
. Horge, Hilde K. Westgaard, kontorleder , Foreningen for muskelsyke, Hamar, 2001
. Jansen, Jan Ivar, overingeniør , Bærum kommune, Bærum, 2001, 2003
. Sund, Terje, kontorsjef , Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ringsaker, 2001, 2003
. Røstum, Åse Norang, sivilingeniør , Statens bygningstekniske etat, Oslo, 2003

15           05-1590
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndigheten KIM

Hausmannsgate 23-25, Postboks 8059 Dep, 0031 OSLO

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene er et regjeringsoppnevnt utvalg som har to funksjoner:
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 600000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Kumar, Rita, flyktningekonsulent , Orkdal kommune, Trondheim, 0, leder
. Hamnes, Andreas, ordfører , Skedsmo kommune, Skedsmo, 0
. Sankei, Anna Naiyoma, flyktningekonsulent , Lier kommune, Lier, 0
. Grette, Anne-Lise, førstekonsulent , Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo, 0
. Lika, Arber Sokol, fabrikkarbeider , -, Råde, 0
. Bakken, Barbro A., ekspedisjonssjef , Kommunal- og regionaldepartementet, Ski, 0
. Borch, Bjørn Christian, politiker , -, Oslo, 0
. Mohamed, Daha Abdi Haji, lærer , Skien kommune, Skien, 0
. Gemtessa, Daniel, transportarbeider , -, Oslo, 0
. Sebastian, Edgar Ahila, student , -, Skedsmo, 0
. Solberg, Elisabeth, fung. avdelingsleder , Kultur- og kirkedepartementet, Oslo, 0
. Ali, Farah, rådgiver , NHO, Oslo, 0
. Johnson, Fredric B., kontormedarbeider , -, Bodø, 0
. Englund, Grazyna Borowiec, koordinator , NIVA, Ås, 0
. Thuen, Gretha Evelin, politiker , -, Våler (Østfold), 0
. Hodnebrug, Hanne, politiker , -, Oslo, 0
. Holmås, Heikki, stortingsrepresentant , Stortinget, Oslo, 0
. Røynesdal, Kjell, avdelingsdirektør , Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo, 0
. Sørheim, Kristin, distriktsveterinær , Fylkesveterinæren i Møre og Romsdal, Tingvoll, 0
. Kaur, Lavleen, konsulent , Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter - KIM, Oslo, 0
. Quesada, Loyda, sosionom , Stavanger kommune, Stavanger, 0
. Deghan, Maryam, - , -, Kristiansand, 0
. Soofi, Muhammed Anwar, selvstendig næringsdrivende , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 0
. Nadarajah, Navaratnarajah, ingeniør , -, Trondheim, 0
. Tiro, Nisveta, flyktningekoordinator , Røde Kors - Oppland, Øyer, 0
. Wålengen, Odd, avdelingsdirektør , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Horten, 0
. Thommesen, Olaf, politiker , -, Oslo, 0
. Bendiksby, Ragnhild, underdirektør , Justis- og politidepartementet, Oppegård, 0
. Salar, Salih, ingeniør , -, Bergen, 0
. Gabriel, Sara J., student , -, Skedsmo, 0
. Øye, Signe, stortingsrepresentant , Stortinget, Hobøl, 0
. Urbye, Ståle, utreder , Fremskrittspartiet, Oslo, 0
. Brekke, Tove, avdelingsdirektør , Kunnskapsdepartementet, Oppegård, 0
. Quoc Cuong, Truong, student , -, Ålesund, 0
. Nordby, Trygve G., direktør , Utlendingsdirektoratet, Oppegård, 0
. Semb, Turid, rådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 0

Varamedlemmer
. Høglund, Ronny Røste, , Fremskrittspartiet, , 0
. Modvar, Alf, avdelingsdirektør , Kultur- og kirkedepartementet, Oslo, 0
. Sollien, Berit, rektor , Østre Toten kommune, Østre Toten, 0
. Lohrmann, Heidi, avdelingsdirektør , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Oslo, 2005
. Larsen, Helge Solum, veileder , selvstendig næringsdrivende, Stavanger, 0
. Osmundsen, Manuela Ramin, daglig leder , Senter mot etnisk diskriminering, Oslo, 0
. Gran, Nina, spesialkonsulent , KS, Oslo, 0
. Mo, Stephan G., avdelingsdirektør , Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, 0
. Aldin, Zain, elev , -, Kristiansand, 0

Andre tilknyttede personer
. Brodtkorb, Anne, underdirektør , Justis- og politidepartementet, Bærum, 0
. Udahl, Anne-Brit, seniorrådgiver , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 0
. Berg, Dag Hagen, politiker , -, Oslo, 0
. Follesø, Gunnar, konsulent , Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo, 0
. Mikail, Hediya, student , -, Bodø, 0
. Skartun, Jarle, gardbruker , -, Sogndal, 0
. Cabusas, Jimmy, skoleassistent , -, Namsos, 0
. Chudasama, Krishna, sosionom , Fredrikstad kommune, Fredrikstad, 0
. Raja, Mohammed Iqbal, politiker , -, Oslo, 0
. Ikdal, Mona, sykepleier , -, Stavanger, 0
. Reme, Odd Kristian, teolog , Det norske arbeiderparti, Stavanger, 0
. Singh, Pournima, lærer , -, Sandefjord, 0
. Shankar, Ruth Premini, hjelpepleier , -, Sande (Møre og Romsdal), 0
. Fard, Sadegh, flyktningekonsulent , -, Nord-Odal, 0
. Sølva Nabila, Saxelin, sekretær , -, Bergen, 0
. Ytterborg, Sissel B., seniorrådgiver , Barne- og likestillingsdepartementet, Bærum, 0
. Lien, Siv, seniorrådgiver , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 2004
. Hussain Kazmi, Syed Sajjad, pensjonist , -, Oppegård, 0
. Bartholdsen, Thomas, gruppesekretær , Høyres gruppe, Oslo bystyre, Oslo, 0
. Simonsen, Tore, seniorrådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 2005
. Gilani, Yousuf, tiltakskonsulent , Oslo kommune, Drammen, 0
. Mushtaq, Zenib, student , -, Oslo, 0

Andre tilknyttede personer
. Nur, Ali Mohamed, avdelingsingeniør , -, Stavanger, 0
. Goyal, Alka R., spesialsykepleier , -, Asker, 0
. Alkaiysi, Dawood, lagerarbeider , -, Rakkestad, 0
. Hajrudin, Duranspahic, nestleder , -, Vågan, 0
. Andersen, Grace Rutuku, laborant , -, Kristiansand, 0
. Awoyemi, Lola, økonomisk konsulent , Drammen kommune, Drammen, 0
. Loku, Mirveta, tolk , -, Kongsvinger, 0
. Donoso, Roberto, ingeniør , -, Sandefjord, 0
. Radjevan, Sahadevan, student , -, Hareid, 0
. Resulpur, Shler, student , -, Bergen, 0

Andre tilknyttede personer
. Ibrahimi, Adriana Shabani, tolk , -, Rakkestad, 0
. Hussein, Akil J., flyktningekonsulent , -, Gjøvik, 0
. Rehman, Aziz Ur, regnskapsmedarbeider , Oslo kommune, Oslo, 0
. Yahia, Ben Imad, miljøkoordinator , Nedre Eiker kommune, Nedre Eiker, 0
. Evensen, Carmela Sion, sykepleier , -, Sandefjord, 0
. Jogole, Christopher, økonom , -, Bergen, 0
. Khaled, Imani, rørlegger , -, Kristiansand, 0
. Kazmi, Kauser, selvstendig næringsdrivende , -, Oppegård, 0
. Nyiraivzaka-Mayumana, Macelline, pleiemedhjelper , -, Tromsø, 0
. Jaman, Mohammad, adjunkt , -, Stavanger, 0
. Chandra, Richa, it-konsulent , -, Oslo, 0
. Cesar S., de la Cruz, sykepleier , -, Oslo, 0

Same- og minoritetspolitisk avdeling

16           05-1250
Sametinget


Opprettet ved Lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Sameloven).
Iflg. Samelovens § 2-1, første ledd:
"Sametingets arbeidsområde er alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører den samiske folkegruppe."
Sametinget er myndighetenes rådgivende organ i alle saker som angår den samiske befolkning. Sametinget har beslutningsmyndighet når dette følger av andre bestemmelser i loven eller er fastsatt på annen måte.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer

Norske Samers Riksforbund
. Thomassen, Ann-Mari, , , Skånland, 1993, 2001
. Nilssen, Berit Ranveig Iversen, lærer , , Nesseby, 1993, 2001
. Nymo, Birger, arkitekt , , Oslo, 1993, 2001
. Pedersen, Geir Tommy, rådgiver , Sametinget, Karasjok, 1993, 2001
. Trosten, Janôs, , , , 2001
. Jonassen, Jarle, reineier , selvstendig næringsdrivende, Røros, 1989, 2001
. Skum, Jon Harald, , , , 2001
. Dikkanen, Olav Magnar, bonde , ingen arbeidsgiver, Nesseby, 1989, 2001
. Magga, Ole Henrik, professor , Samisk høgskole, Kautokeino, 1989, 2001
. Lakselvnes, Per-Bjørn, , , , 2001
. Nystad, Ragnhild, visepresident , Sametinget, Karasjok, 1989, 2001
. Skum, Randi, rådsmedlem , ingen arbeidsgiver, Tromsø, 1997, 2001
. Nystø, Sven-Roald, sametingspresident , Sametinget, Tromsø, 1993, 2001
. Norkild, Åge, , , , 2001

Det norske Arbeiderparti
. Urheim, Anders, , , , 2001
. Eira, Berit Oskal, lærer , Målselv kommune, Lavangen, 2001
. Olli, Egil, bonde , ingen arbeidsgiver, Karasjok, 1989, 2001
. Vedhugnes, Josef, sekretariatsleder , KS, Porsanger, 1997, 2001
. Gaski, Jørn Are, , , , 1997, 2001
. Mathisen, Magnhild, adjunkt , Nesseby kommune, Nesseby, 1989, 2001
. Kristiansen, Margrete Påve, hjelpepleier , , Tromsø, 1993, 2001
. Pedersen, Steinar Ronald, forsker , Nordisk Samisk Institutt, Tana, 1993, 2001
. Jønsson, Sten Erling, , , , 2001
. Anderssen, Sverre, , , , 2001
. Olsen, Willy, sekretær , , Hammerfest, 1997, 2001
. Ørnebakk, Willy, gardbruker , selvstendig næringsdrivende, Storfjord, 1997, 2001

Senterpartiet
. Balto, Jon Erland, , , , 2001
. Eliassen, Olaf, bonde , ingen arbeidsgiver, Porsanger, 1997, 2001
. Pedersen, Svein Peter, rådsmedlem , Reindriftforvaltningen Nordland, Kåfjord, 2001

Samenes valgforbund
. Johnsen, Ove, maskinkjører , , Lavangen, 1993, 2001
. Pedersen, Roger, sivilt ansatt , Forsvaret, Narvik, 1989, 2001

Midtre Nordland Sijdda
. Eriksen, Stig, student , Høgskolen i Volda, Askøy, 2001

Samefolkets parti
. Tretnes, Terje, , , Karasjok, 2001

Flyttsamelista
. Bæhr, Per Anders, reineier , , Kautokeino, 1997, 2001

Fastboendes liste
. Hætta, Isak Mathis O., fullmektig , , Kautokeino, 1997, 2001

Høyre
. Bartholdsen, Tormod, , , , 2001

Sørsameland-lista
. Jåma, Kjell Jøran, reineier , selvstendig næringsdrivende, Snåsa, 2001

Samer bosatt i Sør-Norge
. Sara, Johan Mikkel, rådsmedlem , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1989, 2001

Varamedlemmer

Norske Samers Riksforbund
. Olsen, Cato, , , , 2001
. Dunfjeld, Grethe, , , , 2001
. Eira, Ingar, maskinkjører , , Kvalsund, 2001
. Hætta, Klemet Erland, , , Kautokeino, 1997, 2001
. Larsen, Lars Oskar, , , , 2001
. Hansen, Lene, journalist , frilans, Tromsø, 2001
. Eira, Mattis Nilsen, reineier , selvstendig næringsdrivende, Karasjok, 2001
. Porsanger, Nancy C., , selvstendig næringsdrivende, Tana, 2001
. Hetta, Ole Mathis, overlege , Sentralsjukehuset i Rogaland, Stavanger, 2001
. Oskal, Ole Mathis, , , , 2001
. Vælidalo, Reidun Margrete, , , , 2001
. Amundsen, Tone Kristin, , , Tysfjord, 1997, 2001

Det norske Arbeiderparti
. Johnsen, Arild, , , Nesseby, 1997, 2001
. Eira, Berit Alette Utsi, , , Karasjok, 1997, 2001
. Mo, Bjørn Inge, , , , 2001
. Berg, Bård Arve, forsker , Nordisk Samisk Institutt, Bodø, 2001
. Sabbasen, Elin Mary, , , Oslo, 1997, 2001
. Persen, Elna K., , , , 2001
. Eriksen, Henrik, , , , 1997, 2001
. Mathisen, Inger, , , , 2001
. Kappfjell, John, sjåfør , Nordland fylkesbibliotek, Grane, 2001
. Aslaksen, Marie Therese Nordsletta, lærervikar , , Tana, 1997, 2001
. Varsi, Per Edvin, , , Alta, 1998, 2001
. Larsen, Vibeke, , , , 2001

Senterpartiet
. Somby, Britt Hjørdis, , , , 2001
. Marthinsen, Kristine, , , , 2001
. Olsen, Sigdis, , , , 2001

Samenes valgforbund
. Reinås, Jørn Ingemar, , , , 2001
. Grande, May Sylvi, , , , 2001

Midtre Nordland Sijdda
. Andersen, Simon Ivar, , , , 2001

Samefolkets parti
. Anti, Amund P., , , , 2001

Flyttsamelista
. Eira, Berit Marie P.E., , , , 2001

Fastboendes liste
. Olsen, Hans Isak, butikksjef , Kautokeino samvirkelag, Kautokeino, 1997, 2001

Høyre
. Nilsen, Christel Trana, , , Alta, 2001

Sørsameland-lista
. Renfjell, Laura Aminda Jåma, reineier , ingen arbeidsgiver, Hemnes, 2001

Samer bosatt i Sør-Norge
. Guttorm, Ristin, , , , 2001

17           05-1260
Sametingsrådet


Opprettet av Sametinget 9.10.89 i henhold til Sameloven § 2-14.
Sametingsrådet har ansvaret for ledelse og drift av Sametingets virksomhet.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Nystø, Sven-Roald, sametingspresident , Sametinget, Tromsø, 1998, 2001, leder
. Nystad, Ragnhild, visepresident , Sametinget, Karasjok, 1998, 2001, nestleder
. Sara, Johan Mikkel, rådsmedlem , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2001
. Skum, Randi, rådsmedlem , ingen arbeidsgiver, Tromsø, 2002
. Pedersen, Svein Peter, rådsmedlem , Reindriftforvaltningen Nordland, Kåfjord, 2001

18           05-1480
TilskuddsstyretAntall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Jonassen, Jarle, reineier , selvstendig næringsdrivende, Røros, 2002, leder
2.. Aslaksen, Marie Therese Nordsletta, lærervikar , , Tana, 2002, nestleder
3.. Eliassen, Olaf, bonde , ingen arbeidsgiver, Porsanger, 2002
4.. Johnsen, Ove, maskinkjører , , Lavangen, 2002
5.. Sara, Ann Kristine, , , Kautokeino, 2002
6.. Tretnes, Terje, , , Karasjok, 2002
7.. Ørnebakk, Willy, gardbruker , selvstendig næringsdrivende, Storfjord, 2002

Varamedlemmer
1.. Eira, Ingar, maskinkjører , , Kvalsund, 2002
2.. Urheim, Anders, , , , 2002
3.. Martinsen, Kristine, , , , 2002
4.. Bæhr, Per Anders, reineier , , Kautokeino, 2002
5.. Jåma, Kjell Jøran, reineier , selvstendig næringsdrivende, Snåsa, 2002
6.. Graven, Marit Guttorm, , , , 2002
7.. Sabbasen, Elin Mary, , , Oslo, 2002

19           05-1490
SpråkstyretAntall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 5 år


Medlemmer
1.. Olsen, Rolf|, , , Kåfjord, 2002, leder
2.. Bransfjell, Nora Marie, lærer , Sameskolen i Snåsa, Snåsa, 2002, nestleder
3.. Berg, Tor Magne, , , Tromsø, 2002
4.. Oskal, Inger-Marie, kontorfullmektig , Bajos, Kautokeino, 2002
5.. Nystø, Anders, , , Tysfjord, 2002

Mellombels

Pensjonsavdelingen

20           06-3240
Uførepensjonsutvalget

Postboks 8019, Dep., 0030 Oslo
Opprettet ved kongelig res. av 3. august 2005
Utvalget skal vurdere og foreslå endringer i folketrygdens uførepensjon.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 1. kvartal 2007
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Arntsen, Oluf, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Kristiansand, 2005, leder
. Risa, Alf Erling, professor , Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi, Bergen, 2005
. Fosse, Anette, allmennlege , Rana kommune, Rana, 2005
. Viljugrein, Ann, seniorrådgiver , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Oslo, 2005
. Holte, Arnt, forbundsleder , Norges Blindeforbund, Oslo, 2005
. Heiberg, Astrid Nøklebye, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2005
. Bjørgen, Dagfinn, , , Trondheim, 2005
. Berg, Erling, seniorrådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 2005
. Holgersen, Gudrun, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005
. Røed, Knut, seniorforsker , Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning, Oslo, 2005
. Overaae, Liv, rådgiver , KS, Oppegård, 2005
. Storødegård, Merethe, regiondirektør , NHO, Stjørdal, 2005
. Magnussen, Olav Andreas, spesialrådgiver , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2005
. Reegård, Stein, sjefsøkonom , Landsorganisasjonen i Norge, Bærum, 2005

Velferdspolitisk avdeling

21           06-2870
Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Sosial- og helsedirektoratet, Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Opprettet 01.01.90.
Fordelingsnemnda har ansvar for fordeling av følgende tilskuddsordninger:
Antall møter i 2006: 20
Utgifter i 2006: 441063
Utvalgets funksjonstid: 4. kvartal 2001
Andre endringer

Medlemmer
. Fagernes, Astrid E., pensjonist , ingen, Asker, 2002, 2007, leder
. Bastesen, Ingvald, selvstendig næringsdrivende , ingen, Meland, 2002, 2007
. Lægraid, Jorun, , , Kristiansand, 1998, 2007

Varamedlemmer
. Holter, Ida-Marie, utviklingskonsulent , Heitmann Plus AS, Oslo, 2004

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

22           06-3220
Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere

Kongsberg tingrett, Postboks 454, 3604 Kongsberg
Opprettet ved kgl.res. 4. juni 2004.
Nemnda skal vurdere hvorvidt den enkelte søker oppfyller vilkårene for kompensasjon eller oppreisning til pionerdykkerne i Nordsjøen, jf St.meld. nr. 47 (2002-2003) og Innst. S.nr. 137 (2003-2004).
Antall møter i 2006: 16
Utgifter i 2006: 1304300
Utvalgets funksjonstid: 4. kvartal 2008
Nyopprettet

Medlemmer
. Husby, Stein, sorenskriver , Kongsberg tingrett, Kongsberg, 2004, leder
. Høgmann, Ann, diplomøkonom , Skagerakenergi, Skien, 2004
. Todnem, Kari, overlege , St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF, Malvik, 2004
. Hellesøy, Odd, organisasjonsrådgiver , selvstendig næringsdrivende, Bergen, 2004
. Skants, Petter, sjømannsprest , Sjømannskirken, Oslo, 2004

Integrasjons- og mangfoldsavdelingen

23           05-1600
Redaksjonsgruppe for troskapsløfte og gavebok til statsborgerskapsseremoniAntall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 1. kvartal 2007
Nyopprettet

Medlemmer
. Ulfstein, Geir, direktør , Universitetet i Oslo, Oslo, 2005, leder
. Ali, Farah, rådgiver , NHO, Oslo, 2005
. Lien, Inger Lise, forsker , Nasjonal Kompetanseenhet, Bærum, 2005

Administrasjons- og utviklingsavdelingen

24           06-3250
Gransking av Utlendingsdirektoratet

Postboks 8019, Dep, 0030 Oslo
opprettet ved kgl. res. 7. april 2006.
Kommisjonen fikk i oppgave å granske enkelte spørsmål i tilknytning til 182 saker hvor Utlendingsdirektoratet har innvilget oppholdstillatelse til nordirakere som tidligere har hatt midlertidig tillatelse som ikke dannet grunnlag for bosettingstillatelse eller familiegjenforening (såkalt MUF-tillatelse).
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: 1971387
Utvalgets funksjonstid: 3. kvartal 2006
Nyopprettet

Medlemmer
. Graver, Hans Petter, professor , ARENA Medisinske Senter, Oslo, 2006, leder
. Solbakken, Bjørn, sorenskriver , Haugesund tingrett, Haugesund, 2006
. Sundby, Inger Johanne, seniorrådgiver , Statskonsult, Oslo, 2006

Barne- og likestillingsdepartementet

Faste

Barne- og ungdomsavdelingen

25           08-0600
Fordelingsutvalget

Barne-,ungdoms- og familiedir., Postboks 8113 Dep.,, 0032 OSLO
Opprettet 01.01.93 av Barne- og familiedepartementet.
Fordelingsutvalet er av Barne- og familiedepartementet gjeve myndigheit til å forvalte departementet sine tilskotsordningar til dei frivillige barne- og ungdomsorganisasjonane sentralt på bakgrunn av forskrift gjeve av Barne- og familiedepartementet. Dette gjeld fordeling av grunnstøtte til nasjonalt og internasjonalt arbeid, samt kontroll av bruken av midlane. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er sekretariat for Fordelingsutvalget.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 1131000
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
. Elvebakk, Ramborg, advokat , Advokatfirma Hjort D.A., Oslo, 2001, 2005, leder
. Birkeland, Lasse, statsautorisert revisor , Dybwad Revisjon DA, Bærum, 1999, 2005, nestleder
. Sandbakken, Camilla, - , -, Bærum, 2005
. Ulvestad, Eli M., personal- og adm. leder , Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Oslo, 2003, 2005
. Nwosu, Elvis, Chi, - , Oslo kommune, Etat for barn og familie, Oslo, 2005
. Carlèn, Inge, - , -, Oslo, 2005
. Stenersen, Ruth, - , Barne-, ungdoms- og familiedirektorat, Oslo, 2005

Varamedlemmer
. Grøtting, Kjersti, student , ingen arbeidsgiver, Bergen, 2003, 2005
. Opstad, Leiv, førstekonsulent , Finansdepartementet, Oslo, 2005
. Hidle, Nils, generalsekretær , Ungdom mot Narkotika, Lillesand, 2003, 2005

26           08-0760
Faglig utvalg for adopsjonssaker

Postboks 8113 Dep
Opprettet av departementet 01.12.1999. Fra samme dato ble Faglig utvalg nedlagt.
Faglig utvalg foretar i innenlandsadopsjonene formidling av adoptivforeldre til barn der biologiske foreldre samtykker til adopsjonen, jf adopsjonsloven § 16 c og forskrift av 30. november 1999. Faglig utvalg foretar tildeling av foreldre til utenlandske barn som har særlige behov, jf retningslinjer gitt av Barne- og familiedepartementet. Faglig utvalg gir tilråding i enkeltsaker og prinsipielle saker som Statens ungdoms- og adopsjonskontor eller Barne- og familiedepartementet forelegger det.
Antall møter i 2006: 22
Utgifter i 2006: 277600
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Hassel, Karen, , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 1999, 2005, leder
2.. Urdal, Else Lill Beyer, lege , selvstendig næringsdrivende, Asker, 1999, 2005
3.. Korsgaard, Hans Ole, overlege (kst.) , Nic. Waals institutt, Modum, 1999, 2005

Varamedlemmer
. Tafjord, Bente, overlege , Nic. Waals institutt, Oslo, 2007
1.. Evang, Karl Eldar, psykolog , Akershus universitetssykehus, Oslo, 1999, 2005
2.. Bovim, Finn, bydelsoverlege , Bydel Grynerløkka-Sofienberg, Oslo, 1999, 2005

Familie- og likestillingsavdelingen

27           08-0720
Styret for Likestillingssenteret

Postboks 8049 Dep
Opprettet av departementet i 1997. Opphører 31.12.2005.
Styret har den overordnede faglige og administrative ledelsen av Likestillingssenteret.
Antall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: 91954
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
. Fisknes, Liv Rosmer, prost , Den norske Kirke, Bærum, 2000, 2004, leder
. Urfjell, Torbjørn, politiker , Kristiansand kommune, Kristiansand, 2001, 2004, nestleder
. Barstad, Aage, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2002
. Nilsen, Lene, informasjonsrådgiver , Likestillingssenteret, Oslo, 2002, 2004
. Råkil, Marius, psykolog , Alternativ til Vold, Oslo, 2002, 2004
. Dotterud, Per Kristian, daglig leder , Reform, Oslo, 2002, 2004
. Njølstad, Sonja, marketing planner , Kitchen AS, Nesodden, 2000, 2004

Varamedlemmer
. Olsvik, Eivind, sosiolog , , Bergen, 2002, 2004
. Paul, Rachel Moni Eapen, rådgiver , Likestillingssenteret, Bærum, 2002, 2004

28           15-0070
Klagenemnda for likestilling

Postboks 8048 Dep
Opprettet 23.02.1979 ved kongelig resolusjon
Klagenemnda skal medvirke, sammen med Likestillingsombudet, til gjennomføring av likestillingsloven.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 349454
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Johannesen, Jannicke, dommer , Oslo tingrett, Oslo, 1999, 2004, leder
2.. Steintveit, Gunnar, tingrettsdommer , Nordfjord tingrett, Eid, 2004, nestleder
3.. Brækhus, Hege, førsteamanuensis , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 1999, 2003
4.. Øverberg, Ole Kristen, advokat , Vogt & Wiig adv.firma AS, Oslo, 2003
5.. Kjellemo, Bjørn Tore, avdelingsdirektør , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 2003
6.. Grannes, Elisabeth, advokat , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2002, 2003
7.. Egede-Nissen, Gerd, advokat , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2003

Varamedlemmer
. Lindsjørn, Heide, leder , Utlendingsnemnda, Oslo, 2005
1.. Ankill, Brit, tingrettsdommer , Salten tingrett, Bodø, 1991, 2003
2.. Stavnes, Vibeke, rådgiver , Arbeidstilsynet 11. distrikt, Bodø, 1999, 2003
3.. McClimans, Else Leona, research network facilitator , UNDP Oslo Governance senter, Oslo, 2003
4.. Kvalsnes, Trond Erik, advokat , Advokatfirmaet Haavind Vislie DA, Oslo, 2003
5.. Craig, Ronald, stipendiat , Institutt for menneskerettigheter, Oslo, 2000, 2003
6.. Hansteen, Christopher, advokat , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2003
7.. Svele, Astrid Merethe, advokat , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo, 2002, 2003

Forbrukeravdelingen

29           08-0770
Forbrukerrådets styre

Postboks 4594 Nydalen
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 1020000
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
. Frølick, Wenche, professor , Universitetet i Stavanger, Bærum, 2006, leder
. Ødegård, Lars, generalsekretær , Norges Handikapforbund, Nannestad, 2002, 2004, nestleder
. Stensrud, Ellen, LO-sekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Lørenskog, 2002
. Jansen, Hallgeir, seniorrådgiver , Forbrukerrådet, Vestre Toten, 2006
. Mæstad, Inge Takle, konsulent , Kommunikasjonsbyrået Blå A/S, Stavanger, 2002, 2004
. Nordberg, Ralph, direktør , Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L, Askim, 2002, 2004
. Konglevoll, Synnøve, student , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006

Varamedlemmer
. Endal, Dag, , frilans, Oslo, 2002, 2004
. Hansen, Hans H., pensjonist , ingen arbeidsgiver, Bodø, 2002, 2004
. Grimstad, Ingunn Klepp, forskningsleder , Statens institutt for forbruksforskning, Bærum, 2006
. Kjølmoen, Karin, fylkessekretær , Fylkestingsgruppen i Nord-Trøndelag Arbeiderparti, Inderøy, 2002, 2005
. Grøndal, Lars, rådgiver , Forbrukerrådet, Oslo, 2006

30           15-0080
Styret for statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Postboks 173
Opprettet 08.06.1973 ved kongelig resolusjon
Styret har det overordnede ansvaret for den faglige og administrative ledelsen av instituttet. Styret skal utarbeide langtidsprogram, årlige arbeidsplaner og personalplan for instituttet. Styret godkjenner budsjettforslag for instituttets virksomhet, har ansvaret for resultatoppfølging og skal legge fram regnskapsrapporter og årsmelding.
Antall møter i 2006: 11
Utgifter i 2006: 647000
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
. Gjesteby, Kari, avdelingsdirektør , Norges Bank, Oslo, 2006, leder
. Borch, Odd Jarl, forskningsleder , Nordlandsforskning, Bodø, 2001, 2004, nestleder
. Selvig, Eivind, - , -, Oslo, 0, 2004
. Rommetvedt, Hilmar, forskningsgruppeleder , International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Stavanger, 2004
. Brusdal, Ragnhild, forsker , Statens institutt for forbruksforskning, Oslo, 2004
3.. Throne-Holst, Harald, forsker , Statens institutt for forbruksforskning, Oslo, 2002, 2006
5.. Solberg, Irene, avdelingsdirektør , Forbrukerrådet, Oslo, 2002, 2006

Varamedlemmer
. Kjeldstad, Randi, forsker , Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2004
2.. Borgeraas, Elling, forskningsleder , Statens institutt for forbruksforskning, Oslo, 2004
4.. Thon, Bjørn Erik, forbrukerombud , Forbrukerombudet, Oslo, 2001, 2004
4.. Nergård, Gry, underdirektør , Forbrukerombudet, Bærum, 1995, 2004

31           15-0090
Markedsrådet

Postboks 4596 Nydalen
Opprettet 12.01.1973 ved kongelig resolusjon
Markedsrådet skal sammen med Forbrukerombudet medvirke ved gjennomføringen av bestemmelsene i markedsføringsloven og gripe inn mot overtredelser.
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 836000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Rognstad, Ole Andreas, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2005, leder
2.. Punsvik, Randi, direktør , NetCom GSM AS, Oslo, 2001, 2005, nestleder
3.. Grøndalen, Randi, lagdommer , Frostating lagmannsrett, Trondheim, 2005
4.. Unneberg, Inge, amanuensis , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2001, 2004
5.. Hallaråker, Karl Johan, generalsekretær , Det Vestlandske Indremisjonsforbund, Bergen, 2005
6.. Eriksen, Signe, advokat , Advoakat Arild Friestad, Stavanger, 2005
7.. Jacobsen, Wenche, direktør , Norske Annonsørers Forbund, Oslo, 2005
8.. Brende, Torild M., juridisk direktør , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Trondheim, 2005
9.. Breen, Øyvind, selvstendig næringsdrivende , Energy Øivind Breen Consulting, Oslo, 2001, 2005

Varamedlemmer
1.. Bjørnebekk, Ragnhild Tombre, forsker , Politihøgskolen, Oslo, 1993, 2005
2.. Myrbostad, Thomas, advokat , Advokatfirmaet Schjødt & Co., Oslo, 2001
3.. Kristoff, Henriette, advokat , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Bærum, 2005
4.. Bull, Tove, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2005
5.. Aarli, Ragna, universitetslektor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005
6.. Lunde, Tore, førsteamanuensis , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005
7.. Heltne, Arve, marketingsdirektør , Lilleborg AS, Bærum, 2001
8.. Nyborg, Geir Magnus, generalsekretær , Familie og medier AS, Bergen, 2005
9.. Olving, Sol M., adm. direktør , Reklamebyråforeningen, Bærum, 2001

32           15-0100
Markedsrådets utvalg for forbrukertvister

Postboks 4596 Nydalen
Opprettet 05.01.1979 ved kongelig resolusjon
Avgjør forbrukertvister vedr. varer og visse håndverkertjenester, som ikke er løst i Forbrukerrådet, etter begjæring fra en av partene. Avgjørelsen er bindende.
Antall møter i 2006: 59
Utgifter i 2006: 1246000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Bergsåker, Trygve, amanuensis , Universitetet i Oslo, Oslo, 1984, 2005, leder
. Bergh, Espen, dommer , Borgarting lagmannsrett, Oslo, 2005, nestleder
. Dahl, Irene Vanja, stipendiat , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2001, 2005, nestleder
. Fimreite, Andre, advokat , Norges Automobilforbund, Oslo, 2005
. Faaberg, Cathrine Møller, advokat , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo, 2005
. Sverdrup, Harald Ulrich Muri, advokat , Gjensidige-NOR, Bærum, 1996, 2005
. Svardal, Hedvig C., advokat , Bedriftsforbundet, Sørum, 2006
. Lohne, Heidi, advokat , Drammen kommune, Lier, 2005
. Kristoff, Henriette, advokat , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Bærum, 2005
. Hesselroth, Jan, advokat , Lilleborg AS, Oslo, 1982, 2005
. Kvisberg, Torunn E., stipendiat , Universitetet i Oslo, Lillehammer, 2005

Samlivs- og likestillingsavdelingen

33           08-0790
Likestillings- og diskrimineringsnemda Postboks 8049 Dep. 0031 Oslo

Postboks 8049 Dep, Grensen 5, Postboks 8049 Dep
Opprettet 1. januar 2006
Nemda skal treffe vedtak eller gi uttalelser i saker om forskjellsbehandling etter likestillingsloven, diskrimineringsloven, arbeidsmiljøloven kapittel 13 og boliglovgivningens diskrimineringsforbud. Alle saken er først behandlet av likestillings- og diskrimineringsombudet.
Antall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: 1450000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Syse, Aslak, professor , Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, Oslo, 2006, leder
. Helgeland, Geir, førstekonsulent , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 2006, leder
. McClimans, Else Leona, research network facilitator , UNDP Oslo Governance senter, Oslo, 2006, nestleder
. Taksdal, Arnhild, seniorrådgiver , Statens helsetilsyn, Bergen, 2006
. Larsen, Atle, pasientombud , Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Oslo, 2006
. Skjeie, Hege, forsker , Institutt for samfunnsforskning, Oslo, 2006
. Ilyas, Selma, politiadvokat , Oslo politidistrikt, Oslo, 2006
. Hellerslia, Thom Arne, førstekonsulent , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2006
. Lunde, Åmund T., direktør , Kommunal Landspensjonskasse, Oslo, 2006

Varamedlemmer
. Lund, Anne Margrethe, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Oslo, 0
. Lilleholt, Kåre, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Markhus, Sissel, juridisk rådgiver , Rikshospitalet, Oslo, 2006
. Nesheim, Torkjel, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Asker, 2006

Mellombels

Barne- og ungdomsavdelingen

34           08-0780
Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget

c/o ISF, P.b., 3233 Elisenberg, 0208 Oslo
Opprettet i Kgl.res. 9.sept. 2005. Opphører den 30.06.2006
Utrede den statlige støttepolitikken til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene.
Antall møter i 2006: 2
Utgifter i 2006: 254389
Utvalgets funksjonstid: 3. kvartal 1
Nyopprettet

Medlemmer
1.. Ødegård, Guro, forsker , Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo, 2005, leder
2.. Bjørge, Christer Hodne, student , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005
3.. Elvebakk, Ramborg, advokat , Advokatfirma Hjort D.A., Oslo, 2005
4.. Nødland, Svein Inge, forsker , Rogalandsforskning, Gjesdal, 2005
5.. Grønstad, Christoffer, nettdirektør , Statens forurensningstilsyn, Gjøvik, 2005
6.. Parmann, Hans Augun, skoleelev , ingen arbeidsgiver, Tromsø, 2005
7.. Narjord, Alise Thue, lærer , Midtbygda skole, Røyken, 2005
8.. Ayhan, Dilek, konsulent , Oslo Teknopool, Bærum, 2005
9.. Aase, Kristin, daglig leder , Fretex Øst-Norge, Oslo, 2005

Samlivs- og likestillingsavdelingen

35           08-0800
Likelønnskommisjonen

Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo
16. juni 2006
Beskrive lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, drøfte årsaker til lønnsforskjellene og vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 1. kvartal 2008
Nyopprettet

Medlemmer
. Enger, Elisabeth, rådmann , Lier kommune, Oslo, 2005, leder
. Berg, Anne Jorunn, professor , Høgskolen i Bodø, Trondheim, 2006
. Barth, Erling, forskningssjef , Institutt for samfunnsforskning, Oslo, 2006
. Brækhus, Hege, førsteamanuensis , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2006
. Torp, Hege, forskningsleder , Institutt for samfunnsforskning, Oslo, 2006
. Raaum, Oddbjørn, seniorforsker , Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning, Oslo, 0
. Colbjørnsen, Tom, professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 0
. Stokke, Torgeir Aarvaag, forskningsleder , Fagbevegelsens forskningssenter, Bærum, 2006

Finansdepartementet

Faste

Økonomiavdelingen

36           16-1030
Finansdepartementets råd for investeringsstrategiFinansdepartementets råd for investeringsstrategi (strategirådet) skal bistå departementet i arbeidet med den langsiktige, overordnede investeringsstrategien for Petroleumsfondet. Sentrale avveininger i investeringsstrategien er valget av vekter for geografiske regioner og aktivaklasser og spørsmål om å inkludere nye investeringsalternativer. Investeringsstrategien er reflektert i sammensetningen av fondets referanseportefølje, rammer for tillatte avvik, og i avgrensingen av fondets samlede investeringsmuligheter. I utformingen av retningslinjene er det blitt lagt vekt på hensynet til åpenhet og oversiktlighet i forvaltningen.
Rådet skal i utgangspunktet behandle saker etter initiativ fra Finansdepartementet. Rådet vil regelmessig bli bedt om å vurdere problemstillinger knyttet til den langsiktige investeringsstrategien. Rådet kan ta opp problemstillinger på eget initiativ. Beslutninger om fondets investeringsstrategi fattes av Finansdepartementet.
Rådet skal i sine vurderinger legge til grunn lov om Statens petroleumsfond og de overordnede prinsipper som gjelder for Petroleumsfondets investeringer, herunder:
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 1319250
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
1.. Steigum, Erling jr., professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 2005, leder
2.. Andersen, Bodil Nyboe, nationalbankdirektør , Danmarks Nationalbank, København, 2005
3.. Caneman, Monica, selvstendig næringsdrivende , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2005
4.. Helliesen, Ida, finansdirektør , Norsk ASA, Oslo, 2005
5.. Jensen, Morten, analytiker , DnB NOR ASA, Oslo, 2005
6.. Johnsen, Thore, professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 2005
7.. Liljeblom, Eva, professor , Handelsh#øgskolan i Stockholm, Oslo, 2005

37           16-0470
Styret for Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep
Opprettet 24.07.1981 og 22.12.1989 ved kongelig resolusjon
Styret skal bl.a. etter statistikkloven føre et alminnelig tilsyn med utviklingen av norsk offisiell statistikk og med virksomheten i Statistisk sentralbyrå og behandle alle saker av større betydning for denne statistikken og for SSBs virksomhet. Styret skal også påse at SSBs virksomhet drives hensiktsmessig og økonomisk og kan ta initiativ til reformer og rasjonaliseringstiltak.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 735733
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Langmark, Frøydis Tonning, direktør , Kreftregisteret, Oslo, 2006, leder
2.. Hope, Einar, professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 2003, nestleder
3.. Helliesen, Ida, finansdirektør , Norsk ASA, Oslo, 2003
4.. Bore, Thor Bjarne, fhv. redaktør , -, Stavanger, 2000, 2004
5.. Meland, Eilef A., høgskolelektor , Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2006
6.. Kvæven, Berit, seksjonssjef , Statens forurensningstilsyn, Oslo, 1996, 2004
7.. Svensrud, Hanne Marit, førstekonsulent , Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2003

Varamedlemmer
3.. Djuve, Anne-Britt, forskningsleder , Forskningsstiftelsen FAFO, Oppegård, 2006
4.. Henrichsen, Bjørn Inge, adm. direktør , Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Bergen, Bergen, 1996, 2004
5.. Røste, Ole Bjørn, førsteamanuensis , NTNU, Malvik, 2006
7.. Mathisen, Bjørn, rådgiver , Statistisk sentralbyrå, Bærum, 2006

Sekretær
. Moen, Bjørg, rådgiver , Statistisk sentralbyrå, Oslo, 1992

38           16-0660
Styret for Folketrygdfondet

Postboks 1845 Vika
Opprettet ved kgl.res. 04.05.1990.
Forvalter Statens pensjonsfond - Norge på vegne av Finansdepartementet, jf. lov av 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond.
Antall møter i 2006: 20
Utgifter i 2006: 2352657
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Keiserud, Erik, advokat , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 2006, leder
2.. Breiby, Anne, daglig leder , selvstendig næringsdrivende, Ålesund, 1996, 2004, nestleder
3.. Ellefsen, Harald, advokat , , Trondheim, 1998, 2006
4.. Ibsen, Mai-Lill, finansdirektør , Eksportfinans A/S, Oslo, 2006
5.. Orvedal, Linda, førsteamanuensis , Norges Handelshøyskole, Inst. for samfunnsøkonomi, Aurland, 1994, 2006
6.. Nymo, Synnøve, sjefsøkonom , Arbeidsgiverforeningen NAVO, Oslo, 2006
7.. Olsen, Per Arne, ordfører , Tønsberg kommune, Tønsberg, 1990, 2004
8.. Viken, Reidar, rådmann , Høylandet kommune, Høylandet, 2006
9.. Myhre, Ingvild Ragna, direktør , ID-gruppen, Oslo, 2004

Varamedlemmer
1.. Nistad, Wenche, adm. direktør , Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, Bærum, 2006
2.. Wroldsen, Ernst, viseadm. direktør , Vestfold Kraft A/S, Tønsberg, 2000, 2004
3.. Andersen, Anne Berit, ordfører , Søgne kommune, Søgne, 1998, 2006
4.. Hundstad, Turid, - , -, Oslo, 2006
5.. Bjerksund, Petter, professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 2002, 2006
6.. Starrfelt, Oddbjørg A., seniorrådgiver , Mercuri Urval, Time, 2006
7.. Søviknes, Terje, fisker , selvstendig næringsdrivende, Os (Hordaland), 1996, 2004
8.. Tinnesand, Sonja, forbundssekretær , Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF), Stavanger, 2004
9.. Bøhren, Øyvind, professor , BI Handelshøyskolen i Oslo, Bærum, 2004

39           16-0960
Petroleumsfondets etiske råd

Postboks 8008, Dep 0030 Oslo

Antall møter i 2006: 21
Utgifter i 2006: 9299887
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
1.. Nystuen, Gro, avdelingsdirektør , Utenriksdepartementet, Bærum, 2004, 2006, leder
2.. Østby, Bjørn, adm. direktør , Vital eiendomsforvaltning, Bergen, 2004
3.. Føllesdal, Andreas, seniorforsker , ARENA Medisinske Senter, Oslo, 2004, 2006
4.. Mestad, Ola, 1. amanuensis , Universitetet i Oslo, Oslo, 2004
5.. Gade, Anne Lill, miljøsjef , Maipo, Sandefjord, 2004

Skattelovavdelingen

40           16-0520
Riksskattenemnda

Postboks 6300 Etterstad
Opprettet 1983 ved kongelig resolusjon i henhold til Ligningsloven § 2-3 (Lov av 13. juni 1980).
Riksskattenemnda består av 1 formann og 4 medlemmer og 5 varamedlemmer, oppført i den rekkefølge de skal innkalles. Samtlige oppnevnes av Kongen for 4 år av gangen. Nemnda er den øverste ankeinstans for rikets ligningsvesen.
Antall møter i 2006: 9
Utgifter i 2006: 884597
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Laake, Olav T., sorenskriver , Stavanger tingrett, Stavanger, 1988, 2004, leder
2.. Sevaldson, Jenny Paaske, advokat , Norsk Hydro ASA, Oslo, 1996, 2004
3.. Langaas, Astrid Røhmen, tingrettsdommer , Eidsvoll Tingrett, Oslo, 1996, 2004
4.. Njøs, Knut, advokat , Adv.firma Ytterbøl & Co AS, Sarpsborg, 1996, 2004
5.. Trosvik, Kristian, advokat , Adv.firma Orwall & Co, Oslo, 2004

Varamedlemmer
1.. Andersen, Mariann, advokat , Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo, 1996, 2004
2.. Nyhus, Olav A, juridisk direktør , NRK, Oslo, 0, 2004
3.. Moe, Brynjulf, advokat , Fokus Bank ASA, Trondheim, 0, 2004
4.. Winther, Reidun Green, lærer , Ringebu kommune, Ringebu, 1988, 2004
5.. Langseth, Einar, advokat , Frick Langseth advokatfirma DA, Oslo, 1996, 2004

41           16-0080
Klagenemnda for merverdiavgift

Postboks 6300 Etterstad
Opprettet 06.03.1970 av Finansdepartementet i henhold til merverdiavgiftslovens § 57.
Nemnda skal behandle klager over fylkesskattekontorenes forhøyelser av utgående merverdiavgift eller investeringsavgift eller skjønnsmessige fastsettelser av avgiftsgrunnlaget for merverdiavgift eller investeringsavgift, samt over anvendt tilleggsavgift. Nemnda er den øverste administrative klageinstans i denne type saker. Saksbehandlingen skjer skriftlig. Det kan derfor gå flere år mellom hver gang nemnda kommer sammen i møte. Medlemmene blir honorert fast, varamedlemmene pr. sak.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 1358194
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Heinfjell, Stein Dons, tingrettsdommer , Bergen tingrett, Bergen, 1998, 2002, leder
2.. Langballe, Per, statsautorisert revisor , Partner Revisjon DA, Bærum, 1992, 2002
3.. Omdal, Oddvar, økonomidirektør , Kruse Smith A/S, Oslo, 1999, 2002
4.. Jørgensen, Elisabeth, advokatfullmektig , Reiselivsbedriftenes landsforening, Oslo, 2001, 2002
5.. Nordkvist, Solveig, aut. regnskapsfører , Kvestor Kristiansand AS, Mandal, 1998, 2002

Varamedlemmer
1.. Kjensli, Aud Margit, byfogd , Oslo byfogdembete, Nesodden, 1998, 2002
2.. Kveine, Gunhild, statsautorisert revisor , Nordaudit ANS, Trondheim, 2003
3.. Slettebøe, Arne, spesialrådgiver , Byggenæringens Landsforening (BNL), Oslo, 1996, 2002
4.. Andersen, Mariann, advokat , Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo, 1994, 2002
5.. Myrbostad, Per Bjørner, økonomisjef , Kirkens Bymisjon, Oslo, 0

Finansmarkedsavdelingen

42           16-0990
Regnskapsfaglig ekspertutvalg
Antall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Gjesdal, Frøystein, professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 2005, leder
. Lundgaard, Aase Aamdal, revisor , Deloitte Consulting, Oslo, 2005, nestleder
. Havstein, Bjørgunn, amanuensis , Høgskolen i Bodø, Bodø, 2005
. Mamelund, Erik, statsautorisert revisor , Ernst og Young A/S, Bærum, 2005
. Enevoldsen, Stig, statsautorisert revisor , Deloitte Noraudit AS, København, 2005

Varamedlemmer
. Sulen, Elisabet, statsautorisert revisor , Nordaudit ANS, Bergen, 2005
. Ringdal, Jørgen, konserndirektør , Gjensidige NOR forsikring, Oslo, 2005
. Hestås, Karina Vasstveit, ass. direktør , Harskjer A/S, Oslo, 2005

43           16-1010
Finansmarkedsfondet


10.04.2003
Finansmarkedsfondets formål skal være å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, herunder regulering av markeder og markedsaktører, samt å fremme innsikt og øke bevissthet med hensyn til etikk på finansmarkedsområdet. Fondet skal bidra til forskning, utdanning og allmenn opplysning knyttet til finansmarkedsspørsmål.
Antall møter i 2006: 3
Utgifter i 2006: 615547
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Lystad, Eva, direktør , Sparebanken NOR, Oslo, 2006, leder
. Stray, Christina, advokat , Oslo Børs, Oslo, 2004
. Garaas, Erik, konserndirektør , Gjensidige NOR forsikring, Oslo, 2003, 2005
. Hansen, Even Trygve, adm. direktør , Den Norske Fagpresses Forening, Oslo, 2003
. Mæland, Jøril, førsteamanuensis , Norges handelshøyskole, Bergen, 2004, 2005
. Idebøen, Kirsten, konserndirektør , Sparebank 1 Gruppen AS, Bærum, 2003, 2005
. Brynnildsen, Mette Nafstad, rådgiver , Forbrukerrådet, Oslo, 2003
. Christiansen, Per, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2003
. Sæbø, Rune, professor , Universitetet i Bergen, Fjell, 2003
. Kolvig, Tom, direktør , Verdipapirsentralen, Oslo, 2003

Andre tilknyttede personer
. Lødeng, Anne Karine, seniorrådgiver , Finansdepartementet, Moss, 2005, Observatør
. Løining, Øystein, avdelingsdirektør , Finansdepartementet, Bærum, 2005, Observatør

44           16-0680
Styret for Kredittilsynet

Østensjøvn. 43, Postboks 100 Bryn
Opprettet ved kgl.res. 13.12.1985 i henhold til Lov av 7.6.1985 nr. 47.
Styret for Kredittilsynet - tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v.
Antall møter i 2006: 23
Utgifter i 2006: 1491626
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Hvistendahl, Finn A., konsulent , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2002, 2006, leder
1.. Berg, Marianne, tingrettsdommer , Trondheim tingrett, Trondheim, 2002, 2006
2.. Skjørestad, Endre, advokat , Adv.firma Haver & Co, Sandnes, 2002, 2006, nestleder
. Bjørnland, Hilde, forsker , Universitetet i Oslo, Bærum, 2006
3.. Aas, Eli Torgunn, advokat , selvstendig næringsdrivende, Hurum, 1998, 2006

Andre tilknyttede personer
. Vikøren, Birger, direktør , Norges Bank, Bærum, 2003, 2006, Observatør

Andre tilknyttede personer
. Nygaard, Angela, seniorrådgiver , Kredittilsynet, Oslo, 2002
. Strand, Lisbeth, seniorrådgiver , Kredittilsynet, Oslo, 2002

Andre tilknyttede personer
. Lund, Arild J., fagdirektør , Norges Bank, Oslo, 2006, varaobservatør

Andre tilknyttede personer
. Bjørndal, Mette, cand.oceon , Norges handelshøyskole, Meland, 2005

Andre tilknyttede personer
2.. Ekeberg, Lasse, avdelingsdirektør , Konkurransetilsynet, Oslo, 2001, 2002

45           16-0850
Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger

Postboks 8008 Dep
Opprettet iht. forskrift 14. juni 1995.
Utvalget skal føre kontroll med ØKOKRIMs behandling av opplysninger mottatt i medhold av finansieringsvirksomhetsloven og forskrift om legitimasjonskontroll og tiltak mot hvitvasking av penger. Utvalget skal føre særlig kontroll med at ØKOKRIM følger fastsatte saks- behandlingsregler og skal også vurdere de interne retningslinjer for ØKOKRIM. Utvalget skal særlig vektlegge ivaretakelse av rettssikkerhets- og personvern og også undersøke eventuelle klager fra enkeltpersoner/ organisasjoner vedrørende ØKOKRIMs behandling av saker. Utvalget skal avgi årlig rapport til Finansdepartementet.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 72875
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Kaspersen, Einar, lagdommer , Borgarting lagmannsrett, Oslo, 1999, 2004, leder
. Nilsen, Ida Kinn, advokat , Finansforbundet, Skedsmo, 2004
. Bull, Randi Birgitte, advokat , Den Norske Advokatforening, Oslo, 2004
. Hauglie, Tore Andreas, avdelingsdirektør , Finansnæringens Hovedorganisasjon, Skedsmo, 2001, 2004

Sekretær
. Dahl, Hege, rådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 2001

46           16-0640
Børsklagenemnden

Oslo Børs, Postboks 460 Sentrum
Opprettet ved kgl.res. 21.4.1989. Børsloven 1988 § 6-4.
Klagenemnd for å avgjøre klager på børsstyrets og børsrådets avgjørelser etter børsloven.
Antall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: 728009
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Ven, Bjørg, advokat , Advokatfirmaet Haavind Vislie DA, Oslo, 1989, 2005, leder
2.. Groth, Vibecke, lagdommer , Borgarting lagmannsrett, Bærum, 1997, 2005, nestleder
3.. Giverholt, John, konserndirektør , Orkla ASA, Asker, 1989, 2005
3.. Seland, Norunn Dale, seniorrådgiver , Verdipapirsentralen, Oslo, 1989, 2005
5.. Bergsåker, Trygve, amanuensis , Universitetet i Oslo, Oslo, 1989, 2003

Varamedlemmer
. Hambro, Cathrine, advokat , Bjerknes Wahl-Larsen ANS, advokater, Bærum, 2006
. Trøbråthen, Kjersti, advokat , Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo, 2005
1.. Matre, Hugo, amanuensis , Universitetet i Bergen, Bergen, 2002, 2005
2.. Sandberg, Kirsten, professor , Universitetet i Oslo, Inst. for offentlig rett, Oslo, 1989, 2005
5.. Zakariassen, Bernt, direktør , Verdipapirfondenes Forening, Oslo, 2002, 2005

47           16-0670
Norges Banks Hovedstyre

Postboks 1179 Sentrum
Opprettet ved kgl.res. 1.5.1985 i henhold til lov 24. mai 1985.
Hovedstyret i Norges Bank har den utøvende og rådgivende myndighet etter bestemmelsene i sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler (sentralbankloven § 5 annet ledd). Norges Bank er landets sentralbank. Banken skal være et utøvende og rådgivende organ for penge-. kreditt- og valutapolitikken. Den skal utstede pengesedler og mynter, fremme et effektivt betalingssystem innenlands og overfor utlandet og overvåke penge-, kreditt- og valutamarkedene (sentralbankloven § 1 første ledd).
Antall møter i 2006: 16
Utgifter i 2006: 1335000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Gjedrem, Svein I., sentralbanksjef , Norges Bank, Oppegård, 1999, 2005, leder
2.. Bergo, Jarle, visesentralbanksjef , Norges Bank, Enebakk, 1996, 2002, nestleder
3.. Lassen, Vivi, avdelingsdirektør , Statskonsult, Oslo, 2002, 2006
4.. Rugland, Brit Kristin Sæbø, daglig leder , Rugland Investering AS, Stavanger, 2004, 2006
5.. Thøgersen, Øystein, professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 2004, 2006
6.. Kilaas, Liselott, viseadm. direktør , Zenitel, Oslo, 2004
7.. Rødseth, Asbjørn, professor , Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt, Oslo, 2004

Varamedlemmer
. Falkanger, Aage Thor, universitetsstipendiat , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2006
. Tennbakk, Berit, 1. amanuensis , ABB-Konsernet, Stavanger, 2006
. Wærness, Eirik, adm. direktør , ABB-Konsernet, Stavanger, 2006
3.. Broberg, Kari, selvstendig næringsdrivende , ingen arbeidsgiver, Østre Toten, 2004, 2006
5.. Myrtveit, Ingunn, førsteamanuensis , Handelshøyskolen BI, Oslo, 2004, 2006
6.. Christiansen, Per, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2004
7.. Forsbak, Einar, cand.oceon , Sparebankforeningen i Norge, Rælingen, 2004
8.. Alnæs, Einar, førstefullmektig , Norges Bank, Oslo, 2000, 2004

Sekretær
. Oldertrøen, Ole Jonny, leder , Norges Bank, Oslo, 0

Andre tilknyttede personer
8.. Myhre, Sonja Blichfeldt, nestleder , Norges Bank, Oslo, 1997
9.. Martinsen, Jan Erik, nestleder , Norges Bank, Ski, 2001

48           16-0900
Norges Banks representantskap

Boks 1179 Sentrum
Opprettet i 1985.
Representantskapet fører tilsyn med at reglene for bankens virksomhet blir fulgt. Det organiserer bankens revisjon, ansetter herunder nødvendig personale, og fastsetter instruks for revisjonen. Representantskapet fastsetter bankens årsregnskap og vedtar etter forslag fra hovedstyret dens budsjett. Det kan etter forslag fra hovedstyret opprette og nedlegge avdelinger i Norge og i utlandet, og oppnevner medlemmer til avdelingens styre, bortsett fra lederen. Representantskapet avgir uttalelse om hovedstyrets protokoller og saker som det forelegges av hovedstyret. Representantskapet avgjør i tvilstilfelle om en sak er av administrativ karakter, jf. § 6 tredje ledd, § 7 sjette ledd, § 8 fjerde ledd og § 11 andre ledd. Representantskapet fastsetter nærmere regler for bankens lån til ansatte, jf. § 23.
Antall møter i 2006: 22
Utgifter i 2006: 2953000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Kvidal, Mary, pensjonist , Malvik kommune, Malvik, 1998, 2006, leder
. Røssland, Liv, kommunalråd , Bergen kommune, Bergen, 2004, 2006, nestleder
. Strifelt, Anne, rådgiver , HINAS, Vadsø, 2004, 2006
. Gråberg, Eva Karin, rektor , Innfjorden skule og barnehage, Rauma, 2004
. Sve, Frank, ordfører , Stranda kommune, Stranda, 2006
. Kvaal, Hans Petter, dekan , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 2004
. Harila, Kåre, konsulent , Varanger Auto, Vadsø, 2000
. Grimstad, Oskar, daglig leder , Grimstad Blikkenslagerverksted AS, Hareid, 2006
. Åsgård, Reidar, fylkesrådslder , Hedmark fylkeskommune, Engerdal, 2006
. Hansen, Runbjørg Bremset, lektor , Nærøy kommune, Nærøy, 2004
. Nordkvist, Solveig, aut. regnskapsfører , Kvestor Kristiansand AS, Mandal, 2000, 2003
. Johansen, Terje, siviløkonom , selvstendig næringsdrivende, Frogn, 2006
. Ohnstad, Terje, kommunalråd , Fellesforbundet, Bergen, 2000, 2004
. Thoresen, Tom, direktør , Medietilsynet, Fredrikstad, 2002, 2004
. Lode, Trond, salgsleder , A-K Maskiner, Hå, 2006

Varamedlemmer
. Gjedebo, Lars, aut. regnskapsfører , LACO regnskap, Trondheim, 2006
. Kragh, Arnt, politisk rådgiver , Bergen kommune, Bergen, 2004
. Øvald, Camilla Bakken, økonom , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2000, 2004
. Sandstå, Dag, banksjef , SpareBank 1 SR-bank, Stord, 2000, 2001
. Vestli, Erland, administrasjonssjef , Fremskrittspartiet, Nittedal, 2006
. Klemp, Frode, prosjektleder , Stahl-Syberg AS, Rygge, 2006
. Kolstad, Hans, statsautorisert revisor , selvstendig næringsdrivende, Hamar, 2004
. Spangen, Inger, seksjonssjef , Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo, 2006
. Prestbakmo, Ivar B., ordfører , Salangen kommune, Salangen, 2006
. Elvheim, Jan, LO-sekretær , LO-kontoret, Harstad, 2002, 2004
. Sandven, Liv, rektor , Skulen St. Olavs Hospital, Trondheim, 2004
. Røtvei, Ola, ordfører , Oppdal kommune, Oppdal, 2006
. Borgli, Pål Morten, varaordfører , Sandnes kommune, Sandnes, 2006
. Weiseth, Ragnhild, rektor , Orkdal kommune, Orkdal, 1995, 2000
. Tungesvik, Steinulf, advokat , Kluge advokatfirma DA, Oslo, 2004
. Skogsholm, Torild, adm. direktør , Oslo Sporvognsdrift AS, Oslo, 2006
. Brosvik, Trude, ordfører , Gulen kommune, Gulen, 1998, 2001

Mellombels

Skattelovavdelingen

49           16-1060
Kulturmomsutvalget

Pb. 8008 Dep., 0030 Oslo
Opprettet ved kongelig resolusjon 1. desember 2006
Utvalget skal vurdere en utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet, herunder frivillig sektor.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 4. kvartal 2007
Nyopprettet

Medlemmer
0.. Hervik, Arild, professor , Høgskolen i Molde, Molde, 2006, leder
0.. Lande, Tor, avdelingsdirektør , Finansdepartementet, Bærum, 2006
0.. Hundstad, Turid, direktør , Kultur- og kirkedepartementet, Oslo, 2006
0.. Okkelmo, Trond, direktør , Norsk teater- og orkesterforbund, Oslo, 2006
0.. Hjelm-Hansen, Randi G., administrasjonssjef , Norges museumsforbund, Trondheim, 2006
0.. Johannessen, Karl-Arne, idrettspresident , Norges Idrettsforbund og Olympiske komite, Oslo, 2006
0.. Lampi, Claes, kommunikasjonsrådgiver , Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oppegård, 2006
0.. Bugge, Marianne Brockmann, advokat , Adv.firmaet BA-HR, Oslo, 2006
0.. Brathaug, Ann Lisbet, seksjonsleder , Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2006
1.. Ness, Grete, avdelingsleder , Troms fylkeskommune, Tromsø, 2006
1.. Johnsen, Ann, seniorrådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 2006

Skatteøkonomisk avdeling

50           16-1050
Utvalg som skal vurdere særavgiftene

Pb. 8008 Dep. 0030 Oslo
Opprettet ved kongelig resolusjon 1. desember 2006
Utvalget skal vurdere dagens særavgifter, og ha en bred tilnærming til spørsmålet om hvordan særavgiftene best mulig kan utformes.
Antall møter i 2006: 1
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2007
Nyopprettet

Medlemmer
. Bye, Brita, forskningsleder , Statistisk sentralbyrå, Bærum, 0, leder
. Johannesen, Anne Borge, forsker , NTNU, Trondheim, 0
. Kolstad, Anne-Karin, generalsekretær , Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, Oslo, 0
. Hagem, Cathrine, postdok , Universitetet i Oslo, Oslo, 0
. Armstrong, Claire Winifred, førsteamanuensis , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 0
. Randeberg, Erlend, forsker , International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Stavanger, 0
. Gjelsvik, Eystein, økonomisk rådgiver , Landsorganisasjonen i Norge, Ski, 0
. Pettersen, Ivar Fredrik, direktør , Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Sandefjord, 0
. Monsvold, Sissel Johanne, seksjonsleder , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo, 0
. Kverndokk, Snorre, seniorforsker , Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning, Oslo, 0
. Hersoug, Tor, utredningsdirektør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 0
. Gulseth, Øystein Arff, advokat , Ernst og Young A/S, Asker, 0

51           16-0970
Rederiskatteutvalget


17.12.2004
Vurdere den samlede beskatningen av rederinæringen samt vurdere eventuelle endringer i reglene
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 652000
Utvalgets funksjonstid: 4. kvartal 2005
Funksjonen faller bort, oppdraget/oppgaven utført

Medlemmer
. Schjelderup, Guttorm, professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 2004, leder
. Holmøy, Erling, forskningssjef , Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2004
. Andvord, Gudrun Bugge, advokat , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2004
. Veum, Harry A., advokat , Telenor ASA, Oslo, 2004
. Skard, Ida Margrethe, ekspedisjonssjef , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 2004
. Håkonsen, Lars, førsteamanuensis , Høgskolen i Telemark, Bø (Telemark), 2004
. Semmingsen, Lone, underdirektør , Finansdepartementet, Oslo, 2004

Finansmarkedsavdelingen

52           16-1040
Lovutvalg:Tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Pb. 8008 Dep., 0030 Oslo, per-christian.baroe@fin.dep.no
Opprettet ved kongelig resolusjon 10.11.2006
Lovutvalg som skal vurdere tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon.
Utvalget skal utrede hvordan EØS-regler tilsvarende EUs tredje hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2005/60/EF) og andre internasjonale forpliktelser og anbefalinger på området bør gjennomføres i norsk rett. I tillegg skal det utredes tiltak som kan forhindre manipulering av regnskaper og annen finansiell informasjon.
Antall møter i 2006: 1
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 1. kvartal 2008
Nyopprettet

Medlemmer
. Roaldsøy, Atle, seniorrådgiver , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2006
. Mellemvik, Frode, rektor , Høgskolen i Bodø, Bodø, 2006
. Tannum, Gunn-Heidi, seniorrådgiver , Skattedirektoratet, Stange, 2006
. Nilsen, Ida Kinn, advokat , Finansforbundet, Skedsmo, 2006
. Hisdal, Ingebret Grude, adm. direktør , Deloitte Consulting, Oslo, 2006
. Hasaas, Olav, juridisk direktør , Aker Kværner, Bærum, 2006
. Riise, Sandra Henriette, adm. direktør , Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Oslo, 2006
. L`Abèe-Lund, Sven, ass. direktør , Sparebankforeningen i Norge, Oslo, 2006
. Damslora, Sven arild, statsadvokat , ØKOKRIM, Oslo, 2006

53           16-1020
Eiendomsmeglingslovutvalget


02.04.2004
Utvalget skal gjennomgå eiendomsmeglingsloven med sikte på generell revisjon og oppdatering. Det skal legges vekt på ryddighet, orden og oversiktlighet i markedet. Det er videre sentralt at forbrukernes interesser blir ivaretatt på en god måte.
Som underlagsmateriale for utredningen skal utvalget blant annet innhente informasjon om organiseringen av eiendomsomsetning ved hjelp av tredjemenn i øvrige EU-land og eventuelle utviklingstrekk på dette området Utvalget bør videre se hen til den løpende utviklingen innen informasjonsteknologien.
Antall møter i 2006: 31
Utgifter i 2006: 1756557
Utvalgets funksjonstid: 1. kvartal 2006
Nyopprettet

Medlemmer
. Bråthen, Tore, professor , Bedriftsøkonomisk Institutt, Oslo, 2004, leder
. Sanne, Bjørn, advokat , Sparebanken Rogaland, Sola, 2004
. Moestue, Christina Malene, advokat , Advokatfirmaet Haavind Vislie DA, Bærum, 2004
. Rokhaug, Egil, seniorrådgiver , Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo, 2004
. Høiland, Hildur, divisjonsdirektør , OBOS, Lørenskog, 2004
. Roll-Matthiesen, Ingebjørg, advokat , Den Norske Advokatforening, Gran, 2004
. Øystese, Jorunn Blindheim, seniorrådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 2004
. Grøstad, Wilhelm Mohn, seksjonssjef , Kredittilsynet, Oslo, 2004
. Tandberg, Øyvind A., statsaut. eiendomsmegler , Norges Eiendomsmeglerforbund, Oslo, 2004

Sekretær
. Træthaug, Bergsvein, rådgiver , Kredittilsynet, Oslo, 2004

54           16-0980
Verdipapirmarkedslovutvalget


02.07.2004
Antall møter i 2006: 24
Utgifter i 2006: 1825792
Utvalgets funksjonstid: 1. kvartal 2006
Nyopprettet

Medlemmer
. Sæbø, Rune, professor , Universitetet i Bergen, Fjell, 2004, leder
. Dahl, Hege, rådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 2005
. Degrè, Atle, juridisk direktør , Oslo Børs, Oslo, 2004
. Thrane, Erik, advokat , Nord Pool ASA, Oslo, 2004
. Vihovde, Hilde Johanne, advokat , DnB NOR ASA, Oslo, 2004
. Johnson, Ida Miriam Espolin, advokat , Aksjonærforeningen i Norge, Oslo, 2004
. Harto, Ingebjørg, avdelingsdirektør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2004
. Bjørland, Jan, ekspedisjonssjef , Finansdepartementet, Oslo, 2004
. Økland, Lisbeth, spesialrådgiver , Kredittilsynet, Oslo, 2004
. Mathisen, Per Broch, adm. direktør , Norges Fondsmeglerforbund, Frogn, 2004

Sekretær
. Gravir, Gaute, spesialrådgiver , Kredittilsynet, Oslo, 2005
. Wibe, Kjetil, dommerfullmektig , Senja tingrett, Målselv, 2004

55           16-0700
Banklovkommisjonen

Norges Bank, Postboks 1179 Sentrum
Opprettet ved kgl.res. 21.12.1988 i henhold til Lov om verdipapirbørs 17. juni 1988.
Banklovkommisjonen skal gjennomgå finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon.
Kommisjonen skal fremlegge utkast til lovregler om betalingsformidling, herunder om betalings- og kredittkort. Videre skal den fremlegge et utkast til generell lovgivning om bankavtaler.
Antall møter i 2006: 62
Utgifter i 2006: 3383920
Utvalgets funksjonstid: 4. kvartal 1993


Medlemmer
. Selvig, Erling Chr., professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 1991, leder
. Nesheim, Anne, rådgiver , Forbrukerrådet, Oslo, 2006
. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 1990
. Nyberget, Astrid, rådgiver , Konkurransetilsynet, Bergen, 2005
. Øverli, Bente, seksjonssjef , Forbrukerombudet, Lier, 2006
. Rikheim, Erling G., advokat , Advokatene Wikborg, Rein & Co., Oslo, 1995
. Gjelsvik, Eystein, økonomisk rådgiver , Landsorganisasjonen i Norge, Ski, 1995
. Elvestad, Kjersti, seksjonsleder , Kredittilsynet, Oslo, 1998
. Skrede, Kristin, advokat , Den norske Bank, Oslo, 2004
. Taraldsrud, Liv Synnøve, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Kongsberg, 2002
. Ryel, Marius, direktør , Norges Bank, Oslo, 2006
. Breck, Olav, avdelingsdirektør , Sparebankforeningen i Norge, Nittedal, 1995
. Vannebo, Olav, direktør , Finansnæringens Hovedorganisasjon, Lunner, 1990
. Dalsøren, Ottar, banksjef , Sparebanken Sogn og Fjordane, Askvoll, 1995
. Stalheim, Per Anders, seniorrådgiver , Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo, 1990
. Melsom, Per Durmann, juridisk rådgiver , Storebrand ASA, Oslo, 1990, 2001
. Skomsvold, Rolf A., generalsekretær , Sparebankenes Kredittselskap AS, Oslo, 1992
. Nordkvist, Solveig, aut. regnskapsfører , Kvestor Kristiansand AS, Mandal, 2005
. Dyrhaug, Sverre, direktør , Finansnæringens Hovedorganisasjon, Oppegård, 2003
. Knutsen, Øivind Fegth, advokat , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 1998
. Løining, Øystein, avdelingsdirektør , Finansdepartementet, Bærum, 1990

Sekretær
. Lærum, Kari, legesekretær , Norges Bank, Oslo, 1994
. Schjønsby, Kristin, rådgiver , Kredittilsynet, Oslo, 2006, 2006
. Ljungmann, Lise, seniorrådgiver , Kredittilsynet, Gjerdrum, 2002

Andre tilknyttede personer
. Wassiluk, Mirella, rådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 2006, Observatør

Andre tilknyttede personer
. Wasserfall, Camilla, førstekonsulent , Finansdepartementet, Oslo, 2004

Fiskeri- og kystdepartementet

Faste

Avdeling for havbruk, sjømat og og marked

56           10-0630
Eksportutvalget for fisk AS

Strandveien 106
Opprettet i 1991. Opprettet på nytt 01.09.2005
Rådgivende organ for Fiskeridepartementet i spørsmål som gjelder eksport og omsetning og produksjon som henger sammen med eksport. Formidler av informasjon. Har ansvar for registrering og godkjenning av eksportforetak.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
0.. Domstein, Rolf, adm. direktør , Domstein ASA, Vågsøy, 2005, leder
. Haagensen, Knut, selger , Jangaard Export A/S, Ålesund, 2002, 2005, nestleder
. Montes, Diana, forbundssekretær , Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Vestvågøy, 0, 2005
. Skjærvø, Jan, generalsekretær , Norges Fiskarlag, Trondheim, 0, 2005
. Ellingsen, Line, daglig leder , Høllalaks AS, Vågan, 2005
. Hansen, Lisbeth Bjørvig, markedskonsulent , Eksportutvalget for fisk, Tromsø, 2005
. Bergjord, Therese Log, direktør , Skretting AS, Stavanger, 2005
. Fredriksen, Truls, direktør , Nergård AS, Tromsø, 2005

Varamedlemmer
. Lorentsen, James Stove, investor , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2005
. Lauritzen, Jan Ståle, statistikksjef , Eksportutvalget for fisk, Tromsø, 2005
. Hagen, Johnny Steinar, nestleder , Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Fredrikstad, 2002, 2005
. Hansen, Lisbeth Berg, fiskeoppdretter , selvstendig næringsdrivende, Bindal, 2002, 2005
. Solvik, Mette, salgssjef , Aker Seafoods ASA, Ålesund, 2005
. Kongsvik, Ruth, administrasjonskonsulent , Alsaker Fjordbruk, Tysnes, 2005
. Myrvang, Trygve, adm. direktør , Norges Råfisklag, Tromsø, 0, 2005
. Pettersen, Øystein, adm. direktør , Stella Polaris, Tromsø, 2005

Ressurs- og havavdelingen

57           10-0210
Den norsk-russiske trålernemnd

Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 OSLO
Opprettet 09.12.59. Opprettet på nytt 23.03.1993 ved kgl.res. med samtykke til undertegnelse 03.07.1992.
Behandling av krav om erstatning i forbindelse med skade på fiskeredskaper.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
. Lekven, Egil, seniorrådgiver , Fiskeridirektoratet, Os (Hordaland), 2004

58           10-0220
Den britisk-norske trålernemnd

Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 OSLO
Opprettet 16.11.1934 ved kongelig resolusjon i henhold til Artikkel 1 i overenskomst av 5. november 1934 mellom Storbritannia og Norge om fremgangsmåten ved behandling av krav i forbindelse med skader på fiskeredskaper.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
. Lekven, Egil, seniorrådgiver , Fiskeridirektoratet, Os (Hordaland), 2004

59           10-0230
Den norsk-danske trålernemnd

Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 OSLO
Opprettet 04.04.1952 ved kongelig resolusjon i henhold til Artikkel i overenskomst av 14. januar 1952 mellom Danmark og Norge om fremgangsmåten ved behandling av krav i forbindelse med skader på fiskeredskaper.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
. Lekven, Egil, seniorrådgiver , Fiskeridirektoratet, Os (Hordaland), 2004

60           10-0240
Den norsk-tyske trålernemnd

Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 OSLO
Opprettet 06.07.1951 ved kongelig resolusjon i henhold til Artikkel 1 i overenskomst av 7. mai 1951 mellom den Tyske Forbundsrepublikk og Norge om fremgangsmåten ved behandling av krav i forbindelse med skader på fiskeredskaper.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
. Lekven, Egil, seniorrådgiver , Fiskeridirektoratet, Os (Hordaland), 2004

Av nemnda i Hamburg
1.. Schalaster, Martin, ambassadesekretær , Forbundsrepublikken Tysklands ambassade, København, 1989

61           10-0420
Norsk-islandsk fiskerikommisjon

Postboks 8118 Dep, 0032 OSLO
Opprettet 1980 av Fiskeridepartementet i henhold til Fiskeriavtale Norge-Island.
Kvoteforhandlinger.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
1.. Williams, Johán H., ekspedisjonssjef , Fiskeri- og kystdepartementet, Bærum, 1999, leder
. Lerbukt, Geir Martin, seniorrådgiver , Fiskeri- og kystdepartementet, Vestby, 2006

62           10-0070
Styret i Garantikassen for fiskere

Pirsenteret, Postboks 1244, 7462 TRONDHEIM
Opprettet 01.01.1980 av Fiskeridepartementet
Styret har til oppgave å lede Garantikassen for fiskere. De ansatte velger 1 representant.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Strand, Solveig, kontormedarbeider , Strand rederi, Ålesund, 2004, leder
. Slind, Ann Astri, konsulent , Garantikassen for fiskere, Trondheim, 2004

Norsk Sjømannsforbund
3.. Ringstad, Arne, kokk , Kings Bay AS, Herøy (Møre og Romsdal), 2000, 2004

Arbeids- og sosialdepartementet
5.. Eriksen, Aasta Richter, seksjonsleder , Pensjonstrygden for sjømenn, Asker, 1996, 2004

Varamedlemmer

Norges Fiskarlag
1.. Hansen, Knut Werner, fisker , ingen arbeidsgiver, Karlsøy, 1996, 2004
. Storøy, Rigmund, nestleder , Norsk Sjømannsforbund, Bergen, 2004
. Frøysa, Tove, førstekonsulent , Garantikassen for fiskere, Trondheim, 2000, 2004

Norges Fiskarlag
1.. Linchausen, Harald, fisker , selvstendig næringsdrivende, Vågan, 2000, 2004

Arbeids- og sosialdepartementet
5.. Slåttøy, Tor-Gunnar, kontorsjef , Pensjonstrygden for sjømenn, Oslo, 2000, 2004

Andre tilknyttede personer
. Sivertsen, Anita Mølmesdal, seksjonsleder , NAV, Oslo, 2006, Observatør
. Danielsen, Jan Frederik, avdelingsdirektør , Fiskeri- og kystdepartementet, Oslo, 2002, 2004, Observatør

63           10-0640
Sjøpattedyrrådet

Fiskeridirektoratet
Opprettet 21. september 2001.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Andre endringer

Medlemmer
. Holmefjord, Liv, ass. fiskeridirektør , Fiskeridirektoratet, Bergen, 2004, leder
. Ellingsen, Aino, administrasjonsleder , Karstein J. Ellingsen, Vågan, 2006
. Olsen, Ann Jorunn, fisker , Norsk Sjømannsforbund, Vågan, 2006
. Eira, Brita Oskal, rådgiver , Sametinget, Karasjok, 2006
2.. Kristiansen, Jan, , , Tjeldsund, 2002
3.. Bendiksen, Bjørn Hugo, , , Moskenes, 2002
4.. Hopmark, Torkil, , , Smøla, 2002
5.. Mikalsen, Edvart, fisker , selvstendig næringsdrivende, , 2002
6.. Kraknes, Jens Petter, , , Tromsø, 2002
8.. Parmann, Siri, faglig leder , Norges Jeger- og Fiskerforbund, Bærum, 2002
10.. Nygaard, Knut A., , Rieber & CO A/S, Bergen, 2002

Varamedlemmer
. Hanssen, Erlend, fisker , Nordland Havfiske AS, Hadsel, 2006
. Torstensen, Kjersti Nilsen, student , Høgskolen Stord/Haugesund, Fedje, 2006
. Antonsen, Marina, eksportmanager , G. C. Rieber & Co. A/S, Bergen, 2006
. Hanssen, Signe, driftsansvarlig , Norges Fiskarlag, Tromsø, 2006
1.. Plassa, Lisbeth W., avdelingsdirektør , Fiskeridirektoratet, Bergen, 2002
2.. Olavsen, Olav, , , , 2002
4.. Pedersen, Åsmund, , , , 2002
5.. Pedersen, Jørn E., rådgiver , Norges Fiskarlag, Trondheim, 2002
8.. Svendsen, Webjørn, viltkonsulent , Asker kommune, Asker, 2002
9.. Ellingsen, Ulf, adm. direktør , Karstein J. Ellingsen, Vågan, 2002
11.. Eriksen, Inge Arne, , Sametinget, Alta, 2002

Avdeling for kystforvaltning

64           10-0680
SECORA AS

Postboks 693, 8301 Svolvær
03.01.2005
Selskapets virksomhet er å utbygge og vedlikeholde fiskerihavner, farleder og navigasjonsinstallasjoner.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Andre endringer

Medlemmer
. Bones, Stein-Wiggo, fhv. banksjef , selvstendig næringsdrivende, Lenvik, 2005, 2006, leder
. Næss, Håvard, anleggsreparatør , Secora AS, Brønnøy, 2006
. Grønhaug, Merete, sekretær , Secora AS, Vågan, 2006
. Sandvik, Siv, advokat , DLA Piper, Oslo, 2006
. Johannessen, Steinar, sivilingeniør , selvstendig næringsdrivende, Øvre Eiker, 2005, 2006

Varamedlemmer
. Paulsen, Hugo, maskinist , Secora AS, Harstad, 2006
. Nilsen, Rønnaug, kokk , Secora AS, Tromsø, 2006

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

65           10-0700
NOFIMA AS

Att: Peter Wesenberg, Grubbegata 1, 0179 OSLO
OT.PRP. 65 (2004-2005)
Forskning og utvikling innen naturvitenskap og teknikk.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 2 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Skjørestad, Endre, advokat , Adv.firma Haver & Co, Sandnes, 2006, leder
. Værdal, Kirsten Indgjerd, daglig leder , OI Trøndersk Mat og Drikke AS, Inderøy, 2006
. Aukrust, Lars Espen, rektor , Høgskolen i Akershus, Oslo, 2006
. Manin, May Britt, bedriftsrådgiver , selvstendig næringsdrivende, Tromsø, 2006
. Hole, Reid, selvstendig næringsdrivende , Reid Hole Consulting, Oslo, 2006
. Bergjord, Therese Log, direktør , Skretting AS, Stavanger, 2006
. Myrvang, Trygve, adm. direktør , Norges Råfisklag, Tromsø, 2006

66           10-0670
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning(NIFES)

Postboks 176 Sentrum, 5804 Bergen
NIFES erstatter det tidligere Rådet for Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt.
NIFES driver forskning knyttet til ernæring, herunder fôr til fisk og fisk som mat, og driver rådgivning til støtte for myndigheter, næring og forvaltning i arbeidet for å sikre trygg og sunn sjømat, både fra fiskeriene og akvakultur.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Utvalget ikke opphørt, men utgår av st.meld. nr. 7

Medlemmer
. Berger, Ragnar, direktør , Rieber & Søn ASA, Bergen, 2003, leder
. Stenwig, Henrik, direktør , Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Oslo, 2003, nestleder
. Graff, Ingvild Eide, forsker , Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Bergen, 2003
. Nakken, Johannes Martin, direktør , Noregs Sildesalslag, Oslo, 2003, 2006
. Christensen, Kirsti Koch, rektor , Universitetet i Bergen, Oslo, 2003

Varamedlemmer
. Næs, Hans Petter, informasjonsdirektør , Eksportutvalget for fisk, Oslo, 2003
. Eriksen, Knut, rådgiver , Norges Fiskarlag, Trondheim, 2003, 2006
. Alnes, Kristin, fagsjef , Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Oslo, 2003, 2006
. Wollertsen, Nina, overingeniør , Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Bergen, 2003
. Nilsen, Rune, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2003

Sekretær
. Mæland, Anne-Dorthea, informasjonsrådgiver , Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Bergen, 2003

67           10-0650
Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond

Postboks 429 Sentrum, 0103 OSLO
Opprettet av departementet i 2001.
FHF skal forvalte næringens egne midler til finansiering av næringsrettet forskning/fellesprosjekter hvor resultatene gjøres tilgjengelig for bransjene. FHF skal være fiskeri- og havbruksnæringens eget organ.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Karlsen, Rolf Jørn, forbundssekretær , Fellesforbundet, Skien, 2000, 2005, leder
. Fredriksen, Jan, adm. direktør , Artic innomar, Hammerfest, 2005, nestleder
. Aasnæs, Janne-Grete Strand, daglig leder , Strand havfiske AS, Oslo, 2005, nestleder
. Olsen, Gerhard, fiskeskipper , selvstendig næringsdrivende, Måsøy, 2000, 2005
. Andreassen, Grete, forbundssekretær , Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Hole, 2005
. Rukan, Gro, daglig leder , Barlindbotn Settefisk AS, Flora, 2002, 2005
. Karlsen, Leif Inge, fiskeoppdretter , Hydrotech AS, Averøy, 2000, 2005

Varamedlemmer
. Bye, Elisabeth, kontormedarbeider , Båtsfjordbruket AS, Båtsfjord, 2005
. Karlsen, Kurt, fisker , selvstendig næringsdrivende, Øksnes, 2000, 2005
. Westrum, Monica, fabrikksjef , Volstad Shipping AS, Ålesund, 2005
. Lund, Morten, disponent , Åsen settefisk AS, Levanger, 2001, 2005
. Nordgård, Raymond, bas , Andenes Havfiskeselskap, Hadsel, 2005
. Roaldsnes, Tore, daglig leder , Roaldsnes AS, Giske, 2005
. Ordemann, Trude, daglig leder , selvstendig næringsdrivende, Bergen, 2005

68           10-0490
Styret for Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes
Opprettet ved kgl.res. 30. juni 1989
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Andre endringer

Medlemmer
1.. Grønnevet, Leiv, spesialrådgiver , SINTEF MBR AS, Ålesund, 2000, 2002, leder
. Riddervold, Kari, høgskoledirektør , Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2005, nestleder
. Salvanes, Anne Gro Vea, prorektor , Universitetet i Bergen, Bergen, 0, 2006
. Skjærvø, Jan Nikolai, generalsekretær , Norges Fiskarlag, Trondheim, 2005, 2006
. Walløe, Lars, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Hansen, Lisbeth Berg, fiskeoppdretter , selvstendig næringsdrivende, Bindal, 0
3.. Gullestad, Peter A., fiskeridirektør , Fiskeridirektoratet, Bergen, 1996, 2006
8.. Michalsen, Kathrine, forsker , Havforskningsinstituttet, Askøy, 2002, 2006
9.. Johannessen, Magnus Einar, fagkonsulent , Havforskningsinstituttet, Askøy, 1996, 2006

Varamedlemmer
. Pedersen, Arne, fisker , selvstendig næringsdrivende, Vadsø, 2006
. Jarandsen, Bente, fagsjef , Oljeindustriens Landsforening, Stavanger, 2006
3.. Kuhnle, Grethe Aagaard, seniorrådgiver , Fiskeridirektoratet, Bergen, 1995, 2006

Andre tilknyttede personer
. Nesje, Guri, overingeniør , Havforskningsinstituttet, Fusa, 2006
. Hauge, Kjellrun Hiis, forsker , Havforskningsinstituttet, Bergen, 2006

Andre tilknyttede personer
. Pedersen, Helene, førstekonsulent , Havforskningsinstituttet, Bergen, 2006
. Boxaspen, Karin, forsker , Havforskningsinstituttet, Bergen, 2006

Mellombels

Ressurs- og havavdelingen

69           10-0710
Strukturutvalget

C/O Norges Råfisklag, Postboks 6162, 9291 Tromsø
Ved kgl.res. 6. januar 2006
1) Vurdere konsekvensene av gjennomførte strukturtiltak for fiskeflåten.
2) Fremme forslag til fredtidige strukturordninger for fiskeflåten.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 2257823
Utvalgets funksjonstid: 3. kvartal 2006
Nyopprettet

Medlemmer
. Myrvang, Trygve, adm. direktør , Norges Råfisklag, Tromsø, 2006, leder
. Maråk, Audun, adm. direktør , Fiskebåtredernes Forbund, Ålesund, 2006
. Aasjord, Bente, konsulent , selvstendig næringsdrivende, Steigen, 2006
. Mordal, Christen Andre, direktør , Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Lørenskog, 2006
. Armstrong, Claire Winifred, førsteamanuensis , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2006
. Pedersen, Geir Tommy, rådgiver , Sametinget, Karasjok, 2006
. Olsen, Gerhard, fiskeskipper , selvstendig næringsdrivende, Måsøy, 2006
. Stensbak, Helle, rådgiver , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2006
. Johnsen, Hilde Rødås, saksbehandler , Kystfiskarlagets servicekontor AS, Flakstad, 2006
. Skjærvø, Jan Nikolai, generalsekretær , Norges Fiskarlag, Trondheim, 2006
. Lian, Jørn E., direktør , Skagerrakfisk SL, Kristiansand, 2006
. Osmundsvåg, Oddlaug, førstekonsulent , NAV, Vågsøy, 2006
. Larsen, Sigurd, selvstendig næringsdrivende , selvstendig næringsdrivende, Tromsø, 2006
. Pedersen, Wenche, fylkesrådmann , Finnmark fylkeskommune, Vadsø, 2006

Sekretær
. Hermansen, Øystein, forsker , Norges Fiskerihøgskole, Harstad, 2006

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

70           10-0690
Kystfiskeutvalget for Finnmark

C/0 Justis- og politidepartem., Att: Sekretær Benny Solheim, 0030 Oslo
Ved kgl.res. av 30.06.2006
Utrede samer og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark. Dette som en oppfølging av et vedtak fattet av Stortinget under behandlingen av finnmarksloven (innst. o.nr. 80 (2004-2005)).
Antall møter i 2006: 4
Utgifter i 2006: 592246
Utvalgets funksjonstid: 4. kvartal 2007
Nyopprettet

Medlemmer
. Smith, Carsten, fhv. h.r.justitiarius , Høyesterett, Oslo, 2006, leder
. Maurstad, Anita, førsteamanuensis , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2006
. Mørk-Eidem, Bjarne A., pensjonist , Riksrevisjonen, Oslo, 2006
. Hersoug, Bjørn, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2006
. Fløtten, Ingrid Røstad, sorenskriver , Vardø tingrett, Vardø, 2006
. Skoghøy, Jens Edvin A., h.r.dommer , Høyesterett, Vestby, 2006
. Skogvang, Susann Funderud, stipendiat , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2006
. Andersen, Svanhild, universitetslektor , Nordisk Samisk Institutt, Tromsø, 2006
. Mathisen, Svein, fisker , selvstendig næringsdrivende, Måsøy, 2006

Forsvarsdepartementet

Faste

Avdeling for personell og fellestjenester

71           17-0260
Krigsdekorasjonsrådet

Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep
Opprettet i henhold til kgl. res. 24. oktober 1986 og 20. desember 1991.
Rådgivende organ for Forsvarsdepartementet i saker vedrørende krigsdekorasjoner.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: 4260
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
. Ihle, Geirmund, rektor , , Haugesund, 1986, 1991, leder
. Mathisen, Arne, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1986, 1991
. Helle, Baard, fhv. kontreadmiral , ingen arbeidsgiver, Larvik, 1991
. Molberg, Jan, oberstløytnant , Forsvaret, Bærum, 2000
. Volden, Reidar, fhv. underdirektør , ingen arbeidsgiver, Bærum, 1986, 1991

72           17-0340
Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret

Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep
Opprettet ved kgl.res. 23.12.1988.
Siste klageadgang over ilagt refselse.
Nemndas avgjørelse er endelig og kan ikke omgjøres av domstolene. Bare lovligheten av refselsesvedtaket kan prøves.
Antall møter i 2006: 3
Utgifter i 2006: 39176
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Almaas, Knut, sorenskriver , Trondheim byfogdembete, Trondheim, 1989, 2005, leder
. Krohn, Per Kristian, student , ingen arbeidsgiver, Røros, 2005
2.. Molberg, Jan, oberstløytnant , Forsvaret, Bærum, 2003, 2005

Varamedlemmer
. Isfeldt, Iren, kommandørkaptein , Forsvarsstaben, Trondheim, 2005
. Lambine, Marianne, major , Forsvaret, Oslo, 2005
. Voie, Per Øivind, student , -, Vestvågøy, 2005
. Lobo, Sean, student , -, Oslo, 2005
1.. Auglend, Ragnar Line, rektor , Politihøgskolen, Bergen, 2001, 2005
1.. Carlstedt, Randi Johanne, tingrettsdommer , Larvik tingrett, Tønsberg, 2001, 2005

73           17-0030
Norges Skytterstyre

Det frivillige skyttervesen, Postboks 298 Økern
Opprettet i henhold til grunnreglene for det frivillige skyttervesen § 27, (revidert av Stortinget), jfr. St.prp. nr. 1 for 1959-60.
Styret skal fordele statsbidraget etter gitte regler, ordne de fastsatte skytterstevner for hele landet, avgi årsmelding om skytterorganisasjonenes virksomhet, utføre skyttertingets beslutninger. Skytterstyret består av 7 medlemmer hvorav nedennevnte er oppnevnt henholdsvis av departementet og i Statsråd.
Antall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: 580400
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
. Brovold, Bernt Iver F., generalmajor , Forsvarsstaben, Trondheim, 2004

Varamedlemmer
. Kjøsnes, Geir Olav, brigader , Forsvarsstaben, Oslo, 2005

74           17-0020
Landsrådet for Heimevernet

Oslo mil Huseby
Opprettet 1946 ved kongelig resolusjon i henhold til lov om Heimevernet av 17. juni 1953.
Rådgivende organ i spørsmål som angår Heimevernet. Rådet skal ha seg forelagt alle saker av prinsippmessig betydning og ellers viktige saker som angår Heimevernet. Uttaler seg ved ansettelse av generalinspektør for HV.
Antall møter i 2006: 2
Utgifter i 2006: 255000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer

Landsorganisasjonen i Norge
. Berg-Knudsen, Jan Tore, konsernsjef , Vår bank og forsikring, Oslo, 1994, 1998, leder

Næringslivets Hovedorganisasjon
. Aure, Arne Johan, direktør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Bærum, 1998, nestleder
. Backe-Storløkken, Andrew, - , -, Sarpsborg, 2005
. Grahl-Madsen, Christian, - , -, Bergen, 2005
. Myhr, Einar Rein, - , -, Rissa, 2005
. Kveli, Hans O., - , -, Trondheim, 2005
. Schei, Kolbjørn J., - , -, Lier, 0
. Espeland, Lars, - , -, Vegårshei, 2005
. Lunderby, Tove Elisabeth, - , -, Karmøy, 2005

Norges Bondelag
. Devold, Per, - , Norges Bondelag, Kristiansand, 2003

Norsk Bonde- og småbrukarlag
. Øvergaard, Jo, daglig leder , Norlaft, Stor-Elvdal, 1990, 2003

Norges Fiskarlag
. Antonsen, Svein, fylkessekretær , Oslofjordens Fiskarlag, Fredrikstad, 1990, 2003

Norges Idrettsforbund
. Samuelsen, Ørnulf, konsulent , Norges Idrettsforbund, Hurum, 1991, 1998

Norges Lotteforbund
. Bredesen, Turid, overingeniør , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2003

Norges Røde Kors
. Ryen, Arvid, - , Norges Røde Kors, Kristiansand, 2003

Norsk Folkehjelp
. Talåsen, Anita, - , -, Rygge, 2003

Norske Kvinners Sanitetsforening
. Sjølie, Jorunn, leder , Lier kommune, Lier, 1998

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
. Ulleberg, Ole Chr., underdirektør , Direktoratet for sivilt beredskap, Oslo, 2003

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
. Gram, Bjørn Arild, avdelingsleder , Telenor Mobil, Nærøy, 1998
. Myklestul, Guro Lyngstad, - , -, Oslo, 2003

Norske Reindriftsamers Landsforbund
. Eira, Isak Mathis O., reineier , ingen arbeidsgiver, Kautokeino, 1995, 1998

HV-01
. Myhre, Bjørn, montør , Ås elektriske, Ski, 1994, 1998

HV-02
. Ringlund, Henning, sikkerhetssjef , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Bærum, 1998

HV-03
. Brenden, Steinar, , Intellekt, Oslo, 1994, 1998

HV-04
. Søgnen, Geir, tømrer , Byggkompaniet A/S, Eidskog, 1998

HV-05
. Johansen, Ulf, adjunkt , Sel kommune, Sel, 1994, 1998

HV-11
. Dyb, Kjell Godø, salgssjef , Gjensidige-NOR, Ålesund, 1998

HV-14
. Henriksen, Kai, direktør , Meierikvartalet A/S, Rana, 1998

HV-15
. Fjellgaard, Roy Otto, undervisningsleder , Nordland fylkeskommune, Hadsel, 1982, 1998

HV-16
. Nilsen, Nils-Roald, elektroinstallatør , selvstendig næringsdrivende, Nordreisa, 1990, 1998

HV-17
. Seljevold, Tor Harald, bonde , ingen arbeidsgiver, Loppa, 1994, 1998

HV-18
. Jensen, Arnt Edmund, vaktmester , Vardø kommune, Vardø, 1990, 1998

Varamedlemmer
. Gundersen, Bjørn V., - , -, Arendal, 2005
. Iversen, Erlend, - , -, Sør-Varanger, 0
. Fors, Gunnar, - , -, Skedsmo, 2005
. Rustad, Hans Ulrik, - , -, Stavern, 2005
. Velsvik, Odd Martin, - , -, Volda, 0
. Næverdal, Ola Brøyn, - , -, Leksvik, 2005
. Riis, Per M., - , -, Oslo, 2005
. Ørseng, Toril, - , -, Skjeberg, 0

Landsorganisasjonen i Norge
. Pedersen, Evy Buverud, førstesekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Skedsmo, 2003

Norsk Bonde- og småbrukarlag
. Brun, Lotta, bonde , Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Alvdal, 2003

Norges Fiskarlag
. Nilsen, Fritz, fisker , selvstendig næringsdrivende, Flakstad, 1994, 2003

Norges Idrettsforbund
. Frydenlund, Viera Rozmara, - , -, Ringerike, 2003

Norges Røde Kors
. Røsvik, Anne Dorthe, - , -, Bærum, 2003

Norsk Folkehjelp
. Vassnes, Eva, distriktssjef , Norsk Folkehjelp, Tromsø, 2003

Norske Kvinners Sanitetsforening
. Aasenhus, Randi, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Levanger, 2003

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
. Gran, Knut Erik, underdirektør , Direktoratet for sivilt beredskap, Hamar, 1998

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
. Johnsen, Jennie, - , -, Oslo, 1998, 2003
. Øen, Jon Håkon, - , -, Oslo, 2003

Norske Reindriftsamers Landsforbund
. Brandfjell, Lars N., - , -, Røros, 2003

Det Frivillige Skyttervesen
. Tobiassen, Alf, - , -, Bodø, 2003

Næringslivets Hovedorganisasjon
. Aarvig, Inger, direktør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Bærum, 1998

HV-02
. Ødegaard, Anders, - , -, Bærum, 1998

HV-05
. Sundeng, Jarle, - , -, Åsnes, 1998

HV-06
. Heiene, Jarle, - , -, Porsgrunn, 0

HV-08
. Refsland, Arild, - , -, Egersund, 0

HV-09
. Storeng, Roy, - , -, Bergen, 0

HV-10
. Fylkesnes, Jan-Magne, - , -, Flora, 1998

HV-13
. Haugdal, Sigve, - , -, Steinkjer, 1998

HV-14
. Solhaug, Skjalg, - , -, Tysfjord, 1998

HV-15
. Hay, Boyd, - , -, Vågan, 0

Avdeling for operasjons- og beredskapsplanlegging

75           17-0120
Kystvaktrådet

Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep
Opprettet 07.08.1981 ved kongelig resolusjon.
Utvalget er besluttet nedlagt. Avventer formell lovendring.
Tilrettelegge samarbeidet mellom Kystvakten og de instanser den er forutsatt å bistå.
Antall møter i 2006: 1
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset
Andre endringer

Medlemmer
1.. Plassa, Lisbeth W., avdelingsdirektør , Fiskeridirektoratet, Bergen, 1999, 2001
2.. Kalberg, Aril Bryn, seksjonssjef , Oljedirektoratet, Time, 1999, 2001
3.. Grannes, Tom Erik, avdelingsdirektør , Toll- og avgiftsdirektoratet, Oslo, 1993, 2001
4.. Keim, Lars Sverre, seniorrådgiver , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 1999, 2001
5.. Myklebust, Olav, avdelingsdirektør , Utenriksdepartementet, Nesodden, 2001
6.. Aukrust, Magnar, avdelingsdirektør , Justis- og politidepartementet, Oslo, 1990, 2001
7.. Grepstad, Willy, førstekonsulent , Fiskeri- og kystdepartementet, Bærum, 1999, 2001
8.. Schreiner, Øyvind, avdelingsdirektør , Statens forurensningstilsyn, Lunner, 2001
9.. Osen, Geir Atlak Mumme, sjef , Forsvarsstaben, Harstad, 1994, 2003
10.. Grønlien, Harald Lavik, førstestatsadvokat , Rogaland statsadvokatembete, Stavanger, 2001
11.. Mjølhus, Oddbjørn, politimester , Politidirektoratet, Bærum, 2003
13.. Ramsland, Martin G., orlogskaptein , Forsvarsdepartementet, Bergen, 2003

Varamedlemmer
1.. Dahl, Nina, konsulent , Fiskeridirektoratet, Bergen, 1999, 2001
3.. Nesheim, Marit, førstekonsulent , Toll- og avgiftsdirektoratet, Asker, 2001
4.. Sund, Tonje, rådgiver , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 2001
6.. Svor, Magne, underdirektør , Justis- og politidepartementet, Oslo, 1999, 2001
7.. Birkeland, Arild, , Fiskeri- og kystdepartementet, , 2001
8.. Hansen, Ole, , Statens forurensningstilsyn, , 2001
10.. Fause, Lars, , , , 2001

Avdeling for økonomi og styring

76           17-0480
Styret Forsvarsbygg

Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO
Forsvarsdepartemetnet oppnevner styret for Forsvarsbygg og fastsetter styrets godtgjørelse. Styret består av leder, nestleder og syv medlemmer. Av disse skal tre medlemmer velges av og blant de ansatte. Styremedlemmene velges for to kalenderår. Styret skal sammensettes av personer med god erfaring fra styrearbeid, solid innsikt i eiendomsfaglige spørsmål og med erfaring fra forretnings- og samfunnsmessig virksomhet, såvel fra privat som offentlig sektor.
Der det ikke er regulert på annen måte, skal styrets oppgaver, forretningsorden og saksbehandling følge de prinsipper som fremkommer i aksjelovens §6, kapittel II og III. Det er utformet en egen styreinstruks. Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av de løpende forvaltnings- og driftsoppgavene ved bedriften, herunder personellforvaltningen, og skal sørge for effektiv gjennomføring av den samlede virksomheten i samsvar med Forsvarsbyggs formål og hovedoppgaver.
Antall møter i 2006: 16
Utgifter i 2006: 1578000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Andre endringer

Medlemmer
. Danielsen, Åge Jan, adm. direktør , Rikshospitalet, Bærum, 2002, 2006, leder
. Blakstad, Siri Hunnes, forskningssjef , SINTEF, Trondheim, 2006, nestleder
. Kaspersen, Alf, elektriker , Forsvarsbygg, Trondheim, 2002, 2006
. Østengen, Eli Anne, eiendomsrådgiver , selvstendig næringsdrivende, Øystre Slidre, 2002, 2006
. Langfjell, Finn-Øyvind, advokat , Forsvarsbygg, Horten, 2004, 2006
. Dolve, Inge Nidar, direktør , -, Oslo, 2002, 2005
. Jørgensen, Randi Katinka, seniorrådgiver , Forsvarsbygg, Harstad, 2006
. Lysgaard, Svein Erik, pensjonist , Forsvarskommando Sør-Norge, Horten, 2002, 2005

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging

77           17-0470
Styret Forsvarets forskningsinstitutt


Forsvarsdepartementet oppnevner styret som består av styrets leder, netleder og fem styremedlemmer for fire kalenderår. Styret skal sammensettes av personer med solid innsikt i forsvarspolitiske og forsknings- og forvaltningsfaglige spørsmål og med erfaring fra forretnings- og samfunnsmessig virksomhet, såvel fra privat som offentlig sektor.
Styret har ansvar for de løpende forvaltnings- og driftsoppgavene ved instituttet, herunder personellforvaltningen. Styret skal sørge for effektiv organisering og gjennomføring av den samlede virksomheten i samsvar med instituttets formål og hovedoppgaver, og den langsiktige innretting av instituttets virksomhet, som fastsatt av Forsvarsdepartemetnet (FD) etter råd fra Forsvarets forskningsplitiske råd i forskningspolitiske spørsmål.
Styret utarbeider FFIs årlige budsjett, fremmer forslag til basisbevilgningen overfor FD og avlegger regnskap og årsrapport til FD.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 652000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
. Løken, Johan C, spesialrådgiver , Norges Rederiforbund, Elverum, 2003, leder
. Myhre, Ingvild Ragna, direktør , ID-gruppen, Oslo, 2003, nestleder
. Rødland, Arild, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Hitra, 2003
. Landmark, Frøydis, instituttoverlege , Kreftregisteret, Oslo, 2003
. Skafle, Ulv, senioringeniør , Forsvarets Forskningsinstitutt, Ullensaker, 2003
. Jodalen, Vivianne, forsker , Forsvarets Forskningsinstitutt, Skedsmo, 2003
. Langrud, Walther, pensjonist , -, Oslo, 2003

78           17-0380
Forsvarets forskningspolitiske råd

Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo
Opprettet 01.04.90 av Forsvarskommisjonen.
FFR er et rådgivende organ i forsvarspolitiske spørsmål av betydning for forsvars- og sikkerhetspolitikken.
Antall møter i 2006: 4
Utgifter i 2006: 60000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
. Dalhaug, Arne Bård, generalløytnant , Forsvarsstaben, Oslo, 2006, leder
. Aabø, Anna, adm. direktør , International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Stavanger, 2004
. Røksund, Arne, flaggkommandør , Forsvarsstaben, Bærum, 2006
. Løchstøer, Cathrine, seniorrådgiver , Utenriksdepartementet, Oslo, 2000, 2003
. Skaug, Erik, direktør , Norges forskningsråd, Lier, 2003
. Brovold, Heidi, programdirektør , Det norske Veritas, Bærum, 2004
. Reksten, Jan, viseadmiral , Forsvaret, Oslo, 2005
. Narum, Paul, adm. direktør , Forsvarets Forskningsinstitutt, Rælingen, 2001, 2003
. Karlsen, Trond Ragnarsøn, generalmajor , Forsvarets logistikkorganisasjon, Bærum, 2005
. Krøkje, Åse, prodekanus , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2003

Mellombels

Avdeling for personell og fellestjenester

79           17-0490
Granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret

Grev Wedels plass 9/3.etasje, Oslo Mil, Akershus, 0015 OSLO
I statsråd 6. janaur 2006
I statsråd 6. janaur 2006 ble det besluttet å opprette et utvalg som skal granske IKT-kontrakter i Forsvaret. Utvalget skal granske syv spesifikke firma, øvrige konsulentkontrakter på IKT-området i tidsperioden 1995 - 2005, samt forhold omkring Forsvarets FisBasis-kontrakt med Siemens Business Service.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2006
Nyopprettet

Medlemmer
. Dalseide, Nils T., sorenskriver , Sorenskriveren i Sør-Østerdal, Elverum, 2006, leder
. Døssland, Einar, statsautorisert revisor , -, Oslo, 2006
. Ruud, Flemming, statsautorisert revisor , Bedriftsøkonomisk Institutt, Bærum, 2006
. Sunde, Inger Marie, stipendiat , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Teigum, Siri, advokat , Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund, Oslo, 2006

80           09-1300
Styringskomite for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer

Forsvarets overkommando/, Sikkerhetsstaben
Opprettet av departementet i 1999.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 4. kvartal 2000


Medlemmer
1.. Lütken, Monica, avdelingsdirektør , Forsvarsdepartementet, Bærum, 1999, leder
2.. Jahren, Eivind, avdelingsdirektør , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 1999, nestleder
3.. Borgerud, Rolf, seniorrådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Asker, 1999
4.. Sivertsen, Elisabeth, rådgiver , Justis- og politidepartementet, Oslo, 1999
5.. Rødland, Gro, oppvekstsjef , Norsk akkreditering, Ulvik, 2004
6.. Enkerud, Jon, direktør , Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Bærum, 2004
7.. Ulleland, Johan, ass. direktør , Norsk Teknologistandardisering, Oslo, 1999, 2004
8.. Aanensen, Leif T., avdelingsdirektør , Datatilsynet, Rælingen, 2004

Varamedlemmer
1.. Buset, Dagfinn, rådgiver , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2004
2.. Brisis, Katarina de, seniorrådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 2004
3.. Vikanes, Severin, underdirektør , Forsvarsdepartementet, Oppegård, 2004
4.. Tobiassen, Jan, ass. direktør , Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Oslo, 2004
5.. Sandbakken, Rune, direktør , Norsk akkreditering, Oslo, 2004
6.. Bekkadal, Fritz, forskningskoordinator , Teknologibedriftenes landsforening, Trondheim, 1999
7.. Larsen, Johan Braar, senioringeniør , Datatilsynet, Sandefjord, 1999

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging

81           17-0500
Forsvarspolitisk utvalg (FPU)

Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo
18. august 2006
Forberedende utvalg for neste langtidsplan for Forsvaret. Skal legge til rette for en bred og åpen dialog om sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger knyttet til den videre moderniseringen av Forsvaret.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 4. kvartal 2007
Nyopprettet

Medlemmer
. Bjerke, Siri, direktør , Innovasjon Norge, Oslo, 2006, leder
. Hansen, Annika Susanne, forsker , Forsvarets Forskningsinstitutt, Oslo, 2006
. Røksund, Arne, kontreadmiral , Forsvarsstaben, Bærum, 2006
. Giæver, Benedicte, beredskapssjef , Flyktningesekretariatet, Oslo, 2006
. Løwer, Eldbjørg, - , selvstendig næringsdrivende, Kongsberg, 2006
. Knutson, Geir, leder , Nordland fylkeskommune, Bodø, 2006
. Valved, Harald, distriktssjef , Forsvarsstaben, Molde, 2006
. Børresen, Jacob, seniorrådgiver , selvstendig næringsdrivende, Horten, 2006
. Matlary, Janne Haaland, professor , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2006
. Jakobsen, Johan Jakob, seniorrådgiver , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 2006
. Solsvik, Jonni Helge, ordfører , Andøy kommune, Andøy, 2006
. Bjørklund, Kjetil, rådgiver , selvstendig næringsdrivende, Gjøvik, 2006
. Moe, Peter Andre, forbundsleder , Norges offisersforbund, Stokke, 2006
. Ulriksen, Ståle, ass. direktør , Norsk utenrikspolitisk institutt, Fjell, 2006
. Tandberg, Torill Føleide, avdelingsdirektør , Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nøtterøy, 2006
. Nilssen, Åse Wisløff, stortingsrepresentant , Stortinget, Kongsvinger, 2006

Helse- og omsorgsdepartementet

Faste

Administrasjonsavdelingen

82           06-0540
Beredskapsrådet for landets helsestell

Postboks 8128 Dep
Opprettet på nytt ved kgl.res. av 09.11.95.
Endret mandat 01.01.2005

Ut fra totalforsvarsprinsippet, og med tanke på en mest mulig effektiv utnyttelse av de samlede ressurser, skal Beredskapsrådet for landets helsestell:
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: 2005
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
. Larsen, Bjørn-Inge, direktør , Sosial- og helsedirektoratet, Borre, 2005, leder
. Larsen, Geir Stene, direktør , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bærum, 2005
. Lea, Jon A., direktør , Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Tønsberg, 2005
. Rosen, Leif Sverre, generalmajor , Forsvarets sanitet, Lunner, 1999
. Karlsen, Trond Ragnarsøn, generalmajor , Forsvarets logistikkorganisasjon, Bærum, 2005

Statens institutt for folkehelse
. Hareide, Bodolf, direktør , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 1995

Statens strålevern
. Harbitz, Ole, direktør , Statens strålevern, Oslo, 1995

Statens Næringsmiddeltilsyn
. Sørheim, Atle Ørbeck, seniorrådgiver , Landbruks- og matdepartementet, Oslo, 1995

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
. Gran, Bjørn Anton, avdelingsdirektør , Direktoratet for sivilt beredskap, Oppegård, 1995

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

83           07-0100
Kontrollkommisjonen for psykiatrien i Vestfold HF - Psykiatrisk fylkesavdeling
Antall møter i 2006: 51
Utgifter i 2006: 600000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Carlstedt, Dag, sorenskriver , Tønsberg tingrett, Tønsberg, 2003, leder
. Helliesen, Jan Th, tingrettsdommer , Sandefjord byrett, Tjøme, 2003, 2006, nestleder
. Svendsen, Elsa Johanne, pensjonist , Fylkesmannen i Vestfold, Tønsberg, 2003, 2006
. Wøien, Leif Steinar, lege , selvstendig næringsdrivende, Tønsberg, 2003, 2006
. Bjørnvall, Ragnhild, sykepleier , Fylkesmannen i Vestfold, Tjøme, 1993, 2006

Varamedlemmer
. Olsen, Erna, pensjonist , Fylkesmannen i Vestfold, Tønsberg, 2003, 2006
. Hødnebø, Per Erling, allmennlege , selvstendig næringsdrivende, Tønsberg, 2003, 2006
. Martins, Torbjørg, pensjonist , Fylkesmannen i Vestfold, Nøtterøy, 1990, 2002

84           07-0120
Avregningsutvalget

Sintef Helse, NPR, 7465 TRONDHÈIM

Antall møter i 2006: 4
Utgifter i 2006: 796000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Buan, Bjørn, forskningssjef , SINTEF, Trondheim, 2000, leder
. Ræder, Johan, seksjonsoverlege , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Bærum, 2000
. Gjellan, Mikal, overlege , selvstendig næringsdrivende, Kristiansund, 2003
. Uggen, Per Einar, overlege , St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF, Trondheim, 2000
. Jørstad, Stein Øyvind, overlege , Sykehuset Østfold, Fredrikstad, 2003
. Sparr, Tone, sjeflege , Hammerfest sykehus, Hammerfest, 0

Sekretær
. Winge, Asgeir, rådgiver , SINTEF, Trondheim, 2006

Andre tilknyttede personer
. Wensaas, Eva, seniorrådgiver , Sosial- og helsedirektoratet, Oslo, 2006, Observatør

85           06-0840
Kontrollkommisjonen for Nordlandssykehuset, Bodø psykiatri

Tor G. Bendos, A.G. Johnsonsv 20 B, 8004 Bodø
Opprettet 1961
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Bendos, Tor G., konsulent , Nordlandssykehuset Bodø psykiatri, Bodø, 1998, leder
2.. Rasmussen, Svein, helsesjef , Brønnøy kommune, Brønnøy, 1988, 2000
3.. Gregersen, Guri, sykepleielærer , Nordland Sykepleierhøgskole, Bodø, 2001, 2004
4.. Larsen, Roy J., gardbruker , selvstendig næringsdrivende, Øksnes, 1989, 2004

Varamedlemmer
1.. Mentzen, Trond, kontorsjef , Bodø kommune, Bodø, 1986, 2004
. Hagen, Kai Brynjar, lege , selvstendig næringsdrivende, Bodø, 2006
2.. Nilsen, Karin, konsulent , Nordlandssykehuset Bodø psykiatri, Bodø, 1998
3.. Johansen, Laila, , , , 2002
4.. Olsen, Randi Nilsotter, , , Bodø, 2002, 2004

86           06-0930
Kontrollkommisjon for Vest-Agder sentralsykehus, Psykiatrisk Storavdeling

Dommer Per Olaf Refsalen, Serviceboks 515, Kristiansand tingrett
Opprettet 1964
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Otterbech, Knut, tingrettsdommer , Kristiansand tingrett, Kristiansand, 2004, 2005, leder
3.. Jepsen, Inge Dueholm, , , Kristiansand, 2002, 2002
4.. Volden, Odd, konsulent , Sandnes kommune, Sandnes, 2004

Varamedlemmer
. Nilsen, Alf Tore, advokat , selvstendig næringsdrivende, Kristiansand, 2005
. Eriksen, Erik, advokat , selvstendig næringsdrivende, Kristiansand, 2005
. Haslerud, Charlotte, lege , selvstendig næringsdrivende, Kristiansand, 2005
. Eikeland, Martin, journalist , Vårt Land A/S, Kristiansand, 2006
. Bjelland, Nils, lege , selvstendig næringsdrivende, Lillesand, 2005
. Habberstad, Trine, cand.oceon , frilans, Søgne, 2005
2.. Ytrehus, Erling, lege , , Birkenes, 1999, 2002
4.. Kristiansen, Lise, uføretrygdet , Kristiansand kommune, Kristiansand, 2004

87           06-1221
Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Nord-Rogaland

sorenskriver Bjørn Solbakken, Karmsund tingrett, Pb. 385, 5501 Haugesund
Opprettet 01.01.1982
Antall møter i 2006: 33
Utgifter i 2006: 506709
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Solbakken, Bjørn, sorenskriver , Haugesund tingrett, Haugesund, 2000, leder
2.. Bua, Lars, lege , selvstendig næringsdrivende, Sveio, 1991, 2002
3.. Simonsen, Harald, sosionom , Statens barne-, familie- og ungdomsetat, Suldal, 1982, 2003
4.. Høyland, Johannes, sjåfør , selvstendig næringsdrivende, Haugesund, 2004

Varamedlemmer
1.. Aarvik, Per Annstein, tingrettsdommer , Karmsund tingrett, Karmøy, 2003
2.. Svensen, Sven, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Haugesund, 1982, 2001
3.. Våga, Odd, sosionom , Haugesund kommune, Karmøy, 1982, 2002
4.. Fosen, Odd Inge, uføretrygdet , ingen arbeidsgiver, Karmøy, 2004

88           06-1220
Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Sør-Rogaland Sørsektor

tingrettsdommer Arne Landmark, Stavanger tingrett, Boks 159, 4001 Stavanger
Opprettet 01.01.1962
Antall møter i 2006: 27
Utgifter i 2006: 540000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Landmark, Arne, tingrettsdommer , Stavanger tingrett, Stavanger, 2002, 2006, leder
2.. Knudsen, Harald Christian, psykiater , selvstendig næringsdrivende, Stavanger, 2003, 2006
3.. Sagvaag, Hildegunn, høgskolelektor , Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2001, 2005
4.. Hjørnevik, Eilert, uføretrygdet , ingen arbeidsgiver, Sandnes, 2003

Varamedlemmer
1.. Frøseth, Astrid Lærdal, tingrettsdommer , Stavanger tingrett, Stavanger, 2002, 2006
. Gjøse, Jan Otto, sosialsjef , Hå kommune, Hå, 2005
2.. Hus, Sigmund, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Strand, 2003, 2006
4.. Klingen, Aud, uføretrygdet , ingen arbeidsgiver, Sandnes, 2003

89           06-0960
Kontrollkommisjonen for Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll

Tingrettsdommer Blakstvedt, Sør-Gudbrandsdal tingrett, Postboks 133, 2601 Lillehammer
Opprettet 1962
Kontroll med rettssikkerheten til pasienter i psykiatrisk sykehus.
Antall møter i 2006: 34
Utgifter i 2006: 763000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Blakstvedt, Erik, tingrettsdommer , Sør-Gudbrandsdal tingrett, Lillehammer, 1992, 2003, leder
. Strande, Ellen Hjørdis, uføretrygdet , Fylkesmannen i Oppland, Gjøvik, 2000, 2006
. Norbye, Inger Karin, sosionom , Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer, 2006
2.. Egenæs, Erling, lege , , Østre Toten, 1998, 2003

Varamedlemmer
1.. Hanssen, Gunnar, sorenskriver , Hadeland og Land tingrett, Oslo, 1998, 2003
. Fjeldstad, Monica, fylkessekretær , Mental Helse, Gjøvik, 2002, 2006
2.. Lyberg, Inger, kommunelege II , Etnedal kommune, Etnedal, 1998, 2003
4.. Mandal, Odd Magne, opplæringsleder , Kommunal kompetanse Oppland, Gjøvik, 1998, 2006

90           06-1260
Kontrollkommisjon for Vestfold

Tingrettsdommer Stig Viken, Postboks 68, 3191 Horten
Opprettet 1962
Antall møter i 2006: 75
Utgifter i 2006: 700000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Viken, Stig, tingrettsdommer , Sorenskriveren i Horten, Nøtterøy, 1994, 2002, leder
3.. Kristoffersen, Kari Krogsbøl, sosialsjef , Stavern kommune, Stavern, 1983, 2005
4.. ---

Varamedlemmer
2.. Svendsen, Elsa, husstellærer , , Tønsberg, 1989, 1995
3.. Birkeland, Ide, sosionom , , Tønsberg, 1996, 2000
4.. Refsland, Arild, - , -, Egersund, 0

91           06-2490
Kontrollkommisjon II for Ullevål universitetssykehus

Advokat Kirsten Langseth, Postboks 141, Skøyen
Opprettet 01.07.1985 av Sosialdepartementet
Utvalget skal utrede nærmere hvordan trygdefinansieringsutvalgets forslag om bortfall av særfordeler ved yrkesskade og refusjon av folketrygdens utgifter ved yrkesskade og trafikkskade ved summarisk oppgjør med forsikringsselskapene praktisk kan gjennomføres.
Antall møter i 2006: 72
Utgifter i 2006: 1500000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Langseth, Kirsten, advokat , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 1991, 2003, leder
. Hallan, Annichen, prosjektleder , Oslo kommune, Oslo, 2004
. Braadland, Hans, lege , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 0
4.. Sundby, Kari, regionsekretær , Mental Helse Norge, Asker, 2001

Varamedlemmer
1.. Bjørklid, Siv, advokat , Advokatfirmaet Hagen, Bøhler & Co ANS, Oslo, 1999
. Rekdal, Kari Wille, lege , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2005
2.. Brostigen, Trond, bydelslege , Klemetsrud helsesenter, Bærum, 1991, 1997
3.. Vesseltun, Christian, feltarbeider , Asker kommune, Asker, 1997, 2000
5.. Smevåg, Bodil, , , Oslo, 2000, 2001

92           06-1180
Kontrollkommisjon for Sogn og Fjordane

Sorenskriver Gunnar Steintveit
Opprettet 1964
Antall møter i 2006: 28
Utgifter i 2006: 560000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Steintveit, Gunnar, tingrettsdommer , Nordfjord tingrett, Eid, 1992, 2004, leder
. Bruland, Lillian, høgskolelærer , Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal, 2005
2.. Sandven, Einar Melvær, lege , selvstendig næringsdrivende, Eid, 2000, 2004
3.. Bysheim, E. Henning, planlegger , Bravida Vest A/S, Førde, 1989, 2005

Varamedlemmer
1.. Mowatt, Terje, tingrettsdommer , Sunnfjord sorenskriverembete, Førde, 1999, 2004
2.. Risnes, Gerd, lege , selvstendig næringsdrivende, Sogndal, 2000, 2004
3.. Henden, Kirsti Skollerud, husmor , ingen arbeidsgiver, Sogndal, 2001, 2004
4.. Sæbø, Hanne, sosionom , Fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane, Balestrand, 1995, 2005

93           06-0880
Kontrollkommisjonen for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Sorenskriver Magne Nerland, Fylkeshuset
Opprettet 1962
Tilsyn-, kontroll- og klagefunksjoner etter lov om psykisk helsevern.
Antall møter i 2006: 27
Utgifter i 2006: 710000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Nerland, Magne, sorenskriver , , Molde, 1998, 2003, leder
. Solenes, Oddbjørn, lensmann , Politidirektoratet, Gjemnes, 2005
. Småge, Roald, senioringeniør , Statens vegvesen, Molde, 2002
4.. Ranheim, Ingunn B., lege , , Molde, 1989, 2005

Varamedlemmer
. Kristoffersen, Geir A, kommuneadvokat , Molde kommune, Molde, 2004
. Sandnes, Sissel Tove, hjelpepleier , Molde kommune, Molde, 2004
. Kvernberg, Torbjørn Inge, lege , selvstendig næringsdrivende, Fræna, 2004
. Skrede, Vegard, sykepleier , Molde kommune, Molde, 2005

94           06-0940
Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Telemark

Lagdommer Steinar Thomassen, Statens Hus
Opprettet 1964
Antall møter i 2006: 26
Utgifter i 2006: 511270
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
. Vigmostad, Siri, tingrettsdommer , Skien og Porsgrunn tingrett, Skien, 0, leder
. Lie-Hagen, Kari Marie Restad, telesekretær , Mental Helse, Skien, 2004
. Berstad, Per Øyvind, lege , selvstendig næringsdrivende, Siljan, 0
2.. Ballestad, Eirik, lege , Nome kommune, Nome, 1994, 2003
4.. Rein, Bjørg, sosialsjef , Bamble kommune, Bamble, 1998, 2004

Varamedlemmer
. Søvde, Ole Gustav, sorenskriver , Domstoladministrasjonen, Skien, 2005
. Bjerva, Margareth Østenå, sykepleier , Sykehustransporten i Telemark, Skien, 0, 2006
2.. Solli, Svein, lege , Skien kommune, Skien, 1986, 2004

95           06-1140
Kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag

adv. Guri Grønflaten, Kringsjåvn. 24
Opprettet 1964
Antall møter i 2006: 46
Utgifter i 2006: 300000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Grønflaten, Guri, advokat , selvstendig næringsdrivende, Trondheim, 1986, 2004, leder
. Førre, Sigrun, lege , selvstendig næringsdrivende, Trondheim, 2005
. Nyland, Steinar, regionalsjef , Coloro AS, Melhus, 2005
2.. L'Abbe Lund, Helle, lege , selvstendig næringsdrivende, Trondheim, 2004
3.. Schanke, Bjørn, sosionom , Trondheim kommune, Trondheim, 1989, 2004
4.. Thoresen, Aud-Irene, , Mental Helse, Malvik, 2001

Varamedlemmer
1.. Olsson, Anne-Brit, advokat , selvstendig næringsdrivende, Trondheim, 1998, 2004
2.. Torske, Harald, ass. fylkeslege , Fylkeslegen i Sør-Trøndelag, Klæbu, 2004
3.. Thorset, Marit, psykiatrisk sykepleier , Trondheim kommune, Trondheim, 2002
4.. Krogstad, Randi, konsulent , selvstendig næringsdrivende, Meråker, 2006

96           06-1290
Kontrollkommisjon for Gjøvik, Toten og Hadeland

Knut Erling Nyheim, 2821 Gjøvik
Opprettet 1963
Antall møter i 2006: 26
Utgifter i 2006: 309614
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
. Nyheim, Knut Erling, advokat , selvstendig næringsdrivende, Gjøvik, 2006, leder
2.. Løvsletten, Stefan, kommunelege , Nordre Land kommune, Nordre Land, 2004
3.. Huse, Gerd Inger, husmor , ingen arbeidsgiver, Gjøvik, 1999, 2006
4.. Fagereng, Solveig, virksomhetsleder , Gran kommune, Gran, 2004, 2006

Varamedlemmer
. Gjølme, Harald, advokat , selvstendig næringsdrivende, Gjøvik, 2006
. Ringen, Amund, sosialsjef , Vestre Toten kommune, Vestre Toten, 2006
2.. Sægrov, Bodil Hagen, lege , Gjøvik kommune, Gjøvik, 2004
3.. Strande, Svein Erik, kjemiingeniør , Hoff Norske Potetindustrier, Gjøvik, 2001, 2006

97           06-1060
Kontrollkommisjon for Øst-Finnmark

Sorenskriver Ingrid R. Fløtten, Postboks 113
Opprettet 1964
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Fløtten, Ingrid Røstad, sorenskriver , Vardø tingrett, Vardø, 1998, 2000, leder
2.. Tørstad, Jostein, kommunelege , Sør-Varanger kommune, Sør-Varanger, 1992, 1998
3.. Knutseth, Ruth, hjemmeværende , ingen arbeidsgiver, Tana, 1998, 2001
4.. Strige, Gunnleif, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Vardø, 1995, 2001

Varamedlemmer
1.. Rønning, Lisbeth Enger, , , Sør-Varanger, 2000
2.. Johannessen, Egil, kommunelege , Kommunelegen i Bjørnevatn, Sør-Varanger, 1998
3.. Beddari, Olav, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Sør-Varanger, 1995
4.. Moen, Ragnhild, , , Vadsø, 2001

98           06-1090
Kontrollkommisjon for Helgeland

Sorenskriver Fredrik Meyer, Postboks 160
Opprettet 1964
Antall møter i 2006: 6
Utgifter i 2006: 136000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Meyer, Fredrik, sorenskriver , , Rana, 1987, 2000, leder
1.. Hauso, Harald, advokat , -, Vefsn, 1983, 2000, nestleder
2.. Høy, Christian, lege , , Rana, 1995, 2000
2.. Svendsen, Jan, lege , , Rana, 1998, 2000
3.. Lieng, Irene, sykepleiersjef , , Alstahaug, 1989, 2000
4.. Hvidsten, Marianne, , , Vefsn, 2000

Varamedlemmer
3.. Øverland, Ingri, , , Rana, 1995, 2000
4.. Rosø, Anne Mette, , , Nesna, 2000

99           06-2780
Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten

Postboks 8054 Dep
Opprettet 19.04.91. Opprettet på nytt ved kgl.res. mars 2000.
Rådet skal gi anbefalinger til Helsedepartementet angående prioritering innen sykehus- og kommunehelsetjeneste.
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 1256749
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
. Holme, Idar Magne, førsteamanuensis , Høgskolen i Agder, Kristiansand, 2000, 2004, leder
. Norheim, Ole Frithjof, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2004, nestleder
. Brundtland, Grethe, pasientombud , Hordaland fylkeskommune, Kvinnherad, 1998, 2004
. Garløv, Ida, overlege , Helse Stavanger HF, Stavanger, 2000, 2004
. Askildsen, Jan Erik, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2003, 2004
. Straume, Karin, seniorrådgiver , Fylkesmannen i Finnmark, Vadsø, 2004
. Sortåsløkken, Magnar, spesialrådgiver , Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Oslo, 2006
. Aakre, Marie, prosjektleder , St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF, Trondheim, 2004
. Moen, Mette Haase, overlege , St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF, Trondheim, 2006
. Tetzchner, Michael Christian, advokat , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2000, 2004
. Kvamme, Odd Jarle, spesialist i allmennmedisin , selvstendig næringsdrivende, Kvinnherad, 2000, 2004
. Kvamme, Ole B., overingeniør , Norges Sjøkartverk, Stavanger, 2002, 2004
. Sandvand, Ole Johan, direktør , Modum Bad, Modum, 2004
. Talseth, Randi, generalsekretær , Organisasjonen Voksne for Barn, Askim, 2004

100           06-0860
Kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger

Herredsr.dommer Torleif Skage, Trondheim tingrett, Munkegt. 20, 7004 Trondheim
Opprettet 1981
Antall møter i 2006: 33
Utgifter i 2006: 800000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Andresen, Kjell Åke Lappen, tingrettsdommer , Stjørdal og Verdal tingrett, Levanger, 2004, 2005, nestleder
1.. Skage, Torleif, tingrettsdommer , Trondheim tingrett, Trondheim, 1999, 2005, leder
2.. Kvåle, Kåre, lege , , Inderøy, 1999, 2004
3.. Wærum, Ingrid, psykiatrisk sykepleier , Verdal kommune, Verdal, 2000, 2006
4.. Garberg, Torbjørn, , , Steinkjer, 1999, 2003

Varamedlemmer
. Westerfjell, Gunbjørg, psykiatrisk sykepleier , Steinkjer kommune, Steinkjer, 2006
2.. Ridder, Karin Adrienne Alfons de, lege , Levanger kommune, Levanger, 2004, 2005
4.. Hernesvold, Grethe, husmor , ingen arbeidsgiver, Levanger, 1999, 2006

101           06-2820
Kontrollkommisjon II Lovisenberg

Tingrettsdommer, Petter J. Johnsen, Postuttak, 2001 Lillestrøm
Opprettet ved kgl.res. 1.4.91.
Kontroll/tilsyn i medhold av psykisk helsevernloven.
Antall møter i 2006: 55
Utgifter i 2006: 900000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Johnsen, Petter Jean, tingrettsdommer , Nedre Romerike tingrett, Oslo, 1990, 2002, leder
. Farstadvoll, Arild, fylkesnemndsleder , Fylkesnemnda for sosiale saker i Oslo og Akershus, Oslo, 2005, nestleder
2.. Jahren, Tollef, kommunelege , Sandvika helsesenter, Bærum, 1996, 2002
3.. Berger, Reidun, , , Oslo, 1999
4.. Kristiansen, Aud, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1990, 2002

Varamedlemmer
2.. Kristensen, Unn Beate, lege , selvstendig næringsdrivende, Asker, 1996, 2002
3.. Titternes, Jon, , , Oslo, 1999
4.. Fanakrå, Aslaug, ass. oversykepleier , Helserådet, Oslo, 2004

102           06-1050
Kontrollkommisjonen for Oslo Hospital og Lovisenberg sykehus , Psykiatrisk avdeling

Dommer Espen Urbye, Vestre v 100, 1397 Nesøya
Opprettet 22.11.1966
Kontroll av sykehusets drift, tilsyn med forhold av betydning for behandling, forpleining og trivsel. Sørger for utarbeidelse av årlige budsjett. Påser at regler for administrasjon av fastlagt budsjett, føring av regnskap m.m. blir fulgt. Styret foretar visse ansettelser og har innstillingsmyndighet i saker hvor departementet ansetter. Godkjenner sykehusets husordensregler. Inspiserer alle anlegg.
Antall møter i 2006: 25
Utgifter i 2006: 553820
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
. Urbye, Espen, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Asker, 2003, 2005, leder
. Sandset, Margit, psykiatrisk sykepleier , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Oslo, 2003, 2006
. Berger, Reidun, , , Oslo, 2003
. Refsum, Sigrid Marie, uføretrygdet , , Oslo, 2006
. Schjervheim, Unni-Berit, bedriftslege , Aker universitetssykehus HF, Nes (Akershus), 2003, 2005

Varamedlemmer
1.. Gjesti, Else, advokat , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 1998
. Eriksen, Bjørn Olav, sosionom , , Oslo, 2003
2.. Hjemmen, Arne, kommuneoverlege , Asker kommune, Asker, 1999, 2001

103           06-0990
Kontrollkommisjonen for Blakstad sykehus og Asker- og Bærumklinikken

Sorenskriver, Jan Erik Aarsland Olsson, Indre Follo tingrett, 1401 Ski
Opprettet 1961
Kontroll av sykehusets drift, tilsyn med forhold av betydning for behandling, forpleining og trivsel. Sørger for utarbeidelse av årlige budsjett. Påser at regler for administrasjon av fastlagt budsjett, føring av regnskap m.m. blir fulgt. Styret foretar visse ansettelser og har innstillingsmyndighet i saker hvor departementet ansetter. Godkjenner sykehusets husordensregler. Inspiserer alle anlegg.
Antall møter i 2006: 40
Utgifter i 2006: 1000000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Olsson, Jan E. Aarsland, sorenskriver , Indre Follo tingrett, Oslo, 1998, 2004, leder
2.. Holth, Rolf, lege , selvstendig næringsdrivende, Ski, 1987, 2001
3.. Dolva, Eva Loe, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Asker, 1996, 2003
4.. Lindstad, Bjørn, prosjektleder , Landsforeningen for ungdom og fritid, Oslo, Asker, 1998, 2003
4.. Hulbak, Edward, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Bærum, 1990, 2001

Varamedlemmer
1.. Wilberg, Tone, underdirektør , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Asker, 1991, 2003
2.. Rodtwitt, Jan L., lege , Sandvika helsesenter, Bærum, 1993, 2001
3.. Solum, Joacim, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2004
4.. Kurland, Inger, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Asker, 1988, 2002

104           06-1330
Kontrollkommisjon for Akershus. Område I

Tingdommer Bernt Bahr, Oslo tingrett, Postboks 8023, 0030 Oslo
Opprettet 1963
Kontroll av sykehusets drift, tilsyn med forhold av betydning for behandling, forpleining og trivsel. Sørger for utarbeidelse av årlige budsjett. Påser at regler for administrasjon av fastlagt budsjett, føring av regnskap m.m. blir fulgt. Styret foretar visse ansettelser og har innstillingsmyndighet i saker hvor departementet ansetter. Godkjenner sykehusets husordensregler. Inspiserer alle anlegg.
Antall møter i 2006: 43
Utgifter i 2006: 240000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Bahr, Bernt, sorenskriver , Domstoladministrasjonen, Oslo, 1999, 2004, leder
1.. Trætteberg, Marianne, tingrettsdommer , Domstoladministrasjonen, Oslo, 2004, nestleder
2.. Bang, Ove, lege , selvstendig næringsdrivende, Asker, 1995, 2003
4.. Skaaden, Helga, uføretrygdet , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1995, 2004

Varamedlemmer
2.. Skjervheim, Unni Berit, lege , Sørum kommune, Nes (Akershus), 2001, 2002
3.. Gåsland, Signora, avdelingssykepleier , Akershus universitetssykehus, Rælingen, 1995, 2002
3.. Aas, Vigdis, sykepleier , Nes sykehjem, Nes (Akershus), 2001, 2002
4.. Bredal, Bernt, uføretrygdet , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1995, 2003
Kontrollkommisjoner
Felles mandat:
Med hjemmel i § 8 i lov om psykisk helsevern er det opprettet egne kontrollkommisjoner for det psykiske helsevern. Kommisjonens hovedoppgave er å ivareta pasientenes rettssikkerhet og påse at deres rettigheter eter lov om psykisk helsevern og annen lovgivning blir respektert. Kommisjonene skal også føre et alminnelig tilsyn med pasientenes leveforhold og se til at de får slik behandling, forpleining mv. som følger av lov og aksepterte faglig-etiske retningslinjer. Alle pasienter under psykisk helsevern har rett til å kontakte eller klage til kontrollkommisjonen. Dette gjelder både pasienter som er innlagt med tvang og pasienter som er frivillig innlagt. De enkelte institusjonene plikter å informere pasientene om kontrollkommisjonen og dens arbeidsopgaver, og til å hjelpe pasienten med å oppnå kontakt med kommisjonen når det anmodes om det. Kommisjonen behandler klager fra pasienter over forskjellige forhold vedrørende innleggelse, opphold mv. De skal veilede pasientene om deres rettigheter og orientere om klageadgangen. Klager kan fremsettes såvel muntlig som skriftlig.

105           06-1000
Kontrollkommisjon I for Østfold

Sorenskriver Stein Schjølberg, Moss tingrett, Postboks 338
Opprettet av Sosialdepartementet
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: 600000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Schjølberg, Stein, sorenskriver , Moss tingrett, Oslo, 1996, 2006, leder
. Gulbrandsen, Rita Kløver, konsulent , Fredrikstad kommune, Fredrikstad, 2006
. Ropeid, Tormod, oversetter , selvstendig næringsdrivende, Askim, 2006
3.. Andersen, Per, sosialkonsulent , Østfold fylkeskommune, Fredrikstad, 1996, 2006

Varamedlemmer
. Agnalt, Arnfinn, sorenskriver , Sorenskriveren i Halden, Sarpsborg, 0, 2006
1.. Bøe, Asbjørn, fylkesnemndsleder , Fylkesnemnda for sosialsaker i Østfold, Vestby, 1995, 2000
. Gurvin, Kristin Budsberg, daglig leder , Vestby kommune, Moss, 2006
2.. Lamberg, Terje Arnt, helsesjef , Rolvsøy kommune, Rolvsøy, 1992, 1998
4.. Johansen, Rolf P., , , Rygge, 1995, 1997

Andre tilknyttede personer
. Pettersen, Anne Berit, allmennlege , selvstendig næringsdrivende, Moss, 2006
. Sundt, Hans Morten, kommuneoverlege , Sarpsborg kommune, Fredrikstad, 2006

106           06-0830
Kontrollkommisjonen for Universitetssykehuset Nord-Norge HF allmenn- og spesialpsykiatriske avd. og Psyk. senter for Tromsø og Karlsøy

Lagdommer Kjell Martin Haug, Muslingv. 41
Opprettet 1962
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: 242500
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Haug, Kjell Martin, lagdommer , , Tromsø, 2001, 2004, leder
. Larsen, Toril Agnete, sykepleier , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 2006
. Langstrand, Venche, hjelpepleier , Tromsø kommune, Tromsø, 2004
2.. Thorsen, Eigil, lege , Tromsø kommune, Tromsø, 1986, 2004

Varamedlemmer
1.. Lyng, Inger, lagdommer , Hålogaland lagmannsrett, Tromsø, 1994, 2004
2.. Vold, Jon, lege , Sjøgata legesenter, Tromsø, 1996, 2003
2.. Holtedal, Knut, lege , , Tromsø, 1993, 2003
4.. Lysnes, Herbjørn, laboratoriebestyrer , Statens forskningsstasjon Holt, Tromsø, 1983, 2003
4.. Jensen, Oddbjørn, sykepleiekonsulent , , Tromsø, 1995, 2004

107           06-2500
Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Aust-Agder

Advokat Sølvi Sanden, Randvikåsen 9
Opprettet 01.04.1984 ved Kronprinsregentens resolusjon.
Fast og reisende kontrollkommisjon er slått sammen fra 01.01.98.
Antall møter i 2006: 26
Utgifter i 2006: 1041894
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Sanden, Sølvi, advokat , selvstendig næringsdrivende, Grimstad, 1998, 2005, leder
2.. Bratland, Bjørn, lege , selvstendig næringsdrivende, Arendal, 1998, 2004
3.. Høgevold, Bolette Selvaag, sykepleier , , Grimstad, 1997, 2001
4.. Geest, Ida van der, konsulent , , Arendal, 2001, 2004

Varamedlemmer
. Berg, Trond S, seniorrådgiver , Arendal kommune, Arendal, 0
1.. Sveen, Olav Sigurd, førstekonsulent , Vegsjefen i Aust-Agder, Arendal, 1998
2.. Hamran, Rolf, lege , selvstendig næringsdrivende, Grimstad, 1998
3.. Keltner, Astrid, helsesøster , Risør kommune, Risør, 1998, 2001
4.. Dalen, Aud, uføretrygdet , , Tvedestrand, 1998, 2001

108           06-1350
Kontrollkommisjon for Østfold

Byrettsdommer, John Grimstad, Sarpsborg byrett
Opprettet 1965
Antall møter i 2006: 34
Utgifter i 2006: 360000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Grimstad, John, tingrettsdommer , Sarpsborg byrett, Råde, 1998, 2001, leder
. Rostad, Sissel, tingrettsdommer , Fredrikstad byrett, Fredrikstad, 2005, nestleder
. Ihlebæk, Jon, prest , Borg bispedømme, Fredrikstad, 2005
. Lundmark, Trond-Andre, uføretrygdet , Sarpsborg kommune, Sosialkontoret, Skjeberg, 2004
2.. Rønsen, Svein, kommunelege , Fredrikstad kommune, Fredrikstad, 1992, 2004

Varamedlemmer
. Kvaal, Barbro Elisabeth, lege , selvstendig næringsdrivende, Marker, 2004
. Femmen, Marit Kristine, driftsleder , Spydeberg kommune, Askim, 2005
. Ervik, Svend-Josef, uføretrygdet , Rakkestad kommune, Rakkestad, 2004

109           06-1340
Kontrollkommisjonen for Akershus, Område II, og for Psykiatrisk Avdeling, Sentralsykehuset i Akershus (SIA)

Advokat Ulf A. Alfsen, Åsenvn. 1
Opprettet 1964
Kontroll av sykehusets drift, tilsyn med forhold av betydning for behandling, forpleining og trivsel. Sørger for utarbeidelse av årlige budsjett. Påser at regler for administrasjon av fastlagt budsjett, føring av regnskap m.m. blir fulgt. Styret foretar visse ansettelser og har innstillingsmyndighet i saker hvor departementet ansetter. Godkjenner sykehusets husordensregler. Inspiserer alle anlegg.
Antall møter i 2006: 51
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Alfsen, Ulf Andre, advokat , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 1991, 2004, leder
. Finholt, Asbjørn Ørnulf, advokat , selvstendig næringsdrivende, Rælingen, 2003, 2005, nestleder
2.. Stenslet, Rune, lege , selvstendig næringsdrivende, Sørum, 1993, 2004
3.. Wiig, Eva Myhrer, , , Nannestad, 1995, 2005
3.. Hartvedt, Kari, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2001, 2004
4.. Kvarv, Berit, seksjonsleder , Skedsmo kommune, Skedsmo, 1993, 2001

Varamedlemmer
1.. Reiersrud, Jon, fhv. dommer , ingen arbeidsgiver, Bærum, 1998
2.. Jonsbu, Hans Magnus, kommuneoverlege , Eidsvoll kommune, Eidsvoll, 1998
4.. Andreassen, Jon, ingeniør , , Eidsvoll, 2001

110           06-0980
Kontrollkommisjon III for Dikemark sykehus

Advokat Ulrik Hegnar, Kr. Augustsgt. 13
Opprettet 1961
Kontroll av sykehusets drift, tilsyn med forhold av betydning for behandling, forpleining og trivsel. Sørger for utarbeidelse av årlige budsjett. Påser at regler for administrasjon av fastlagt budsjett, føring av regnskap m.m. blir fulgt. Styret foretar visse ansettelser og har innstillingsmyndighet i saker hvor departementet ansetter. Godkjenner sykehusets husordensregler. Inspiserer alle anlegg.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Hegnar, Ulrik, advokat , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 1991, 2001, leder
2.. Kristensen, Unn Beate, lege , selvstendig næringsdrivende, Asker, 1991, 2001
3.. Fanakrå, Aslaug, ass. oversykepleier , Helserådet, Oslo, 1988, 2003
4.. Mathismoen, Grethe Horn, ass. informasjonssjef , Rikshospitalet, Asker, 2001, 2003

Varamedlemmer
1.. Langseth, Kirsten, advokat , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 1999, 2001
2.. Hjemmen, Arne Johannes, ass. fylkeslege , Fylkeslegen i Buskerud, Asker, 1989, 2001
3.. Kristiansen, Aud, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1990, 2003
4.. Refsum, Sigrid Marie, uføretrygdet , , Oslo, 2000, 2003

111           06-1010
Kontrollkommisjon I for Aker universitetssykehus

dommer Tove Friis-Petersen, Fredhøyvn. 2
Opprettet av Sosialdepartementet
Antall møter i 2006: 152
Utgifter i 2006: 800000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
. Pettersen, Liv Solveig, advokat , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2004, leder
. Torstenrud, Sonja Borg, sykepleier , Aker universitetssykehus HF, Oslo, 2004
2.. Scheel, Arne, bydelsoverlege , Bydel 1, Bygdøy Frogner, Oslo, 1991, 2004
3.. Gulbrandsen, Else-Marie Falch, internettredaktør , Mental Helse, Oslo, 1996, 2004

Varamedlemmer
1.. Henriksen, Erik Bredok, fylkesnemndsleder , Fylkesnemnda for sosialsaker, Oslo, 1998
2.. Arentz-Grastvedt, Ragnhild, lege , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 1992, 2000
3.. Skaaden, Helga, uføretrygdet , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1993, 1998
4.. Brønlund, Inger Marie, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oppegård, 1996, 2000
5.. Ingulfsen, Jostein, prosjektleder , Statens helsetilsyn, Oslo, 1998, 2000

112           06-1030
Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern for barn og ungdom

byrettsdommer Espen Urbye, Oslo byrett, P.b. 8023 Dep
Opprettet 11.03.1966
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Hegnar, Ulrik, advokat , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2003, leder
2.. Natvig, Harald, bydelsoverlege , Bydel 4, Sagene Torshov, Oslo, 1992, 1999
3.. Backer, Kari, prosjektleder , Oslo Røde Kors, Oslo, 2003
4.. Talseth, Randi, generalsekretær , Organisasjonen Voksne for Barn, Askim, 2001

Varamedlemmer
1.. Ohrt, Anne, fylkesnemndsleder , Fylkesnemnda for sosialsaker, Oslo, 2003
2.. Kristensen, Unn Beate, lege , selvstendig næringsdrivende, Asker, 1999
3.. Berrum, Anne, sykepleier , Det Norske Radiumhospital, Oslo, 2003
4.. Thorsen, Hanne Christine (Aniken), daglig leder , Bildende Kunstneres Hjelpefond, Oslo, 1992, 1998

113           06-1040
Kontrollkommisjon I for Ullevål universitetssykehus

Advokat Trine Fernsjø, Postboks 8022 Dep
Opprettet 22.11.1966
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Ohrt, Anne, fylkesnemndsleder , Fylkesnemnda for sosialsaker, Oslo, 1997, leder
2.. Calmeyer, Morten, trygdedommer , Trygderetten, Oslo, 1989, 2001
3.. Lærum, Kari, legesekretær , Norges Bank, Oslo, 1992, 1998
4.. Hammer, Per, rådgivende ingeniør , , Oppegård, 1997

Varamedlemmer
1.. Lauvstad, Reidun, advokat , Østkanten kontorfellesskap, Oslo, 1999
2.. Egeberg, Brynjulf, lege , , Oslo, 2002
2.. Jensen, Finn, bedriftslege I , Oslo kommune, Ås, 1998, 2001
3.. Enes, Randi, barnevernspedagog , Østkanten kontorfellesskap, Oslo, 1998
4.. Foss, Thor, , , Oslo, 1998

114           06-0970
Kontrollkommisjon for Sanderud sykehus

Thorolv Groseth, c/o Eidsivating lagmannsrett, Postboks 594
Opprettet 1962
Antall møter i 2006: 24
Utgifter i 2006: 320000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Svor, Ola P., tingrettsdommer , Hedmarken tingrett, Hamar, 1995, 2004, nestleder
1.. Groseth, Torolv, lagmann , Borgarting lagmannsrett, Hamar, 1992, 2004, leder
2.. Reverud, Dag Elle, , , Hamar, 1998, 2001
3.. Pedersen, Henning Buchholdt, sosialkonsulent , Elverum kommune, Elverum, 1988, 2001
4.. Kaspersen, Bjørg, , , Stange, 2001, 2004

Varamedlemmer
2.. Sandaker, Harald, , , Ringsaker, 1998, 2001
3.. Helgeby, Anne Berit, , , Elverum, 2001
4.. Hansen, Erik Bård, , , Åmot, 2001

115           06-1310
Kontrollkommisjon for Vest-Hedmark

Advokat Lars E. Hermansen, Boks 56
Opprettet 1965
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Hermansen, Lars Erik, advokat , Advokatfirmaet Campbell & Co AS, Ringsaker, 1997, 2003, leder
2.. Boldingh, Wouter, lege , Nes legesenter, Nes (Akershus), 2001
3.. Nilsen, Astrid Holmgren, sosionom , selvstendig næringsdrivende, Hamar, 2001, 2003
4.. Beston, Gro, husmor , ingen arbeidsgiver, Hamar, 2003

Varamedlemmer
1.. Vesterås, Arne, tingrettsdommer , Hedmarken tingrett, Hamar, 1997, 2003
2.. Bjorvand, Jørgen, lege , Nes legesenter, Nes (Akershus), 2001
3.. Astvedt, May Britt, konsulent , selvstendig næringsdrivende, Løten, 2003
4.. Christophersen, Liv, konsulent , ingen arbeidsgiver, Løten, 2003

116           06-1320
Kontrollkommisjon for Øst-Hedmark

Advokat Ola Inngard Melby
Opprettet 1965
Antall møter i 2006: 13
Utgifter i 2006: 300000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Melby, Ola Inngard, advokat , selvstendig næringsdrivende, Åsnes, 1989, 2001, leder
. Belbo, Astrid, hjelpearbeider , Trysil kommune, Trysil, 2005
2.. Vig, Christoffer, lege , , Våler (Hedmark), 1998, 2003
2.. Hermannsen, Marit, lege , Våler kommune, Grue, 1998, 2003
3.. Island, Torild, sosialkonsulent , Grue kommune, Kongsvinger, 1986, 2003

Varamedlemmer
1.. Thomesen, Einar, sorenskriver , Solør sorenskriverembete, Åsnes, 2001, 2005
. Nørstenget, Gry, prosjektleder , Mental Helse, Tynset, 2004
3.. Fjeldstad, Anne-Lise, sosialkurator , Eidskog kommune, Eidskog, 1986, 2003

117           06-1300
Kontrollkommisjon for Gudbrandsdalen og Valdres

Sorenskriver Ståle Hovden, Nord-Gudbrandsdal tingrett, Postboks 85
Opprettet 1963
Antall møter i 2006: 28
Utgifter i 2006: 145000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Hovden, Ståle, sorenskriver , Nord-Gudbrandsdal sorenskriverembete, Lillehammer, 2000, 2002, leder
2.. Bræin, Kjell, kommunelege , Gausdal kommune, Gausdal, 1998, 2004
3.. Rudi, Heidi Marie, regnskapsfører , selvstendig næringsdrivende, Ålesund, 1999, 2005
4.. Øygard, Berit Synnøve, sosialleder , , Nord-Aurdal, 2001, 2006

Varamedlemmer
1.. Hanssen, Gunnar, sorenskriver , Hadeland og Land tingrett, Oslo, 2002, 2003
. Jevne, Sidsel Uffergaard, kommunelege I , Vang kommune, Vang (Oppland), 2004
2.. Grytting, Ellen, lege , , , 1999
3.. Christensen, Ester, , , Nord-Aurdal, 2001
4.. Rønningen, Bjørn, sosialleder , , Øyer, 2001

118           06-0950
Kontrollkommisjonen for Buskerud Sentralsykehus, Psykiatrisk avd. Lier

Byrettsdommer Lars Stemshaug, Drammen byrett, Tinghuset
Opprettet 1962
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Stemshaug, Lars, tingrettsdommer , Drammen byrett, Drammen, 1986, 1998, leder
2.. Dahl, Oddmund, agent , Intra A/S, Drammen, 1981, 1995
3.. Styri, Eva, psykiater , , Jevnaker, 1996
4.. Lund, Sigrunn Selseng, helsesøster , Lier kommune, Lier, 1981, 1995

Varamedlemmer
1.. Olsnes, Ragnhild, tingrettsdommer , , Drammen, 1994, 1998
2.. Egelandsdal, Kari, , , Drammen, 1989, 1995
3.. Ravnsborg, Ingrid, psykiater , , Åmot, 1998
4.. Laugerud, Kjersti, , , Drammen, 1999

Sekretær
. Huseth, Gerd, , , , 1999

119           06-1270
Kontrollkommisjon for Nedre Buskerud

Sorenskriver Erik B. Lund, Eiker, Modum, Sigdal, sorenskriverembete, Boks 82
Opprettet 1966
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Lund, Erik Bredo, sorenskriver , Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete, Øvre Eiker, 1989, 1998, leder
2.. Hauge-Iversen, Torgeir, kommunelege II , Solbergelva legekontor, Nedre Eiker, 1989, 1998
3.. Helgheim, Bjørg, sykepleier , Ekersund pleiehjem, Øvre Eiker, 1983, 2001
4.. Stavenes, Jan, , , Drammen, 1989, 2001

Varamedlemmer
1.. Stillum, Erik, tingrettsdommer , Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete, Øvre Eiker, 1998
2.. Hølland, Anna Støylen, kommuneoverlege , Nedre Eiker kommune, Nedre Eiker, 1998
3.. Nylænde, Dagrunn, , , Drammen, 1996, 2001
4.. Gunnheim, Leif, , , Lier, 2001

120           06-1280
Kontrollkommisjon for Øvre Buskerud

Sorenskriver Stein Husby, Gml. Drammensvei 47, Postboks 454
Opprettet 1966
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Husby, Stein, sorenskriver , Kongsberg tingrett, Kongsberg, 1987, 2005, leder
2.. Bjerke, Paul Aage, lege , , Ringerike, 1992, 2005
4.. Lappen, Kjell Åke, helse- og sosialsjef , , Modum, 1986, 1998

Varamedlemmer
1.. Nervik, Marit, sorenskriver , Ringerike tingrett, Hole, 1992, 2005
2.. Friestad, Thor, lege , , Ringerike, 1998
3.. Hære, Bjørn, , , Modum, 1989, 1997
3.. Brunæs, Egil, , , Kongsberg, 1997
4.. Mandt, Per, helse- og sosialsjef , , Hole, 1995, 1998

121           06-2560
Kontrollkommisjon for psykiatrisk spesialisttjeneste - fylkesavd. Tønsberg og fylkesavd. Granli

Byrettsjustitiarius Tor Berge, Postboks 2013
Opprettet 01.01.1986 av Fylkesmannen i henhold til Lov om psykisk helsevern § 8
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Berge, Tor, fhv. byrettsjustitiarius , ingen arbeidsgiver, Sem, 1994, 1999, leder
2.. Bjørnvall, Ragnhild, pleie- og omsorgssjef , Tjøme kommune, Tjøme, 1994, 1999
3.. Sandvik, Per, lege , selvstendig næringsdrivende, Tønsberg, 2000
4.. Bentsen, Per, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Borre, 1986, 1997

Varamedlemmer
1.. Elstad, Jens Kristian, tingrettsdommer , Larvik tingrett, Skien, 1999
2.. Martins, Torbjørg, sosionom , Nøtterøy sosialkontor, Tønsberg, 1989, 1999
3.. Fagerheim, Ketil, kommunelege , Våle kommune, Våle, 1989, 1999
4.. Jensen, Gerd Jorunn, , , Tønsberg, 1997

122           06-1230
Kontrollkommisjon for Vest-Agder

advokat Svein Kr. Haanes, Holdalsnuten 11 B
Opprettet 1963
Antall møter i 2006: 26
Utgifter i 2006: 627475
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Nilsen, Alf Tore, advokat , selvstendig næringsdrivende, Kristiansand, 2003, 2006, leder
. Aamland, Aase, lege , selvstendig næringsdrivende, Kristiansand, 2006
. Aamodt, Birgit, lege , selvstendig næringsdrivende, Lillesand, 2006
3.. Herdlevær, Eli, hjemmesykepleier , Søgne kommune, Søgne, 1992, 2004
4.. Welde, Karin, helsesøster , Lyngdal helsestasjon, Lyngdal, 2000, 2002

Varamedlemmer
. Vik, Solrun, advokat , selvstendig næringsdrivende, Kristiansand, 2006
. Einarsmo, Jan Terje, barnevernleder , Songdalen kommune, Mandal, 2006
4.. Djupesland, Torhild, lærer , Kristiansand kommune, Kristiansand, 2003

123           06-0920
Kontrollkommisjon for Rogaland psykiatriske sykehus - Midtsektor

Byrettsdommer Helge Bjørnestad, Stavanger byrett, Postboks 159
Opprettet 1962
Antall møter i 2006: 33
Utgifter i 2006: 506709
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Bjørnestad, Helge, sorenskriver , Domstoladministrasjonen, Stavanger, 1997, 2005, leder
. Svensen, Mariann Asmundsen, tingrettsdommer , Domstoladministrasjonen, Stavanger, 2004, nestleder
2.. Samuelsen, Kjell, lege , Stavanger kommune, Stavanger, 2003
3.. Hagalid, Jorunn Ur, sosionom , Klepp kommune, Klepp, 1999, 2005
4.. Saltvedt, Liv, husmor , ingen, Sandnes, 1997, 2002

Varamedlemmer
2.. Rogstad, Oddvin M., lege , Stavanger kommune, Stavanger, 2002
3.. Johnsen, Jorunn, sosionom , Stavanger kommune, Stavanger, 2002, 2005
4.. Haraldsvik, Arne, , , Time, 1997, 2002

124           06-0921
Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Rogaland - Tverrsektor

Tingrettsdommer Tom F. Vold, Stavanger tingrett, Postboks 159
Opprettet 01.01.1982
Antall møter i 2006: 61
Utgifter i 2006: 997689
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Vold, Tom Fredrik, tingrettsdommer , Stavanger tingrett, Stavanger, 2000, leder
. Aasland, Anne-Margrethe Kinn, universitetslektor , Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2000, 2005
. Hansson, Stein, advokat , selvstendig næringsdrivende, Stavanger, 2004
. Sekse, Venke Mihle, saksbehandler , Stavanger tingrett, Stavanger, 0
2.. Midtskog, Alf, lege , Forsand kommune, Forsand, 2000
3.. Hagalid, Jorunn Ur, sosionom , Klepp kommune, Klepp, 1993, 1999
4.. Saltvedt, Liv, husmor , ingen, Sandnes, 1997

Varamedlemmer
1.. Aarrestad, Anne Marie, tingrettsdommer , Stavanger tingrett, Stavanger, 2000
. Tharaldsen, Anninette, psykiatrisk sykepleier , RKK-Rygjabø Studiesenter, Stavanger, 2006
2.. Ågotnes, Hans Martin, lege , Riske legesenter, Sandnes, 2000
4.. Haraldsvik, Arne, , , Time, 1997

125           06-0890
Kontrollkommisjon for Haukeland sykehus, psyk. Klinikk

Byrettsdommer Ørnulf Jacobsen, Gulating lagmannsrett, Postboks 230
Opprettet 1981
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Jacobsen, Ørnulf, lagdommer , Gulating lagdømme, Bergen, 1999, leder
2.. Bakke, Kåre Johan, lege , Bergen Røde kors sykehjem, Bergen, 1992, 1999
3.. Vallevik, Pål N., geolog , Universitetet i Bergen, Bergen, 1991, 1999
4.. Mjelde, Kirsten E., , , Bergen, 1999

Varamedlemmer
1.. Pedersen, Åge Fred, tingrettsdommer , Bergen tingrett, Bergen, 1999
2.. Myrvang, Bjørn Martin, lege , Straume legesenter, Fjell, 1999
3.. Førde, Terje A., , , Bergen, 1999
4.. Hestnes, Jostein, sosionom , Bergen kommune, Bergen, 1988, 1999

126           06-0900
Kontrollkommisjon for Sandviken sykehus

Lagdommer Romarheim, Gulating lagmannsrett, Postboks 230
Opprettet 1961
Antall møter i 2006: 30
Utgifter i 2006: 675500
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Romarheim, Håvard, lagdommer , Gulating lagmannsrett, Meland, 1998, 2004, leder
. Meyer, Haakon, lagdommer , Gulating lagmannsrett, Bergen, 2007, nestleder
. Jordal, Anne Kristine, lege , selvstendig næringsdrivende, Meland, 2006
4.. Horne, Agnete Eide, helsesøster , , Bergen, 1995, 2001

Varamedlemmer
. Hobrad, Astrid, helsesøster , Bergen kommune, Bergen, 2005
. Løvdok, Dag Steinar, uføretrygdet , Os kommune, Os (Hordaland), 2005
. Abelsen, Geirr, konsulent , Telenor Telecom AS, Radioinspeksjonen, Bergen, 2006
. Wold, Grete, lege , selvstendig næringsdrivende, Lindås, 2004

127           06-1200
Kontrollkommisjon for Nord-Hordaland, Midt-Hordaland og Sotra

Byrettsdommer, Arne Langeland, Flaktveitveien 596
Opprettet 1964
Antall møter i 2006: 22
Utgifter i 2006: 288000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Langeland, Arne, tingrettsdommer , Bergen tingrett, Bergen, 1995, 1998, leder
2.. Holmen, Sissel, lege , selvstendig næringsdrivende, Bergen, 1997, 2004, nestleder
3.. Østenstad, Bjørn Henning, universitetslektor , Universitetet i Bergen, Fjell, 2000
4.. Høylandskjær, Tone, sosionom , Bergen kommune, Bergen, 1989, 2001

Varamedlemmer
. Liavik, Ingrid Malene, jurist , Bufetat, Region Vest, Bergen, 2005
2.. Jøsendal, Ola, kommunelege I , Radøy kommune, Radøy, 1999, 2001
3.. Fossheim, Kari Anne, , , , 2000
4.. Utama, Randi Eikanger, miljøarbeider , Bergen kommune, Bergen, 2000

128           06-0910
Kontrollkommisjon for Valen sjukehus

Audvald Kvamme, Strongalio 47
Opprettet 1963
Antall møter i 2006: 40
Utgifter i 2006: 630000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Kvamme, Audvald, tiltakssjef , Stord kommune, Stord, 1984, 2006, leder
2.. Larsen, Oddvar, lege , Husnes helsesenter, Kvinnherad, 1987, 2005, nestleder
. Tufteland, Sigrun, fysioterapeut , Helse Fonna, Stord, 2006
3.. Håvik, Kjell Martin, seksjonsleder , Kvinnherad kommune, Kvinnherad, 1986, 2005

Varamedlemmer
. Brønn, Jan Ivar, tingrettsdommer , Sunnhordland sorenskriverembete, Stord, 2005
. Storebø, Aasmund, lege , selvstendig næringsdrivende, Stord, 2005
. Steintveit, Anne, uføretrygdet , Stord kommune, Stord, 2006
. Eriksen, Tina, sosionom , Stord kommune, Stord, 2005
4.. Sandvik, Agnes, sykepleier , Fitjar alders- og sjukeheim, Fitjar, 1981, 1995

129           06-2860
Kontrollkommisjon for psykiatrisk klinikk SSSF Førde

sorenskriver Bjarte Eikeset
Opprettet av Sosialdepartementet 13.12.74 i medhold av lov om psykisk helsevern av 28.04.1961 § 8,2.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Eikeset, Bjarte Erling, sorenskriver , Sunnfjord sorenskriverembete, Førde, 1992, 1998, leder
2.. Nyhammar, Johan, kommunelege , , Askvoll, 1998
3.. Sunde, Sissel Arneberg, , , Førde, 1995
4.. Hvidsten, Elin, sykepleier , , Naustdal, 1995

Varamedlemmer
1.. Isaksen, Per Magne, sorenskriver , , Høyanger, 1992, 1998
2.. Bjørnetun, Arne, kommunelege , , Naustdal, 1998
3.. Thingnes, Dagrunn, sosionom , , Jølster, 1997
4.. Våge, Kjell, lærer , Flora kommune, Flora, 1989, 1995

130           06-1210
Kontrollkommisjon for Sunnhordland

advokat Haldor Tveit, Borggt. 11
Opprettet 1964
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Tveit, Haldor, advokat , selvstendig næringsdrivende, Kvinnherad, 1983, 2000, leder
2.. Larsen, Oddvar, lege , Husnes helsesenter, Kvinnherad, 1991, 2000
3.. Håvik, Kjell Martin, seksjonsleder , Kvinnherad kommune, Kvinnherad, 1986, 1998
4.. Øen, Gerda, fysiokjemiker , Fylkessjukehuset på Stord, Stord, 1988, 2000

Varamedlemmer
1.. Kvamme, Audvald, tiltakssjef , Stord kommune, Stord, 1984, 2000
2.. Torjusen, Trygve, lege , selvstendig næringsdrivende, Kvinnherad, 2000
3.. Myklebust, Reidun, helse- og sosialsjef , Stord kommune, Stord, 1986, 1998
4.. Sandvik, Ingrid K., hjemmekonsulent , , Fitjar, 1995, 2000

131           06-1190
Kontrollkommisjon for Hardanger og Voss

Sorenskriver Lidvard Faaberg, Hardangerveien 6
Opprettet 1964
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Faaberg, Lidvard, sorenskriver , Voss sorenskriverembete, Voss, 1990, 1998, leder
2.. ---
3.. Ødegård, Tove Nordli, , , Voss, 1995, 2001
4.. Klyve, Borgfrid Sellevold, jordmor , Fylkessjukehuset i Voss, Voss, 1983, 2001

Varamedlemmer
1.. Skjeldal, Klaus, , , Voss, 2002
2.. Kvammen, Håkon, kommunelege , Ullensvang kommune, Ullensvang, 1993, 1998
3.. Bøyum, Reidun, sosialkonsulent , Voss kommune, Voss, 2001
4.. Kristoffersen, Finn, , Odda kommune, Odda, 2001

132           06-1150
Kontrollkommisjon for Nordmøre og Romsdal

Sorenskriver Jan Erling Lied, Tinghuset
Opprettet 1963
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
2.. Mork, Johanne, helsesøster , , Averøy, 1995, 2001
3.. Mollan, Astrid, , , Molde, 2001
4.. Storset, Bjarne, lege , , Tingvoll, 1995, 2001

Varamedlemmer
1.. Barman, Kjetil, advokat , , Kristiansund, 1988, 2001
2.. Sørby, Wenche, , , Frei, 2001
3.. Sættem, Otto, , , Molde, 1989, 2001
4.. Snoen, Stig, kommunelege , , Surnadal, 1986, 2001

133           06-1160
Kontrollkommisjon for Sunnmøre

Statsadvokat Ingar O. Bøen, Sunnmøre politikammer, Postboks 1352
Opprettet 1963
Antall møter i 2006: 44
Utgifter i 2006: 800000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Bøen, Ingar O., statsadvokat , , Ålesund, 1995, 2004, leder
. Eidheim, Eva Anne, sykepleier , Helse Sunnmøre, Ålesund, 2006
2.. Håskjold, Terje, lege , , Ålesund, 2000, 2005
3.. Våge, Sylvia, helsesøster , , Ålesund, 1997, 2004

Varamedlemmer
1.. Langva, Torgeir H., advokat , , Ålesund, 1998, 2004
. Helle, Kåre Arne, lærer , Høgskolen i Ålesund, Haram, 2006
. Ulstein, Solveig, lege , selvstendig næringsdrivende, Ålesund, 2002, 2005
3.. Røsok, Knut A., , , Ålesund, 1999, 2004

134           06-2260
Kontrollkommisjon for STPS avd. Haukåsen og BUP-klinikk

Byrettsdommer, Carl Collin-Hansen, Tinghuset, Munkegt. 20
Opprettet 01.01.1984
Kontrollere pasienters rettssikkerhet mv. på psykiatrisk sykehus.
Antall møter i 2006: 29
Utgifter i 2006: 500000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Collin-Hansen, Carl Chr., tingrettsdommer , Trondheim tingrett, Trondheim, 1991, 2004, leder
2.. Hatlevoll, Helge, kommunelege II , Skaun legesenter, Skaun, 2000, 2004
3.. Langaunet, Brit, sykepleier , St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF, Melhus, 2000, 2004
4.. Førde, Anita Halseth, , , Skaun, 1997, 2004

Varamedlemmer
. Grønflaten, Guri, advokat , selvstendig næringsdrivende, Trondheim, 2001, 2004
1.. Kjølmoen, Bjarne Vidar, tingrettsdommer , Trondheim tingrett, Inderøy, 2000
2.. Harstad, Eivind, kommunelege , Vikhammer legesenter, Trondheim, 2000, 2004
3.. Ødegaard, Anne-Ma, sykepleier , Trondheim kommune, Trondheim, 1993, 1999
4.. Skiri, Jan-Arve, , Mental Helse, Trondheim, 1999, 2004

135           06-0870
Kontrollkommisjonen for Østmarka og Brøset sykehus

Konst tingrettsdommer Selvaag, Trondheim tingrett
Opprettet 06.12.1967
Antall møter i 2006: 30
Utgifter i 2006: 500000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
. Selvaag, Anne Marie, tingrettsdommer , Trondheim tingrett, Trondheim, 2005, leder
. Mjønes, Birte, advokat , selvstendig næringsdrivende, Orkdal, 2005, nestleder
. Brubak, Bjarne, daglig leder , Malvik kommune, Malvik, 2005
. Skjegstad, Einar, lege , Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trondheim, 2005
4.. Krogstad, Per Erik, , , Trondheim, 1992, 2004

Varamedlemmer
1.. Gunnes, Morten, sorenskriver , Sorenskriveren i Midt-Trøndelag, Melhus, 1999, 2005
. Bjørgen, Dagfinn, , , Trondheim, 2005
. Sjøberg, Kari Hoel, psykiatrisk sykepleier , Betanien sykehus, Malvik, 2005
. Kjørholt, Kristin Lamvik, lege , selvstendig næringsdrivende, Trondheim, 2005, 2007
. Viggen, Kristin, høyskolelektor , Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, 2003, 2007
2.. Lund, Kjell Rømyhr, lege , Moholt legesenter, Trondheim, 2003
4.. Berg, Anne Berit, , , Melhus, 2001, 2005

136           06-0850
Kontrollkommisjon for Namdal sykehus, psyk. storavdeling

Advokat Dehli, Inger Johanne, Advokatfirmaet Dehli MNA
Opprettet 1981
Antall møter i 2006: 24
Utgifter i 2006: 343000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
. Dehli, Inger Johanne, advokat , Advokatfirmaet Dehli MNA, Steinkjer, 2006, leder
. Dahl, Stein Bjørnar, advokat , Advokatfirmaet Stein Bj. Dahl AS, Steinkjer, 2006, nestleder
. Hjertvik, Frank, daglig leder , Namsos kommune, Namsos, 2005
. Helgesen, Realf, lege , Overhalla legekontor, Høylandet, 2006
4.. Gansmo, Anne Therese, leder , Namsos kommune, Namsos, 2005

Varamedlemmer
. Laugen, Jan, lege , Robrygga legesenter, Namsos, 2006
. Bergstrøm, Karin, konsulent , Namsos kommune, Namsos, 2005
. Røvik, Randi, uføretrygdet , Namsos kommune, Namsos, 2005

137           06-1120
Kontrollkommisjon for Salten

Hårek M. Vang, c/o Høgskolen i Bodø, 8049 Bodø
Opprettet 1964
Antall møter i 2006: 2
Utgifter i 2006: 63000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Lind, Gunnar, sorenskriver , Salten sorenskriverembete, Bodø, 1993, 1998, leder
2.. Berg, Jonny, lege , , Bodø, 1980, 1998
3.. Stavnes, Jorunn, helsesøster , Bodø kommune, Bodø, 1989, 2000
4.. Kjelling, May, sosionom , Nordland psykiatriske sykehus, Bodø, 1989, 2000

Varamedlemmer
1.. Vang, Hårek, juridisk konsulent , , , 1993, 1998
2.. Andersen, Fred, lege , Steigen kommune, Steigen, 1978, 1998
3.. Aronsen, Leif, seksjonsleder , Fylkesmannen i Nordland, Bodø, 1998
4.. Sørheim, Eva Arntsen, , , Værøy, 2001

138           06-1110
Kontrollkommisjon for Ofoten

Herredsrettsdommer, Arne Erik Kirkerud, Postboks 343
Opprettet 1964
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Kirkerud, Arne Erik, tingrettsdommer , Ofoten tingrett, Narvik, 1992, 1998, leder
2.. Finn, Haavard, kommunelege , , , 1992, 1998
3.. Gaarder, Leif, fullmektig , Hamarøy kommune, Hamarøy, 1977, 2001
4.. Nordgård, Johan, , , Narvik, 1989, 2001

Varamedlemmer
1.. Øymo, Kjell, , , , 1992, 1998
2.. Karstad, Knut, kommunelege , , , 1992, 1998
3.. Leiros, Per, spesialpedagog , , Narvik, 1989, 2001
4.. Langhard, Kristel, , , Narvik, 1989, 2001

139           06-1100
Kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen

Jurist Sigve Hansen, Storgt. 50
Opprettet 1964
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 75000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Berg, Egil, , , Sortland, 1995, 2004, leder
2.. Pedersen, Ellen B., kommunelege , Øksnes kommune, Øksnes, 1995, 2004, nestleder
2.. Kristiansen, Kjell A., lege , , Sortland, 1995
3.. Hansen, Leif Helge, , , Bindal, 1995, 2004
4.. Claussen, Gunnar, , , Sortland, 1998, 2004
4.. Sivertsen, Petra, , , Øksnes, 1995, 1998

Varamedlemmer
1.. Hansen, Sigve, advokat , , Øksnes, 1995
3.. Juliussen, Karla, , , Vestvågøy, 1995

140           06-1080
Kontrollkommisjon for Troms

Sorenskriver Kirsti Ramberg, Radiov. 2
Opprettet 1963
Antall møter i 2006: 40
Utgifter i 2006: 550000
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
. Karlsen, Tage, rådgiver , K-Sekretariatet IKS, Harstad, 2006, leder
. Kane, Aina, høgskolelektor , Høgskolen i Harstad, Harstad, 2006, nestleder
2.. Chabound, Anna Sofie, lege , Tranøy kommune, Tranøy, 1999, 2006
3.. Skoglund, Anita, sosionom , Kvæfjord kommune, Harstad, 1998
4.. Voll, Ågot, sekretær , , Bardu, 1995, 2006

Varamedlemmer
. Ringstad, Bjørn, lege , selvstendig næringsdrivende, Lenvik, 2006
. Rognlid, Ingeborg, psykiatrisk sykepleier , Hålogalandssykehuset, Harstad, Harstad, 2006
. Tunheim, Laila, pensjonist , Fylkesmannen i Troms, Salangen, 2006

141           06-1070
Kontrollkommisjonen for Vest- og Midt-Finnmark

Ernst Pettersen, Vannveien 16
Opprettet 1964
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 209953
Medlemmenes funksjonstid: 6 år


Medlemmer
1.. Pettersen, Ernst, politiinspektør , , Alta, 1998, leder
2.. Løvland, Arild, kommunelege , , Nordkapp, 1992, 1998
3.. Kalvemo, Johannes, programsekretær , Norsk rikskringkasting AS, Kautokeino, 1983, 2001
3.. Ringen, Kåre, miljøarbeider , , Alta, 2001, 2005
4.. Nilsen, Aud Finstad, , , Alta, 1995, 2001
4.. Strand, Gunn Henriette, , , Alta, 1995, 2005

Varamedlemmer
1.. Meedby, Are B., politiinspektør , , Alta, 2001
2.. Pettersen, Guri Thuv, , , Nordkapp, 2000

142           06-3160
Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet

Postboks 8022 Dep
Forskrift om bidrag til behandling i utlandet og klagenemnd for bidrag til behandling i utlandet, 14. januar 1999 med hjemmel i folketrygdloven 28. februar 1997 nr. 19 §§ 5-22, 20-9 og 21-17.
Avgjøre klage over vedtak fattet av Rikstrygdeverket i første instans om bidrag til behandling i utlandet.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 2100000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Frøstrup, Johan Henrik, advokat , selvstendig næringsdrivende, Skien, 0, leder
. Andersen, Anne Birgitte, pasientombud , Fylkeslegen i Vestfold, Horten, 0
. Larsen, Anne, overlege , Sykehuset Buskerud HF, Oslo, 2006
. Brinchmann, Berit Støre, førsteamanuensis , Høgskolen i Bodø, Bodø, 0
. Iwarsson, Erik, lege , Karolinska sjukhuset, Stockholm, Stockholm, 0
. Hjort, Peter, spesialrådgiver , Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Bærum, 2006
. Heikkilä, Reino, avdelingsoverlege , Helse Stavanger HF, Stavanger, 0
. Magnus, Trine (Anne Katrine), avdelingssjef , Universitetssykehuset NN, Helse Nord RHF, Tromsø, 0

Varamedlemmer
. Kristensen, Anne-Lise, pasientombud , Sosial- og helsedirektoratet, Oslo, 0
. Thürmer, Hanne Louise, sjefslege , Helse Sør, Notodden, 0, 2005
. Eftedal, Ingrid, seksjonsleder , Regionsykehuset i Trondheim, Trondheim, 0
. Claudi-Nielsen, Karen Elizabeth, konsulent , DnB NOR ASA, Oslo, 2006
. Gjesdal, Knut, professor , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Asker, 0
. Nortvedt, Per, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 0
. Teigum, Siri, advokat , Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund, Oslo, 0, 2005

143           06-2640
Pasientskadenemnda

Norsk Pasientskadeerstatning, Holbergsgt. 1, Postboks 3 St. Olavs plass
Vedtak av Regjeringen.
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er en midlertidig ordning for pasientskadeerstatning som trådte i kraft 1. januar 1988 etter avtale mellom staten og fylkeskommunene. Ordningen omfatter offentlige somatiske og psykiatriske sykehus og deres poliklinikker samt kommunelegetjenesten. Offentlige psykiatriske sykehus og kommunelegetjenesten har vært omfattet av ordningen siden 1992. Den midlertidige erstatningsordningen administreres av Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som igjen administreres av Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pasientskadenemnda er en del av NPE. Sekretariatet i NPE mottar, utreder og legger skadesaker frem for nemnda til avgjørelse. Nemnda kan delegere avgjørelsesmyndighet til sekretariatet. Sekretariatets avgjørelser kan da påklages nemnda. Som første instans behandler nemnda stort sett bare saker som reiser prinsipielle spørsmål eller store erstatningskrav. Det er nå veddtatt en lov om pasientskadeerstatning; lov 15. juni 2001 nr. 53 Om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven). Loven er ikke trådt i kraft./A>
Antall møter i 2006: 25
Utgifter i 2006: 5182519
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
1.. Hanssen, Gunnar, sorenskriver , Hadeland og Land tingrett, Oslo, 1998, 2006, leder
. Nordengen, Tine Kari, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Bærum, 2003, 2006, nestleder
. Eriksrud, Anne Elisabeth, fagsjef , Norges Astma- og Allergiforbund, Bærum, 2006
. Spurkland, Ingrid, psykiater , Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Asker, 2003, 2006
. Steier, Johan Arnt, overlege , Haukeland universitetssykehus, Helse Vest RHF, Bergen, 2003, 2006

Varamedlemmer
. Lind, Gunnar, sorenskriver , Salten sorenskriverembete, Bodø, 2003, 2006
2.. Syse, Aslak, professor , Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, Oslo, 1997, 2006
. Mensen, Lill, lege , Diakonhjemmet sykehus, Skien, 2006
. Hansen, Margrethe, lege , Borg legekontor, Sarpsborg, 2006
. Kili, Terje, underdirektør , Forbrukerrådet i Telemark, Bø (Telemark), 2003, 2006
3.. Mørk, Espen, overlege , Mjøs Kirurgene Lege og Spesialistsenter AS, Gjøvik, 1999, 2006
4.. Hagelien, Even, pasientombud , Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Oslo, 1999, 2006

Andre tilknyttede personer
. Endresen, Sissel, jurist , Frostating lagmannsrett, Trondheim, 2006
1.. Gard, Torjus, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Oslo, 1997, 2006

144           06-3100
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Postboks 8047 Dep
Opprettet ved kgl.res. av 03.09.1998.
NR har som hovedoppgave å være rådgivende organ for Sosial- og helsedepartementet i alle saker som angår spesialistutdanning av leger og legefordeling. En del saker er delegert fra departementet til NR.
Antall møter i 2006: 3
Utgifter i 2006: 600000
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Mjøs, Ole Danbolt, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 1999, 2006, leder
4.. Holmboe, Jørgen, avdelingsdirektør , Statens helsetilsyn, Bærum, 1999, 2006, nestleder
. Lindahl, Anne-Karin, lege , Helse Sør, Oslo, 2006
. Backe, Bjørn, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 0, 2006
. Vandvik, Einar, kommunelege , Levanger kommune, Levanger, 0, 2006
. Hansen, Finn Henry, direktør , Helse NORD, Bodø, 0, 2006
. Ånestad, Gunnvor, spesialrådgiver , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Oslo, 2006
. Haarstad, Helge S, lege , St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF, Trondheim, 0, 2006
. Skogseth, Ingvill, rådgiver , Helse Bergen HF, Stavanger, 0, 2006
. Tysnes, Ole Bjørn, lege , Haukeland universitetssykehus, Helse Vest RHF, Bergen, 0, 2006
. Meinich, Per, lege , Den norske lægeforening, Oslo, 0, 2006
. Myrseth, Svein Erik, rådgiver , Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Lillehammer, 0, 2006
5.. Bartnes, Erik, forhandlingsleder , KS, Steinkjer, 1999, 2006
7.. Rolstad, Kari, rådgiver , KS, Oslo, 1999, 2006
14.. Roald, Borghild, professor , Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Oslo, 1999, 2006
16.. Sørlie, Dag, professor , Regionsykehuset i Tromsø, Tromsø, 1999, 2006
19.. Hanstad, Anne Mathilde, spesialist i allmennmedisin , selvstendig næringsdrivende, Strand, 1999, 2006
20.. Skoglund, Einar, utdanningssjef , Den norske lægeforening, Ås, 1999, 2006
21.. Traaholt, Ingeborg, generalsekretær , Norsk pasientforening, Oslo, 1999, 2006

Varamedlemmer
. Riis Strøm, Bjarne, lege , Den norske lægeforening, Ringerike, 0, 2006
. Andersen, Eirik, spesialrådgiver , Helse Sør, Larvik, 0, 2006
. Bergan, Harald, ass. lege 2 , Den norske lægeforening, Kongsberg, 0, 2006
. Aase, Inger Kristin, lege , Sykehuset Østfold, Fredrikstad, 0, 2006
. Indrekvam, Kari, 1. amanuensis , Universitetet i Bergen, Bergen, 0, 2006
. Ramberg, Margareth, leder , Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nedre Eiker, 0, 2006
. Bergslien, Ola, sjeflege , St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF, Trondheim, 0, 2006
. evensen, Stein A, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 0, 2006
. Tveita, Torkjell, lege , Universitetssykehuset NN, Helse Nord RHF, Tromsø, 0, 2006
. Vik, Torstein, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 0, 2006
. Grønlund, Trude, rådgiver , Helse NORD, Bodø, 0, 2006
. Veirød, Unni, saksbehandler , Norsk pasientforening, Oslo, 0, 2006
4.. Nordal, Aud, fagsjef , Statens helsetilsyn, Oslo, 1999, 2006
6.. Bryne, Helge, fylkesdirektør , Rogaland fylkeskommune, Stavanger, 1999, 2006
7.. Borgersen, Anne Marie, seksjonssjef , KS, Røyken, 1999, 2006
7.. Norum, Arne, rådgiver , KS, Bærum, 2000, 2006
19.. Andersen, Frank Robert, kommunelege II , Søgne kommune, Søgne, 1999, 2006

Folkehelseavdelingen

145           07-0110
Blåreseptnemnda

Statens legemiddelverk, Sven Oftedalsvei 8, 0950 Oslo

Blåreseptnemnda skal på anmodning fra Statens legemiddelverk bistå med å utforme, utdype og kvalifisere grunnlaget for beslutninger om godkjenning av legemidler for pliktmessig refusjon. Nemnda skal ikke gi en anbefaling om refusjon i de enkelte sakene
Antall møter i 2006: 2
Utgifter i 2006: 244675
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Hagestad, Kristian, ass. fylkeslege , Fylkeslegen i Vest-Agder, Marnardal, 2004, leder
. Eggen, Anne Elise, , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2004, 2006
. Aas, Eline, forsker , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Mellebye, Hans-Arne, overtannlege , Østfold fylkeskommune, Askim, 2004, 2006
. Bramnes, Jørgen Gustav, forsker , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2006
. Hortemo, Sigurd, lege , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2006
. Bjørner, Trine, lege , , Oslo, 2004, 2006

Varamedlemmer
. Spydslaug, Anny Elisabeth, overlege , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Oslo, 2006
. Robberstad, Bjarne, postdoktor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2006
. Gudim, Hilde Beate, lege , Bærum kommune, Bærum, 2004, 2006
. Kristiansen, Ivar Sønbø, professor , Universitetet, Oslo, 2003, 2006
. Haakens, Kirsti, sjeflege , Arbeids- og velferdsdirektoratet, Frogn, 2004, 2006
. Rognstad, Sture, lege , Universitetet, Skedsmo, 0, 2006

146           06-0020
AS Vinmonopolets styre

Dronning Mauds gt. 1, Postboks 1944 Vika
Opprettet 13.05.1932 ved kongelig resolusjon
Instruks fastsatt ved samme kgl. resolusjon.
Antall møter i 2006: 20
Utgifter i 2006: 2323834
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
. Hatlen, Siri Beate, adm. direktør , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 2005, leder
. Tronstad, Elsbeth Sande, informasjonsdirektør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Bærum, 2004, nestleder
. Ingebrigtsen, Elianne, butikksjef , Vinmonopolet, Nesodden, 1995, 2006
. Riise, Geir, direktør , Postens Sentralledelse, Oslo, 0, 2006
. Storvik, Helge, butikksjef , Vinmonopolet, Leikanger, 2000, 2006
. Wold, Ingvild Strømsheim, rådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 2002, 2004
. Lyseggen, Juul, butikksjef , Vinmonopolet, Tønsberg, 1998, 2006
. Østenstad, Ole John, rådmann , Førde kommune, Førde, 2006
. Pedersen, Svend Bang, butikksjef , Vinmonopolet, Tromsø, 2006
. Bugge, Sverre, direktør , Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L, Oslo, 2006
. Myhre, Thorbjørn, rektor , Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde, 2005

Varamedlemmer
. Kristenstuen, Astrid, konsulent , Vinmonopolet, Oslo, 2004, 2006
. Baarholm, Brit O., butikksjef , Vinmonopolet, Ørsta, 2004, 2006
. Galåen, Harald, butikksjef , Vinmonopolet, Oslo, 2002, 2006
. Nilsen, Kjell-Roar, nestleder butikk , Vinmonopolet, Harstad, 2004, 2006
. Sunde, Margrethe, driftsdirektør , Apokjeden AS, Oslo, 2000, 2004
. Christiansen, Morten, butikksjef , Vinmonopolet, Skedsmo, 2004
. Holvik, Randi, ekspeditør , Vinmonopolet, Trondheim, 2004, 2006
. Limi, Vibeke, selvstendig næringsdrivende , ingen, Bærum, 2002, 2004
. Engesæth, Åse, butikksjef , Vinmonopolet, Fjell, 2004, 2006
. Lyngedal, Åsunn, daglig leder , Narvik næringsforum, Narvik, 2006

147           06-0030
AS Vinmonopolets bedriftsforsamling

Dronning Mauds gt. 1, Postboks 1944 Vika
Opprettet 01.07.1979 av Sosialdepartementet i henhold til § 9 i lov om A/S Vinmonopolet av 19. juni 1931 oppnevnes en bedriftsforsamling på 21 medlemmer med varamenn. 2/3 av medlemmene med varamenn oppnevnes av Stortinget. 1/3 av medlemmene med varamenn velges av og blant de ansatte. Etter samme lovs § 10 kan vedkommende departement la seg representere i styrets og rådets møter uten stemmerett.
Instruks fastsatt ved samme kgl. resolusjon.
Antall møter i 2006: 6
Utgifter i 2006: 402644
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
. Nygård, Anne-Karin, generalsekretær , Norske Kvinners Sanitetsforening, Oslo, 2006
. Eriksen, Arne Thodok, ekspeditør , Vinmonopolet, Nesodden, 2004, 2006
. Kjellesvik, Gjertrud, lærer , Haugesund kommune, Haugesund, 2006
. Løvseth, Gunn Inger, ass. rådmann , Melhus kommune, Melhus, 2006
. Sagstad, Gunnar Arne, ekspeditør , Vinmonopolet, Bergen, 1998, 2006
. Lindberg, Kristin Agnethe, diakon , Vestågøy kirkelig fellesråd, Randaberg, 2006
. Axelsen, Lisbeth, Lunde, faglig leder , Os kommune, Os (Hordaland), 2006
. Kjølsrød, Lise, professor , Universitetet i Oslo, Bærum, 2006
. Hillestad, Margaret Eide, prosjektleder , Landbrukets utmarkskontor, Oslo, 2006
. Vihovde, May Britt, student , ingen, Haugesund, 2006
. Saugstad, Morten, eiendomskonsulent , Vinmonopolet, Oslo, 2006
. Røtvei, Ola, ordfører , Oppdal kommune, Oppdal, 2002, 2004
. Bratland, Olav, disponent , O. Bratland A/S, Stordal, 2006
. Bakke, Ole Johan, kommunelege , Holmestrand kommune, Holmestrand, 2006
. Myklebust, Tone, butikksjef , Vinmonopolet, Molde, 2006
. Mjøen, Tor Arne, ekspeditør , Vinmonopolet, Trondheim, 2004, 2006
. Svoren, Turid Ramsvik, ekspeditør , Vinmonopolet, Vågsøy, 2004, 2006

Varamedlemmer
. Flaat, Aina, ekspeditør , Vinmonopolet, Høylandet, 2006
. Fremgaard Kvitberg, Anne Grete, avdelingsleder , Eikeli videregående skole, Jevnaker, 2006
. Skau, Arild, politiker , Fredrikstad kommune, Fredrikstad, 2004, 2006
. Molvær, Bente, ekspeditør , Vinmonopolet, Stjørdal, 2006
. Thorsen, Bente, frisør , selvstendig næringsdrivende, Karmøy, 2006
. Jakobsen, Britt-Eva Elvejord, spesialpedagog , Lenvik kommune, Lenvik, 1998, 2006
. Halgard, Dag, rådgiver , Oslo politikammer, Oslo, 2006
. Gaustad, Einar, rådmann , Asker kommune, Larvik, 2006
. Sørensen, Espen, butikksjef , Vinmonopolet, Skien, 1998, 2006
. Frydenlund, Grethe, regnskapskonsulent , Vinmonopolet, Asker, 1998, 2006
. Ødegård, Gro, butikksjef , Vinmonopolet, Trysil, 2002, 2006
. Sandvik, Inger Lise, ekspeditør , Vinmonopolet, Fredrikstad, 2004, 2006
. Myksvoll, Ingrid, nestleder butikk , Vinmonopolet, Bergen, 2004, 2006
. Olsen, Jan Olav, rektor , Gjerstad kommune, Gjerstad, 2006
. Lund, Lill, internrevisor , Vinmonopolet, Oslo, 2006
. Homme, Lina, førstekonsulent , A-etat, Røros, 2004, 2006
. Terjesen, Marianne Langeid, ekspeditør , Vinmonopolet, Horten, 2004, 2006
. Aadland, Nils Marton, informasjonsrådgiver , Bufetat, Region Vest, Meland, 2004, 2006
. With, Odd Anders, kommunalråd , Trondheim kommune, Trondheim, 2006
. Holten, Odd, pensjonist , Stortinget, Fredrikstad, 2006
. Berget, Ole, politisk rådgiver , Fremskrittspartiet, Trondheim, 2006
. Ramberg, Randi Merete, butikkekspeditør , Vinmonopolet, Bergen, 2004, 2006
. Sletner, Rita Iren, generalsekretær , Venstre, Eidsberg, 2006
. Nævra, Rolf, rådgiver , Magellan IT, Drammen, 2006
. Kongtevoll, Synnøve, student , BI Handelshøyskolen i Oslo, Oslo, 2006
. Sundsetvik, Turid, nestleder , Vinmonopolet, Trondheim, 2006
. Spjelkavik, Åse Mette, butikksjef , Vinmonopolet, Andøy, 2004, 2006

148           06-0130
Fagrådet for Statens institutt for rusmiddelforskning

Postboks 565 Sentrum, 0105 Oslo
Etablert 01.01.2001 av Sosial- og helsedepartementet. Det tidligere Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning, som ble opprettet av Sosialdepartementet i 1959, inngikk i sin helhet i det nye instituttet.
Styret for SIRUS ble omdannet til Fagrådet for statens institutt for rusmiddelforskning januar 2005.
Fagrådet skal, innenfor de rammer som følger av den målsetting og de oppgaver som er gitt for instituttet, trekke opp hovedlinjene for instituttets faglige virksomhet, godkjenne årsplaner og -rapporter m.v.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 154100
Medlemmenes funksjonstid: 2 år
Funksjonen overtas av andre råd/utvalg

Medlemmer
1.. With, Odd Anders, kommunalråd , Trondheim kommune, Trondheim, 2005, leder
. Fjær, Svanaug, forskningsleder , ROKAN-senteret, Bergen, 2006, nestleder
. Bye, Elin K, stipendiat , SIRUS, Oslo, 2006
3.. Moldestad, Astrid, seniorrådgiver , Fylkesmannen i Hordaland, Bergen, 2005
5.. Mørland, Jørg, professor , Folkehelseinstituttet, Oslo, 1999, 2005
6.. Longva, Johanne, avdelingsbibliotekar , Statens institutt for rusmiddelforskning, Bærum, 2001, 2005
7.. Romelsjö, Anders, forsker , SORAD, Stockholm universitet, Stockholm, 2005
8.. Grindaker, Marte, student , ingen, Oslo, 2001, 2005

Varamedlemmer
1.. Clausen, Sten-Erik, forsker , Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo, 2000, 2005
2.. Stene, Erik, daglig leder , Stene & Skorstad AS, Steinkjer, 2001, 2003
3.. Bretteville-Jensen, Anne Line, forsker , Statens institutt for rusmiddelforskning, Oslo, 1996, 2005
4.. Christophersen, Asbjørg Solberg, avdelingsdirektør , Folkehelseinstituttet, Oslo, 1996, 2003
5.. Lund, Marte K. Ødegård, rådgiver , Statens institutt for rusmiddelforskning, Bærum, 2003
6.. Søraune, Karin, ordfører , Vikna komune, Vikna, 2005
7.. Olsson, Börje, forsker , SORAD, Stockholm universitet, Stockholm, 2005
8.. Berglund, Sten M., student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2001, 2005

149           06-3170
Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp

c/o Siv Torunn Skagestad, Daleheia 4, 4640 Søgne
Opprettet i 1997.
Behandler klager fra grossister over Vinmonopolets beslutninger om innkjøp.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 69204
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Skagestad, Siv Torunn, rådgiver , Fylkesmannen i Vest-Agder, Kristiansand, 2001, 2005, leder
. Frislid, Else, seniorrådgiver , Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo, 1997, 2005
. Vig, Jens, porteføljeforvalter , Fondsfinans Kapitalforvaltning A/S, Drammen, 1997, 2005
. Holm, Nils, kommunaldirektør , Oslo kommune, Oslo, 1997, 2005

Varamedlemmer
. Hansen, Annemarie Bechmann, områdedirektør , Utdanningsdirektoratet, Bærum, 2002, 2005
. Hellevang, Morten Inge, finansdirektør , Port IT AS, Oslo, 2001, 2005
. Langmoen, Stig Halvor, advokat , Adv.firmaet Thommesen, Krefting, Greve Lund, Bærum, 2005

Andre tilknyttede personer
. Gullhaug, Grethe, advokat , Kluge advokatfirma DA, Bergen, 2005

150           06-1680
Farmakopekommisjonen

c/o Statens legemiddelverk, Sven Oftedalsvei 8, 0950 Oslo
Opprettet 04.06.1898 ved kongelig resolusjon i henhold til någjeldende lov 04.12.1992 om legemidler mv. og om endringer i visse andre lover som følge av EØS-avtalen.
Kommisjonen skal være rådgivende organ for Statens legemiddelverk i farmakopespørsmål, herunder utarbeidelsen av Norske legemiddelstandarder og arbeidet i forbindelse med Den europeiske farmakope.
Antall møter i 2006: 66
Utgifter i 2006: 2192529
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
. Karlsen, Jan, professor , Universitetet i Oslo, Bærum, 2001, 2003, leder
. Haram, Else-Marie, kvalitetssjef , PRONOVA BIOCARE AS, Oslo, 1995, 2003
. Schultz, Henrik, apoteker , Ullevål apotek, Oslo, 2003
. Brænden, Jorunn Undheim, forsker , Sykehusapoteket ved Rikshospitalet, Oslo, 2002, 2003
. Blindheim, Laila Anita, avdelingsleder , Amershan Health, Oslo, 2001, 2003

151           06-1700
Bivirkningsnemnda

c/o Statens legemiddelverk, Sven Oftedalsvei 8
Opprettet 25.02.1970 av Sosialdepartementet
Nemnda skal være helsemyndighetenes rådgivende organ i spørsmål om bivirkninger og komplikasjoner fremkalt av legemidler. Nemnda er lagt til Statens legemiddelverk.
Antall møter i 2006: 3
Utgifter i 2006: 52842
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
. Laake, Jon Henrik, overlege , Rikshospitalet, Oslo, 2003, 2006, nestleder
. Bjørneklett, Arvid J., overlege , Rikshospitalet, Oslo, 2003, 2006
. Grøholt, Berit, forsker , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Furu, Kari, forsker , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2006
. Spigset, Olav, overlege , Regionsykehuset i Trondheim, Trondheim, 1999
. Ruths, Sabine, lege , Universitetet, Os (Hordaland), 2006

Varamedlemmer
. Berg, Ansgar, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2006
. Gjelsvik, Bjørn Espen, lege , Tanum legekontor, Bærum, 2003, 2006
. Sandnes, Dagny, professor , Universitetet i Oslo, farmakologisk institutt, Oslo, 2003, 2006
. Wiik, Pål, lege , Akershus universitetssykehus, Skedsmo, 2003, 2006

152           06-3180
Nasjonal komite for beredskap mot pandemisk influensa

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen
Opprettet 04.09. 2001.
Rådgivende organ for departementet før, under og etter utbrudd av pandemisk influensa, og ved truende pandemi gi oppdaterte anbefalinger til departementet.
Etablere gode samarbeidsprosedyrer mellom aktører som er rådgivere ved en pandemi, og gi råd for revisjon av beedskapsplanen.
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 61500
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
1.. Larsen, Bjørn-Inge, direktør , Sosial- og helsedirektoratet, Borre, 2003, leder
. Ruud, Birte Cecilie Fjelstad, rådgiver , Mattilsynet HK, Lørenskog, 2005
. Veian, Frode, kommunelege , Lillehammer kommune, Lillehammer, 2005
. Nøkleby, Hanne, avdelingsoverlege , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2001
. Garåsen, Helge Magne, kommuneoverlege , Trondheim kommune, Trondheim, 2005
. Kruse, Hilde, avdelingsdirektør , Veterinærinstituttet, Oslo, 2006
. Randmæl, Morten, avdelingsdirektør , Sosial- og helsedirektoratet, Oslo, 2004
3.. Fuglesang, Jan Eilert, seniorrådgiver , Sosial- og helsedirektoratet, Drammen, 2003
5.. Steen, Merete, seniorrådgiver , Statens helsetilsyn, Bærum, 2003
6.. Winsnes, Randi, seniorrådgiver , Statens legemiddelverk, Oslo, 2001, 2003
7.. Hvidsten, Dag, overlege , Universitetssykehuset NN, Helse Nord RHF, Tromsø, 2003
8.. Jacobsen, Trond, overlege , St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF, Trondheim, 2001
9.. Sjursen, Haakon, førsteamanuensis , Haukeland universitetssykehus, Helse Vest RHF, Bergen, 2001, 2003
10.. Lippe, Elisabeth von der, seksjonsoverlege , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Oslo, 2001, 2003
11.. Urwitz, Katja, overlege , Ringerike sykehus HF, Helse Sør RHF, Ringerike, 2003
12.. Hungnes, Olav, forsker , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2001, 2003
13.. Chaboud, Anna-Sofie Reenaas, kommunelege I , Lenvik kommune, Tranøy, 2001, 2003
14.. Haaheim, Lars Reinhardt, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2001, 2003

Varamedlemmer
. Liven, Eivind, seniorrådgiver , Mattilsynet HK, Nittedal, 2006
. Hofshagen, Merete, seksjonsleder , Veterinærinstituttet, Oslo, 2006

Sekretær
. Iversen, Gunnar Bjøkn, overlege , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2001

153           07-0050
Vitenskapskomiteen for mattrygghet


Opprettet 01.04.2004
Saker av prinsipiell og overgripende natur og prinsipper og retningslinjer for arbeidet, koordinering av tverrgående problemstillinger og spørsmål som faller utenfor faggruppenes områder.
Antall møter i 2006: 131
Utgifter i 2006: 6651839
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Krogdahl, Åshild, professor , Norges Veterinærhøgskole, Oslo, 2004, leder
. Næss, Bjørn, forskningsdirektør , Veterinærinstituttet, Bærum, 2004, nestleder
. Haugen, Alice Margaretha, forsker , Folkehelseinstituttet, Oslo, 2004
. Haldorsen, Anne-Katrine Lundebye, forsker , Norsk institutt for ernæring- og sjømatforsking -NIFES, Bergen, 2004
. Dybing, Erik, divisjonsdirektør , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bærum, 2004
. Kapperud, Georg, avdelingsdirektør , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004
. Kruse, Hilde, avdelingsdirektør , Veterinærinstituttet, Oslo, 2004
. Nes, Ingolf Figved, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2004
. Alexander, Jan, avdelingsdirektør , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004
. Skåre, Janneche Utne, avdelingsdirektør , Veterinærinstituttet, Bærum, 2004
. Narvhus, Judith Ann, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Oppegård, 2004
. Sundheim, Leif, forskningssjef , Planteforsk, Ås, 2004
. Andersen, Lene Frost, stipendiat , Universitetet i Oslo, Oslo, 2004
. Farstad, Wenche, professor , Norges Veterinærhøgskole, Ski, 2004
. Lie, Øyvind, direktør , Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt, Bergen, 2004

153-01           07-0050-01
Underutvalg 1: Faggruppe hygiene/smittestoff


Mikrobiologiske og hygieniske spørsmål, herunder forurensning med og overføring av humanpatogene mikroorganismer og andre biologiske risikofaktorer som TSE. Bruk av vaske- og desinfeksjonsmidler og resistensproblematikk, inklusive overføring av resistens til patogener.
Antall møter i 2006: 35
Utgifter i 2006: 796510
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Kruse, Hilde, avdelingsdirektør , Veterinærinstituttet, Oslo, 2004, leder
. Lunestad, Bjørn Tore, seniorforsker , Norsk institutt for ernæring- og sjømatforsking -NIFES, Bergen, 2004
. Rimstad, Espen, professor , Norges Veterinærhøgskole, Bærum, 2004
. Skjerve, Eystein, professor , Norges Veterinærhøgskole, Oslo, 2004
. Kapperud, Georg, avdelingsdirektør , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004
. Lassen, Jørgen Fredrik, overlege , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004
. Håvarstein, Leiv Sigve, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2004
. Robertson, Lucy Jane, forsker , Norges Veterinærhøgskole, Skedsmo, 2004
. Nesbakken, Truls, professor , Norges Veterinærhøgskole, Lørenskog, 2004
. Wasteson, Yngvild, professor , Norges Veterinærhøgskole, Asker, 2004

153-02           07-0050-02
Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler


Bruk av kjemiske eller biologiske plantevernmidler og rester av disse i maten, plantesykdommer og skadedyr som representerer trusler mot norsk plantehelse. Jordforbedringsmidler og biocider kan være/kan bli aktuelt.
Antall møter i 2006: 23
Utgifter i 2006: 836135
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Dybing, Erik, divisjonsdirektør , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bærum, 2004, leder
. Tronsmo, Anne-Marte, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2004
. Holene, Edel Camilla, seniorrådgiver , Statens legemiddelverk, Asker, 2004
. Rivedal, Edgar Jarle, forsker , Rikshospitalet, Asker, 2005
. Gislerød, Hans Ragnar, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2004
. Skåre, Janneche Utne, avdelingsdirektør , Veterinærinstituttet, Bærum, 2004
. Sundheim, Leif, forskningssjef , Planteforsk, Ås, 2004
. Sverdrup, Line Emilie Tvedt, forsker , Universitetet i Oslo, Oslo, 2005
. Eklo, Ole Martin, seniorforsker , Planteforsk, Ås, 0
. Øvrebø, Steinar Kjetil, forsker , Universistetet i Oslo, Biologisk institutt, Asker, 2002, 2005
. Källqvist, Torsten, forskningsleder , Norsk institutt for vannforskning, Bærum, 2004
. Hofsvang, Trond Inge Einar, forskningssjef , Planteforsk, Oslo, 2004

153-03           07-0050-03
Faggruppen for GMO


Genmodifiserte organismer (planter, dyr og mikroorganismer) beregnet for mat og matproduksjon.
Antall møter i 2006: 26
Utgifter i 2006: 1132294
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Nes, Ingolf Figved, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2004, leder
. Mikalsen, Arne, seniorforsker , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004
. Nerland, Audun Helge, forsker , Havforskningsinstituttet, Bergen, 2004
. Linnestad, Casper, seniorrådgiver , Bioteknologinemnda, Vestby, 2004
. Berdal, Knut G., forsker , Veterinærinstituttet, Bærum, 2004
. Klemsdal, Sonja Sletner, forsker , Planteforsk, Sarpsborg, 2005
. Thrane, Vibeke Ellen, seniorrådgiver , Sosial- og helsedirektoratet, Asker, 2005

153-04           07-0050-04
Faggruppen for tilsetningsstoffer, aromaer, matemballasje og kosmetikk


Tilsetningsstoffer, aromastoffer, produksjonshjelpestoffer (f.eks. ekstraksjonsmidler), emballasje, materialer og gjenstander i kontakt med mat og drikkevann, kjemikalier som brukes i vannbehandling, rester av vaske- og desinfeksjonsmidler. Kosmetikk og kroppspleieprodukter skal også ivaretas i denne gruppen.
Antall møter i 2006: 37
Utgifter i 2006: 912215
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Alexander, Jan, avdelingsdirektør , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004, leder
. Steffensen, Inger-Lise, seniorforsker , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004
. Paulsen, Jan Erik, forsker , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004
. Dahl, Knut Helkås, konsulent , Biosafe, Nome, 2005
. Naterstad, Kristine, avdelingsdirektør , Matforsk, Oslo, 2004
. Sanner, Tore, forskningssjef , Det Norske Radiumhospital, Bærum, 2004
. Husøy, Trine, seniorforsker , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004

153-05           07-0050-05
Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden.


Milljøgifter og andre forurensende stoffer, prosessfremkalte stoffer, naturlige toksiner, rester av veterinær- og humanmedisinske preparater langs hele matkjeden.
Antall møter i 2006: 19
Utgifter i 2006: 1646969
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Skåre, Janneche Utne, avdelingsdirektør , Veterinærinstituttet, Bærum, 2004, leder
. Eriksen, Gunnar Sundstøl, forsker , Veterinærinstituttet, Fredrikstad, 2005
. Knutsen, Helle Katrine, seniorforsker , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004
. Meltzer, Helle Margrete, seniorforsker , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004
. Alexander, Jan, avdelingsdirektør , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004
. Grave, Kari, avdelingsleder , Sykehusapoteket ved Rikshospitalet, Oslo, 2004
. Julshamn, Kåre H., seniorforsker , Norsk institutt for ernæring- og sjømatforsking -NIFES, Bergen, 2004
. Berntssen, Marc, seniorforsker , Norsk institutt for ernæring- og sjømatforsking -NIFES, Bergen, 2004
. Samuelsen, Ole Bent, forsker , Havforskningsinstituttet, Bergen, 2004
. Aune, Tore, professor , Norges Veterinærhøgskole, Oslo, 2004

153-06           07-0050-06
Faggruppen for for


Produksjonsmetoder, råvarer, tilsetningsstoffer og andre stoffer i for til dyr på land og i vann.
Antall møter i 2006: 20
Utgifter i 2006: 516541
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Haldorsen, Anne-Katrine Lundebye, forsker , Norsk institutt for ernæring- og sjømatforsking -NIFES, Bergen, 2004, leder
. Bernhoft, Aksel, forsker , Veterinærinstituttet, Drammen, 2004
. Flåøyen, Arne, seksjonsleder , Veterinærinstituttet, Oslo, 2004
. Hemre, Gro-Ingunn, forsker , Norsk institutt for ernæring- og sjømatforsking -NIFES, Bergen, 2004
. Volden, Harald, førsteamanuensis , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2004
. Thomassen, Magny Skinlo, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Oslo, 2004
. Berntssen, Marc, seniorforsker , Norsk institutt for ernæring- og sjømatforsking -NIFES, Bergen, 2004
. Aursand, Marit, forskningssjef , SINTEF, Trondheim, 2004

153-07           07-0050-07
Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi.


Human ernæring, dietiske produkter, berikning, kosttilskudd, matvareallergi, og ny mat (dvs. mat som ikke har vært i tradisjonell bruk og som må godkjennes før bruk). Vurdering av helsepåstander.
Antall møter i 2006: 18
Utgifter i 2006: 596136
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Haugen, Margaretha Alice, seniorforsker , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004, leder
. Meltzer, Helle Margrete, seniorforsker , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004
. Paulsen, Jan Erik, forsker , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2004
. Narvhus, Judith Ann, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Oppegård, 2004
. Julshamn, Kåre H., seniorforsker , Norsk institutt for ernæring- og sjømatforsking -NIFES, Bergen, 2004
. Andersen, Lene Frost, stipendiat , Universitetet i Oslo, Oslo, 2004
. Frøyland, Livar, forsker , Fiskeridirektoratet, Bergen, 2004
. Halvorsen, Ragnhild, overlege , Rikshospitalet, Oslo, 2004

153-08           07-0050-08
Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd.


Dyrehelse og dyrevelferd med relasjon til matproduksjon.
Antall møter i 2006: 23
Utgifter i 2006: 1370656
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Farstad, Wenche, professor , Norges Veterinærhøgskole, Ski, 2004, leder
. Braastad, Bjarne Olai, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2004
. Hjeltnes, Brit Kristine, avdelingsdirektør , Veterinærinstituttet, Bergen, 2004
. Arnemo, Jon Martin, professor , Norges Veterinærhøgskole, Tynset, 2005
. Juell, Jon-Erik, forsker , Havforskningsinstituttet, Nøtterøy, 2004
. Bøe, Knut Egil, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2004
. Fossum, Kåre, fhv. professor , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2004
. Valle, Paul Steinar, leder , Norges Veterinærhøgskole, Molde, 2005
. Waagbø, Rune, forsker , Norsk institutt for ernæring- og sjømatforsking -NIFES, Bergen, 2004
. Håstein, Tore, seniorrådgiver , Veterinærinstituttet, Bærum, 2004

154           07-0010
Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2003-2007

Sosial- og helsedirektoratet, Avdeling tobakk, Pb7000 St. Olavsplass 0130 Osl
Rådet skal arbeide for å forebygge tobakkskader ved å påvirke tobakksbruk i befolkningen.
Rådet skal gi myndighetene faglige råd i spørsmål som angår tobakk og helse. Rådet kan på eget initiativ uttale seg i spørsmål om tobakk.
Antall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: 517000
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
. Riise, Geir, direktør , Postens Sentralledelse, Oslo, 2005, leder
. Wold, Bente, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2003, nestleder
. ---
. Ryel, Anne Lise, generalsekretær , Den norske Kreftforening, Oslo, 2003
. Dybing, Erik, divisjonsdirektør , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bærum, 2003
. Eidem, Eva, helsesøster , Hamar kommune, Hamar, 2005
. Bolinder, Gunilla, overlege , Karolinska sjukhuset, Stockholm, Stockholm, 2003
. Scheffels, Janne, stipendiat , SIRUS, Nesodden, 2003
. Løchen, Maja-Lisa, lege , Universitetet i Tromsø, Inst. for samfunnsmedisin, Tromsø, 2003
. Rognerud, Marit Aase, overlege , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bærum, 2003
. Meinich, Per, visepresident , Den norske lægeforening, Oslo, 2006
. Prescott, Peter, psykolog , Solli sykehus, Bergen, 2003
. Holmen, Turid Lingaas, stipendiat , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Verdal, 2003

155           07-0020
Nasjonalt råd for ernæring


Rådet skal arbeide for å bedre ernæringssituasjonen i befolkningen.
Rådet skal gi myndighetene faglige råd i spørsmål som angår ernæring og helse. Rådet kan på eget initiativ uttale seg i spørsmål som angår kosthold og ernæring.
Antall møter i 2006: 4
Utgifter i 2006: 500000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Meyer, Haakon E., professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2003, leder
. Kumar, Bernadette Nirmal, stipendiat , , Oslo, 2003, nestleder
. Bærug, Anne Bergljot, prosjektleder , Nasjonalt ammesenter, Rikshospitalet, Vadsø, 2003
. Jacobsen, Bjarne, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2003
. Holmboe-Ottesen, Gerd, førsteamanuensis , Universitetet i Oslo, Oslo, 2003
. Elvbakken, Kari Tove, forskningsdirektør , Universitetet i Bergen, Bergen, 2003
. Midthjell, Kristian, førsteamanuensis , Institutt for samfunnsmedisin, Verdal, 2003
. Brustad, Magritt, postdoktor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2006
. Morken, Mette Helvik, avdelingsleder , Helse Bergen HF, Bergen, 2003
. Iversen, Per Ole, professor , Universitetet, Oppegård, 2006
. Blomhoff, Rune, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2003
. Eriksen, Sissel Henriette, førsteamanuensis , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2003
. Vollset, Stein Emil, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2003
. Kolset, Svein Olav, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2003
. Henriksen, Tore, professor , Rikshospitalet, Enebakk, 2003

156           07-0040
Nasjonalt råd for fysisk aktivitet

Sosial- og helsedirektoratet, v/avdeling Fysisk aktivitet, Postboks 7000, St. Olavs plass
Opprettet av departementet i 2003.
Rådet skal arbeide for å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen.
Rådet skal gi myndighetene faglige råd i spørsmål som angår fysisk aktivitet og helse, og fysisk aktivitet som virkemiddel i folkehelsearbeidet. Rådet kan på eget initiativ uttale se i spørsmål om fysisk aktivitet.
Antall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: 1078500
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Bahr, Roald, professor , Norges idrettshøgskole, Oslo, 2003, leder
. , Kari, professor , Norges idrettshøgskole, Lørenskog, 2003, nestleder
. Thorén, Anne-Karine Halvorsen, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Frogn, 2003
. Martinsen, Egil Wilhelm, forskningsleder , Modum Bad, Modum, 2003
. Lærum, Geir, administrasjonsleder , Nordland fylkeskommune, Fauske, 2005
. Thune, Inger, lege , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Oslo, 2003
. Fjørtoft, Ingunn, førsteamanuensis , Høgskolen i Telemark, Bø (Telemark), 2003
. Skisland, Jan Oddvar, ordfører , Kristiansand kommune, Kristiansand, 2003
. Brox, Jens Ivar, seksjonsoverlege , Rikshospitalet, Oslo, 2003
. Sola, Kirsten, allmennlege , selvstendig næringsdrivende, Kristiansand, 2003
. Birkeland, Kåre Inge, avdelingsoverlege , Aker universitetssykehus HF, Asker, 2003
. Samdal, Oddrun Elisabeth, førsteamanuensis , Universitetet i Bergen, Bergen, 2003
. Mjaavatn, Per Egil, forsker , NTNU i Trondheim, pedagogisk institutt, Trondheim, 2003
. Anderssen, Sigmund A., førsteamanuensis , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Oslo, 2003
. Ommundsen, Yngvar, førsteamanuensis , Norges idrettshøgskole, Oslo, 2003

Helserettsavdelingen

157           06-0550
Steriliseringsrådet

Postboks 8128 Dep
Opprettet ved kongelig resolusjon i henhold til lov av 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering, § 6.
Klageinstans for vedtak fattet i steriliseringsnemndene i fylkene om nektelse av sterilisering etter § 3.
Vedtak i kastreringssaker.
Vedtak vedrørende søknader om sterilisering fra personer som ikke er bosatt i landet.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: 62151
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
. Maltau, Jan Martin, professor , Universitetssykehuset NN, Helse Nord RHF, Tromsø, 2005, leder
. Syse, Aslak, professor , Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, Oslo, 2005
. Rønvik, Grete Lill, spesialkonsulent , Nordlandssykehuset Bodø psykiatri, Bodø, 2005
. Webster, Ingeborg Haldis, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Oslo, 2005
. Børdahl, Per E., klinikkoverlege , Haukeland universitetssykehus, Helse Vest RHF, Bærum, 2005
. Fixdal, Trude Charlotte, lege , Aker universitetssykehus HF, Oslo, 2005

Varamedlemmer
. Holmsen, Eva, pensjonist , ingen, Asker, 2005
. Remen, Hedda, lagdommer , Borgarting lagmannsrett, Bærum, 2005
. Eknes, Jarle, psykolog , Dikemark Sykehus, Oslo, 2005

Sekretær
. Haavie, Siri, rådgiver , Sosial- og helsedirektoratet, Oslo, 2005

158           06-2810
Bioteknologinemnda

Postboks 522 Sentrum
Opprettet ved kgl.res. 1.4.91.
Ny nemnd er oppnevnt for perioden 1. august 2004 - 1. augusst 2008.
I henhold til mandag skal Bioteknologinemnda på begjæring eller av eget tiltak gi uttalelser i saker etter lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m og lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer, herunder forslag til endringer i lov, forskrifter mv som har betydning for bioteknologi. Nemnda skal gi uttalelser til norske myndigheter som angår Norges holdning til spørsmål vedrørende bioteknologi i internasjonale organer, og skal belyse spørsmål som er særlig viktig i et Nord/Sør-perspektiv. Bioteknologinemnda skal legge stor vekt på informasjons- og debattskapende aktiviteter ved å bidra til informasjon til publikum og bidra til kommunikasjon mellom offentlige myndigheter, fagfolk og interesseorganisasjoner.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
. Ødegård, Lars, generalsekretær , Norges Handikapforbund, Nannestad, 1998, 2004, leder
. Rognum, Torleiv Ole, professor , Universitetet i Oslo, Rettsmedisinsk institutt, Asker, 1998, 2004, nestleder
. Bartmann, Aina Nilsen, prosjektleder , Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS, Bærum, 2000, 2004
. Solberg, Berge, førsteamanuensis , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2004
. Erikson, Bjørn, yrkeshygieniker , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 1991, 2004
. Abildgaard, Christina I..M., avdelingsdirektør , Norges forskningsråd, Bærum, 2000, 2004
. Husabø, Erling Johannes, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2004
. Søfteland, Even, daglig leder , Cap Mare AS, Bergen, 2004
. Høyer, Karl Georg, professor , Høgskolen i Oslo, Sogndal, 1998, 2004
. Hindar, Kjetil, seniorforsker , Norsk institutt for naturforskning, Trondheim, 1998, 2004
. Hjelt, Knut Andreas, nestleder , Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Trondheim, 2000, 2004
. Tranebjerg, Lisbeth, forskningsrådsprofessor , Bispebjerg Hospital, København, Havdrup, 1998, 2004
. Arum, Liv Helene, generalsekretær , Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo, 1991, 2004
. Ulltveit-Moe, Marte Rostvåg, redaktør , Ren Mat/OIKOS, Fet, 1998, 2004
. Vangen, Odd, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2000, 2004
. Reinertsen, Randi Eidsmo, professor , SINTEF UNIMED, Trondheim, 2004
. Kolvik, Rita, seksjonsoverlege , Fylkessjukehuset i Haugesund, Haugesund, 2000, 2004
. Mathiesen, Siri, revisjonssjef , Teknologisk institutt, Trondheim, 2004
. Amlie, Thor, fagsjef , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2004
. Schmidt, Ulla, teolog , Stiftelsen kirkeforskning, Oslo, 2004
. Frølich, Wenche, leder , Forbrukerrådet, Bærum, 0, 2006

Mellombels

Administrasjonsavdelingen

159           07-0060
Utvalg for utredning av depotordning for helsearkiv

Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Opprettet ved kgl.res. 3. desember 2004.
Utvalget skal vurdere langtidsoppbevaring av helsearkiv. Utvalget skal om et år levere en innstilling som beskriver hvordan sykehusene skal levere eldre sakarkiv og pasientjournaler til et depotarkiv. Utvalget skal også se på hvordan elektroniske og papirbaserte arkiv kan bevares for framtiden, og hvordan dette materialet kan stilles til rådighet, spesielt for medisinsk forskning.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: 1171288
Utvalgets funksjonstid: 4. kvartal 2005
Nyopprettet

Medlemmer
. Fonnes, Ivar, riksarkivar , Riksarkivet, Bærum, 2004, leder
. Jacobsen, Anne-Birgitte, overlege , Det Norske Radiumhospital, Oslo, 2004
. Spilling, Anne-Mette, underdirektør , Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo, 2004
. Vandeskog, Gerd Marie, prosjektdirektør , Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo, 2004
. Engen, Ingvar, rådgiver , Kultur- og kirkedepartementet, Oslo, 2004
. Bergslien, Ola, sjefslege , St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF, Trondheim, 2004
. Fossheim, Solbjørg Ellingsen, statsarkivar , Arkivverket, Oslo, 2004
. Nystadnes, Torbjørn, sjefsrådgiver , KITH AS, Trondheim, 2004

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

160           07-0070
Utvalg som skal vurdere det offentlige engasjement på tannhelsefeltet

Utv.sekr. Svein Lundevall, Helsetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet
Opprettet av helseministeren i statsråd 05.03.04.
Utvalget skal vurdere befolkningens rettigheter til offentlig finansierte tannhelsetjenester og egenandeler ved slike tjenester.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2005
Nyopprettet

Medlemmer
. Seierstad, Hans, ordfører , Østre Toten kommune, Østre Toten, 2004, leder
. Dingsør, Endre, fylkestannlege , Troms fylkeskommune, Gol, 2004
. Evensen, Evy-Anni, kommunalsjef , Nissedal kommune, Skien, 2004
. Knudsen, Gro Christin, tannlege , selvstendig næringsdrivende, Randaberg, 2004
. Olsen, Hilde, direktør , Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo, 2004
. Olsen, Jan Abel, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2004
. Storhaug, Kari, avdelingssjef , Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo, 2004
. Kloster, Magne Audun, tannlege , Rogaland fylkeskommune, Hjelmeland, 2004
. Pedersen, Wenche, fylkesrådmann , Finnmark fylkeskommune, Vadsø, 2004
. Buås, Åshild, tannpleier , Sør-Trøndelag fylkeskommune, Rissa, 2004

Varamedlemmer
. Runge, Cathrine, utredningsleder , Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo, 2004

Sekretær
. Lundevall, Svein (Olav), utredningsleder , Helse- og omsorgsdepartementet, Stryn, 2004

Helserettsavdelingen

161           07-0080
Helse- og omsorgsdepartementets interimsorgan for xenotransplantasjon

Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Opprettet 4. juli 2003
Være et fagkyndig rådgivningsorgan i departementets arbeid med regulering av xenotransplantasjonsfeltet. Oversåke fagutvikling på feltet nasjonalt og internasjonalt.
Antall møter i 2006: 9
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 1. kvartal 2007
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Gjørv, Inger Lise, fylkesmann , Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Inderøy, 0, leder
. Roland, Alf Magne, seniorrådgiver , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2003, 2006
. Rimstad, Espen, professor , Norges Veterinærhøgskole, Bærum, 2003, 2006
. Aaberge, Ingeborg Sundsvalen, avdelingsdirektør , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, 2003
. Mjølhus, Kari, lagdommer , Hålogaland lagmannsrett, Tromsø, 2004, 2006
. Mollnes, Tom Eirik, professor , Rikshospitalet, Bodø, 2003, 2006

Justis- og politidepartementet

Faste

Kriminalomsorgsavdelingen

162           04-0030
Kriminalomsorgens utdanningsråd

Postboks 6138 Etterstad
Opprettet 1959 av Justisdepartementet i henhold til kgl. res. av 15. mai 1959.
Kriminalomsorgens utdanningsråd er rådgivende organ for Justisdepartementet i alle forhold som vedrører Kriminalomsorgens utdanningssenter. Rådet skal dessuten føre tilsyn med skolens virksomhet.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
1.. Føsker, Harald, fengselsdirektør , Kriminalomsorgens utdanningssenter, Oslo, 1980, 1998, leder
2.. Houm, Ellinor, regiondirektør , Kriminalomsorgen, Region Øst, Bærum, 1999
3.. Inderhaug, Agnes Sofie, ass. regionsdirektør , Kriminalomsorgen Region Sørvest, Stavanger, 2006
4.. Svenkerud, Knut Are, forbundsleder , Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Stange, 2002
5.. Drange, Berit, kontorsjef , Kriminalomsorg i frihet, Hordaland, Bergen, 1998

163           04-0040
Fengselsvesenets aspirantnemnd

Postboks 6138 Etterstad
Opprettet 1959 i henhold til reglement for aspirantutvelgelse m.m. i fengselsvesenet § 4, fastsatt av departementet 12. desember 1958 i henhold til kgl. res. av 5. desember 1958.
Antall møter i 2006: 57
Utgifter i 2006: 1501460
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Føsker, Harald, fengselsdirektør , Kriminalomsorgens utdanningssenter, Oslo, 1980, 1998, leder
2.. Inderhaug, Agnes Sofie, ass. regionsdirektør , Kriminalomsorgen Region Sørvest, Stavanger, 2006
3.. Houm, Ellinor, regiondirektør , Kriminalomsorgen, Region Øst, Bærum, 1999
4.. Svenkerud, Knut Are, forbundsleder , Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Stange, 2002

164           04-1740
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region øst

Oslo tingrett, Postboks 8023 Dep, 0030 Oslo

Antall møter i 2006: 26
Utgifter i 2006: 159006
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Jansen, Aase Berit Lande, selvstendig næringsdrivende , selvstendig næringsdrivende, Sarpsborg, 2002, 2004, nestleder
1.. Slettebøe, Axel, dommer , Oslo tingrett, Oslo, 1994, 2005, leder
2.. Andersen, Svein O., pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2000, 2004
3.. Widerøe, Grete, miljøterapeut , Blakstad sykehus, Asker, 2005
4.. Hansen, Bernt-Henrik, miljøvernsjef , Sarpsborg kommune, Halden, 2000, 2005
5.. Gjølsjø, Simen, forsker , Skogforvaltningen i Hobøl, Spydeberg og Askim kommuner, Hobøl, 2005

Varamedlemmer
2.. Sandset, Margit, psykiatrisk sykepleier , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Oslo, 2005
3.. Røgeberg, Gudmund, student , Universitetet i Oslo, Oslo, 2005
4.. Grimsrud, Kirsten, rådgiver , Fylkesmannen i Østfold, Moss, 2004, 2005
5.. Steinsmo, Magne, kontrolldirektør , Kunnskapsdepartementet, Moss, 2002, 2005
6.. Bjørnstad, Katrine, rådgiver , Fylkesmannen i Østfold, Moss, 2005
7.. Valen-Senstad, Håkon, pastor , Frikirkerådet, Drammen, 2005

165           04-1750
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region nordøst

Møllebakken 10, 1359 Eiksmarka

Antall møter i 2006: 18
Utgifter i 2006: 420741
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Wulfsberg, Petter, fylkesnemndsleder , Fylkesnemnda for sosialsaker i Troms og Finnmark, Bærum, 2002, 2005, leder
2.. Sandnes, Inger, sosionom , Fet sosialkontor, Sørum, 2000, 2005, nestleder
3.. Skattum, Trond Iver, advokat , selvstendig næringsdrivende, Hamar, 2000, 2005
4.. Andersen, Svein O., pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2000, 2005
5.. Sørlundsengen, Knut, personalsjef , Personalanvendelse AS, Løten, 2000, 2005
6.. Sveen, Egil, rådgiver , Fylkesmannen i Oppland, Gjøvik, 2005

Varamedlemmer
1.. Brandt, Kristian, førstekonsulent , Sivilombudsmannen, Nesodden, 2002, 2005
2.. Dalheim, Liv Marie, rådgiver , Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer, 2005
3.. Widerøe, Grete, miljøterapeut , Blakstad sykehus, Asker, 2005
4.. Betten, Magnus, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2004, 2005
5.. Modell, Trine Standal, rådgiver , Fylkesmannen i Hedmark, Ringsaker, 2000, 2005
6.. Søberg, Einar, student , Universitetet, Løten, 2005

166           04-1760
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør

Larvik tingrett, Nedre Torggt. 3, 3256 Larvik

Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: 258221
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Elstad, Jens Kristian, tingrettsdommer , Larvik tingrett, Skien, 2002, 2005, leder
2.. Andersen, Anne Birgitte, pasientombud , Fylkeslegen i Vestfold, Horten, 2000, 2005, nestleder
3.. Lysheim, Morten, overingeniør , Stokke kommune, Sandefjord, 2002, 2005
4.. Mogstad, Mari, nestleder , Fylkesmannen i Telemark, Skien, 2002, 2005
5.. Mathiessen, Erik Fred, banksjef , Hønefoss Sparebank, Ringerike, 1997, 2005

Varamedlemmer
2.. Dahl, Astrid, pensjonist , ingen, Tønsberg, 2002, 2005
3.. Pedersen, Yngvar, juridisk rådgiver , Statens vegvesen i Vestfold, Tønsberg, 2000, 2005
4.. Tvedt, Tor Villanger, rådgiver , Fylkesmannen i Telemark, Skien, 2002, 2005
5.. Meier, Paul, pensjonist , ingen, Ringerike, 2002, 2005
6.. Bryntesen, Liv Torhild, avdelingsleder , Eiker Asvo, Øvre Eiker, 2002, 2005
7.. Enger, Gøril, advokatfullmektig , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2002, 2005

167           04-1770
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region vest

Bergen byfogdembete, 5003 Bergen

Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: 699680
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Noss, Nina Cathrine, lagdommer , Gulating lagmannsrett, Bergen, 2005, leder
2.. Skjerping, Frank, gårdbruker , selvstendig næringsdrivende, Osterøy, 2002, 2005, nestleder
3.. Olsen, Kari Vold, sosionom , Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Solund, 2005
4.. Engeset, Nils E., tingrettsdommer , Sunnmøre tingrett, Ålesund, 2000, 2005

Varamedlemmer
1.. Myrmel, Øyvin Helge, sosionom , Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Leikanger, 2005
2.. Thorsen, Erik Arne, informasjonskonsulent , Bergen kommune, Bergen, 2004, 2005
3.. Meyer, Haakon, lagdommer , Gulating lagmannsrett, Bergen, 2005
4.. Thorn, Ingrid, uføretrygdet , ingen, Molde, 2005

168           04-1860
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sørvest

Stavanger tingrett, Pb. 159 Sentrum, 4001 Stavanger

Antall møter i 2006: 11
Utgifter i 2006: 66550
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
1.. Eidem, Inge Bjørn, tingrettsdommer , Stavanger tingrett, Stavanger, 2004, 2005, leder
2.. Haugland, Helene, advokat , selvstendig næringsdrivende, Stavanger, 2002, 2005, nestleder
3.. Fiskå, Reid, advokat , selvstendig næringsdrivende, Stavanger, 2002, 2005
4.. Hognestad, Kristin, sosionom , Fylkesmannen i Vest-Agder, Kristiansand, 2005
5.. Nyhus, Ragnhild Charlotte, lektor , Arendal gymnas, Arendal, 2005

Varamedlemmer
1.. Elle, Oddvar, trygdesjef , Kristiansand trygdekontor, Kristiansand, 2005
2.. Haarr, Anne-Sofie, prost , Stavanger bispedømme, Stavanger, 2005
3.. Andersen, Lasse Svenstrup, rådgiver , Fylkesmannen i Aust-Agder, Arendal, 2002, 2005
4.. Bråtå, Jakob, konsulent , Frelsesarmeen i Norge, Karmøy, 2002, 2005
5.. Lauknes, Anne Grethe, omsorgsleder , Tysvær kommune, Haugesund, 2002, 2005

169           04-1850
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region nord

Trondheim tingrett, Tinghuset, 7004 Trondheim
Opprettet i 2002.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: 430973
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
1.. Lynne, Kari Annethe, lagdommer , Frostating lagmannsrett, Trondheim, 2005, leder
2.. Ekker, Aage Tørris, rådgiver , Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trondheim, 1998, 2005, nestleder
3.. Andreassen, Atle, rådgiver , Fylkesmannen i Nordland, Bodø, 2002, 2005
4.. Skjetne, Astrid Lutdal, leder , Sekretariatet for konfliktrådene, Steinkjer, 2005
5.. Pedersen, Martin, daglig leder , Vadsø postkontor, Vadsø, 2005
6.. Jensen, Helen, advokat , Advokatene Bakke og Pedersen DA, Tromsø, 2005

Varamedlemmer
1.. Bøgseth, Hilde, rådgiver , Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Melhus, 2005
2.. Granskogen, Ragnhild, rådgiver , Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trondheim, 2002, 2005
3.. Leknes, Rigmor J., formannskapssekretær , Vefsn kommune, Vefsn, 2005
4.. Jacobsen, Erik Jarle, fagteamleder , Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Nor, Tromsø, 2002, 2005
5.. Dahl, Kjell Morten, rådgiver , Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Stjørdal, 2005
6.. Skansen, Marita Jakola, kontorsjef , Vadsø kommune, Vadsø, 2005

Lovavdelingen

170           04-0380
Sjølovkomiteen

Lovavdelingen, Justisdepartementet, Postboks 8005 Dep
Opprettet 21.12.1956 ved Kronprinsregentens resolusjon.
Komiteen har for tiden ingen oppdrag.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
1.. Selvig, Erling Chr., professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 1997, 2000, leder

171           04-0390
Rådet for taushetsplikt og forskning c/o Inst. for offentlig rett

P.B. 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo, v/ Marius Stub
Opprettet 1978 ved kongelig resolusjon
Gi råd til departementet om opplysninger som er undergitt taushetsplikt bør stilles til rådighet for forskere som søker om det. Samtykke i visse dispensasjoner fra taushetsplikt etter forvaltningsloven som skal gis av samtlige departementer.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: 143060
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
1.. Smith, Eivind, professor , Universitetet i Oslo, Bærum, 1978, leder
2.. Henrichsen, Bjørn Inge, adm. direktør , Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Bergen, Bergen, 1996
3.. Fonnes, Ivar, riksarkivar , Riksarkivet, Bærum, 2006
4.. Ystgaard, Mette, forsker , Regionsenteret for barne- og ungd.psykiatri, Oslo, 1992

Sekretær
1.. Stub, Marius, stipendiat , Universitetet i Oslo, Oslo, 2005

172           04-0400
Straffelovrådet

v/Henry John Mæland, Inst. for off. rett, Universitetet i Bergen
Opprettet 1947 ved kongelig resolusjon
Rådet har iflg. kgl. res. av 11. juli 1947 til oppgave å utrede og legge fram forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag av departementet. Rådet blir dessuten nyttet som departementets konsulent i strafferettslige spørsmål.
Departementet er ved kgl. res. av 11. juli 1947 gitt fullmakt til å oppnevne særskilte sakkyndige som kan tre inn som medlemmer av Rådet ved behandlingen av nærmere angitte spørsmål.
Justisdepartementet ga ved brev av 11. august 1994 Rådet i oppdrag å utrede behovet for revisjon av Straffelovens kapittel 27 om forbrytelser i gjeldsforhold. Før arbeidet kom i gang, ble Rådet bedt om å prioritere et mandat om behovet for endringer av reglene om erstatning i anledning straffeforfølgning, se departementets brev av 16. juni 1995. Innstilling ble avgitt ved NOU 1996:18. Rådet la fram innstilling NOU 1999:23 Forbrytelse i gjeldsforhold den 1. juli 1999.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
1.. Mæland, Henry John, professor , Universitetet i Bergen, Fjell, 1990, leder
2.. Reiss-Andersen, Berit, advokat , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2000

Polaravdelingen

173           00-0040
Det interdepartementale polarutvalg

JD, Polaravd., Postboks 8005 Dep
Opprettet 06.01.1965 ved kongelig resolusjon
Betegnelse endret og mandat utvidet ved kgl. res. av 6. august 1971. Utvalget er koordinerende og konsultativt organ for sentraladministrasjonen ved behandling av polarsaker.
Utvalgets sekretariat er lagt til Justisdepartementet, Polaravdelingen. Sammensetningen er endret ved kgl.res. av 3. februar 1979 slik at antall faste medlemmer ble redusert og det i tillegg ble innført en ordning med kontaktpersoner.
Antall møter i 2006: 20
Utgifter i 2006: 98899
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Storberget, Knut, justisminister , Justis- og politidepartementet, Oslo, 0, leder
2.. Askholt, Kjerstin, ekspedisjonssjef , Justis- og politidepartementet, Asker, 2003, nestleder
3.. Havnen, Ingvard, ekspedisjonssjef , Statsministerens kontor, Oslo, 2006
4.. Hagerup, Øystein, førstekonsulent , Finansdepartementet, Oslo, 2006
5.. Bie, Karen Nossum, avdelingsdirektør , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 2002
6.. Ringlund, Jørn, avdelingsdirektør , Samferdselsdepartementet, Oslo, 1998
7.. Kallevig, Morten M., avdelingsdirektør , Nærings- og handelsdepartementet, Moss, 1978
8.. Ising, Tore Andreas, avdelingsdirektør , Miljøverndepartementet, Frogn, 1990
9.. Sefland, Per, sysselmann , Sysselmannen på Svalbard, Svalbard, 2005
10.. Holst, Sigrun M., avdelingsdirektør , Fiskeri- og kystdepartementet, Nesodden, 2006
11.. Winther, Jan Gunnar, direktør , Norsk polarinstitutt, Tromsø, 2005
12.. Klepsvik, Karsten, polarrådgiver , Utenriksdepartementet, Bærum, 2005

Varamedlemmer
1.. Stokke, Inger Aarvaag, avdelingsdirektør (fung.) , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2003
2.. Selvig, Kirsten Ullbæk, ekspedisjonssjef , Fiskeri- og kystdepartementet, Oslo, 2006
3.. Gundersen, Morten, rådgiver , Fiskeri- og kystdepartementet, Oslo, 0
4.. Nossum, Malin S., seniorrådgiver , Statsministerens kontor, Oslo, 2004
5.. Vesseltun, Randi, avdelingsdirektør , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 2004
6.. Helgesen, Sture Berg, underdirektør , Finansdepartementet, Oslo, 2002
7.. Johansen, Bjørn, avdelingsdirektør , Norsk polarinstitutt, Tromsø, 2006
8.. Theisen, Fredrik, rådgiver , Miljøverndepartementet, Bærum, 2006
9.. Kvile, Robert, avdelingsdirektør , Utenriksdepartementet, Asker, 2004
10.. Møllen, Gunstein Uleberg, byråsjef , Kunnskapsdepartementet, Asker, 2002
11.. Melsom, Kristin, rådgiver , Utenriksdepartementet, Oslo, 2006

Politiavdelingen

174           04-0450
Styret for Politihøgskolen

Postboks 5027 Majorstua
Opprettet 04.10.1937 av Justisdepartementet og 01.06.1992.
Fastsatt av Justis- og politidepartementet i medhold av forskrifter om Politihøgskolens oppgaver, virksomhet og organisering gitt ved kgl.res. av 2. august 1991. Styret skal ha 11 medlemmer hvorav seks skal være eksterne medlemmer som samlet skal representere brede politifaglige og samfunnsmessige interesser i forhold til skolens virksomhet. Ett medlem skal velges etter forslag fra de tilsatte innen undervisning og forskning, ett medlem etter forslag fra de teknisk/administrativt tilsatte og to medlemmer etter forslag fra studentene. Studentene skal være representert med en fra Politihøgskolen i Oslo og en fra avdelingen i Bodø.
Antall møter i 2006: 13
Utgifter i 2006: 654864
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
1.. Humlegård, Odd Reidar, sjef for Utrykningspolitiet , Utrykningspolitiet, Porsgrunn, 2006, leder
2.. Barstad, Kristin, dekan , Høgskolen i Buskerud, Bærum, 2006, nestleder
3.. Olsen, Ruth H., førsteamanuensis , Høgskolen i Bodø, Bodø, 2006
4.. Smedsrud, Gro, politiførstebetjent , Oslo politidistrikt, Oslo, 2006
5.. Rønning, Hild, høgskolelektor , Politihøgskolen, Bodø, 2006
6.. Skjølberg, Terje, rådgiver , Politihøgskolen, Larvik, 2006
7.. Barland, Bjørn, førsteamanuensis , Politihøgskolen, Oppegård, 2006
8.. Storberget, Anne Kristine, høgskolelektor , Politihøgskolen, Oslo, 2006
9.. Øverbye, Anne, høgskolelektor , Politihøgskolen, Oslo, 2006
10.. Lien, Jens Tore, student , ingen, Levanger, 2006
11.. Skogmo, Ole Johan, student , ingen, Oslo, 2004, 2005
12.. Nilsen, Christian, student , ingen, Bergen, 2006
13.. Fjellum, Trond, student , ingen, Oslo, 2006

Varamedlemmer
1.. Brannsten, Magnus Slagtern, student , ingen, Oslo, 2006
2.. Bjørnstad, Martin R., student , ingen, Bodø, 2006
3.. Bjerknes, Ole Thomas, høgskolelærer , Politihøgskolen, Oslo, 2001, 2006
4.. Hagen, Per Olaf, rådgiver , Politihøgskolen, Nittedal, 2006
5.. Andersen, Rune, politioverbetjent , Politihøgskolen, Nord-Odal, 2006
6.. Selboe, Torgeir, politioverbetjent , Politihøgskolen, Vågan, 2006
7.. Thilesen, Ragnvald, avdelingsdirektør , Høgskolen i Oslo, Oslo, 2006
8.. Bang, Henning, stipendiat , Universitetet i Oslo, Oslo, 2001, 2006
9.. Fossen, Christine, politimester , Søndre Buskerud politidistrikt, Drammen, 2001, 2006
10.. Hortemo, Ole, politiinspektør , Agder politidistrikt, Søgne, 2006
11.. Ulverud, Siri, student , ingen, Bodø, 2006

Sekretær
. Brekke, Johan, ass. skolesjef , Politihøgskolen, Drammen, 2005, 2006

175           04-0860
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

v/Arne Fortun, Bergen tingrett, Postboks 7412, 5020 Bergen
Opprettet 13.12.1985 ved kongelig resolusjon i henhold til Midlertidig lov 17. desember 1976 nr. 99. Opprettet på nytt ved kgl.res. 04.12.1992 i henhold til straffeprosessloven § 216 h.
Rutinemessig kontroll av lovmessighet og hensiktsmessighet ved telefonkontroll i narkotikasaker, samt særlig kontroll etter klage og av eget tiltak. Dessuten adressat for forespørsler om telefonkontroll.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: 218084
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Fortun, Arne, tingrettsdommer , Bergen tingrett, Bergen, 2005, leder
2.. Buer, Anne Christine, tingrettsdommer , Sorenskriveren i Ytre Follo, Oslo, 2005
3.. Knudsen, Fredrik William, advokat , Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund, Oslo, 1998, 2005
4.. Melinder, Annika, postdoktor , Universitetet i Oslo, psykologisk institutt, Oslo, 2005

Varamedlemmer
1.. Mageli, Steinar, advokat , Mageli & Co, Advokatfirma ANS, Hamar, 2005

Sekretær
. Heide, Ola Rambjør, utreder , Høyesterett, Oslo, 2005

176           04-0460
Opptaksnemnda for politi- og lensmannsetaten

Politihøgskolen, Postboks 5027 Majorstua
Opprettet 03.04.1981 av Justisdepartementet
Opptak av studenter til Politihøgskolen for tjeneste i politiet og lensmannsetaten.
Antall møter i 2006: 66
Utgifter i 2006: 2718150
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
1.. Rossehaug, Gro, politiinspektør , Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt, Tysvær, 2006, leder
2.. Mathiesen, Tove L., politioverbetjent , Hordaland politidistrikt, Bergen, 2005, 2006
3.. Alfredsen, Andre, rådgiver , Høgskolen i Oslo, Asker, 2003, 2006

Varamedlemmer
1.. Bruskeland, Tor Arvid, politiadvokat , Rogaland politidistrikt, Sola, 2003, 2006
2.. Prestbakken, Ivar, politibetjent , Østfold politidistrikt, Fredrikstad, 2002, 2005
3.. Presterudstuen, Jørn, politibetjent , Politiets sikkerhetstjeneste, Vestre Toten, 2003, 2006
4.. Røed, Brita, politibetjent , Søndre Buskerud politidistrikt, Lier, 2004, 2006
5.. Madsen, Liv, prosjektleder , Høgskolen i Lillehammer, Gjøvik, 2004, 2006

177           04-0360
Det kriminalitetsforebyggende råd

Postboks 8005 Dep
Opprettet 1980 ved kongelig resolusjon
Rådet skal virke for en samordnet kriminalpolitikk for bedre å kunne forebygge og begrense kriminalitet.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 517318
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet på nytt, eller forlenger funksjonstid

Medlemmer
1.. Lunde, Kjellbjørg, utdanningsdirektør , Statens utdanningskontor i Hordaland, Stord, 2002, 2005, leder
2.. Hepsø, Thomas, rådgiver , Medietilsynet, Oslo, 2005, nestleder
3.. Bakken, Anders, forsker , Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo, 2005
4.. Nymann, Linda, barnevernleder , Barne- og ungdomsetaten Søndre Nordstrand, Oppegård, 2005
5.. Harviken, Mette Erika, politiførstebetjent , Hamar politistasjon, , 2002, 2005
6.. Schultz, Sigurd, bestyrer , Kriminalomsorg i frihet, Bodø, 2002, 2005
7.. Raja, Qayyum Abid, advokat , Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & C0., Oslo, 2002, 2005
8.. Lie, Elisabeth Myhre, høyskolerektor , Politihøgskolen, Bærum, 2005
9.. Berg, Henry Ove, politistasjonssjef , Stavanger politidistrikt, Sandnes, 2005
10.. Petterson, Gordon, politiinspektør , Follo politikammer, Enebakk, 2005

Sivilavdelingen

178           04-0530
Den faste undersøkelseskommisjon for visse ulykker innen fiskeflåten

c/o tingsrettsdommer Ankill, Salten sorenskriverembete, Postboks 322
Opprettet 1981 ved kongelig resolusjon
Kommisjonen skal undersøke ulykker innen fiskeflåten, hvor hele mannskapet fryktes omkommet. På grunnlag av resultatet av sine undersøkelser skal kommisjonen komme med forslag som kan hindre tilsvarende ulykker. Kommisjonen har ikke vanlige møter, men kommer sammen og reiser flere dager i trekk når det har skjedd et forlis.
Antall møter i 2006: 13
Utgifter i 2006: 1376765
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Ankill, Brit, tingrettsdommer , Salten tingrett, Bodø, 2000, 2004, leder
2.. Olsen, Sammy, fisker , selvstendig næringsdrivende, Bømlo, 1989, 2004
3.. Meek-Hansen, Bård, sivilingeniør , selvstendig næringsdrivende, Trondheim, 2004

Varamedlemmer
1.. Roll, Hans Edvard, sorenskriver , Vesterålen sorenskriverembete, , 2000, 2004
2.. Olsen, Nils, reder , Norges Fiskarlag, Tromsø, 2000, 2004
3.. Bye, Oddmund, skipsfører , Myrefisk, Øksnes, 1989, 2004
4.. Amdahl, Jørgen, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2004
5.. Karlsen, Ludvig, førsteamanuensis , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, , 2000, 2004

179           04-0420
Den rettsmedisinske kommisjon

Justissekretariatene, Postboks 8027 Dep., 0030 OSLO
Opprettet ved kongelig resolusjon 30.06.1900.
Reglement for kommisjonen er endret senest ved forskrift fastsatt ved kgl.res. 04.03.1988 nr. 188. Kommisjonen skal gjennomgå innsendte rettsmedisinske erklæringer, og være rådgivende for retten, påtalemyndigheten, offentlig oppnevnte forsvarere og sakkyndige i rettsmedisinske spørsmål under strafferettslige undersøkelser.
Kommisjonen skal være rådgivende for Justisdepartementet og Helsedirektoratet i spørsmål av rettsmedisinsk art.
Antall møter i 2006: 18
Utgifter i 2006: 5717186
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Eiken, Hans Geir, direktør , Bioforsk, Sør-Varanger, 2006, leder
1.. Haugen, Olav Anton, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 1992, 1998, leder
1.. Rosenqvist, Randi, leder , Justissekretariatene, Oslo, 1983, 2006, leder
1.. Rygnestad, Tarjej, professor , NTNU, Trondheim, 2003, leder
2.. Eiklid, Kristin Louise, laboratoriesjef , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Oslo, 2006, nestleder
2.. Rogde, Sidsel, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 1998, 2006, nestleder
2.. Sørheim, Synne, overlege , Diakonhjemmet sykehus, Oslo, 2003, 2006, nestleder
5.. Hamnes, Andreas, overlege , Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus, Trondheim, 1999, 2006
6.. Herder, Odd M., fylkeslege , Fylkeslegen i Nordland, Bodø, 1994, 2006
8.. Rognum, Torleiv Ole, professor , Universitetet i Oslo, Rettsmedisinsk institutt, Asker, 1992, 1998
9.. Ormstad, Kari, professor , Universitetet i Oslo, Rettsmedisinsk institutt, Oslo, 2003, 2006
15.. Morild, Inge, professor , Gades institutt, Universitetet i Bergen, Bergen, 1998
16.. Morling, Niels, professor , Universitetet i København, København, 2003, 2006
18.. Teige, Brita, 1. amanuensis , Universitetet i Oslo, Oslo, 2003, 2006
19.. Oppdahl, Mimi, overlege , Folkehelseinstituttet, Oslo, 2006
20.. Mørland, Jørg, professor , Folkehelseinstituttet, Oslo, 1998, 2006
21.. Slørdahl, Lars, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2006
22.. Vege, Åsmund, professor , Universitetet i Oslo, Rettsmedisinsk institutt, Oslo, 2006
23.. Uhlin-Hansen, Lars, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2006
24.. Myhre, Arne, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2006
25.. Snoek, Jannike Engelstad, overlege , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Oslo, 2006
26.. Rasmussen, Kirsten, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2006
27.. Johannessen, Gunnar, psykiater , selvstendig næringsdrivende, Grimstad, 2006
28.. Nilsson, Agnete, psykiater , selvstendig næringsdrivende, Risør, 2006

Sekretær
. Døvre, Ann Torhild, avdelingsdirektør , Justissekretariatene, Bærum, 2001

180           04-0520
Erstatningsnemnda for voldsofre

Justissekretariatene, Postboks 8027 Dep., 0030 OSLO
Opprettet 12.03.1976 ved kongelig resolusjon
Fra 1976 og fram til 1. juli 1981 har nemnda avgjort søknader om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling iht. regler gitt ved kgl. res. av 11. mars 1976. Fra 1. juli 1981 har nemnda vært klageorgan over Fylkesmannens avgjørelser på søknader om erstatning fra staten for personskader voldt ved straffbar handling iht. regler gitt ved kgl. res. av 23. januar 1981.
Antall møter i 2006: 26
Utgifter i 2006: 1575515
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Jølle, Harald, sorenskriver , Lyngdal sorenskriverembete, Farsund, 1996, 2004, leder
2.. Jakobsen, Marianne, psykiater , NKVTS, Oslo, 2004
3.. Sandvold, Carl Gunnar, advokat , Advokatfirma Projure DA, Stavanger, 2004

Varamedlemmer
1.. Lunde, Kjersti, advokat , Adv.firma Haver & Co, Stavanger, 2004
2.. Heitun, Odd Gunnar, psykiater , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2004

Andre tilknyttede personer
1.. Smedsrud, Ingrid, dommer , Nedre Romerike tingrett, Oslo, 2004

181           04-1550
Konkursrådet

Postboks 8005 Dep
Opprettet i 1994.
Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert konkursbehandling innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler.
Antall møter i 2006: 21
Utgifter i 2006: 1710000
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Ro, Knut, advokat , Adv.firma Ro, Sommernes & Co, Oslo, 1994, 2006, leder
2.. Lundgård, Brit K, skattefogd , Skattefogden i Oppland, Lillehammer, 0, 2007
3.. Moe, Ernst, førstebyfogd , Stavanger byfogdembete, Stavanger, 2002, 2006
4.. Rime, Karen Margrethe, advokat , Advokatfirma Rime & Co, Oslo, 2002, 2006
5.. Sætre, John Alfred, seksjonssjef , Skattedirektoratet, Oslo, 2007
7.. Ringen, Gunnar, førstestatsadvokat , ØKOKRIM, Oslo, 2005, 2006

Sekretær
. Messel, Hanne, rådgiver , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2005
1.. Andersen, Carl Håkon, førstekonsulent , Justis- og politidepartementet, Narvik, 2006
2.. Fredriksen, Hanne Langseth, førstekonsulent , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2007

182           15-0200
Stortingets billighetserstatningsutvalg

v/Trond Dolva, Postboks 8016 Dep
Opprettet 15.07.1953 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Ved Stortingets vedtak 26. oktober 1999 (St.prp. nr. 72 1998-1999) og Innst. S. nr. 4 (1999-2000) er det gjort organisatoriske endringer, bl.a. at utvalgets avgjørelser ikke kan påklages til Stortinget.
Antall møter i 2006: 23
Utgifter i 2006: 1355893
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Hobæk, Inge, lagdommer , Borgarting lagmannsrett, Larvik, 2006, leder
1.. Dolva, Trond, h.r.dommer , Høyesterett, Asker, 1996, 2006, leder
2.. Nordtun, Tore, stortingsrepresentant , Stortinget, Stavanger, 1995, 2006
4.. Sjøli, Sonja Irene, stortingsrepresentant , Stortinget, Oslo, 2006
8.. Hildeng, Britt, stortingsrepresentant , Stortinget, Oslo, 2006
9.. Kjønaas, Kari Kjos, stortingsrepresentant , Stortinget, Oslo, 2006

Varamedlemmer
3.. Lundgaard, Hans Petter, lagdommer , Borgarting lagmannsrett, Oslo, 2006
5.. Andersen, Karin, stortingsrepresentant , Stortinget, Oslo, 2006
6.. Hoksund, Bård, stortingsrepresentant , Stortinget, Oslo, 2006
7.. Austbø, Hjalmar, lagdommer , Borgarting lagmannsrett, Oslo, 2006
10.. Arnesen, Bendiks Harald, stortingsrepresentant , Stortinget, Kvæfjord, 2006
11.. Dåvøy, Laila, stortingsrepresentant , Stortinget, Askøy, 2006

Mellombels

Lovavdelingen

183           04-1870
Skiftelovutvalget

Senter for menneskrettigheter, Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Kgl.res. 9.september 2005
Fullstendig revisjon av skifteloven, etterkontroll av lov om forsvunne personer, vurdering av enkelte bestemmelser i arveloven.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 473000
Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2007
Nyopprettet

Medlemmer
1.. Lødrup, Peter, professor , Universitetet i Oslo, Bærum, 2005, leder
2.. Musæus, Annette Janicke, advokat , Advokatfirma Hjort D.A., Oslo, 2005
3.. Trondvold, Børge Bloch, seksjonssjef , Trondheim tingrett, Melhus, 2005
4.. Voldbæk, Tove Merete, dommer , Oslo byfogdembete, Oslo, 2005
5.. Frantzen, Torstein, førsteamanuensis , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005

Sekretær
. Larsen, Kjetil Mujezinovic, stipendiat , Universitetet i Oslo, Oslo, 2005

184           04-1880
Fornærmedeutvalget


Utvalget oppnevnt ved kgl. res. 2. juli 2004.
Utvalget skal utrede styrking av fornærmedes og etterlattes straffeprosessuelle stilling.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 1741617
Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2006
Nyopprettet

Medlemmer
1.. Kallerud, Knut Herbrand, førstestatsadvokat , Riksadvokatembetet, Oslo, 2004, leder
2.. Austegard, Ada Sofie, daglig leder , Stine Sofies Stiftelse, Grimstad, 2004
3.. Stabell, Harald, advokat , Adv. Lindh, Stabell, Horten, Oslo, 2004
4.. Stigum, Ingrid, dommer , Trondheim tingrett, Trondheim, 2004
5.. Bohinen, Anne Kristine, advokat , Advokatene Bohinen og Vinnes, Oslo, 2004
6.. Vignes, Kjell, politioverbetjent , Rogaland politidistrikt, Stavanger, 2004

185           04-1830
Datakrimutvalget

c/o Inger Marie Sunde, UiO, PB 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Opprettet 11.01.2002 ved kgl.res.
Utvalget skal i Delinnstilling II forestå bestemmelser om datakriminalitet som skal inn i straffeloven 2005. I Delinnstilling III skal utvalget vurdere om det er behov fodr andre endringer i straffeprosessloven. (Datakrimutvalget leverte delinnstilling I i NOU 2003:27)
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 2625915
Utvalgets funksjonstid: 3. kvartal 2006


Medlemmer
1.. Rønning, Knut, sorenskriver , Sandefjord sorenskriverembete, Tønsberg, 2005, leder
2.. Christensen, Christina, seniorrådgiver , Samferdselsdepartementet, Bærum, 2002, 2005
3.. Sellæg, Jenny, statsadvokat , Statsadvokatembetet i Nordland, Bodø, 2005
4.. Taraldset, Birthe, advokat , Advokatfirma Resonans, Bergen, 2005
6.. Willassen, Svein, forsker , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Oslo, 2005
7.. Gulbrandsen, Hanne Pernille, rådgiver , Datatilsynet, Oslo, 2006

Sekretær
. Sunde, Inger Marie, stipendiat , Universitetet i Oslo, Oslo, 2002, 2005

186           04-0620
Samerettsutvalget

Justisdepartementet, Møllergt. 7-9
Opprettet 10.10.1980 ved kongelig resolusjon
Gjenopprettet ved kgl.res. 1. juni 2001.
Vurdere bruk og forvaltning av grunn og naturgoder i samiske bruksområder utenfor Finnmark fylke.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 7173588
Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2005


Medlemmer
1.. Gauslaa, Jon Kjetil, seniorrådgiver , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2001, leder
2.. Broderstad, Else Grete, administrativ leder , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2001
3.. Bull, Kirsti Strøm, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2001
4.. Eggen, Gunveig Elvsæter, turistvert , selvstendig næringsdrivende, Engerdal, 2001
5.. Eira, Ellen Margrethe, student , Norske Reindriftssamers Landsforbund, Tromsø, 2006
6.. Eriksen, Amund Bjørn Magne, regionsjef , A-etat, Rana, 2001
7.. Fjellheim, Paul, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Røros, 2001
8.. Westerfjeld, Nanni Mari, førstekonsulent , Sametinget, Snåsa, 2001
9.. Kappfjell, John, sjåfør , Nordland fylkesbibliotek, Grane, 2001
10.. Larsen, Eilif O., gårdbruker , ingen arbeidsgiver, Kåfjord, 2001
11.. Lund, Caroline, advokat , Advokatfirma Hjort D.A., Oslo, 2001
12.. Parmann, Siri, faglig leder , Norges Jeger- og Fiskerforbund, Bærum, 2001
13.. Pedersen, Roger, sivilt ansatt , Forsvaret, Narvik, 2001
14.. Reiersen, Dagfinn, distriktssjef , Statskog SF, Bardu, 2001
15.. Røssvoll, Johan Petter, bonde , ingen arbeidsgiver, Rana, 2001

Sekretær
. Vigen, Bernhard, førstekonsulent , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2005

Rednings- og beredskapsavdelingen

187           04-1890
Utvalg for sikring av landets kritiske infrastruktur


Utvalget ble opprettet ved kgl.res. 29.10.2004
Utvalget skal vurdere hvordan hensynet til rikets sikkerhet og vitale nasjonale interesser på best mulig vis kan ivaretas overfor virksomheter med ansvar for kritisk infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner
Utvalget avga sin innstilling NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst 5. april 2006.
Antall møter i 2006: 11
Utgifter i 2006: 2776353
Utvalgets funksjonstid: 1. kvartal 2006
Nyopprettet

Medlemmer
1.. Ullring, Sven, pensjonist , Det norske Veritas, Oslo, 2004, leder
2.. Lea, Jon A., direktør , Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Tønsberg, 2004
3.. Jensen, Willy, direktør , Post- og Teletilsynet, Asker, 2004
4.. Bjørhovde, Gerd, prorektor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2004
5.. Hofshagen, Toril, ass. direktør , Norvar AB, Hamar, 2004
6.. Hagen, Kåre Petter, professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 2004
7.. Høiland, Grethe, adm. direktør , Lyse Nett AS, Stavanger, 2004
8.. Tørmo, Bjørn, avdelingsdirektør , Nærings- og handelsdepartementet, Vestby, 2004
9.. Ellingsen, Einar, prosjektleder , Justis- og politidepartementet, Bodø, 2004
10.. Reinsnes, Anne Margrethe, sikkerhetssjef , Telenor ASA, Bærum, 2004

Kommunal- og regionaldepartementet

Faste

Bolig- og bygningsavdelingen

188           05-0010
Husbankens hovedstyre

Postboks 5130 Majorstua
Opprettet 01.03.1946 ved kongelig resolusjon i henhold til lov om Den Norske Stats Husbank av 1. mars 1946, §§ 5 og 6.
Banken ledes av et hovedsstyre på fem medlemmer. Kongen oppnevner medlemmene, herunder leder og nestleder, alle med personlige varamedlemmer. Oppnevningen skjer for fire år om gangen.
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 306800
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Wibe, Kristian, agronom , Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, 2006, leder
3.. Jacobsen, Barbro Lill Hætta, lege , , Harstad, 1998, 2006, nestleder
. Schou, Ingjerd, prosjektdirektør , Helse Øst RHF, Spydeberg, 2006, 2010
4.. Røssland, Liv, kommunalråd , Bergen kommune, Bergen, 2002, 2006
5.. Olaussen, Heming, leder , Nei til EU, Re, 2002, 2006

Varamedlemmer
. Nilsen, Elisabeth A., nestgruppeleder , Telemark fylkesting, Porsgrunn, 2006
. Lian, Eva Margrete, direktør , KS, Hof, 2006
. Hauge, Kristian Dahlberg, kommunalråd , Trondheim kommune, Trondheim, 2006
. Line Gaare, Paulsen, pressesekretær , Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe, Oslo, 2006
. Hilmarsen, Øyvind, leder , Tromsø Høyre, Tromsø, 2006, 2006

189           05-0020
Husbankens regionstyre Vest

Postboks 7650
Opprettet 01.03.1946 ved kongelig resolusjon
Hvert regionkontor skal ha et regionstyre på tre medlemmer. Departementet oppnevner medlemmene, herunder leder, alle med personlige varamedlemmer. Oppnevningen skjer for fire år om gangen.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 201600
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Fonsdal, Guri, - , -, Sogndal, 2006
. Handegard, Sigrid Brattabø, - , -, Jondal, 2006
3.. Sandvik, Karl Waldemar, daglig leder , Byggmestrenes Service- og Opplæringskontor, Stavanger, 2002, 2006

Varamedlemmer
. Pollestad, Geir, - , -, Bergen, 2006
. Blom, Lillian, - , -, Bergen, 2006
3.. Zazzera, Jostein, kommunalråd , Stavanger kommune, Stavanger, 2002, 2006

190           05-0030
Husbankens regionstyre Midt-Norge

Postboks 489
Opprettet 01.03.1946 ved kongelig resolusjon
Hvert regionkontor skal ha et regionstyre på tre medlemmer. Departementet oppnevner medlemmene, herunder leder, alle med personlige varamedlemmer. Oppnevningen skjer for fire år om gangen.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 169200
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Valved, Harald, distriktssjef , Forsvarsstaben, Molde, 2006
. Skrove, Marit Voll, - , -, Verdal, 2006
2.. Hunstad, Anne Sophie, lærer , Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim, 1998, 2006

Varamedlemmer
. Asplid, Jon Ole, - , -, Rindal, 2006
. Holm, Trude, - , -, Verdal, 2006
2.. Almåsvold, Paul Ludvig, daglig leder , Almåsvold A/S, Stjørdal, 2002, 2006

191           05-0040
Husbankens regionstyre Bodø

Postboks 384
Opprettet 01.03.1946 ved kongelig resolusjon
Hvert regionkontor skal ha et regionstyre på tre medlemmer. Departementet oppnevner medlemmene, herunder leder, alle med personlige varamedlemmer. Oppnevningen skjer for fire år om gangen.
Antall møter i 2006: 6
Utgifter i 2006: 215000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Holand, Lisbeth, høgskolelektor , Høgskolen i Nesna, Brønnøy, 2002, 2006
2.. Ingebrigtsen, Guri Helene, ordfører , Vestvågøy kommune, Vestvågøy, 2002, 2006
3.. Ellingsen, Arnfinn Torbjørn, ordfører , Røst kommune, Røst, 2006

Varamedlemmer
. Andreassen, Gunnhill, rektor , Tjeldsund kommune, Tjeldsund, 2006
. Hilmersen, Halvor, - , -, Nesna, 2006
. Tunberg, Odd Arne, - , -, Kvæfjord, 2000

192           05-0050
Husbankens regionstyre Hammerfest

Postboks 480
Opprettet 01.03.1946 ved kongelig resolusjon
Hvert regionkontor skal ha et regionstyre på tre medlemmer. Departementet oppnevner medlemmene, herunder leder, alle med personlige varamedlemmer. Oppnevningen skjer for fire år om gangen.
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 200300
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Randal, Linda Beate, konsulent , -, Sør-Varanger, 2006
1.. Sagelv, Geir, - , -, Nordreisa, 2006
3.. Tennefoss, Randi, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Sør-Varanger, 2002, 2006

Varamedlemmer
. Odden, Bjørn, - , -, Alta, 2006
. Jørgensen, Mona, - , -, Skjervøy, 2006
1.. Isaksen, Ulf Tore, rådgiver , Storebrand ASA, Porsanger, 2002, 2006

193           05-1330
Klagenemnd for Husbanken

Postboks 894
Opprettet ved Lov av 01.03.46 nr. 3, prg. 3 om Den Norske Stats Husbank.
Klageinstans for vedtak om lån eller tilskudd gitt av Husbanken, unntatt klage på bostøtte.
Antall møter i 2006: 6
Utgifter i 2006: 31750
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Holm, John Steen, advokat , selvstendig næringsdrivende, Bodø, 1998, 2005, leder
. Berntsen, Magne, kontorsjef , Forbrukerrådet i Bodø, Bodø, 2005
. Sunde, Nina, seniorrådgiver , Jernbaneverket, Oslo, 2005

Varamedlemmer
. Steindal, Jorild, førstekonsulent , Forbrukerrådet i Bodø, Bodø, 2005
. Pettersen, Per Edvin, driftsleder , Bodø Boligbyggelag, Bodø, 2001, 2005
. Pedersen, Trond Nordahl, pensjonist , ingen, Orkdal, 2005

194           05-1440
Husbankens regionstyre Øst

Postboks 5130 Majorstua

Hvert regionkontor skal ha et regionstyre på tre medlemmer. Departementet oppnevner medlemmene, herunder leder, alle med personlige varamedlemmer. Oppnevningen skjer for fire år om gangen.
Antall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: 136700
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Tornås, Ann Kathrine, byråd , Oslo kommune, Oslo, 2001, 2006
. Nergård, Arnfinn, - , -, Os (Hedmark), 2006
. Haabeth, Ole, - , -, Kråkerøy, 2006

Varamedlemmer
. Børresen, Ellen Løchen, - , -, Trøgstad, 2006
. Solberg, Harald, kunsthåndverker , -, Re, 2006
. Gabrielsen, Lisbeth Lofthus, - , -, Fet, 2006

195           05-1450
Husbankens regionstyre Sør

Husbanken, Regionkontor Sør, Postboks 5271 Majorstuen
Opprettet av departementet 01.03.2001. Avkortet periode.
Hvert regionkontor skal ha et regionstyre på tre medlemmer. Departementet oppnevner medlemmene, herunder leder, alle med personlige varamedlemmer. Oppnevningen skjer for fire år om gangen.
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 109200
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Andersen, Rolf Erling, , , Skien, 2001, 2006, leder
. Løite, Eli, , , Søgne, 2002, 2006
. Ramberg, Ivar, rektor , Sandefjord kommune, Sandefjord, 2006

Varamedlemmer
. Thomassen, Arne, - , -, Lillesand, 2006
. Røed, Ragnhild, - , -, Drammen, 2006
. Nyhus, Reidun, - , -, Hof, 2006

Kommunalavdelingen

196           05-1550
Klagenemnda for partiregistrering


Oppnevnt 1. september 2002
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Dæhlin, Ragnhild, lagdommer , Borgarting lagmannsrett, Oslo, 2002, leder
. Kleppestø, Knut, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Oslo, 2002
. Svartveit, Merete Astrup, dommerfullmektig , Oslo tingrett, Oslo, 2002

Varamedlemmer
. Ege, Oddvar, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Spydeberg, 2002

197           05-0600
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Postboks 8112 Dep
Opprettet 02.03.1979 ved kongelig resolusjon
Utvalget ble reorganisert februar 1981. Utvikling av et system for rapportering, statistisk bearbeiding og faglig vurdering av data som gjelder økonomien til kommuner og fylkeskommuner.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
. Bowitz, Einar, forsker , Econ senter for økonomisk analyse a.s, Bærum, 2006, leder
. Elgsæther, Ann Helen, underdirektør , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 0
. Svinnset, Anne-Britt, seksjonsleder , Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2003, 2006
. Langørgen, Audun, forskningsleder , Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2003, 2006
. Koht, Berit, økonomisjef , Troms fylkeskommune, Tromsø, 0
. Strømsheim, Ingvild Wold, seniorrådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 0
. Hernes, Kristine Carlson, økonomisjef , Stavanger kommune, Sandnes, 0
. Johansen, Per Richard, seniorrådgiver , Statistisk sentralbyrå, Bærum, 2006
. Bernstrøm, Thor, avdelingsdirektør , Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, 1987, 2006
. Fjellanger, Thor, økonomisjef , Sandefjord kommune, Sandefjord, 0
. Brandt, Øyvind, seniorrådgiver , Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo, 2003, 2006

Sekretær
. Harildstad, Anders, seniorrådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 1992, 2006
. Bye, Einar, seniorrådgiver , Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, 1999, 2006
. Vaboen, Even, rådgiver , Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, 2006
. Borgås, Frode, rådgiver , Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2004
. Lilleschulstad, Grete, underdirektør , Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, 1994, 2000
. Rønning, Hege, rådgiver , Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, 2006
. Wojdak Dam, Karolina, førstekonsulent , Statistisk sentralbyrå, Oslo, 0, 2006
. Bye, Rune, rådgiver , KS, Oslo, 2004
. Hansen, Trond Hjelmervik, rådgiver , KS, Drammen, 1989, 2000

Mellombels

Regionalpolitisk avdeling

198           09-1210
Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene

Sekr. for MERKUR v/H.Schei, MENTOR AS
Opprettet 09.05.95.
MERKUR - et kompetansehevingsprogram for dagligvarebutikker i utkantstrøk. Bidra til at lokalbefolkningen i distriktene sikres tilgang til varer og lokal service der de bor eller like i nærheten av hjemstedet gjennom kompetansehevende tiltak og investeringer. Programstyret avgjør hvilke prosjekter som skal støttes og hvor stort beløp som gis til det enkelte prosjekt. Styret skal også fremme budsjettforslag overfor NOE for de kommende to årene av programperioden (altså 1996 og 1997) og bestemme hvor stor del av bevilgningen som skal brukes til KFK-tiltak. Programstyret er ansvarlig for at NOE får rapport om programmets virksomhet hvert halvår. Fra 01.01.98 ble Merkur-programmet overført KRD. Rapport om virksomheten vil bli avgitt innen 01.04.99.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: 1644647
Utvalgets funksjonstid: 4. kvartal 1998


Medlemmer
1.. Rasmussen, Per Gunnar, direktør , Norges varehandelshøyskole, Asker, 1995, 2002, leder
. Holmedal, Steinar, senterleder , Norgesgruppen AS, Askøy, 2005, 2006
2.. Gjevre, Elin, rådgiver , Hedmark fylkeskommune, Hamar, 2006
3.. Loso, Stine, konsulent , Finnmark fylkeskommune, Hammerfest, 2004
4.. Sellevold, Bjørnar, førstekonsulent , Andøy kommune, Andøy, 2004
5.. Ryan, Inge, stortingsrepresentant , Stortinget, Namsskogan, 1998, 2004
7.. Vatne, Åse-Lene, kjøpmann , Dingja handel, Gulen, 1999, 2003

Kommunalavdelingen

199           05-1580
Skjønnsnemnda etter inndelingsloven


Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 3. kvartal 2006
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Haga, Berit, lagdommer , Eidsivating lagmannsrett, Eidsvoll, 2003, leder
. Kjetland, Jørgen, økonomisk rådgiver , Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger, 2003
. Mogstad, Sverre, høgskoledirektør , Høgskolen i Narvik, Narvik, 2003

Varamedlemmer
. Staff, Fredrik, lagdommer , Gulating lagmannsrett, Bergen, 2003
. Wølner, Lisbeth, økonomisk rådgiver , Fylkesmannen i Buskerud, Drammen, 2003

200           05-1570
Overskjønnsnemnda etter inndelingsloven


Oppnevnt 1. juli 2003
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 3. kvartal 2006
Nyopprettet

Medlemmer
1.. Grøndalen, Randi, lagdommer , Frostating lagmannsrett, Trondheim, 2003, leder
2.. Haugum, Kirsten, plan- og miljøsjef , Nord-Trøndelag fylkeskommune, Inderøy, 2003
3.. Bjørkum, Ingrid, ass. fylkesmann , Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Leikanger, 2003

Varamedlemmer
2.. Lang-Ree, Morten, rådmann , Elverum kommune, Elverum, 2003

201           05-1560
Lokaldemokratikommisjonen


Oppnevnt i statsråd 12. mars 2004.
Avgir sin innstilling (delutredning) 18. april 2005. Deretter en endelig innstilling innen 1. april 2006.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2006
Nyopprettet

Medlemmer
1.. Sevland, Leif Johan, ordfører , Stavanger kommune, Stavanger, 2004, leder
. Kvaløy, Odd Arild, nestleder , KS, Stavanger, 2006
. Steen, Sonja Alice, fylkesråd , Nordland fylkeskommune, Sortland, 2006
3.. Brosvik, Trude, ordfører , Gulen kommune, Gulen, 2004
4.. Sørheim, Kristin Marie, ordfører , Tingvoll kommune, Tingvoll, 2004
5.. Stegane, Runolv, organisasjonssjef , Venstre, Sigdal, 2004
6.. Røssland, Liv, kommunalråd , Bergen kommune, Bergen, 2004
7.. Ramberg, Ivar, rektor , Sandefjord kommune, Sandefjord, 2004
8.. Berg, Dag Hagen, rådgiver , Norges Fiskarlag, Hadsel, 2004
9.. Skard, Halvdan, styreleder , KS, Bærum, 2004
11.. Wallevik, Bjørg, rådgiver , Kristiansand kommune, Kristiansand, 2004
12.. Moe, Bjørg Tysdal, varaordfører , Stavanger kommune, Stavanger, 2004
13.. Øgård, Morten, førsteamanuensis , Universitetet i Oslo, Oslo, 2004
14.. Myrvold, Trine Monica, forsker , Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo, 2004

Kultur- og kirkedepartementet

Faste

Administrasjons- og økonomiavdelingen

202           03-0510
Lotterinemnda

Postboks 800, 6805 FØRDE
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 1327789
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Høyer, Ruth Anker, avdelingsdommer , Oslo tingrett, Bærum, 2001, 2005, leder
2.. Hundstad, Turid, - , -, Oslo, 2001, 2005
3.. Sandvik, Karsten, daglig leder , MIP Industrikraft, Mo i Rana, Narvik, 2001, 2005

Varamedlemmer
1.. Heggdal, Heidi, dommer , Oslo tingrett, Bærum, 2001, 2005
2.. Sandvin, Anne-Berit, leder , Finn.no, Asker, 2005
3.. Gjelsvik, Eystein, økonomisk rådgiver , Landsorganisasjonen i Norge, Ski, 2005

203           02-1220
Styret i Norsk Tipping A/S

Postboks 628
Opprettet på nytt av Kulturdepartementet ved kgl.res. 11. desember 1992 med hjemmel i § 6 i Lov om pengespill m.v. av 28. august 1992, nr. 103.
Styret i Norsk Tipping AS skal lede selskapets virksomhet i samsvar med Lov om pengespill m.v. av 28. august 1992, nr. 103 og vedtekter og retningslinjer for øvrig fastsatt av Kongen eller vedkommende departement med hjemmel i denne lov.
Antall møter i 2006: 27
Utgifter i 2006: 1415000
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Thue, Sigmund, h.r.advokat , selvstendig næringsdrivende, Lillehammer, 1997, 2005, leder
2.. Onsager, Anni, direktør , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 1995, 2005, nestleder
3.. Fosheim, Berit, lagmann , Borgarting lagmannsrett, Oslo, 2001, 2005
4.. Mjør Grimsrud, Torgeir, styreformann , HÅG A/S, Oslo, 1993, 2005
5.. Brofoss, Knut, leder , Trygderetten, Oslo, 2005
6.. Langseth, Kjersti, leder , Norsk Tipping AS, Hamar, 2001, 2005
7.. Johannessen, Knut, driftsansvarlig , Norsk Tipping AS, Hamar, 2005

Varamedlemmer
. Braastad, Brit S., daglig leder , Prøysenhuset, Ringsaker, 1997, 2005
. Holen, Egil, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Sør-Odal, 1993, 2005
6.. Andersen, Tone Kornberg, internbud , Norsk Tipping AS, Hamar, 1995, 2005
7.. Morseth, Anne Cathrine, prosjektleder , Norsk Tipping AS, Hamar, 2005

Idrettsavdelingen

204           03-0530
Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout


Opprettet i 2001.
Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout.
Antall møter i 2006: 1
Utgifter i 2006: 10000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Kiær, Niels R., advokat , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 2001, 2006, leder
2.. Rise, Ingunn Ragnhild, overlege , Rikshospitalet, Oslo, 2001, 2006
3.. Stenholm, Jessica, internasjonal dommer , -, Oslo, 2001, 2006

Varamedlemmer
1.. Myklebust, Trude, - , -, Oslo, 2001, 2006
2.. Wester, Knut, professor , Universitetet i Bergen, Oslo, 2004, 2006
3.. Hekneby, Morten, overlege , Tønsberg distriktspsykiatriske senter, Tønsberg, 2001, 2006

Kulturavdelingen

205           03-0380
Bildende Kunstneres Hjelpefond, Styret

Kjeld Stubs gt. 3
Opprettet i 1948, endret f.o.m. 1990.
Bildende Kunstneres Hjelpefond driver sin virksomhet med hjemmel i lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst. Avgiften skal innbetales til et særskilt hjelpefond som administreres av et styre (§ 2, 1. ledd). Styret disponerer fondets midler og har ansvar for fondets drift og gjør vedtak om fordeling av støtte innenfor de formål som er nevnt i lovens § 2 (Forskriftenes § 5).
Antall møter i 2006: 13
Utgifter i 2006: 129337
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Hagstrøm, Viggo, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2002, 2006, leder
2.. Lysdahl, Tore, revisor , Dybwad Revisjon DA, Bærum, 1998, 2006, nestleder
3.. Haugan, Laila, billedkunstner , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2006
4.. Aabel, Marit, billedkunstner , selvstendig næringsdrivende, Nittedal, 2006
5.. Bakke, Per Odd, billedkunstner , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2002, 2006

Varamedlemmer
1.. Eriksen, Trine Mauritz, kunsthåndverker , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2006
3.. Krogh, Morten, billedkunstner , selvstendig næringsdrivende, Lier, 2006
4.. Røed, Helge, billedkunstner , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 2006
5.. Marhaug, Rita, billedkunstner , Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, 2006

206           03-0270
Bunad- og folkedraktrådet


Opprettet i 1947 av Landbruksdepartementet.
Bunad- og folkedraktrådet gir råd om rekonstruksjon og bruk av bunader.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 128580
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Bakka, Egil Sigmund, førsteamanuensis , Rådet for folkemusikk og folkedans, Trondheim, 1976, 2003, leder
2.. Noss, Aagot, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1967, 2003
3.. Sanden, Jarle, museumsdirektør , Romsdalsmuseet, Molde, 1999, 2003
4.. Haugen, Bjørn Sverre Hol, etnolog , Damm forlag, Nord-Odal, 2003
5.. Bringsdal, Kathrine H., husflidskonsulent , Norges Husflidslag, Mandal, 2003

Varamedlemmer
1.. Temte, Thea Margrete Glimsdal, herreskredder , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 1999, 2003
2.. Pedersen, Kari-Anne, fagkonsulent , Norsk Folkemuseum, Oslo, 2003

207           03-0360
Klagenemnda for stedsnavnsaker

Seksjon for navnegransking, UiO, PB. 1011, 0315 OSLO
Opprettet i 1990 .
Antall møter i 2006: 3
Utgifter i 2006: 355018
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Bull, Kirsti Strøm, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 1992, 2004, leder
2.. Michalsen, Dag, professor , Universitetet i Oslo, Inst. for offentlig rett, Oslo, 1999, 2004, nestleder
3.. Søderholm, Eira, førsteamanuensis , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2004
4.. Hallaråker, Peter Samuel, førsteamanuensis , Høgskulen i Volda, Volda, 1992, 2004
5.. Schmidt, Tom, førsteamanuensis , Universitetet i Oslo, Oslo, 1992, 2004
6.. Oskarsson, Laila Susanne S., universitetslektor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2004
7.. Johnsen, Jorunn Vandvik, , , Oslo, 1996, 2004

Varamedlemmer
1.. Lindgren, Anna-Riitta, amanuensis , Universitetet i Tromsø, Enontekiø, 1992, 2004
2.. Harsson, Margit, amanuensis , Universitetet i Oslo, Hole, 1996, 2004
3.. Mørck, Endre, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2004
4.. Walaker, Oddlaug Bringe, selvstendig næringsdrivende , ingen arbeidsgiver, Luster, 2004

208           03-0300
Fond for lyd og bilde - Styre

Grev Wedels plass 1
Opprettet 10. november 1982
Fondet er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til norske rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av norske innspillinger i lyd og/eller bilde.
Antall møter i 2006: 21
Utgifter i 2006: 432754
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
1.. Blymke, Øystein, ekspedisjonssjef , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2000, 2005, leder
2.. Paulsen, Jan H., direktør , Major Studio, Østre Toten, 1993, 2005
3.. Jacobsen, Ellen, produksjonssekretær , Northern Lights A/S, Bærum, 2001, 2005
4.. Kindem, Ingrid, komponist , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2005
5.. Lunde, Inger-Margrethe, - , -, Oslo, 2005
6.. Rasmussen, Renée, - , -, Vestby, 2005
7.. Valstad, Grete, , , , 2000, 2005

Varamedlemmer
1.. Olsen, Harald, direktør , Kunsthøgskolen i Oslo, , 2000, 2005
2.. Fiskvik, Sæmund Olav, direktør , IFPI-Norge, Oslo, 2005
3.. Vogel, Eric, - , -, Oslo, 2005
4.. Dahr, Eva Fredrikke, filmregissør , free-lance, Oslo, 2005
5.. Helgesen, Anne, dramatiker , -, Tønsberg, 2005
6.. Langaas, Janne, skuespiller , frilans, Oslo, 2005
7.. Antonsen, Marianne, artist , -, Fredrikstad, 2005

209           03-0110
Arkeologisk museum i Stavanger. Styret

PB. 478 Sentrum, 4002 Stavange
Opprettet 09.06.1976 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Styret skal lede og føre tilsyn med virksomheten ved museet i samsvar med instruks fastsatt av departementet. Styret utarbeider budsjettforslag, årsmelding og regnskapsoversikt og tilsetter alt personale utenom direktøren og direktørens stedfortreder.
Antall møter i 2006: 11
Utgifter i 2006: 172290
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Ims, Maiken, spesialrådgiver , Oljeindustriens Landsforening, Sandnes, 2004, leder
2.. Boyesen, Marit, dekan , Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2006, nestleder
3.. Helgø, Kristine Sagen, politiker , Stavanger kommune, Stavanger, 2006
4.. Braut, Jarle, bonde , selvstendig næringsdrivende, Time, 2000, 2004
5.. Cappelen, Frede, rådgiver , Statoil Norge, Stavanger, 2006
6.. Soltvedt, Eli-Christine, konservator , Arkeologisk museum i Stavanger, Stavanger, 2004
7.. Jøssang, Asta, konsulent , Arkeologisk museum i Stavanger, Stavanger, 2002, 2006

Varamedlemmer
1.. Mydland, Eivor, økonomi- og administrasjonssjef , Drammens Museum, Drammen, 2006
2.. Vestbø, Jorunn Strand, ordfører , Finnøy kommune, Finnøy, 2000, 2004
3.. Tan, Brith, geolog , Statoil Norge, Stavanger, 2006
4.. Wikstrøm, Marit, høgskolelektor , Høgskolen Stord/Haugesund, Haugesund, 2004
5.. Soland, Jostein, adm. direktør , Næringsforeningen i Stavanger, Stavanger, 2006
6.. Hauken, Åsa Dahlin, amanuensis , Arkeologisk museum i Stavanger, Stavanger, 2000, 2006
7.. Sørheim, Helge, førstekonservator , Arkeologisk museum i Stavanger, Stavanger, 2006
8.. Nedrehagen, Ellen Bøe, konsulent , Arkeologisk museum i Stavanger, , 2000, 2006

210           02-1880
Styret for Norsk lokalhistorisk institutt

PB. 8045 Dep, 0031 OSLO
Opprettet ved stortingsvedtak 1955, eget statlig institutt fra 1. januar 1978.
Vedtekter fastsette av departementet med verknad frå 1. januar 1978.
Antall møter i 2006: 2
Utgifter i 2006: 26179
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Dahl, Torveig, spesialrådgiver , Mjøsmuseet, Østre Toten, 2001, 2006, leder
2.. Eliassen, Finn-Einar, professor , Høgskolen i Vestfold, Horten, 2006, nestleder
3.. Risa, Lisabet, arkivar , Statsarkivet i Stavanger, Hå, 2001, 2006
4.. Strømme, Åse Eikemo, arkivkonsulent , IKA Hordaland, Vaksdal, 2001, 2006
5.. Alsvik, Ola, forsker , Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo, 2006

Varamedlemmer
1.. Christensen, Pål, direktør , Museum Nord, Hadsel, 2006
2.. Døssland, Atle, professor , Høgskulen i Volda, Volda, 2006
3.. Lian, Oddleif, arkivar , Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand, 2001, 2006
4.. Håbjørg, Guri Vallevik, overlandskapsarkitekt , Oppegård kommune, Vestby, 2006
5.. Hosar, Hans P., forsker , Norsk lokalhistorisk institutt, Bærum, 2001, 2006

211           02-1910
Styret for Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

PB 6994 St Olavs pl, 0130 OSLO
Opprettet 17.11.1981 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Vanlige styrefunksjoner.
Antall møter i 2006: 16
Utgifter i 2006: 858565
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer


1.. Devik, Stein, siviløkonom , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2000, 2004, leder
2.. Gulbrandsen, John S., advokat , Advokatfirma Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo, 2000, 2004, nestleder
. Jarmund, Grete, sivilarkitekt , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2004
. Høvik, Kari, sivilarkitekt , Statsbygg, Oslo, 2004
. Aanestad, Marit, billedkunstner , ingen arbeidsgiver, Stavanger, 2000, 2004
. Kvalø, Ragnhild, fylkeskultursjef , Nord-Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer, 2000, 2004
. Ubisch, Søren, kunsthåndverker , selvstendig næringsdrivende, Asker, 2004

Varamedlemmer
. Halvorsen, Berit, kommunesjef , Gran kommune, Gran, 2005
. Hagen, Gunnar, advokat , Adv.firma Thallaug & Co ANS, Lillehammer, 2004
. Støring, Jan, museumsleder , Hedmark fylkeskommune, Eidskog, 2004
. Hovland, Jannike, sivilarkitekt , Statsbygg, Oslo, 2001, 2004
. Kraft, Jorun Mo, kunsthåndverker , selvstendig næringsdrivende, Klæbu, 2004
. Moshus, Petter T., instituttleder , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2004
. Hagene, Vebjørg Thoe, billedkunstner , selvstendig næringsdrivende, Vestvågøy, 2004

212           02-1670
Norsk kulturråd

Grev Wedels plass 1
Opprettet 1964 ved kongelig resolusjon
Norsk kulturråd er styre for Norsk kulturfond og samtidig et rådgivende organ for departementet. Kulturrådet har til oppgave å stimulere skapende åndsliv innen litteratur og kunst, verne norsk kultur og arbeide for at flest mulig mennesker skal få del i kulturgodene.
Antall møter i 2006: 19
Utgifter i 2006: 2333016
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer


11.. Holst, Aina, rådgiver , Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim, 2005
12.. Berg, Hallgrim, kulturist , -, Ål, 2005
13.. Haavik, Knut, ansv. utgiver , -, Oslo, 2005

Stortinget
14.. Koritzinsky, Theo, førsteamanuensis , Høgskolen i Oslo, Oslo, 1993, 2005

Fra Regjeringen
1.. Skarstein, Vigdis Moe, nasjonalbibliotekar , Nasjonalbiblioteket, Oslo, 2001, 2005, leder


2.. Hansen, Ivar Roger, museumsdirektør , -, Alstahaug, 2005, nestleder
3.. Grepstad, Ottar, direktør , Nynorsk kultursenter, Volda, 2005
4.. Baardsen, Bentein, regissør , -, Oslo, 2005

Fra Regjeringen
5.. Kvist, Per, dekanus , Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, 2001, 2005


6.. Khan-Østrem, Nazneen, høgskolelektor , Journalisthøgskolen, Oslo, 2005
7.. Jonsdottir, Bergljot, konsulent , -, Bergen, 2005
8.. Folkestad, Aud, rektor , Møre og Romsdal fylkeskommune, Stranda, 2005
9.. Sandven, Liv, rektor , Skulen St. Olavs Hospital, Trondheim, 2005

Varamedlemmer
11.. Larsen, Leif Værum, høyskolelektor , -, Stavanger, 2005

Stortinget
12.. Nakkim, Kjellaug, pensjonist , -, Moss, 2001, 2005


13.. Aase, Kristin, daglig leder , Fretex Øst-Norge, Oslo, 2005
14.. Lauvhjell, Lars, ordfører , -, Risør, 2005

Fra Regjeringen
1.. Bergstrøm, Arild, billedkunstner , -, Fjaler, 2001, 2005


2.. Herje, Torunn, direktør , -, Vikna, 2005
3.. Løveid, Cecilie, - , -, København, 2005
4.. Eriksen, Anne Grete, professor , -, Oslo, 2005
5.. Juliussen, Aslaug, tekstilkunstner , -, Karasjok, 2005
6.. Sannum, Frode, fylkeskultursjef , Oppland fylkeskommune, Lillehammer, 2005
7.. Snøfugl, Vegard, daglig leder , -, Trondheim, 2005
8.. Randal, Linda Beate, konsulent , -, Sør-Varanger, 2005
9.. Olavsen, Oddleif, fylkespolitiker , Nordland fylkeskommune, Bodø, 2005

213           02-1740
Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Postboks 643 Sentrum
Opprettet 24.11.1967 ved kongelig resolusjon
Utdeling av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 194116
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Norstrøm, Per, fylkeskultursjef , Aust-Agder fylkeskommune, Arendal, 2002, 2006, leder
2.. Skaardal, Alfhild, kultursjef , Nome kommune, Nome, 2002, 2006, nestleder
3.. Norheim, Lars Guttorm, advokat , Adv.firmaet BA-HR, Oslo, 2006
4.. Berg, Eigil, komponist , frilans, Oslo, 2002, 2006
5.. Tostrup, Camilla, skuespiller , frilans, Bærum, 2002, 2006

Varamedlemmer
1.. Haga, Astrid Marie, spesialrådgiver , Oslo kommune, Bærum, 1998, 2006
2.. Dalen, Gerhard, kommunaldirektør , Trondheim kommune, Trondheim, 1994, 2006
3.. Sunde, Inger Marie, stipendiat , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
4.. Sæterbakken, Stig, forfatter , frilans, Lillehammer, 2006
4.. Eriksen, Roar Werner, biletkunstner , frilans, Oslo, 2006
5.. Ferner, Lise, koreograf , frilans, Oslo, 2002, 2006
5.. Sjaastad, Elisabeth, kunstner , -, Oslo, 2006

214           02-1860
Rikskonsertenes styre

Postboks 4261 Nydalen
Opprettet 1972 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Styret leder Rikskonsertene i samsvar med de forskrifter som er eller blir gitt.
Antall møter i 2006: 17
Utgifter i 2006: 464362
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Badendyck, Nina, fylkeskultursjef , Troms fylkeskommune, Tromsø, 2005, leder
2.. Dalen, Gerhard, kommunaldirektør , Trondheim kommune, Trondheim, 2005, nestleder
3.. Kleveland, Guro, informasjonskonsulent , Rikskonsertene, Oslo, 2005
4.. Mukerji, Kalyan M., markedsdirektør , -, Bærum, 2005
5.. Berg, Kirsten Bråten, musiker , ingen arbeidsgiver, Valle, 2001, 2005

Varamedlemmer
. Danielsen, Anne, forsker , Universitetet i Oslo, Oslo, 2003, 2005
. Haraldset, Erling, seksjonsleder , Rikskonsertene, Asker, 2005
. Okkelmo, Trond, spesialrådgiver , Norsk teater- og orkesterforbund, Oslo, 2005

215           02-1530
Styret for Riksteatret

Gullhaug Torg 2, 0484 Oslo
Opprettet 1948 av Kirke- og undervisningsdepartementet i henhold til lov om Riksteatret av 13. desember 1948.
Se til at virksomheten oppfylles som vedtatt i loven: sende ut egne turneforestillinger og forestillinger fra de statsstøttede teatrene, støtte lokale teaterlag, arbeide for fremme av teatervirksomheten omkring i landet.
Antall møter i 2006: 17
Utgifter i 2006: 555235
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Reutz, Marit, direktør , Telenor Corporate University, Tromsø, 2003, leder
2.. Ness, Steinar, gardbruker , selvstendig næringsdrivende, Gaular, 2003, nestleder
. Moen, Petter, smed , Riksteatret, Bærum, 2003
3.. Badendyck, Nina, fylkeskultursjef , Troms fylkeskommune, Tromsø, 2003
4.. Norstrøm, Per, fylkeskultursjef , Aust-Agder fylkeskommune, Arendal, 2003
5.. Sunderland, Monique Skavlan, høgskolelektor , Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Statens balletthøgskole, Oslo, 2003

Varamedlemmer
. Sundstedt, Bo Anders, , Riksteatret, Ski, 2003
. Christiansen, Dan, tapetserer , Riksteatret, Ski, 2003
1.. Arnøy, Astrid Kristine, kultursjef , , Vågan, 2003
2.. Berg, Kirsten Bråten, musiker , ingen arbeidsgiver, Valle, 1998, 2003
3.. Griebenow, Berit, - , -, Lørenskog, 2003
4.. Langeland, Turi, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2003
5.. Hindenes, Eli-Gunn, plan- og utviklingskonsulent , -, Oslo, 2003

Medieavdelingen

216           03-0320
Nemnd til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram

Tingr.dommer Inger K. Dørstad, Oslo tingrett, Postboks 8023, 0030 Oslo
Opprettet ved kgl. res. 2.5.1986 med hjemmel i § 51,2. ledd i lov om opphavsrett til åndsverk.
Behandler tvister om vederlag til rettighetshavere, representert ved felles organisasjon og kringkastingsforetak, for videresending av kringkastingssending. Nemnda trer sammen og fatter avgjørelse om tillatelse til og vilkår for videresending, etter begjæring fra en av partene når avtaleforhandlinger ikke lykkes.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Dørstad, Inger Kjersti, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Oslo, 1990, 2004, leder
2.. Wolther, Lisbeth, stabsdirektør , Patentstyret, Oslo, 1995, 2004
3.. Hjort, Harald, advokat , Advokatfirma Hjort D.A., Oslo, 1990, 2004

Varamedlemmer
1.. Blanck, Lars Jacob, advokat , Adv. Lindh, Stabell, Horten, Oslo, 1999, 2004
2.. Mestad, Ingvild, advokat , Kluge advokatfirma DA, Oslo, 2004
3.. Teigum, Siri, advokat , Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund, Oslo, 1999, 2004

217           84-0040
Støtteutvalget for dagsavisene

Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad
Opprettet 17.10.1969 ved kongelig resolusjon
Utvalget skal avgi utredninger om søknader fra aviser som mener seg berettiget til produksjonstilskudd, og ellers avgi uttalelser i saker som går inn under Forskrifter om produksjonstilskudd til dagsaviser fastsatt i kgl. res. av 7. september 1996 endringer av 17. februar 1997, 22. januar 1998 er innarbeidet. Statens medieforvaltning er sekretariat.
Antall møter i 2006: 3
Utgifter i 2006: 68974
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Andre endringer

Medlemmer
1.. Løken, Lene, adm. direktør , Kommunale Kinematografers Landsforbund, Oslo, 1997, 2006, leder
2.. Brimi, Asta, redaktør , Avisa Fjuken, Skjåk, 2002, 2006
3.. Stordal, Maj-Lis, journalist , Varden, Notodden, 1995, 2006
4.. Hille, Sigurd K., disponent , Bygdenytt A/S, Bergen, 1993, 2006
5.. Stokstad, Are, redaktør , Østlandsposten, Larvik, 2002, 2006

Varamedlemmer
1.. Griebenow, Berit, - , -, Lørenskog, 2002, 2006
2.. Hetland, Rune, generalsekretær , Landslaget for lokalaviser, Ølen, 1994, 2006
3.. Kyllingstad, Brit, direktør , Orkla Media, Moss, 2002, 2006
4.. Andreassen, Randi Fløtten, redaktør , Sør-Varanger Avis, Sør-Varanger, 2002, 2006
5.. Woje, Thor, sjefsredaktør , Romerikes Blad, Bodø, 1993, 2006

218           03-0500
Fagutvalget for tilskudd til lokalkringkastingsformål

Medietilsynet, Postboks 444, 1601 Fredrikstad
Opprettet av Kulturdepartementet 5. mars 1999.
Fagutvalget gir innstillinger til Medietilsynet om tildeling av tilskudd til lokalkringkasting. Det kan etter søknad gis støtte til programproduksjon, utviklingsprosjekt, kompetanseutvikling og drifts- og investeringsstøtte til etniske og språklige minoritetsradioer.

Fagutvalget overført fra Audiovisuelt produksjonsfond til Statens medieforvaltning (nåværende Medietilsynet) fra 1. september 2001.
Antall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: 468000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Andre endringer

Medlemmer
1.. Klaseie, Marion, selvstendig næringsdrivende , NRK, Skedsmo, 1998, 2004, leder
2.. Helgevold, Ketil, administrasjons- og servicesjef , Sandnes kommune, Stavanger, 1999, 2004, nestleder
3.. Skriung, Camilla, daglig leder , Studentsamskipnaden i Oslo, Oslo, 2004
4.. Mjaaland, Tor, redaktør , -, Kristiansand, 1999, 2004
5.. Fagernæs, Erik, daglig leder , Norsk Lokalradioforbund, Kongsvinger, 2000, 2004

Varamedlemmer
. Udjus, Ragnar, redaktør , Radio Sør, Kristiansand, 1994, 2004
3.. Sivertsen, Siri May, kontorleder , Norsk Lokalradioforbund, Skedsmo, 2002, 2004
5.. Strømbeck, Siw Mariann, redaksjonssjef , TV Østfold, Sarpsborg, 2005

219           03-0520
Styret for Norsk filmfond

Norsk filmfond, Postboks 752 Sentrum
Opprettet ved Stortingsvedtak av 15.09.2001.
Norsk filmfond skal forvalte de statlige tilskuddsordningene til filmproduksjon.

Antall møter i 2006: 25
Utgifter i 2006: 1303471
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Andre endringer

Medlemmer
1.. Einarsson, Kristenn, adm. direktør , De norske Bokklubbene A/S, Oslo, 2001, 2005, leder
2.. Hundstad, Turid, - , -, Oslo, 2001, 2005, nestleder
3.. Steensnæs, Einar, tidligere stortingsrepresentant , -, Haugesund, 2005
4.. Nordli-Mathisen, Vidar, produsent , , Frogn, 2001, 2005
5.. Hedstrøm, Åse, komponist , -, Saltsjöbaden, Sverige, 2005
6.. Try, Kjetil, direktør , Try reklamebyrå, Oslo, 2001, 2005
7.. Hørsdal, Synnøve, produsent , Maipo, Bærum, 2004, 2005

Varamedlemmer
. Kjelstrup, Jan Richard, doktorstipendiat , Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon, Oslo, 2005
. Møller, Mette, advokat , -, Oslo, 2005

220           15-0180
Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten

Statens medieforvaltning, Postboks 444
Opprettet 1976 av Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Utvalget skal foreta en løpende vurdering av de forskjellige pressetiltak, og foreslå endringer i gjeldende regler og komme med råd om nye tiltak med sikte på å opprettholde en differensiert presse.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
. Sønneland, Helge M., departementsråd , Kultur- og kirkedepartementet, Oslo, 1987, leder
. Brimi, Asta, redaktør , Avisa Fjuken, Skjåk, 2000
. Heiene, Jarle, - , -, Porsgrunn, 0
. Haukom, Marit, redaktør , Tønsberg Blad, Tønsberg, 1999
. Njaastad, Olav, journalist , TV 2, Oslo, 1999
. Horsle, Pål, underdirektør , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Bærum, 1996
. Bergo, Terje Olav, redaktør , Bergensavisen, Bergen, 2001
. Axelsen, Tor, sjefsredaktør , A-pressens Oslo-redaksjon AS, Oslo, 1997

Sekretær
. Refsland, Arild, - , -, Egersund, 0

221           15-0170
Rådet for anvendt medieforskning

Medietilsynet, Nygata 4,, 1607 Fredrikstad
Opprettet 13.12.1976 ved kongelig resolusjon
Rådet skal gi innstilling til Statens medieforvaltning i spørsmål som angår anvendt medieforskning. Statens medieforvaltning er sekretariat.
Antall møter i 2006: 4
Utgifter i 2006: 360000
Medlemmenes funksjonstid: 2 år
Andre endringer

Medlemmer
1.. Morlandstø, Lisbeth, førsteamanuensis , Høgskolen i Bodø, Bodø, 2001, 2005, leder
2.. Blix, Arne, redaktør , Adresseavisen, Trondheim, 2005, nestleder
3.. Njaastad, Olav, journalist , TV 2, Oslo, 1997, 2005
4.. Gentikow, Barbara, professor , Intermedia, Universitetet i Bergen, Bergen, 2004, 2005
5.. Jensen, Tone, redaktør , Avisa Nordland, Tromsø, 2005
6.. Omdal, Sven Egil, kulturredaktør , Stavanger Aftenblad, Stavanger, 2001, 2005

Varamedlemmer
1.. Brinch, Sara, førsteamanuensis , NTNU, Trondheim, 2005
2.. Hestvold, Frederik, hovedlærer , Film- og TV-akademiet, Oslo, 2005
3.. Lamark, Hege, førstelektor , Høgskolen i Bodø, Bodø, 2005
4.. Tveiten, Oddgeir, førsteamanuensis , Høgskolen i Agder, Kristiansand, 2005
5.. Aasen, Oddvar, daglig leder , Norske Avisers Landsforening, Moss, 1997, 2005
6.. Fossum, Henriette, konsulent , Objectware, Oslo, 2001, 2005

222           15-0370
Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner

Medietilsynet, Postboks 444, 1601 Fredrikstad
Opprettet 1987 av Forbruker- og administrasjonsdepartementet.
Utvalget skal avgi anbefalinger om søknader fra innvandrerpublikasjoner som mener seg berettiget til tilskudd og ellers avgi uttalelser i saker som går inn under Forskrifter om tilskudd til innvandrerpublikasjoner av 25. mai 1990.
Statens medieforvaltning er sekretariat.
Antall møter i 2006: 2
Utgifter i 2006: 29140
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Omvik, Erling, redaktør , Fredrikstad Blad, Fredrikstad, 1987, 2004, leder
2.. Salimi, Fakhra, redaktør , Mera Magasin, Oslo, 2004
3.. Ho, Maria, barnehageassistent , Oslo kommune, Oslo, 1997, 2004
4.. Endresen, Liv Marit Jøssang, avdelingsdirektør , Statens Utlendingsdirektorat, Bærum, 2004
5.. Rygh, Bjørn, førstekonsulent , Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, 2000, 2004

Varamedlemmer
1.. Olsen, Inger Anne, journalist , Aftenposten, Oslo, 2004
2.. Dzevad, Tasic, redaktør , Bosnisk Post, Eidsberg, 2004
3.. Vivekananthan, Majoran, redaktør , Utrop.no, Oslo, 2004
4.. Kriszat, Karenina Briest, førstekonsulent , Utlendingsdirektoratet, Oslo, 1998, 2004
5.. Unstad, Bjørg, underdirektør , Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, 2004

223           02-1660
Det sakkyndige råd for åndsverker

c/o h.r.advokat Harald Bjelke, Postboks 359 Sentrum
Opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet i henhold til Lov 12.5.1961 om opphavsrett til åndsverk m.v. § 53.
Rådet skal gi hjelp til departementet med gjøremål etter lov om opphavsrett til åndsverk.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Utvalget ikke opphørt, men utgår av st.meld. nr. 7

Medlemmer
1.. Bjelke, Harald, h.r.advokat , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 1984, 1999, leder
2.. Lund, Astri M., advokat , Advokatfirmaet Grette DA, Oslo, 1980, 1999, nestleder

Norske Billedkunstnere
. Holter, Turid, billedkunstner , ingen, Fredrikstad, 1989, 1999

Den norske Forfatterforening
. Mørck, Sidsel, forfatter , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1998, 1999

Den norske Forleggerforening
. Slørdahl, Kristin C., jurist , Adv.firma Ro, Sommernes & Co, Oslo, 1999

Landsforbundet Norsk Form
. Berner, Morten, avdelingsdirektør , Postverket, Oslo, 1993, 1999

Norske Film- og TV-produsenters Forening
. Eilertsen, Tom G., daglig leder , Norske Film- og TV-produsenters Forening, Oslo, 1989, 1999

Norsk rikskringkasting AS
. Krogdahl, Tove, avdelingsdirektør , Norsk rikskringkasting AS, Oslo, 1993, 1999

Norske Arkitekters Landsforbund
. Egner, Hjørdis, arkitekt , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 1980, 1999

Norske Grafikere
. Lampe-Søholt, Inger, grafiker , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1989, 1999

Norsk Komponistforening
. Kvam, Oddvar S., komponist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1980, 1999

Norsk Presseforbund
. Brandtzæg, Johannes, redaktør , Trønder-Avisa, Steinkjer, 1984, 1999

Norsk Musikkforleggerforening
. Damsgaard, Arne, disponent , Musikk-huset A/S, Oslo, 1980, 1999

Tegnerforbundet
. Omholt, Bjørg, lærer , Akershus fylkeskommune, Nesodden, 1993, 1999

IFPI-Norge
. Hagberg, Rune, daglig leder , Sony Music Entert, Oslo, 1989, 1999

Utdanningsforbundet
. Askeland, Håkon, logoped , Eikelund kompetansesenter, Lindås, 1993, 1999

Utdanningsdirektoratet
. Barstad, Tor Arne, forsker , Norges forskningsråd, Oslo, 1989, 1999

Norsk Bibliotekforening
. Bakken, Frode, leder , Norsk Bibliotekforening, Skien, 1997, 1999

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
. Simonsen, Mie Berg, forsker , , Oslo, 1992, 1999

Varamedlemmer
1.. Dæhlin, Ragnhild, lagdommer , Borgarting lagmannsrett, Oslo, 1984, 1999
2.. Bing, Jon, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 1980, 1999

Norske Billedkunstnere
. Mæhlum, Hilde, billedhugger , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1993, 1999

Den norske Forfatterforening
. Småge, Kim, forfatter , ingen arbeidsgiver, Trondheim, 1989, 1999

Den norske Forleggerforening
. Hedlund, Paul, forlagsdirektør , Tiden Norsk Forlag A/S, Oslo, 1992, 1999

Landsforbundet Norsk Form
. Høyland, Roar, rådgiver , , Oslo, 1999

Norske Film- og TV-produsenters Forening
. Jacobsen, Ellen, produksjonssekretær , Northern Lights A/S, Bærum, 1989, 1999

Norges Fotografforbund
. Johnsen, Arnfinn, fotograf , selvstendig næringsdrivende, Hamar, 1995, 1999

Norsk rikskringkasting AS
. Johanssen, Steffen, programsekretær , Norsk rikskringkasting AS, Oslo, 1989, 1999

Norske Arkitekters Landsforbund
. Meinich, Lill Horg, arkitekt , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 1984, 1999

Norske Grafikere
. Oldieck, Gøran, grafiker , ingen arbeidsgiver, Bergen, 1989, 1999

Norsk Komponistforening
. Kolberg, Kåre, komponist , ingen, Oslo, 1993, 1999

Norsk Presseforbund
. Teigen, Jorun, journalist , Asker og Bærum Budstikke, Bærum, 1989, 1999

Norsk Musikkforleggerforening
. Haslerud, Arne, musikkforlagssjef , Lyche & Co. A/S Musikkforlag, Lier, 1984, 1999

Tegnerforbundet
. Schelbred, Carl Oscar, billedkunstner , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 1993, 1999

IFPI-Norge
. Fiskvik, Sæmund Olav, direktør , IFPI-Norge, Oslo, 1989, 1999

Utdanningsforbundet
. Fossåskaret, Vigdis Rognøy, rektor , Rennesøy kommune, Rennesøy, 1993, 1999

Utdanningsdirektoratet
. Sande, Oddny Sigrunn, adjunkt , Statens ressurs- og voksenopplæringssenter, Oslo, 1997, 1999

Norsk Bibliotekforening
. Abelsnes, Kristine, bibliotekleder , Statoil Norge, Sandnes, 1997, 1999

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
. Tyren, Carl Wilhelm, adm. direktør , Norges Praktiserende Arkitekter ANS, Bærum, 1993, 1999

Sekretær
. Duna, Maria S. Engøy, underdirektør , Kultur- og kirkedepartementet, Skedsmo, 1997

224           02-1570
Styret for Fond for utøvende kunstnere

Kirkegt. 1-3, Postboks 626 Sentrum, 0106 Oslo
Opprettet 04.06.1957 ved kongelig resolusjon i henhold til lov av 14. desember 1956 nr. 4.
Departementets forskrifter om opplysningsplikt og om betaling av avgifter til Fond for utøvende kunstnere.
Antall møter i 2006: 18
Utgifter i 2006: 526253
Medlemmenes funksjonstid: 2 år
Andre endringer

Medlemmer
0.. Hansen, Lene, journalist , frilans, Tromsø, 2006, leder
0.. Bjerkestrand, Arnfinn, forbundsleder , Musikernes fellesorganisasjon, Stavanger, 2002, 2006, nestleder
0.. Usman, Toni, skuespiller , frilans, Oslo, 2006
0.. Johannessen, Tone Øvrebø, forbundsleder , Norske Dansekunstnere, Oslo, 2006
0.. Iversen, Bård Jørgen, musiker , frilans, Namsos, 2006
0.. Bøygard, Tove, musiker , frilans, Oslo, 2006
0.. Thorsby, Marte, direktør , IFPI-Norge, Oslo, 2006

Varamedlemmer
0.. Slørdahl, Kristin C., jurist , Adv.firma Ro, Sommernes & Co, Oslo, 2002, 2006
0.. Størksen, Ingerlise, musiker , frilans, Bergen, 2006
0.. Lothe Eriksen, Jan, daglig leder , Norsk Folkemusikk- og Danselag, Nesodden, 2006
0.. Samad, Nicola Nimi, skuespiller , frilans, Oslo, 2006
0.. Slettahjell, Solveig, sanger , frilans, Oslo, 2006
0.. Carlsen, Birger, daglig leder , Festspillene i Nord-Norge, Harstad, 2006
0.. Paulsen, Jan H., direktør , Major Studio, Østre Toten, 2006

225           02-1400
Kringkastingsrådet

NRK, Bj. Bjørnsons pl. 1, 0340 OSLO
Opprettet ved kongelig resolusjon
Rådgivende organ for kringkastingssjefen om hovedlinjene i NRK's programvirksomhet, og også om økonomiske og administrative saker etter ønske fra styret i NRK, og også fra kringkastingssjefen. Kringkastingsrådet skal gi uttalelse om programsaker når det finner grunn til det, eller når kringkastingssjefen ber om det.
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 2317205
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Andre endringer

Medlemmer
0.. Nakkim, Kjellaug, pensjonist , -, Moss, 2002, 2006, leder
0.. Ness, Steinar, gardbruker , selvstendig næringsdrivende, Gaular, 2006, nestleder
0.. Leer-Salvesen, Paul, professor , Høgskolen i Agder, Kristiansand, 2002, 2006
0.. Jensen, Kristin, daglig leder , -, Trondheim, 2006
0.. Ingebrigtsen, Roger, politiker , -, Tromsø, 2006
0.. Rehman, Shabana, artist , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2006
0.. Fossum, Grethe Gulbrandsen, rådmann , Grue kommune, Grue, 2006
0.. Alstad, Jon Olav, gardbruker , selvstendig næringsdrivende, Stjørdal, 2006
0.. Fossli, Grethe, avdelingsleder , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2006
1.. Olsen, Per Arne, ordfører , Tønsberg kommune, Tønsberg, 1998, 2006
1.. Holm, Finn Egil, kommunikasjonsdirektør , Drammen kommune, Sande (Vestfold), 2006
1.. Berg, Hallgrim, kulturist , -, Ål, 2002, 2006
1.. Molvik, Sigbjørn, lærer , Skien kommune, Skien, 2006
1.. Magga, Sara Marja, daglig leder , Interkommunalt arkiv, Finnmark, Kautokeino, 2006

Varamedlemmer
0.. Trandum, Mona, journalist , Glåmdalen, Grue, 2006
0.. Østbye, Helge, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2006
0.. Rana, Shahzad, arbeidende styreleder , Sharepoint AS, Oslo, 2006
0.. Lekang, Rita, LO-sekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Bodø, 2006
0.. Berland, Thomas, manager , BUG AS, Bergen, 2006
0.. Hellebust, Kine, artist , ingen arbeidsgiver, Balsfjord, 2002, 2006
0.. Fredagsvik, Jan Otto, lærer , Frøya kommune, Frøya, 2006
0.. Balto, John Arne, redaktør , Fortidsminneforeningen, Aurskog-Høland, 2002, 2006
1.. Kanestrøm, Kristoffer, landpostbud , Posten Norge AS, Tromsø, 2006
1.. Håbrekke, Øyvind, prosjektleder , MARUT, Oslo, 2006
1.. Rafiq, Afshan, student , -, Oslo, 2006
1.. Widerøe Wibe, Hilde, direktør , Telenor ASA, Oslo, 2006
1.. Skogmo, Olaf, avdelingsingeniør , Statens vegvesen, Nordreisa, 2002, 2006

Sekretær
. Stavik, Leif, programsekretær , Norsk rikskringkasting AS, Skedsmo, 1995

226           02-1390
Styret i Norsk rikskringkasting AS

NRK, Bj. Bjørnsons plass 1, 0340 Oslo
Opprettet i 1988.
Fra 1. mai 1996 er Norsk rikskringkasting organisert som et aksjeselskap der staten skal eie alle aksjer. Norsk rikskringkasting AS har til formål å drive allmenn kringkasting og virksomhet som har sammenheng med dette. De ansatte har 3 medlemmer i styret for NRK AS, hvert medlem har 3 varamedlemmer. For de øvrige 6 medlemmer er det oppnevnt 1 - ett - varamedlem. Når det gjelder funksjonstid, følges aksjelov Styret velges av generalforsamlingen (Kulturdepartementet), de ansattes representanter etter valg blant de ansatte.
Antall møter i 2006: 20
Utgifter i 2006: 3058737
Medlemmenes funksjonstid: 2 år
Opprettet på nytt, eller forlenger funksjonstid

Medlemmer
1.. Bakke, Hallvard, siviløkonom , , Oslo, 2006, leder
2.. Haugland, Valgerd Svarstad, kirkeverge , Kirkelig fellesråd i Oslo, Asker, 2006, nestleder
3.. Lilleholt, Kåre, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2004, 2006
4.. Herbern, Stig Magnus, adm. direktør , , Oslo, 2000, 2006
5.. Vik, Sif, rådgiver , Tromsø kommune, Tromsø, 2006
6.. Julsrud, Karin, produsent , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2006
7.. Helljesen, Geir, journalist , Norsk rikskringkasting AS, Oslo, 1989, 2006
8.. Ravnaas, Per Asbjørn, medieingeniør , Norsk rikskringkasting AS, Stavanger, 1994, 2006
9.. Barratt-Due, Else, journalist , Norsk rikskringkasting AS, Oslo, 2000, 2006

Varamedlemmer
. Long, Litt Woon, bedriftsrådgiver , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2006
. Uddu, Per Kvistad, direktør , Olavsfestdagene i Trondheim, Trondheim, 2006
7.. Lognvik, Anne, journalist , Norsk rikskringkasting AS, Porsgrunn, 2006
7.. Thorleifsson, Renie, journalist , Norsk rikskringkasting AS, Oslo, 2004, 2006
7.. Avlund, Sissel, fotojournalist , Norsk rikskringkasting AS, Oslo, 2004, 2006
8.. Larsen, Hilde, førstekonsulent , Norsk rikskringkasting AS, Oslo, 2000, 2006
8.. Uddu, Ingrid, musiker , Norsk rikskringkasting AS, Oslo, 2002, 2006
8.. Kristensen, Klaus Osvald, lyssetter , Norsk rikskringkasting AS, Oslo, 2006
9.. Scheele, Pernille, førstekonsulent , Norsk rikskringkasting AS, Oslo, 2004, 2006
9.. Aanesland, Steinar, avdelingsingeniør , Norsk rikskringkasting AS, Ås, 2006
9.. Lahnstein, Øivind, sendeleder, fjernsyn , Norsk rikskringkasting AS, Bærum, 2006

227           02-1680
Styret for Det norske komponistfond

Grev Wedels plass 1, 0151 Oslo
Opprettet 1965 ved kongelig resolusjon i henhold til lov 9. april 1965 nr. 1 om avgift til Det norske Komponistfond § 2.
Fordeling av fondets midler etter gjeldende retningslinjer. Fondets midler skal brukes til støtte for norske komponister og deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk skapende tonekunst.
Antall møter i 2006: 4
Utgifter i 2006: 120883
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Slørdahl, Kristin, advokat , Adv.firma Ro, Sommernes & Co, Oslo, 2006, leder
2.. Preus, Anne Grete, komponist , -, Oslo, 2006
3.. Åserud, Bent Erik, komponist , -, Oslo, 2006
4.. Berstad, Ragnhild, komponist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1998, 2006
5.. Hegdal, Magne Gunnar, komponist , -, Oslo, 2006

Varamedlemmer
1.. Wolther, Lisbeth, stabsdirektør , Patentstyret, Oslo, 2006
2.. Rimestad, Hege, komponist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2002, 2006
3.. Sunde, Torbjørn, komponist , -, Lunner, 2006
4.. Hedstrøm, Åse, komponist , -, Saltsjöbaden, Sverige, 2002, 2006
5.. Pedersen, Morten Eide, komponist , ingen arbeidsgiver, Bergen, 2002, 2006

Kirkeavdelingen

228           03-0560
Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Bispegt. 11, PB. 4447, 7418 Trondheim
Opprettet 01.01.2004.
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er et statlig forvaltningsorgan med oppgave å forvalte Nidaros domkirke og Erkebispegården slik at disse bevares, utvikles og formidles som levende kulturminner og kirkelige byggverk.
Styret er ansvarlig for at virksomheten ved NDR tjener sitt formål.
Antall møter i 2006: 9
Utgifter i 2006: 237388
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Heiberg, Astrid Nøklebye, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2004, leder
. Gjønnes, Kåre, fylkesmann , Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Orkdal, 2004, nestleder
. Arnstad, Eli, adm. direktør , ENOVA SF, Stjørdal, 2004
. Wagle, Finn, biskop , Nidaros bispedømme, Trondheim, 2004
. Holmberget, Odd Inge, restaureringstekniker , Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Trondheim, 2004

Varamedlemmer
. Stavsøien, Eva, restaureringstekniker , Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Trondheim, 2004
. Ekroll, Øystein, forsker , Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Trondheim, 2004
1.. Klingenberg, Ellen Tveit, konserndirektør , Heimdalgruppen, Trondheim, 2004
2.. With, Odd Anders, kommunalråd , Trondheim kommune, Trondheim, 2004

229           02-2780
Styret for Det praktisk-teologiske seminar

Postboks 1075 Blindern

Øverste organ for Det praktisk-teologiske seminar med overordnet ansvar for den faglige og administrative virksomhet.
Antall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: 169780
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Dokka, Trond Skard, professor , Universitetet i Oslo, teologisk fakultet, Oslo, 1998, 2003, leder
. Vangen, Elin, stiftskapellan , Sør-Hålogaland bispedømme, Molde, 2003
. Kjetilstad, Elisabeth, student , -, Oslo, 2006
. Gunnes, Gyrid, student , -, Oslo, 2006
. Kvanvig, Helge S., professor , Universitetet i Oslo, teologisk fakultet, Oslo, 2003
. Jakobsen, Rolf Nøtvik, førsteamanuensis , Det praktisk-teologiske seminar, Oslo, 2001, 2004
. Køhn, Rosemarie, biskop , Hamar bispedømme, Hamar, 1998, 2003
. Fiske, Solveig, biskop , Hamar bispedømme, Løten, 1998, 2003
. Lægdene, Stig Rune, rektor , Det praktisk-teologiske seminar, Tromsø, 2005

Varamedlemmer
. Granli, An-Magritt, rådgiver , Kirkerådet, Eidsberg, 2003
. Furre, Berge, professor , Universitetet i Oslo, teologisk fakultet, Oslo, 2001, 2003
. Krupka, Bernd, førsteamanuensis , Kirkelig utdanningssenter i Nord, Tromsø, 2003
. Elvebakk, Gunn Hanne, sogneprest , Nord-Hålogaland bispedømme, Tromsø, 2003
. Bunkholt, Marit, høgskolelektor , Universitetet i Oslo, praktisk-teologisk seminar, Oslo, 2001, 2004
. Kjølaas, Per Oscar, biskop , Nord-Hålogaland bispedømme, Tromsø, 2003, 2003
. Kulø, Sindre Stabell, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2006
. Wyller, Trygve, professor , Universitetet i Oslo, teologisk fakultet, Oslo, 2003

230           02-2860
Styret for Opplysningsvesenets fond


Opprettet ved kongelig resolusjon av 15. desember 2000.
Styret skal forestå forvaltningen av de eiendommer og den finanskapital som hører til Opplysningsvesenets fond.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 749105
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Skogø, Geir Ove, banksjef , DnB NOR ASA, Asker, 2001, 2005, leder
. Reistad, Anne Liv, compliance officer , Gjensidige NOR Kapitalforvaltning ASA, Nesodden, 2005
. Moe, Bjørg Tysdal, varaordfører , Stavanger kommune, Stavanger, 2001
. Aarflot, Jan Olav, personaldirektør , Høgskolen i Østfold, Hvaler, 2001, 2005
. Risvand, Jens, landbruksdirektør , Fylkesmannen i Vest-Agder, Kristiansand, 2001

Varamedlemmer
. Heiene, Herborg Finnset, domprost , Nord-Hålogaland bispedømme, Tromsø, 2005
. Døli, Kari Anne, økonomidirektør , Braganza, Bærum, 2001
. Fleischer, Morten, prost , Agder og Telemark bispedømme, Skien, 2005
. Kjos, Per Lemvik, sivilingeniør , selvstendig næringsdrivende, Kongsberg, 2005
. Kaupang, Terje, rådgiver , Kirkens Bymisjon, Oslo, 2005

Mellombels

Kirkeavdelingen

231           03-0550
Stat-Kirke-utvalget

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens Hus
Oppnevnt ved kgl.res. i 2003.
Gi grunnlag for å treffe beslutning om statskirke-ordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 4300000
Utvalgets funksjonstid: 4. kvartal 2005


Medlemmer
. Gjønnes, Kåre, fylkesmann , Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Orkdal, 2003, leder
. Tingelstad, Marit, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Gran, 2003, nestleder
. Skaaheim, Anfin, generalsekretær , Normisjon, Asker, 2003
. Sandvig, Bente, fagsjef , Human-Etisk forbund, Oslo, 2003
. Nygård, Dag, generalsekretær , Frikirkerådet, Notodden, 2003
. Sejersted, Fredrik, advokat , Regjeringsadvokatembetet, Oslo, 2003
. Sarre, Hege Fjellheim, kulturkonsulent , , Karasjok, 2003
. Steinsland, Hege, kirkeverge , Haram fellesråd, Haram, 2003
. Kolstad, Helge Johannes, politiker , Østfold fylkeskommune, Trøgstad, 2003
. Larsen, Hildur, husmor , ingen arbeidsgiver, Sveio, 2003
. Samset, Ingar, spesialrådgiver , Kirkens arbeidsgiverorganisasjon, Trondheim, 2003
. Lønning, Inge, stortingsrepresentant , Stortinget, Oslo, 2003
. Johnsen, Jens-Petter, sogneprest , Oslo bispedømme, Bærum, 2003
. Andersen, Jorund, sekretær , Norges kristelige student- og skoleungdomslag, Kristiansand, 2003
. Nordstokke, Kjell, forstander , Det norske Diakonhjem, Oslo, 2003
. Larsen, Lena, førstekonsulent , Universitetet i Oslo, Oslo, 2003
. Kjølaas, Per Oscar, biskop , Nord-Hålogaland bispedømme, Tromsø, 2003
. Gullaksen, Per Otto, domprost , Fredrikstad domprosti, Fredrikstad, 2003
. Løwe, Tone, lektor , Stjørdal kommune, Stjørdal, 2003
. Limi, Vibeke, selvstendig næringsdrivende , ingen, Bærum, 2003

Sekretær
. Ulltveit-Moe, Johannes, sekretariatleder , Kultur- og kirkedepartementet, Oslo, 2003
. Grimstad, Kristin, sekretær , Kultur- og kirkedepartementet, Trondheim, 2003

Landbruks- og matdepartementet

Faste

Landbrukspolitisk avdeling

232           11-0460
Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet

Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep
Opprettet 1936 av Landbruksdepartementet i henhold til § 12 i lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvarer av 10. juli 1936 med senere endringer.
Fører kontroll med Omsetningsrådets virksomhet og regnskaper og med de organisasjoner som mottar støtte av omsetningsavgiften og jordbruksavtalen.
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 175927
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Melheim, Ola R., lagmann , Skattefogden i Oslo, Oslo, 1996, 2000, leder
. Hagen, Anny Beth, økonomisjef , selvstendig næringsdrivende, Oppegård, 2004
. Hjulstad, Arne, fylkesjordsjef , Fylkeslandbrukskontoret i Vest-Agder, Kristiansand, 1988, 2000
. Magnussen, Tone, forskningsleder , ingen arbeidsgiver, Bodø, 2004

233           84-0050
Budsjettnemnda for jordbruket

Postboks 8024 Dep
Opprettet 18.06.1948 av Lønns- og Prisdepartementet
Nemnda avgir årlig utredninger om jordbrukets totalregnskaper og budsjett. Det utføres utredningsarbeid i forbindelse med langtidsprognoser på flere områder. Overført fra Lønns- og Prisdepartementet 1. juli 1964.
Antall møter i 2006: 22
Utgifter i 2006: 642553
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
. Børve, Knut, prosjektleder , Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Asker, 2000, 2002, leder
. Bye, Anne S., rådgiver , Statistisk sentralbyrå, Nes (Akershus), 1998, 2002, nestleder
. Leirpoll, Arnulf, avdelingsdirektør , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Bærum, 1997, 2002
. Styrvold, Bergljot, bonde , selvstendig næringsdrivende, Stokke, 2006
. Ødegård, Johnny, fagsjef , Norske Felleskjøp, Sarpsborg, 2006
. Orlund, Kristin, rådgiver , Landbruks- og matdepartementet, Oslo, 2006
. Godli, Olaf, generalsekretær , Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Lunner, 2002
. Skjeflo, Per Arne, avdelingsdirektør , Finansdepartementet, Oslo, 1998, 2002
. Agerup, Per Harald, næringspolitisk sjef , Norges Bondelag, Holmestrand, 1999, 2005
. Nersten, Ragnhild, rådgiver , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Bærum, 2000, 2002
. Helgen, Steinar, underdirektør , Landbruks- og matdepartementet, Oslo, 1997, 2002
. AAs, Tove Linnea, rådgiver , Norges Bondelag, Oslo, 2006

234           11-0450
Omsetningsrådet

Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep
Opprettet 1936 i henhold til lov om å fremme omsetningen av jordbruksvarer av 10. juli 1936 § 2 med senere endringer. Rådet har 15 medlemmer med personlige varemedlemmer. Ved lovendring av 12. juni 1981 gikk medlemmet og varamedlemmet oppnevnt av Det Kgl. Selskap for Norges Vel ut. Ved samme lovendring oppnevner Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening og Forbruker- og administrasjonsdepartementet hvert sitt medlem med personlige varamenn.
Har til oppgave med omsetningsavgiftsmidler og midler stillet til disposisjon over jordbruksavtalen, å fremme omsetningen av jordbruksvarer.
Antall møter i 2006: 11
Utgifter i 2006: 673360
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Befring, Ottar, fylkesmann , Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Molde, 2000, 2004, leder

Moderniseringsdepartementet
. Hauge, Steinar, avdelingsdirektør , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 1994, 2004, nestleder
. Osland, Anne Kristin, leder , Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kongsberg, 2006
. Undheim, Bjarne A., bonde , ingen arbeidsgiver, Time, 2002, 2004
. Reksnes, Dag Henning, direktør , Kjøttbransjens Landsforbund, , 2003
. Sandvik, Fredmund, gårdbruker , selvstendig næringsdrivende, Orkdal, 2006
. Andreassen, Grete, forbundssekretær , Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Hole, 1999, 2002
. Mork, Harald, gårdbruker , ingen arbeidsgiver, Averøy, 1999, 2004
. Røren, Janne Log, kommunikasjonsdirektør , Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS, Oslo, 2006
. Kjuus, Johanne, rådgiver , Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Asker, 2006
. Lunde, Jørand Ødegård, pelsdyroppdretter , selvstendig næringsdrivende, Vang (Hedmark), 2002
. Holte, Marthe Styve, bonde , ingen arbeidsgiver, Volda, 2004
. Søyland, Mona, advokat , Advokatfirma Simonsen & Føyen, Oslo, 2004
. Lund, Ole Festad, bonde , ingen arbeidsgiver, Østre Toten, 1999, 2002
. Gjestvang, Per Odd, bonde , ingen arbeidsgiver, Østre Toten, 2002, 2004
. Scheslien, Undis, regionsjef , Forbrukerrådet, Gjøvik, 2000, 2004

Norges Kooperative Landsforening
. Bergstrøm, Øyvind, disponent , COOP Norge NKL, Lørenskog, 1996, 2002

Prior Norge
. Haram, Rune Henning, bonde , Prior NORGE, Haram, 2004

Barne- og familiedepartementet
. Varland, Elisabeth, førstekonsulent , Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo, 2002

Varamedlemmer
. Fossum, Anne Kathrine, landbruksdirektør , Fylkesmannen i Hedmark, Ringsaker, 2004
. Aas, Anne Lise, gårdbruker , ingen arbeidsgiver, Østre Toten, 2006
. Borge, Aud, bonde , ingen arbeidsgiver, Horten, 2002
. Skadsem, Bertran Trane, gardbruker , selvstendig næringsdrivende, Klepp, 2006
. Huseby, Clas, bonde , selvstendig næringsdrivende, Larvik, 2002
. Bråten, Elena, rådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 2006
. Tømte, Eugen, avdelingssjef , Landbrukssamvirkets Felleskontor, Eidsvoll, 2002
. Andersen, Harald J., rådgiver , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo, 2004
. Berg-Knutsen, Hege, disponent , COOP-Norge, Nes (Akershus), 2006
. Heiberg, Hege, daglig leder , Hadeland kornsilo og mølle, Lunner, 2006
. Mjaatvedt, Kjell, hovedtillitsvalgt , Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Bergen, 2006
. Larssen, Kjersti, rådgiver , Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo, 2002
. Sjøvold, Knut, gårdbruker , ingen arbeidsgiver, Malvik, 2002
. Wågan, Liv-Julie, bonde , ingen arbeidsgiver, Sømna, 2002
. Østebø, Oddmund, generalsekretær , Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Oslo, 1999, 2006
. Aasgaard, Stein, konsernsjef , TINE Norske Meierier BA, Oslo, 2006
. Sørensen, Terje, seniorrådgiver , Forbrukerrådet, Bærum, 2006
. Ruud, Tore, bonde , ingen arbeidsgiver, Harstad, 2004

Norges Bondelag
. Milli, Harald, næringspolitisk sjef , Norges Bondelag, Eidsvoll, 2002

235           11-0820
Nordisk organ for reinforskning (NOR)

Rolf Egil Haugerud, Nordisk, organ for reinforskning (NOR), 9292 Tromsø
Opprettet 1980 av Landbruksdepartementet
Organet skal forestå møter og kurs om reinforskning og reindrift, og holde seg orientert om forskning som angår rein og reindrift i og utenfor Norden.
Antall møter i 2006: 19
Utgifter i 2006: 1665632
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
. Danielsen, Inge Even, reindriftsutøver , selvstendig næringsdrivende, Røros, 2004
. Porsanger, Jelena, forskningsdirektør , Nordisk Samisk Institutt, Kautokeino, 2006
. Myklevold, Marit Jane, avdelingsdirektør , Landbruks- og matdepartementet, Oslo, 2004
. Holand, Øystein, førsteamanuensis , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 1998

Varamedlemmer
. Hætta, Ellen Inga O., reindriftssjef , Reindriftsforvaltningen Alta, Kautokeino, 2004
. Oskal, Isak Nils, reineier , selvstendig næringsdrivende, Tromsø, 2006
. Jernsletten, Jonny-Leo, stipendiat , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2004
. Bråthen, Kari Anne, amanuensis , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2006

236           11-1250
Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen

Reindriftsforvaltningen, Postboks 1104
Funksjonstiden er 4 år og følger Reindriftsstyrets funksjonstid. Opprettet 1977 av departementet i henhold til stortingsvedtak. Instruks for økonomisk utvalg er fastsatt av LD 16. juli 1993.
Utvalget skal legge fram et økonomisk grunnlagsmateriale for reindriften som utgangspunkt for forhandlingene mellom staten ved Landbruksdepartementet og reindriftsnæringen ved Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) om en næringsavtale for reindriften.
Antall møter i 2006: 11
Utgifter i 2006: 647649
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Helgen, Steinar, underdirektør , Landbruks- og matdepartementet, Oslo, 0, leder
. Oskal, Anders Isak, reineier , selvstendig næringsdrivende, Kautokeino, 2002
. Pavall, Ing-Lill, førstekonsulent , Reindriftforvaltningen Nordland, Fauske, 2002
. Magga, Mariann Wollmann, reineier , selvstendig næringsdrivende, Sør-Varanger, 2006
. Floor, Morten, seniorrådgiver , Landbruks- og matdepartementet, Bærum, 2000, 2002

Varamedlemmer
. Sara, Per M, sekretær , Norske Reindriftssamers Landsforbund, Tromsø, 2006

237           11-1300
Klagenemnda for kvoteordningen for melk

Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep
Opprettet 01.01.1983 av Landbruksdepartementet i henhold til innføringen av to-prisordningen for melk v/jordbruksforhandlingene 1983.
Behandling av klage- og dispensasjonssøknader i forbindelse med den løpende forvaltning av kvoteordningen for melk.
Antall møter i 2006: 4
Utgifter i 2006: 70000
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
. Oltedal, Joar, fylkesjordsjef , Fylkesmannen i Rogaland, Sola, 1999, 2004, leder
. Lyngstad, Hanne, spesialkonsulent , KS, Oslo, 2002, 2004, nestleder
. Berge, Gudveig, bonde , ingen arbeidsgiver, Vanylven, 2004
. Mansaas, Sverre Gunnar, rådgiver , Norges Bondelag, Fet, 2002, 2004

Varamedlemmer
. Berntsen, Anne Kristin, juridisk konsulent , Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Lørenskog, 2002, 2004
. Grue, Arne, bonde , ingen arbeidsgiver, , 1999, 2004
. Sikkeland, Inger Johanne, prosjektleder , Norges Bondelag, Sarpsborg, 2004

238           11-1520
Importrådet for landbruksvarer

Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep
Opprettet 9. juli 1996 av Landbruksdepartementet.
Importrådet skal holde seg orientert om importen av landbruksvarer og innenfor gjeldende landbrukspolitiske retningslinjer. Rådgi regjeringen mhg. importregimets funksjonsmåte. Herunder skal rådet overvåke utviklingen av beskyttelsesbehovet og gi råd til regjeringen mht. tikpasninger i tollvernet som er nødvendig for å sikre en rimelig importkonkurranse.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Kvakkestad, Sverre, avdelingsdirektør , Landbruks- og matdepartementet, Askim, 1998, 2001, leder
2.. Angell, Thomas, direktør , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Rælingen, 2002
3.. Sem, Stine Wohl, seksjonssjef , Forbrukerrådet, Bærum, 1998, 2001
3.. Hansen, Bjørn-Ole Juul, avdelingssjef , Fjørfebransjens Landsforbund, Lunner, 1996, 2001
4.. Bråten, Elena, rådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 2002
5.. Stuve, Lars Fredrik, adm. direktør , Norske Felleskjøp, Ringerike, 1998, 2001
7.. Andreassen, Grete, forbundssekretær , Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Hole, 2001
8.. Østebø, Oddmund, generalsekretær , Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Oslo, 1996, 2001
9.. Stumlien, Sissel, utredningsleder , Prior Norge, Oslo, 1996, 2001
10.. Varland, Elisabeth, førstekonsulent , Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo, 2001
11.. Hansen, Dag F., rådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 1996, 2001
12.. Sollid, Kirsti, kontorsjef , Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Lyngen, 2001
13.. Ramm, Terje, viseadm. direktør , Norgesmøllene DA, Bergen, 2001
14.. Skorge, Per Gunnar, fagsjef , Norges Bondelag, Bærum, 2001
15.. Huseby, Amund, gårdbruker , selvstendig næringsdrivende, Lier, 2001
16.. Olsen, Ida Bjerke, spesialrådgiver , Rieber & Søn Nordic foods, Bergen, 2001
17.. Sandstad, Lars, utredningssjef , TINE Norske Meierier BA, Rælingen, 1996, 2001
18.. Kringlebotten, Steinar Berge, adm. direktør , Norges Colonialgrossisters Forbund, Oslo, 1998, 2001
20.. Øyna, Dag Kjetil, advokat , Næringsmiddelbedriftenes Landsforening, Nesodden, 1996, 2001
21.. Dånemark, Gabriella, adm. direktør , Kjøttindustrienes fellesforening, Ski, 2004
22.. Halvorsen, Anders, førstekonsulent , Konkurransetilsynet, Oslo, 2001
23.. Dege, Jan Tormod, sekretær , Konservesfabrikkenes Servicekontor, Oslo, 1996, 2001
24.. Justad, Kirsten Ravnsborg, gartner , selvstendig næringsdrivende, Lier, 2001
25.. Engebrethsen, Olve, seniorrådgiver , Nærings- og handelsdepartementet, Asker, 2001
26.. Neple, Harald, ekspedisjonssjef , Utenriksdepartementet, Asker, 2001
27.. Haslum, Øystein, adm. direktør , Statkorn, Bærum, 2001
28.. Wolden, Jan-Erik, soussjef , COOP Norge AS, Oslo, 1996, 2001
29.. Hansen, Kai Norman, sjefskonsulent , Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS, Tønsberg, 2001
30.. Nordlund, Sissel, næringspolitisk sjef , Gilde Norsk Kjøtt BA, Nes (Akershus), 1998, 2001

Varamedlemmer
1.. Sorteberglien, Kjersti, rådgiver , Landbruks- og matdepartementet, Drammen, 1999, 2001
3.. Scheslien, Undis, regionsjef , Forbrukerrådet, Gjøvik, 1998, 2001
4.. Aske, Helge, byråsjef , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 1996, 2001
5.. Myhr, Endre, organisasjonsleder , Kjøttbransjens Landsforbund, Oslo, 2004
6.. Solberg, Inger, direktør , Kjøttbransjens Landsforbund, Oslo, 1999, 2001
7.. Dahl, Torbjørn, forbundsleder , Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Nes (Akershus), 1998, 2001
8.. Jørgensen, Stein, daglig leder , Eurofrukt A/S, Oslo, 2003
9.. Jørstad, Leif, organisasjonssjef , Prior Norge, Ski, 1996, 2001
10.. Bomann-Larsen, Jacob, rådgiver , Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo, 1998, 2001
11.. Flåthen, Kjersti, underdirektør , Finansdepartementet, Oslo, 2001
12.. Fossen, Dag, bonde , ingen arbeidsgiver, Kongsberg, 1996, 2001
13.. Bøgle, Øyvind, innkjøpssjef , Regal Mølle AS, Bærum, 2001
14.. Huus, Anders J., fagsjef , Norges Bondelag, Sørum, 2001
15.. Røine, Jon Ingvald, generalsekretær , Norsk Gartnerforbund, Fet, 1996, 2001
16.. Gulbrandsen, Roald, seksjonssjef , Næringsmiddelindustriens Landsforening, Spydeberg, 1996, 2001
17.. Bruneau, Mette, produktsjef , TINE Norske Meierier BA, Oslo, 2001
18.. Gjerde, Espen, direktør , Norgesgruppen AS, Skedsmo, 1998, 2001
19.. Stangeland, Rolf, fagsjef , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oppegård, 2004
20.. Rønneberg, Carl E., direktør , Næringsmiddelbedriftenes Landsforening, Asker, 2001
21.. Mork, Håvard, næringspolitisk sjef , Kjøttindustrienes fellesforening, Asker, 2001
22.. Kjellin, Astrid Myklebust, rådgiver , Konkurransetilsynet, Nesodden, 2001
23.. Andersen, Roy, innkjøpskoordinator , Konservesfabrikkenes Servicekontor, Ringsaker, 1996, 2001
24.. Foss, Arnt, daglig leder , Gartnerhallen, Ås, 2001
25.. Steinnes, Brynjulv, underdirektør , Nærings- og handelsdepartementet, Røyken, 2001
26.. Hellstrøm, Aud, underdirektør , Utenriksdepartementet, Oslo, 1998, 2001
27.. Remberg, Helge, markedsdirektør , Statkorn, Oppegård, 2001
28.. Rørvik, Merete Haver, opplæringsleder , COOP-Norge, Oslo, 2001
30.. Sæther, Arild, markedssjef , Gilde Norsk Kjøtt BA, Enebakk, 1996, 2001

239           11-0560
Reindriftsstyret

Postboks 1104, 9504 Alta
Opprettet 10.10.1979
Reindriftsstyrets mandat er å utføre de oppgaver som er hjemlet i lov om reindrift av 9. juni 1978.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Befring, Ottar, fylkesmann , Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Molde, 2006, leder
2.. Kristiansen, Margrete Påve, hjelpepleier , , Tromsø, 2002, nestleder
3.. Johansen, Alf, reineier , ingen arbeidsgiver, Porsanger, 0
4.. Bjartnes, Inger S., gårdbruker , ingen arbeidsgiver, Verdal, 2006
5.. Kappfjell, Mats, reineier , selvstendig næringsdrivende, Namsskogan, 2006
6.. Jonassen, Jarle, reineier , selvstendig næringsdrivende, Røros, 1997, 2002
7.. Eira, Berit Marie P E, reineier , selvstendig næringsdrivende, Kautokeino, 2006

Varamedlemmer
1.. Vigmostad, Siri, dommer , Skien og Porsgrunn tingrett, Skien, 2002
2.. Inga, Arild Pettersen, reineier , selvstendig næringsdrivende, Sortland, 2006
3.. Magga, Tove-Lill Labahå, reineier , selvstendig næringsdrivende, Sør-Varanger, 2006
4.. Helland, Gaute Elvesæter, veterinær , selvstendig næringsdrivende, Lom, 0
5.. Holtan, Arne, reineier , selvstendig næringsdrivende, Namdalseid, 2006
6.. Kant, Gustav, reineier , selvstendig næringsdrivende, Rennebu, 2006
7.. Bongo, Mikkel Per, reineier , selvstendig næringsdrivende, Kautokeino, 2006

Avdelingen for skog- og ressurspolitikk

240           11-1550
Styret for Norsk institutt for skog og landskap

Postboks 115, 1431 ÅS


Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Rørå, Arne, adm. direktør , Norsk Skogbruksforening, Vestby, 0, leder
. Bue, Åse Marie, , selvstendig næringsdrivende, Mandal, 2006, nestleder
. Leifseth, Anne Britt, avdelingsdirektør , Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo, 2006
. Nystuen, Ingvild, overingeniør , Norsk institutt for skog og landskap, Ski, 2006
. Hove, Knut, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Frogn, 2006
. Flåthen, Knut O., kartverksjef , Statens kartverk, Oslo, 2006
. Nilsen, Petter, forsker , Norsk institutt for skog og landskap, Frogn, 2006

Varamedlemmer
. Veum, Olav, daglig leder , Vest-Telemark næringsforum, Fyresdal, 2006
. Baumann, Camilla, rådgiver , Norsk institutt for skog og landskap, Sarpsborg, 2006
. Nøkleholm, Gaute, næringspolitisk sjef , Norskog, Stange, 2006
. Hoen, Hans Fredrik, førsteamanuensis , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2006
. Helgeland, Harald Alfred, overingeniør , Norsk institutt for skog og landskap, Ski, 2006
. Svensen, Tore, kartverksjef , Statens kartverk, Hole, 2006
. Egeland, Åse, landbruksdirektør , Fylkesmannen i Telemark, Bø (Telemark), 2006

241           11-0650
Styret for Norsk institutt for skogforskning (SKOGFORSK)

Høgskoleveien 12
Opprettet 04.12.1974 av Landbruksdepartementet
Styret skal påse at NISK ledes, organiseres og finansieres på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte i forhold til den målsetting og de oppgaver som er gitt i NISK sine vedtekter.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 893000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Grøholt, Lars W., leder , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2001, 2004, leder
2.. Ravnsborg, Sissel, forskningssjef , Papirindustriens Forskningsinstitutt, Trondheim, 2001, 2004
3.. Haugen, Marit Synnøve, avdelingsleder , Senter for bygdeforskning, Trondheim, 1999, 2004
4.. Høibø, Olav, førsteamanuensis , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2002, 2004
5.. Baumann, Camilla, rådgiver , Norsk institutt for skog og landskap, Sarpsborg, 2001, 2004
6.. Rørå, Arne, adm. direktør , Norsk Skogbruksforening, Vestby, 1999, 2004
7.. Johnsen, Øystein, forsker , Norsk institutt for skogforskning, Ås, 1997, 2004

Varamedlemmer
2.. Sanness, Berit, internasjonal sjef , Norges Skogeierforbund, Lunner, 2001, 2004
3.. Reutz, Idunn, personalsjef , Planteforsk, Ås, 2001, 2004
4.. Kinderås, Kjersti, fylkesskogmester , Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, 1999, 2004
5.. Hoen, Hans Fredrik, førsteamanuensis , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 1997, 2004
6.. Olsen, Olaug, ingeniør , Norsk institutt for skogforskning, Ås, 2001, 2004
7.. Øyen, Bernt-Håvard, forsker , Norsk institutt for skogforskning, Bergen, 2001, 2004

242           11-0610
Styret for Skogtiltaksfondet

Norges skogeierforbund, Stortingsgaten 30
Opprettet 16.01.1957 av departementet i henhold til stortingsvedtak
Nye retningslinjer høsten 2000 og lov om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak i skogbruket av 9. november 1956. Vedtekter for fondet er fastsatt ved kronprinsreg. res. av 30. november 1956. Endret ved kgl.res. av 15.04.94. Styret består av 5 medlemmer hvorav 3 oppnevnes av Norges Skogeierforbund og 2 av Landbruksdepartementet. Styret velger selv sin leder.
Antall møter i 2006: 3
Utgifter i 2006: 150000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
. Bue, Åse Marie, , selvstendig næringsdrivende, Mandal, 2002, leder
3.. Bergsaker, Erling, skogsjef , Norsk Skogbruksforening, Asker, 2000, 2002, nestleder
. Sundby, Lars Henrik, , selvstendig næringsdrivende, Aurskog-Høland, 2002, 2003
. Opdahl, Torstein, , selvstendig næringsdrivende, Grue, 2001
4.. Frønsdal, Jørgen, fylkesskogsjef , Fylkesmannen i Hordaland, Os (Hordaland), 2000, 2003

Varamedlemmer
. Rørå, Arne, adm. direktør , Norsk Skogbruksforening, Vestby, 2002
. Sanness, Berit, internasjonal sjef , Norges Skogeierforbund, Lunner, 2002
. Mengshoel, Even, , selvstendig næringsdrivende, Ringsaker, 2002, 2003
. Bjørken, Halvor, , selvstendig næringsdrivende, Verdal, 2002
. Steffenstorpet, Reidar, rådgiver , Landbruks- og matdepartementet, Oslo, 2003

243           11-0640
Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark

Finnmark jordsalgskontor, Damsveien 1
Opprettet 29.06.1965 ved kongelig resolusjon i henhold til kgl.res. av 4. juni 1965. Jfr. Ot.prp. nr. 48 for 1963-64.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 247577
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Kjønnøy, Gunnar, fylkesmann , Fylkesmannen i Finnmark, Oslo, 1998, 2002, leder
2.. Pedersen, Steinar Ronald, forsker , Nordisk Samisk Institutt, Tana, 1994, 2002
3.. Anti, Arnhild Evjen, bonde , ingen arbeidsgiver, Tana, 1998, 2002
4.. Breivik, Kåre, ordfører , Tana kommune, Tana, 2002
5.. Pettersen, Jan H., kulturkonsulent , Alta kommune, Alta, 2002
6.. Smuk, Inger Anita, reineier , selvstendig næringsdrivende, Nesseby, 2002
7.. Mittun, Evy-Ann, , , Alta, 2002

Varamedlemmer
1.. Stafnes, Tor, ass. fylkesmann , Fylkesmannen i Finnmark, Vadsø, 1990, 2002
2.. Balandin, Inger Lise, , , Alta, 2002
3.. Johansen, Just H., , , Båtsfjord, 2002
4.. Larsson, Bjørg, rektor , Alta kommune, Alta, 1998, 2002
5.. Hykkerud, Benjamin, , , Alta, 2002
6.. Eira, John Henrik, reineier , ingen arbeidsgiver, Karasjok, 2002
7.. Fennefoss, Randi, , , Sør-Varanger, 2002

244           11-1050
Styret i Naturskadefondet

Postboks 8140 Dep
Opprettet 04.11.1961 ved kongelig resolusjon i henhold til § 2 i lov av 9. juni 1961 om naturskader m.v.
Instruks for fondets styre er fastsatt av Landbruksdepartementet 12. desember 1996 i medhold av kgl.res. av 2. juni 1996.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 546951
Medlemmenes funksjonstid: 5 år


Medlemmer
. Rahm, Bror Yngve, prosjektansvarlig , Norsk industri, Skien, 2006, leder
2.. Bergland, Arne, rektor , Lenvik kommune, Lenvik, 1982, 2000, nestleder
. Sørheim, Kristin Marie, ordfører , Tingvoll kommune, Tingvoll, 2006
4.. Egeland, Åse, landbruksdirektør , Fylkesmannen i Telemark, Bø (Telemark), 2000
5.. Skjeflo, Per Arne, avdelingsdirektør , Finansdepartementet, Oslo, 1997, 2001

Varamedlemmer
. Kjær, Andreas, strategisk rådgiver , Telemark fylkeskommune, Bamble, 2006
. Nilsen, Turid Mette, underdirektør , Finansdepartementet, Oslo, 2006
2.. Bjerke, Laila, spesialpedagog , , Nordreisa, 2002
4.. Husan, Tora, , , Rennebu, 2002
5.. Julke, Johan J., jordbrukssjef , Landbrukskontoret i Os, Os (Hordaland), 1991, 2000

245           11-1060
Naturskadefondets ankenemnd

Postboks 8140 Dep
Opprettet 04.11.1961 ved kongelig resolusjon i henhold til § 21 i lov av 9. juni 1961 om naturskader m.v.
Antall møter i 2006: 4
Utgifter i 2006: 144582
Medlemmenes funksjonstid: 5 år


Medlemmer
1.. Reier, Marte, advokat , Advokatene på Jeløy, Moss, 1987, 1996, leder
2.. Edvardsen, Ann Gunn, advokat , selvstendig næringsdrivende, Ski, 1996, 2001, nestleder
. Landvik, Jon, , , , 2006
3.. Stenrød, Aage, avdelingsleder , Fylkesmannen i Østfold, Borge, 1991, 2001
4.. Berg, Hallvard, seksjonssjef , Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo, 1996, 2001
5.. Tveitnes, Steinar, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 1996

Varamedlemmer
2.. Hovstad, Bjørn, advokat , Advokat Bårseth, Midtre Gauldal, 1991, 2000
3.. Sørby, Kjell Martin, amanuensis , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Spydeberg, 1991, 2000
4.. Øvre, Roar, senioringeniør , Norges vassdrags- og energidirektorat, Vang (Hedmark), 2001
5.. Stabell, Bjørg, førsteamanuensis , Universitetet i Oslo, Bærum, 1991, 2001

246           11-1450
Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)

Postboks 115, 1431 Ås
Opprettet i 1993.
Antall møter i 2006: 3
Utgifter i 2006: 158595
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Thorsdal, Søren Gunnar, fylkesrådmann , Telemark fylkeskommune, Skien, 1993, 1997, leder
. Sky, Per Kåre, fylkesjordskiftesjef , Fylkesjordskiftekontoret i Hordaland, Bergen, 1997, nestleder
. ---
. Rørå, Arne, adm. direktør , Norsk Skogbruksforening, Vestby, 1997
. Eidstein, Ingrid Marie, landbruksdirektør , Fylkesmannen i Vestfold, Stokke, 2001
. Nilssen, Kristina, rådmann , Nesodden kommune, Asker, 2001
. Nybø, Signe, rådgiver , Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim, 2003
. Hoel, Tom, ekspedisjonssjef , Miljøverndepartementet, Oslo, 1999

247           11-1460
Styret for Statskog SF

Statskog SF, Serviceboks 1016
Opprettet 01.01.93 av Landbruksdepartementet med hjemmel i lov om stasforetak av 30.08.91, nr. 71.
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter og retningslinjer, har ansvar for tilfredsstillende organisering av foretaket og skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal videre føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten.
Antall møter i 2006: 6
Utgifter i 2006: 996413
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer

Oppnevnt av departementet
. Slungård, Anne Kathrine, daglig leder , Total Consult AS, Trondheim, 2003
. Fladmark, Helene Falch, rådgiver , Tekna, Oslo, 2003
. Grøndahl, Kirsti Kolle, fylkesmann , Fylkesmannen i Buskerud, Røyken, 2001, 2003, leder
. Alsaker, Svein, fylkesmann , Fylkesmannen i Hordaland, Bergen, 1999, 2003, nestleder
. Loge, Trond, , Salten friluftsråd, Saltdal, 2001, 2003

Ansatte
. Kristoffersen, Bjørn Hugo, utmarkskonsulent , Statskog SF, Tana, 2003
. Røst, Knut, skogfullmektig , Statskog SF, Melhus, 1999, 2003
. Landsverk, Olaf, utmarksfullmektig , Statskog SF, Lyngdal, 1999, 2003

Varamedlemmer

Oppnevnt av departementet
. Vollan, Anne Lise Grande, sosionom , Overhalla kommune, Overhalla, 1995, 2003
. Høsteland, John E., adm. direktør , First Securities AS, Ås, 1995, 2003
. Breivoll, Kai Erik, reiselivssjef , Nordland Reiseliv A/S, Bodø, 1993, 2003

Ansatte
. Larsen, Anne, eiendomssekretær , Statskog SF, Målselv, 2003
. Sensø, Beate Wirkola, kontorsekretær , Statskog SF, Vadsø, 2003
. Broen, Berit, utmarkskonsulent , Statskog SF, Sør-Varanger, 2003
. Grønmo, Kari, kontorsekretær , Statskog SF, Vefsn, 2001, 2003
. Bjørklid, Kjetil, utmarkskonsulent , Statskog SF, Nordreisa, 1997, 2003
. Lorentzen, Per, utmarkskonsulent , Statskog SF, Hattfjelldal, 2003
. Skjelbred, Øistein, senior eiendomskonsulent , Statskog SF, Kongsberg, 2003

Avdeling for matpolitikk

248           11-1500
Rådet for dyreetikk

v/sekretær Cecilie Mejdell, Arnemovn. 6
Opprettet av Landbruksdepartementet 21.01.1993.
Vurdere og gi råd om de prunsipielle etiske sider ved dyrehold og husdyrproduksjon, og viltlevende dyr i fangenskap.
Vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr.
Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra dette gi råd til departementet når det gjelder tilsynet på dyrevernområdet.
Vurdere de konsekvensetiske sider for det ytre miljø ved moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av genetisk mangfold og ville biologiske ressurser samt påvirkning fra legemidler o.l. i akvatiske miljøer.
Antall møter i 2006: 9
Utgifter i 2006: 650000
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
. Fossli, Grethe, avdelingsleder , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2005, leder
1.. Jørgensen, Karl Olaf, , Norske Fiskeoppdretteres Forening, Bergen, 2005
2.. Skallerud, Brita, leder , Akershus Bondelag, Sørum, 2005
3.. Metveit, Toralf Bernt, byveterinær , Norges Dyrebeskyttelsesforbund, Kongsvinger, 1993, 2002
4.. Bakken, Morten, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2005
5.. Torrissen, Ole, forskningsdirektør , Havforskningsinstituttet, Bergen, 2005

Varamedlemmer
1.. Hjelt, Knut Andreas, nestleder , Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Trondheim, 0
2.. Grosberg, Geir, gardbruker , Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nord-Fron, 2005
3.. Larsen, Guri, professor , Universitetet, Oslo, 2005
4.. Grøndahl, Ann Margaret, instituttleder , Norges Veterinærhøgskole, Oslo, 2005
5.. Damsgård, Børge, seniorforsker , Fiskeriforskning AS, Tromsø, 0

Sekretær
. Mejdell, Cecilie Marie, veterinær , Veterinærmedisinsk oppdragssenter, Tynset, 1993, 2002

Andre tilknyttede personer
1.. Westrheim, Karin, pressetalsmann , Miljøverndepartementet, Nesodden, 2005

249           11-0410
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Statens landbruksforvaltning, Boks 8140 Dep
Opprettet 18.12.1970 av Landbruksdepartementet i henhold til lov av 26. juni 1970 om forskningsavgifter på visse landbruksprodukter.
Fondsstyret skal forvalte de midler som innkreves etter loven.
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 161120
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
1.. Sagelvmo, Almar, landbruksdirektør , Landbruks- og matdepartementet, Ski, 2004, leder
2.. Reistad, Eli, bonde , ingen arbeidsgiver, Modum, 2004, nestleder
3.. Bull-Gjertsen, Berit, seksjonssjef , Næringsmiddelbedriftenes Landsforening, Oslo, 2001, 2004
4.. Strøm, Jens, direktør , Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Oslo, 1998, 2004
5.. Dvergsdal, Steinar, bonde , Norske Felleskjøp, Jølster, 2001, 2004
6.. Andreassen, Grete, forbundssekretær , Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Hole, 2000, 2004
7.. Grasberg, Geir, bonde , Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nord-Fron, 2004

Varamedlemmer
1.. Leifseth, Anne Berit, landbruksdirektør , Fylkesmannen i Buskerud, Drammen, 2003, 2004
1.. Bergsaker, Ola, ass. direktør , Prior NORGE, Skedsmo, 1998
2.. Oliversen, Arild Oliver, hovedkasserer , Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Rakkestad, 1998, 2004
3.. Aas, Per, bonde , ingen arbeidsgiver, Eidsvoll, 2004
3.. Berg, Åse, lektor , Sør-Trøndelag fylkeskommune, Røros, 1995, 1998
4.. Juul-Hansen, Bjørn-Ole, fagsjef , Kjøttbransjens Landsforbund, Lunner, 1998
4.. Godli, Olaf, generalsekretær , Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Lunner, 2004
5.. Juul, Berit Tronstad, driftssjef , Røra Fabrikker, Steinkjer, 1998
5.. Moksnes, Knut, forskningssjef , Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS, Oslo, 2004
6.. Wulf, Kari, utviklingsdirektør , Norgesmøllene DA, Bergen, 2001, 2004
7.. Brende, Torild M., juridisk direktør , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Trondheim, 2004

250           11-0720
Det veterinærmedisinske rettsråd

NVH v/Arne Frøslie, Postboks 8146 Dep
Opprettet 01.10.1950 ved kongelig resolusjon i henhold til lov av 10. desember 1948 om veterinærer m.v. § 28.
Rådgiver for sentraladministrasjonen i saker av veterinærmedisinsk art, avgir uttalelser og foretar undersøkelser for andre og fungerer som ankeinstans i saker om forsikring av husdyr, jfr. ovennevnte lovs § 30.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 208055
Medlemmenes funksjonstid: 5 år


Medlemmer
1.. Farstad, Wenche, professor , Norges Veterinærhøgskole, Ski, 1988, 2003, leder
2.. Bjerkås, Ellen, veterinær , Norges Veterinærhøgskole, Oslo, 2000, 2003, nestleder
3.. Dolvik, Nils Ivar, professor , Norges Veterinærhøgskole, Ås, 2003
4.. Poppe, Trygve Thomas, professor , Norges Veterinærhøgskole, Oslo, 2003
5.. Rogstad, Daniel, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 1990, 2003
6.. Aaby, Anne Elisabeth, veterinær , selvstendig næringsdrivende, Ringebu, 2003
7.. Jacobsen, Ketil Løland, veterinær , selvstendig næringsdrivende, Lillehammer, 2003

Varamedlemmer
1.. Ulvund, Martha Jakobsen, professor , Norges Veterinærhøgskole, Sandnes, 1986, 2003
2.. Langeland, Marianne, førsteamanuensis , Norges Veterinærhøgskole, Lier, 2003
3.. Ihler, Carl Fredrik, førsteamanuensis , Norges Veterinærhøgskole, , 2003
4.. Waage, Steinar Andreas, professor , Norges Veterinærhøgskole, Bærum, 2003
5.. Lombnæs, Hilde, prosjektleder , NetCom GSM AS, Oslo, 2003
6.. Fammestad, Kjell, veterinær , selvstendig næringsdrivende, Klepp, 2003
7.. Lium, Elise Reisegg, klinikkveterinær , A/S Dyrehospitalet, Oslo, 2003

Sekretær
. Nesje, Marit, veterinær , Norges Veterinærhøgskole, Oslo, 2000, 2003

251           11-0730
Utvalg for forsøk med dyr

Mattilsynet, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Opprettet 15.07.1976 av Landbruksdepartementet i henhold til lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 22 første ledd.
Utvalget skal behandle søknader om tillatelse til å utføre biologiske forsøk med dyr, inspisere forsøksdyravdelinger og vurdere planer for nybygging og større ominnredninger.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 37554
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Utvalget ikke opphørt, men utgår av st.meld. nr. 7

Medlemmer
1.. Olssøn, Marianne, advokat , Advokatfirmaet Magerli & Co, Hamar, 0, leder
2.. Nicolaysen, Gunnar, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 0
3.. Sørensen, Dag, veterinær , Rikshospitalet, Drammen, 1997
4.. Eide, Dag Marcus, forsker , Siff/gruppe for helsetjenesteforskning, Oslo, 1997
5.. Gabrielsen, Geir Wing, forsker , Norsk polarinstitutt, Tromsø, 2006
6.. Hjeltnes, Brit Kristine, avdelingsdirektør , Veterinærinstituttet, Bergen, 2006
7.. Krag, Anton, biolog , Dyrevernalliansen, Oslo, 2006
8.. Løken, Ingvill, avdelingsdirektør , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2006

Varamedlemmer
1.. Jalling, Åsne Julsrud, dommerfullmektig , Domstoladministrasjonen, Oslo, 0
2.. Benan, Karin, seksjonsoverlege , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Oslo, 0
3.. Videm, Signe, dir.scient , Universitetet, Oslo, 0
4.. Rodas Klafstad, Vera Astrid, veterinær , Universitetet, Oslo, 2006
5.. Brønstad, Aurora, veterinær , Universitetet i Bergen, Bergen, 2006
6.. Juell, Jon-Erik, forsker , Havforskningsinstituttet, Nøtterøy, 2006
7.. Martinsen, Siri, veterinær , Løvås Lyckan, Umeå, 2006
8.. Lund, Carsten, avdelingsingeniør , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Oslo, 2006

Sekretær
. Groven, Bjørn, sekretær , Mattilsynet HK, Oslo, 0

Miljøverndepartementet

Faste

Avdeling for naturforvaltning

252           14-0510
Rovviltnemnd Region 7

Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, Moloveien 10, 8002 Bodø
Opprettet av Miljøverndepartementet i 2005
Rovviltnemnden, Region 7 (Nordland fylke), skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region, og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 620000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Tørset, Jon, fylkesordfører , Nordland fylkeskommune, Bodø, 2005, leder
. Labba, Birgit, reineier , selvstendig næringsdrivende, Saltdal, 2005
. Valle, May, fylkestingsrepresentant , Nordland fylkeskommune, Hamarøy, 2005
. Olafsen, Oddleif, gruppeleder , Nordland fylkeskommune, Bodø, 2005
. Sara, Per Olav, reineier , selvstendig næringsdrivende, Ballangen, 2005
. Bergmann, Tove, adjunkt , Nordland fylkeskommune, Vefsn, 2005

Varamedlemmer
. Eira, Anders Nilsen, reineier , selvstendig næringsdrivende, Lurøy, 2005
. Jensen, Arnt-Frode, ordfører , Herøy kommune, Herøy (Nordland), 2005
. Steen, Sonja Alice, fylkesråd , Nordland fylkeskommune, Sortland, 2005
. Lifjell, Stig, reineier , selvstendig næringsdrivende, Rana, 2005

253           14-0520
Rovviltnemnd Region 8

Fylkesmannen i Troms, Strandveien 13, 9291 Tromsø
Opprettet av Miljøverndepartementet i 2005
Rovviltnemnd, Region 8 (Troms, Finnmark, Sametinget), skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.
Antall møter i 2006: 11
Utgifter i 2006: 750000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Ørnebakk, Willy, gardbruker , selvstendig næringsdrivende, Storfjord, 2005, leder
. Sjåstad, Runar, fylkesvaraordfører , Finnmark fylkeskommune, Sør-Varanger, 2005, nestleder
. Vikan, Bjørg, lærer , free-lance, Sør-Varanger, 2005
. Johnsen, Eva, lærer , Balsfjord kommune, Balsfjord, 2005
. Myrvoll, Kjell-Sverre, fylkessekretær , Senterpartiet, Målselv, 2005

Varamedlemmer
. Johansen, Einar, småbruker , selvstendig næringsdrivende, Tana, 2005
. Ness, Martin, gardbruker , selvstendig næringsdrivende, Lenvik, 2005
. Sara, Mikkel Nils Andersen, reineier , selvstendig næringsdrivende, Kautokeino, 2005

254           14-0550
Rovviltnemnd Region 4

Fylkesmannen i Oslo/Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Opprettet av Miljøverndepartementet i 2005
Rovviltnemnda, region 4 (Oslo, Akershus, Østfold) skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.
Antall møter i 2006: 16
Utgifter i 2006: 445000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Willoch, Ingrid I., politiker , Østfold fylkeskommune, Fredrikstad, 2005, leder
. Lervik, Andreas, politiker , Østfold fylkeskommune, Sarpsborg, 2005
. Sundsbø, Dagfinn, politiker , Stortinget, Fet, 2005
. Eggen, Siri Hov, politiker , Akershus fylkeskommune, Vestby, 2005
. Kristiansen, Svenn Erik, politiker , Oslo bystyre, Oslo, 2005

Varamedlemmer
. Willumsen, Ane, politiker , Venstre, Oslo, 2005
. Sælid, Bente Holm, politiker , Østfold fylkeskommune, Sarpsborg, 2005
. Jegstad, Nils Aage, gardbruker , selvstendig næringsdrivende, Vestby, 2005

255           14-0540
Kontaktutvalg for rovviltforvaltning

Dir. for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim
Opprettet av Miljøverndepartementet i 2005
Medlemmene i kontaktutvalget består av 15 organisasjoner. En representant fra hver organisasjon er ført opp her, men det kan variere fra møte til møte hvem fra hver organisasjon som møter i utvalget. Utvalget skal være en møteplass for alle berørte aktører i rovviltpolitikken på sentralt nivå. Utvalget skal gi råd til miljø- og landbruksmyndighetene om løpende prioriteringer i rovviltforvaltningen med utgangspunkt i vedtatt politikk.
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 574627
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Eira, Brita Oskal, rådgiver , Sametinget, Karasjok, 2005
. Pedersen, Christian, rådgiver , WWF-Norge, Ski, 2006
. Utsi, Ellinor Guttorm, reineier , selvstendig næringsdrivende, Tana, 2005
. Myhre, Erling, ordfører , Rendalen kommune, Rendalen, 2005
. Nøkleholm, Gaute, næringspolitisk sjef , Norskog, Stange, 2005
. Nybo, Jan Olav, naturvernleder , Den norske Turistforening, Oslo, 2005
. Løvstad, John Petter, ass. generalsekretær , Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nittedal, 2005
. Risan, Odd E., gardbruker , selvstendig næringsdrivende, Oppdal, 2005
. Åsgård, Reidar, fylkesrådslder , Hedmark fylkeskommune, Engerdal, 2005
. Parmann, Siri, faglig leder , Norges Jeger- og Fiskerforbund, Bærum, 2005
. Klev, Steinar, gårdbruker , selvstendig næringsdrivende, Inderøy, 2006
. Storelv, Steinar, rådgiver , KS, Skedsmo, 2005
. Killingland, Tore, kontorsjef , Forbrukerrådet, Nesodden, 2005
. Holthe, Vidar, rådgiver , Norges Skogeierforbund, Vestby, 2005
. Kvebæk, Yngve, daglig leder , Foreningen Våre Rovdyr, Oslo, 2005

256           14-0470
Rovviltnemnd Region 1

Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger
Opprettet av Miljøverndepartementet i 2005
Rovviltnemnda, region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 555000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Nøringset, Norvall, lærer , Førde kommune, Førde, 2005, leder
. Christensen, Joril, politiker , Det norske arbeiderparti, Bergen, 2005, nestleder
. Braut, Jarle, bonde , selvstendig næringsdrivende, Time, 2005
. Høyvik, Kjellaug Veivåg, lærer , Askvoll kommune, Askvoll, 2005
. Omdal, Oddny, hjelpepleier , Helse Sør, Kristiansand, 2005

Varamedlemmer
. Egerli, Anita, hjemmeværende , hjemmeværende, Randaberg, 2005
. Sandåker, Helge, bonde , selvstendig næringsdrivende, Marnardal, 2005
. Kirketeig, Jorunn Eide, daglig leder , Opplæringskontoret for prosess- og mekanisk industri i Sogn og Fjordane, Førde, 2005
. Lussand, Magnar, politiker , Granvin Herad, Granvin, 2005

257           14-0530
Rovviltnemnd Region 3

Fylkesmannen i Oppland, Storgata 170, 2626 Lillehammer
Opprettet av Miljøverndepartementet i 2005
Rovviltnemnden, region 3 (Oppland) skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.
Antall møter i 2006: 23
Utgifter i 2006: 1989321
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Winther, Erik S., adm. direktør , Gudbrandsdal Energi AS, Ringebu, 2005, leder
. Hagen, Aksel, politiker , Oppland fylkeskommune, Lillehammer, 2005
. Jøranli, Anne Marie Bagstad, adjunkt , Lillehammer kommune, Øyer, 2005
. Johansen, Morten Ørsal, politiker , Oppland fylkeskommune, Vestre Toten, 2005
. Bjørlien, Ole Helmer Engelien, bonde , selvstendig næringsdrivende, Søndre Land, 2005
. Gravdal, Reidun, politiker , Oppland fylkeskommune, Ringebu, 2005

258           14-0490
Rovviltnemnd Region 5

Fylkesmannen i Hedmark, Statens Hus, Postboks 4034, 2306 Hamar
Opprettet av Miljøverndepartementet i 2005
Rovviltnemnden, Region 5, skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region, og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.
Antall møter i 2006: 22
Utgifter i 2006: 975595
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Åsgård, Reidar, fylkesrådslder , Hedmark fylkeskommune, Engerdal, 2005, leder
. Gjedtjernet, Ann Merete Furuberg, nestleder , Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Grue, 2005
. Mortenson, Bente, ass. språklærer , Snåsa kommune, Snåsa, 2005
. Nordfjell, Eva, direktør , Røros Reiseliv, Røros, 2005
. Hult, Johnny Rune, it-konsulent , ingen, Elverum, 2005
. Nyhuus, Marit, fylkesvaraordfører , Hedmark fylkeskommune, Hamar, 2005

Varamedlemmer
. Øynes, Arne Dagfinn, gartner , selvstendig næringsdrivende, Alvdal, 2005
. Fjæstad, Gunn, hovedtillitsvalgt , Stange kommune, Stange, 2005

259           14-0480
Rovviltnemnd Region 2

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen
Opprettet av Miljøverndepartementet i 2005
Rovviltnemnd, region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 832000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Bjaadal, Lars, politiker , Telemark fylkeskommune, Seljord, 2005, leder
. Rygh, Gotfred, politiker , Buskerud fylkeskommune, Modum, 2005
. Holmberg, Magnhild, politiker , Telemark fylkeskommune, Skien, 2005
. Harstveit, Tellef, politiker , Aust-Agder fylkeskommune, Åmli, 2005
. Hanson, Unni, politiker , Vestfold fylkeskommune, Nøtterøy, 2005

Varamedlemmer
. Skårmo, Ingrid, rådgiver , Den norske Bank, Arendal, 2005
. Øderud, Ingunn Dalaker, gårdbruker , selvstendig næringsdrivende, Modum, 2005
. Hansen, Tommy, student , ingen arbeidsgiver, Porsgrunn, 2005
. Hunskaar, Øyvind, lektor , Vestfold fylkeskommune, Larvik, 2005

260           14-0500
Rovviltnemnd Region 6

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens Hus, Strandveien 38, 7734 Steinkjer
Opprettet av Miljøverndepartementet i 2005
Rovviltnemnden region 6 skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin egen region, og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.
Antall møter i 2006: 17
Utgifter i 2006: 870000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Eide, Beate Marie Dahl, fylkesvaraordfører , Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim, 2005
. Grande, Borgny Kjølstad, politiker , Steinkjer kommune, Steinkjer, 2007
. Staldvik, Inge, fylkestingsrepresentant , Nord-Trøndelag fylkeskommune, Namsskogan, 2005
. Jåma, Kjell Jøran, reineier , selvstendig næringsdrivende, Snåsa, 2005
. Strand, Toril Melheim, gruppeleder , Det norske arbeiderparti, Nesset, 2005

Avdeling for forurensningssaker

261           05-1350
Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere

Postboks 8180 Dep
Opprettet i 1984.
Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere har ansvaret for at sikkerhetsbestemmelsene ved Produkt- registeret overholdes.
Antall møter i 2006: 6
Utgifter i 2006: 39000
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
2.. Tørdal, Kai Erik, direktør , Direktoratet for naturforvaltning, Oslo, 0, 2003, leder
3.. Kvammen, Ole Jarl, sjefingeniør , Norsk Hydro ASA, Sandefjord, 0, 2003
4.. Skøien, Jorunn, seksjonssjef , Produktregisteret, Oslo, 0, 2003
5.. Kraft, Jan, seniorrådgiver , Produktregisteret, Oslo, 0, 2003
7.. Hvardal, Grete, sikkerhetskonsulent , Saga Petroleum AS, Asker, 2000, 2003

Mellombels

Avdeling for forurensningssaker

262           14-0460
Nasjonalt råd for forurensede sedimenter

Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Opprettet av Miljøverndepartementet 01.10.03
Rådet har som hovedoppgave å indentifisere kunnskapshull innenfor fagområdet, bidra til at nødvendig kunnskap fremskaffes, bidra til at tilgjengelig kunnskap nasjonalt og internasjonalt gjøres kjent. Gi anbefalinger til SFT og bidra til å forankre strategier og resultater i fagmiljøene. Rådet skal arbeide med prinsipielle saker og spørsmål og ikke enkeltsaker.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 1072000
Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2006
Nyopprettet

Medlemmer
. Skei, Jens Malvin, forskningsdirektør , Norsk institutt for vannforskning, Rælingen, 2003, leder
. Lundestad, Tore, teknisk sjef , Borg Havn IKS, Fredrikstad, 2003, nestleder
. Beitnes, Anders, forsker , SINTEF, Trondheim, 2003
. Sletta, Are, rådgiver , Mattilsynet HK, Eidsberg, 2003
. Hauge, Audun, forsker , Norges geotekniske institutt, Oslo, 2003
. Sørset, Berit, rådgiver , Teknologibedriftenes landsforening, Oppegård, 2003
. Eik, Einar, senioringeniør , Kystverket, Skodje, 2003
. Kirkhaug, Guri, teknisk konsulent , Secora AS, Vågan, 2003
. Klungsøyr, Jarle, forsker , Havforskningsinstituttet, Bergen, 2003
. Laugesen, Jens, konsulent , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet/NTH, Bærum, 2003
. Dalen, Marius, rådgiver , Miljøstiftelsen Bellona, Oslo, 2003
. Grini, Randi Skirstad, forsker , Norges geotekniske institutt, Trondheim, 2003
. Storelv, Steinar, rådgiver , KS, Skedsmo, 2003
. Navrud, Ståle, forsker , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Frogn, 2003
. Thorsnes, Terje, forsker , Norges geologiske undersøkelse, Malvik, 2003
. Økland, Tom Erik, miljørådgiver , Norges Naturvernforbund, Oslo, 2003
. Frogner, Tore, daglig leder , Veidekke ASA, Bærum, 2003
. Eggen, Trine, forsker , Senter for jordfaglig miljøforskning, Klepp, 2003
. Gulbrandsen, Trond Robert, miljøsjef , Norsk Hydro ASA, Skien, 2003
. Østmo, Trygve, direktør , Prosessindustriens landsforening (PIL), Oslo, 2003

Andre tilknyttede personer
. Schreiner, Øyvind, avdelingsdirektør , Statens forurensningstilsyn, Lunner, 2003

263           14-0440
Lavutslippsutvalget

c/o Cicero, Postboks 1129 Blindern, 0318 Oslo
I statsråd
Utvalget utreder hvordan Norge kan kutte nasjonale utslipp av klimagasser med 50 - 80 % innen 2050.
NOU leveres 11.08.2006

NOU levert 04.10.2006
Antall møter i 2006: 15
Utgifter i 2006: 4115000
Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2006
Nyopprettet

Medlemmer
. Randers, Jørgen, professor , Bedriftsøkonomisk Institutt, Oslo, 2005, 2006, leder
. Hedstein, Alvhild, direktør , Stiftelsen Miljømerking i Norge, Oslo, 2005, 2006
. Arnstad, Eli, adm. direktør , ENOVA SF, Stjørdal, 2005, 2006
. Lekva, Hanne, leder , Statoil Norge, Stavanger, 2005, 2006
. Nord, Lasse, direktør , Norsk Hydro ASA, Porsgrunn, 2005, 2006
. Flåten, Ola, professor , Norges Fiskerihøgskole, Tromsø, 2005, 2006
. Aam, Sverre, adm. direktør , SINTEF Energiforskning AS, Trondheim, 2005, 2006

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Faste

Administrasjonsavdelingen

264           15-0610
Partilovnemnda

c/o Eidsivating Lagmannsrett,, Østregate 41, 2317 Hamar
Partilovnemnda ble oppnevnt av Kongen i statsråd 3.3.2006, jf lov 17. juni 2005 nr. 102 (partiloven) § 25.
Mandat jf Partiloven § 24.2
Partilovnemnda skal:
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 6 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Røhnebæk, Ørnulf, lagdommer , Eidsivating lagmannsrett, Bærum, 2006, leder
. Høegh, Karl Erik, kontorsjef , Det norske arbeiderparti, Porsgrunn, 2006
. Zazzera, Liv, regnskapssjef , selvstendig næringsdrivende, Stavanger, 2006
. Aksnes, Mali Grete N, avdelingsleder , Kvam kommune, Kvam, 2006
. Severeide, Paul Inge, seksjonssjef , Statistisk sentralbyrå, Kongsvinger, 2006

Statsforvaltningsavdelingen

265           15-0570
Styret for Statskonsult AS

Postboks 8115 Dep, 0032 OSLO, postmottak@statskonsult.no
19.desember 2003, i kraft fra 1.januar 2004
Statskonsult AS er et statlig selskap som skal fremme god forvalningsutvikling ved å tilby tjenester som evalueringer, utredninger, rådgivning, kompetanseutvikling og tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet skal primært henvende seg til offentlig virksomhet.
Antall møter i 2006: 9
Utgifter i 2006: 423000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Gjesteby, Kari, direktør , Norges Bank, Oslo, 2004, 2006, leder
. Selmer, Annette, advokat , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2004, 2006
. Hellesjø, Cato, konsernsjef , Dagbladet, Oslo, 2004, 2006
. Sundby, Inger Johanne, seniorrådgiver , Statskonsult, Oslo, 2004, 2006
. Skjærstad, Mari, advokat , selvstendig næringsdrivende, Hamar, 2005, 2006
. Wærness, Marit Stadler, seniorrådgiver , Statskonsult, Oslo, 2004, 2006
. Lie, Steinar, direktør , Forsvarsbygg, Oslo, 2004, 2006

Varamedlemmer
. Eriksen, Amund, seniorrådgiver , Statskonsult, Oslo, 2004, 2006
. Aanæs, Ellen Hov, seniorrådgiver , Statskonsult, Oslo, 2004, 2006
. Jøsevold, Roger, ass. nasjonalbibliotekar , Nasjonalbiblioteket, Oslo, 2004, 2006

266           06-0280
Styret for Statens Pensjonskasse

Postboks 5364 Majorstuen , 304
Opprettet 1917 ved kongelig resolusjon i henhold til lov om Statens Pensjonskasse av 28. juli 1949 § 2.
Leder Statens Pensjonskasse (unntatt i budsjett- og personalspørsmål).
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 83867
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset
Andre endringer

Medlemmer
1.. Hellesylt, Rolv, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Bærum, 1993, 1996, leder
2.. Øye, Morten, leder , LO Stat, Frogn, 2004
3.. Marchand, Gisele, adm. direktør , Statens Pensjonskasse, Oslo, 2003

Varamedlemmer
2.. Hjetland, Helga Kjellaug, leder , Utdanningsforbundet, Høyanger, 1998

Sekretær
. Hodne, Ragnar, seniorrådgiver , Statens Pensjonskasse, Oslo, 1991

267           06-0290
Styret for pensjonsordningen for apoteketaten

Postboks 5364 Majorstua
Opprettet 1953 av Sosialdepartementet i henhold til lov om pensjonsordningen for apoteketaten av 26. juni 1953.
Leder pensjonsordningen for apoteketaten.
Antall møter i 2006: 6
Utgifter i 2006: 267301
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Marchand, Gisele, adm. direktør , Statens Pensjonskasse, Oslo, 2003, leder
. Myhre, Bjørn, direktør , Arbeidsgiverforeningen NAVO, Vestre Toten, 2005
. Aarnes, Edvin Alten, generalsekretær , Norges Farmaceutiske forening, Asker, 1989, 2003
. Nordlie, Kim, direktør , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo, 2002, 2003
. Hundven, Kjell, generalsekretær , Farmasiforbundet, Oslo, 1998, 2003

Varamedlemmer
. Markestad, Anne Helene, farmasøyt , Norges Farmaceutiske forening, Oslo, 2006
. Regland, Berit, forbundsleder , Farmasiforbundet, Oslo, 1999, 2003
. Bogstad, Bjørn, seniorrådgiver , Statens Pensjonskasse, Oslo, 2005
. Aaby, Klemet Rønning, forhandlingssjef , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Asker, 2006
. Gjerding, Stein, forhandlingssjef , Arbeidsgiverforeningen NAVO, Oslo, 2006

Sekretær
. Storegjerde, Arild, seniorrådgiver , Statens Pensjonskasse, Oslo, 2002

Konkurransepolitisk avdeling

268           09-1450
Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

Postboks 439 Sentrum, Bergen
Oppnevnt ved kgl. res. 15.11.2002.
Nemnda skal behandle klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.
Antall møter i 2006: 24
Utgifter i 2006: 1854538
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Ven, Bjørg, advokat , Advokatfirmaet Haavind Vislie DA, Oslo, 2003, leder
. Wahl, Andreas, advokat , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2003
. Jensen, Inger Marie Dons, lagdommer , Eidsivating lagmannsrett, Oslo, 2003
. Roll-Matthiesen, Inger, advokat , Posten DBS, Oslo, 2003
. Bugge, Jens, fhv. h.r.dommer , ingen arbeidsgiver, Bærum, 2003
. Krüger, Kai, professor , Universitetet i Bergen, Inst. for privatrett, Bergen, 2003
. Goller, Morten, advokat , Advokatene Wikborg, Rein & Co., Oslo, 2003
. Christiansen, Per, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2003
. Teigum, Siri, advokat , Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund, Oslo, 2003
. Dahl, Svein, lagdommer , Borgarting lagmannsrett, Bærum, 2003

269           15-0480
Spesialutvalget for konkurransesaker

Postboks 8004 Dep, 0030 OSLO
Opprettet 20. februar 1994 etter beslutning av Koordineringsutvalget.
Spesialutvalget for konkurransesaker skal utarbeide forslag til norske standpunkter og forhandlingsposisjoner når det gjelder utviklingen av EØS-avtalens konkurranseregler og reglene om statlige handelsmonopoler.
Antall møter i 2006: 2
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
1.. Undrum, Steinar, avdelingsdirektør , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 1998, leder
2.. Gørrissen, Nina, seniorrådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 1996, 2004
3.. Kilset, Karin, seniorrådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Bærum, 1995
. Hoff, Hege Marie, seniorrådgiver , Utenriksdepartementet, Bærum, 2006
. Astad, Ragnhild, rådgiver , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 2006
4.. Gram-Johannessen, Eivind, avdelingsdirektør , Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo, 2002
5.. Hoff, Ingrid, seniorrådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 2006
7.. Gravdahl, Mette Agrup, underdirektør , Olje- og energidepartementet, Oslo, 2002
8.. Gran, Inger, avdelingsdirektør , Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Oslo, 1994
9.. Foss, Morten, seniorrådgiver , Samferdselsdepartementet, Oslo, 1998
11.. Eckbo, Vera Holst, internasjonal koordinator , Konkurransetilsynet, Oslo, 1996

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

270           15-0560
Karanteneutvalget

Postboks 8004 Dep 0030 OSLO, postmottak@fad.dep.no
Opprettet ved Kgl. res. 07.oktober 2005
Avgjør alle saker vedrørende karante og saksforhold for politikere (statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere).
Antall møter i 2006: 9
Utgifter i 2006: 230298
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Skjørestad, Endre, advokat , Adv.firma Haver & Co, Sandnes, 2005, leder
. Borgerud, Ingeborg Moen, advokat , Advokatfirmaet Arntzen, de Besche AS, Asker, 2005, nestleder
. Solbakken, Bjørn, sorenskriver , Haugesund tingrett, Haugesund, 2005
. Tronstad, Elsbeth Sande, informasjonsdirektør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Bærum, 0, 2005

271           15-0150
Statens lønnsutvalg

Postboks 8004 Dep
Opprettet 06.12.1974 ved kongelig resolusjon
Avgjør tvister etter Tjenestemannslovens § 29 eventuelt også etter § 27.
Antall møter i 2006: 6
Utgifter i 2006: 274307
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer

Riksmeklingsmannen
1.. Husby, Stein, sorenskriver , Kongsberg tingrett, Kongsberg, 1988, 2006, leder
. Ottesen, Eva Nygaard, førstebyfogd , Oslo byfogdembete, Oslo, 2006, 2006
. Bøhn, Ragnar Ihle, leder , Samfunnsøkonomenes forening, Nes (Akershus), 2006

Riksmeklingsmannen
2.. Paulsen, Siri Berg, lagdommer , Borgarting lagmannsrett, Drammen, 1999, 2006

Staten
1.. Skille, Jørn, statens personaldirektør , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Moss, 2004, 2006
2.. Haugen, Ingrid, avdelingsdirektør , Samferdselsdepartementet, Oslo, 1990, 2006
2.. Stensaker, Randi Ellinor, sekretær , LO Stat, Bærum, 1996, 2006
3.. Jarnæs, Grete Antonie, underdirektør , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 1999, 2006
5.. Stenbro, Kyrre, avdelingsdirektør , Justis- og politidepartementet, Oslo, 1996, 2006
6.. Haferstrom, Tore E., personalsjef , Havforskningsinstituttet, Bergen, 2002, 2006

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat
1.. Kvalheim, Tore Eugen, første nestleder , Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, Oslo, 2001, 2006

UNIO Hovedorganisasjonen for universitets og høgskoleutdanning
1.. Engebretsen, Per, forhandlingsdirektør , Unio, Oslo, 1993, 2006

Andre forhandlingsberettigede organisasjoner
1.. Lier, Kari Elisabeth Mærøe, arbeidslivssjef , Norges Ingeniør- og Teknikerorganisasjon, Oslo, 2002, 2006

Varamedlemmer
. Eide, Anne Katrine, seniorrådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Ringerike, 2006
. Kemp, Dag, advokat , Norges Ingeniør- og Teknikerorganisasjon, Oslo, 2006
. Sandvik, Kristine, rådgiver , Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Seksjon Stat, Oslo, 2006
. Egeness, Per, forhandlingssjef , Akademikerne, Asker, 2006
. Knutsen, Per Kristian, avdelingsdirektør , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 2006
. Sønsterud, Tone, nestleder , LO Stat, Kongsvinger, 2006

Riksmeklingsmannen
1.. Stousland, Dag, lagdommer , , Bærum, 2002, 2006
3.. Tellefsen, Inger, meklingsmann , Riksmeklingsmannens kontor, Oslo, 2002, 2006

Staten
1.. Monsrud, Even, rådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Rælingen, 1996, 2006
5.. Løseth, Ann Margareth, avdelingsdirektør , Olje- og energidepartementet, Oslo, 2002, 2006
6.. Njøten, Marianne, personalsjef , Skattedirektoratet, Oslo, 2004, 2006

UNIO Hovedorganisasjonen for universitets og høgskoleutdanning
1.. Krogstad, Arne, seniorrådgiver , Unio, Ringerike, 2002, 2006

Sekretær
. Eithun, Johannes, seniorrådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 1985, 2006

272           15-0140
Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten

Postboks 8004 Dep, 0030 OSLO
Opprettet 06.10.1978 ved kongelig resolusjon i henhold til stortingsvedtak av 6. oktober 1978.
Statens sentrale ankeorgan for tilsettingssaker avgjør tilsettingssaker der hvor det ordinære tilsettingsorganet i en statlig virksomhet ikke vil tilsette en søker med fortrinnsrett til ledig stilling, men i stedet vil tilsette en annen søker.
Antall møter i 2006: 34
Utgifter i 2006: 94304
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
1.. Reiersen, Marit Skaar, avdelingsdirektør , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 2004, leder
. Ekrol, Elin, generalsekretær , Forsvarsstaben, Oslo, 2006
. Stensaker, Randi Ellinor, sekretær , LO Stat, Bærum, 2005
2.. Aicher, Gro, seniorrådgiver , Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo, 1989, 2004
3.. Houm, Ellinor, regiondirektør , Kriminalomsorgen, Region Øst, Bærum, 1995, 2004
4.. Auberg, Tore, underdirektør , Vegdirektoratet, Oslo, 2002, 2004
6.. Nordal, Lillian, rådgiver , Direktoratet for utviklingssamarbeid, Oslo, 2003, 2004
8.. Engebretsen, Per, forhandlingsdirektør , Unio, Oslo, 1985, 2004

Varamedlemmer
1.. Jarnæs, Grete Antonie, underdirektør , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 2004, 2004
. Kvamme, Bente, advokat , Den norske lægeforening, Horten, 2006
. Gran, Eivind, rådgiver , LO Stat, Skedsmo, 2005
. Bråten, Ingunn, seniorrådgiver , Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, Oslo, 2005
2.. Sørli, Eva, , Arbeidsdirektoratet, Asker, 1995, 2004
3.. Bjørnå, Kjell Otto, avdelingsdirektør , Norges vassdrags- og energidirektorat, Bærum, 1999, 2004
4.. Haugen, Ingrid, avdelingsdirektør , Samferdselsdepartementet, Oslo, 2002, 2004
8.. Krogstad, Arne, seniorrådgiver , Unio, Ringerike, 2004

Sekretær
. Gaard, Espen, rådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 1994, 2004

IT-politisk avdeling

273           15-0600
Standardiseringsrådet


Oppnevnt av departementet.
Rådet skal bidra til at offentlig sektor tar i bruk IT-standarder på en god måte.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Østensen, Olaf, avdelingsdirektør , Statens kartverk, Bærum, 2006, leder
. Linnestad, Henrik, prosjektleder , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Bærum, 2006
. Haraldsen, Arild, adm. direktør , NorStella, Oslo, 2006
. Thorstensen, Arne, prosjektleder , Skattedirektoratet, Oslo, 2006
. Vangli, Bent, underdirektør , Riksarkivet, Oslo, 2006
. Zetterdal, Grete, adm. direktør , Oslo kommune, Oslo, 2006
. Styri, Håkon, seniorrådgiver , Post- og Teletilsynet, Oslo, 2006
. Skutle, Johan, seniorrådgiver , Justis- og politidepartementet, Bærum, 2006
. Eikås, Karstein, spesialrådgiver , Bergen kommune, Bergen, 2006
. Lindelien, Knut, prosjektleder , Standard Norge, Moss, 2006
. Richardsen, Line, rådgiver , KS, Nes (Akershus), 2006
. Brekk, Morten, avdelingsdirektør , Brønnøysundregistrene, Sømna, 2006
. Gløersen, Rune, it-direktør , Statistisk sentralbyrå, Asker, 2006
. Hilstad, Solveig Elgsaas, it-rådgiver , NAV, Oslo, 2006
. Alvik, Tor, seksjonsleder , Norge.no, Leikanger, 2006
. Heimly, Vigdis, sjefsrådgiver , KITH AS, Trondheim, 2006

274           15-0590
Koordineringsorganet for eForvaltning ( KoeF)

Postboks 8004 Dep , 0030 OSLO
Opprettet på initiativ fra moderniseringsminister Morten Andreas Meyer. Organet har en rådgivende funksjon.
Opprettet sekretariatsfunksjon høsten 2005.
Arbeidet i KoeF skal på overordnet nivå sørge for elektronisk samhandling i og med offentlig sektor for å bidra til flere og bedre brukerrettede tjenester, til kunnskaps- og næringsutvikling og til bedre bruk av offentlige ressurser. Mål for arbeidet er primært offentlig sektor, med særlig vekt på statlige og kommunale forvaltningsorgan. Ut fra overnevnte mål skal KoeF bl.a. gi anbefalinger innen områdene elektroniske tjenester(inkludert MinSide og Altinn), IT-arkitektur (inkludert grunndata) og IT-sikkerhet (inkludert elektronisk autentisering) til offentlig sektor.
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Røys, Heidi Grande, statsråd , Statsministerens kontor, Flora, 2005, leder
. Fossum, Erik, avdelingsdirektør , Brønnøyregistrene, Brønnøy, 2004
. Danielsen, Harald, rådmann , Arendal kommune, Froland, 2004
. Parr, Hugo, ekspedisjonssjef , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Nittedal, 2004
. Killengreen, Ingelin Christine, politidirektør , Politidirektoratet, Oslo, 2004
. Østby, Jon Birger, direktør , ABM Norge A/S, Oslo, 2004
. Flåthen, Knut O., kartverksjef , Statens kartverk, Oslo, 2004
. Wiig, Marit, direktør , Toll- og avgiftsdirektoratet, Oslo, 2004
. Flæte, Oddvar, fylkesmann , Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Leikanger, 2004
. Ulleren, Olav, adm. direktør , KS, Oslo, 2004
. Nyland, Ove, direktør , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 2005
. Kongshaug, Petter, adm. direktør , UNINETT AS, Klæbu, 2004
. Saglie, Tor, universitetsdirektør , Universitetet i Oslo, Oslo, 2005
. Jensen, Willy, direktør , Post- og Teletilsynet, Asker, 2004
. Olsen, Øystein, direktør , Statistisk sentralbyrå, Bærum, 2005

Andre tilknyttede personer
. Apenes, Georg Richard, direktør , Datatilsynet, Fredrikstad, 2005, Observatør

Mellombels

Statsforvaltningsavdelingen

275           15-0580
Innkrevingsutvalget

Postboks 8004 Dep, 0030 OSLO
Opprettelse 21.09.2005
Utvalget har fått i oppgave å utrede en hensiktsmessig innretning/organisering av det offentliges innkrevingsvirksomet. Potensialet ved å utrde den samlede offentlige innkrevingsaktiviteten knytter seg til følgende punkter:
- Brukerorientering og rettsikkerhet
- Effektivisering av offentlig ressursbruk
- Bedre innkrevingsresultat ved at tapene reduseres
Antall møter i 2006: 3
Utgifter i 2006: 57548
Utvalgets funksjonstid: 1. kvartal 2007
Andre endringer

Medlemmer
. Solberg, Jan, visekonsernsjef , SINTEF, Oslo, 2005, leder
. Rambøl, Anne Katrine, lensmann , Ballangen lensmannskontor, Ballangen, 2005
. Sandnes, Håvard Kristoffer, jurist , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2005
. Brisis, Katarina de, seniorrådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 2005
. Saghaug, Kjell, lovrådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 2005
. Sylliåsen, Liv Marit, advokat , selvstendig næringsdrivende, Ringsaker, 2005
. Bakli, Oddbjørg, seniorrådgiver , Statskonsult, Oslo, 2005
. Løhaugen, Solveig, ass. rådmann , Kristiansand kommune, Kristiansand, 2005

Nærings- og handelsdepartementet

Faste

Administrasjonsavdelingen

276           09-1380
Ledelsen for bygg- og anleggsberedskap (BA-ledelsen)

Nærings- og handelsdeptet, Postboks 8014 Dep
Opprettet av departementet 19. november 1998.
Rådgivende organ for NHD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NHDs krigstidsorganisasjon innenfor sin sektor.
Antall møter i 2006: 9
Utgifter i 2006: 203317
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Moe, Espen, seksjonsdirektør , Veidekke ASA, Bærum, 1998, leder
3.. Haukedalen, Anders, direktør , NCC Construction AS, Hole, 2004
4.. Ludvigsen, Leif Lorentz, logistikkdirektør , Nesta AS, Drammen, 2004, nestleder
. Solbakken, Lars Olav, regiondirektør , Skanska Norge AS, Sola, 2005
5.. Seiergren, Øivind, adm. direktør , Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg, Oslo, 2003
6.. Myhrvold, Jan, regionsjef , Maskinentreprenørenes Forbund, Stange, 2004
7.. Erichsen, Lars, oberstløytnant , Forsvarsdepartementet, Oslo, 2003
8.. Unneberg, Anette, førstekonsulent , Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Oslo, 1998

Varamedlemmer
. Berg, Arne, distriktssjef , Maskinentreprenørenes Forbund, Alta, 2005
. Hansen, Klaus, direktør , Veidekke ASA, Mandal, 2005
. Pedersen, Trygve, kommandørkaptein , Forsvarsstaben, Asker, 2005
2.. Gausen, Jarle, sjefingeniør , Selmer ASA, Lørenskog, 1998
3.. Sørlie, Henning, distriktssjef , NCC Construction AS, Ringsaker, 2004
4.. Iversen, Stein, direktør , Nesta AS, Røyken, 2003
5.. Slettebøe, Arne, spesialrådgiver , Byggenæringens Landsforening (BNL), Oslo, 1998

Sekretær
. Sylou-Creutz, Marit, rådgiver , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 1998

277           09-1470
Rådet for matvareberedskap

Posstboks 8014 Dep, 0030 Oslo
Opprettet 5. mars 2003.
Rådet for matvareberedskap er et rådgivende organ for NHD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal ogs fungere som NHDs krigstidsorganisasjon innenfor sin sektor.
Antall møter i 2006: 11
Utgifter i 2006: 88800
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
. Kalvøy, Harald A., innkjøpsdirektør , REMA 1000 Norge AS, Nittedal, 2003, leder
. Tvedte, Geir, daglig leder , Landbrukets ferskvaredistribusjon, Bærum, 2003
. Rogne, Kjell, logistikkdirektør , ICA Norge AS, Oslo, 2003
. Østbø, Randi, logistikkdirektør , COOP Norge AS, Oslo, 2003
. Hollevik, Runar, direktør , Norgesgruppen AS, Lørenskog, 2003

Sekretær
. Sylou-Creutz, Marit, rådgiver , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 2005

278           09-1480
NORTRASHIP-ledelsen

Postboks 8014 Dep
Opprettet 01.12.2002.
Rådgivende og operativt organ innen skipsfartsberedskap.
Antall møter i 2006: 4
Utgifter i 2006: 65300
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
1.. Hvide, Johan Gustav, adm. direktør , Seatrans ANS, Bergen, 2003, leder
2.. Skaug, Ingar Odd, konsernsjef , Wilh. Wilhelmsen ASA, Bærum, 2002
3.. Møkster, Anne Jorunn, viseadm. direktør , Simon Møgster Shipping AS, Stavanger, 2002
4.. Eidem, Bjørn, adm. direktør , Den norske Krigsforsikring for skib, Oslo, 2003
5.. Lunde, Morten Haga, generalmajor , Forsvarsdepartementet, Bærum, 2006
6.. Scheel, Georg, adm. direktør , Nordisk Skibsrederforening, Asker, 2002
7.. Gjestrum, Tore, ass. direktør , Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo, 2002

Varamedlemmer
2.. Guttormsen, Thor Jørgen, adm. direktør , Leif Høegh & Co ASA, Bærum, 2002
3.. Kleivdal, Trond, adm. direktør , Color Line AS, Oslo, 2002
4.. Ringbakken, Svein A., direktør , Den norske Krigsforsikring for skib, Bærum, 2004
6.. Grotmol, Frode, direktør , Nordisk Skibsrederforening, Oslo, 2004
7.. Smith, Jaacqueline, organisasjonssekretær , Norsk Sjømannsforbund, Oslo, 2003

Sekretær
. Høien, Bent, underdirektør , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 2002

Avdeling for forskning og innovasjonspolitikk

279           09-1170
Fagstyre for norsk akkreditering

Justervesenet, Fetveien 99
Opprettet 7.6.91 ved kgl.res.

Avviklet 01.04.2006
Formulere strategi for akkrediteringsorganet. Følge opp virksomheten. Sørge for at akkrediteringsordningene er tilstrekkelig dokumentert. Sørge for åpen dialog med brukerinteressene. Rapportere til Nærings- og handelsdepartementet.
Antall møter i 2006: 1
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 3 år
Funksjonen faller bort, oppdraget/oppgaven utført

Medlemmer
. Syrrist, Per Arne, direktør , Peterson Linerboard AS, Rygge, 1991, 2002, leder
. Schreiner, Øyvind, avdelingsdirektør , Statens forurensningstilsyn, Lunner, 1998, 2002, nestleder
. Ramstad, Anne, veterinær , Veso Vika Akvavet, Namsos, 2002
. Lundsgaard, Annett, daglig leder , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 2002
. Braut, Geir Sverre, ass. helsedirektør , Statens helsetilsyn, Klepp, 2002
. Skogland, Margareth, kvalitetssikringssjef , Hydro Aluminium Karmøy, Karmøy, 1997, 2002
. Ruden, Mette Solum, seksjonssjef , Mattilsynet HK, Asker, 2004
. Baardseth, Torger, adm. direktør , Det norske Veritas, region Norge, Oslo, 2001, 2002
. Ravlo, Wenche, miljø- og kvalitetssjef , Norske Skog AS, Hole, 2002

280           09-0220
Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Styret for det industrielle, rettsvern, Postboks 8160 Dep
Opprettet 17.04.1970 ved kongelig resolusjon.
Vedtekter gitt ved kgl. res av 6. april 1973.
Antall møter i 2006: 20
Utgifter i 2006: 139820
Medlemmenes funksjonstid: 5 år


Medlemmer
. Vogt, Peter, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Drammen, 1990, 2006, leder
. Wolther, Lisbeth, stabsdirektør , Patentstyret, Oslo, 1990, 2006

Varamedlemmer
. Dørstad, Inger Kjersti, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Oslo, 2006

Sekretær
. Rødsand, Eirik, seksjonssjef , Styret for det industrielle rettsvern, Oslo, 2003

281           02-2740
Teknologirådet

Postboks 522 Sentrum
Teknologirådet ble oppnevnt ved kgl.res. 30. april 1999.
Teknologirådet er et uavhengig, rådgivende organ for politiske myndigheter og befolkningen generelt. Rådet skal blant annet sette i verk utredninger av muligheter og konsekvenser av ny teknologi, både for samfunnet og for den enkelte borger, for å stimulere til en offentlig teknologidebatt. Formålet er å gi beslutningstakere, offentligheten og berørte aktører innsikt i hvilke konsekvenser teknologi vil ha for samfunnet.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 779895
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Osnes, Eivind, professor , Universitetet i Oslo, Fysisk institutt, Oslo, 1999, 2003, leder
2.. Olsen, Ann-Kristin, fylkesmann , Fylkesmannen i Vest-Agder, Kristiansand, 1999, 2003, nestleder
3.. Skartveit, Andreas, forlagsdirektør , H. Aschehoug & Co, Oslo, 1999, 2003
4.. Andersen, Håkon With, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 1999, 2003
5.. Sørhaug, Tian, forskningsleder , , Oslo, 1999, 2003
6.. Hansen, Arnold K., seniorkonsulent , Marintek, Skånland, 1999, 2003
7.. Espedal, Magne S., professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 1999, 2003
8.. Austgulen, Rigmor, førsteamanuensis , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 1999, 2003
9.. Aas, Einar Johan, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 1999, 2003
10.. Tank-Nielsen, Carsten, sivilingeniør , Norsk Hydro ASA, Oslo, 2003
11.. Strømmen, Ingvald, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2003
12.. Lunde, Liv Reidun, forskningsdirektør , Institutt for energiteknikk, Skedsmo, 2003
13.. Elvevoll, Edel Oddny, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2003
14.. Veierød, Kristin, advokat , Advokatfirma Hjort D.A., Oslo, 2003

Avdeling for regelverk og skipsfart

282           08-0240
Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet

lars.keim@nhd.dep.no, Postboks 8014 Dep
Opprettet 20.09.1963 ved kongelig resolusjon i henhold til lov av 27. april 1962.
Instruks fastsatt av departementet 9. mars 1963 med senere endringer. Ny revidert instruks fastsatt av Utenriksdepartementet den 29. april 1992. Utvalgets funksjon er å være rådgivende innen etatens arbeidsområde, og behandle etatens budsjett og regnskap.
Antall møter i 2006: 4
Utgifter i 2006: 106239
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
4.. Hesjedal, Evy Wenche, havnefogd , Alstadhaug Havnevesen KF, Alstahaug, 2004, 2006
12.. Rasmussen, Anna Kari, overingeniør , Sjøfartsdirektoratet, Haugesund, 2006

Nærings- og handelsdepartementet
1.. Stokke, Berit, advokat , Advokatfirmaet Thommessen, Krefting, Greve Lund, Oslo, 2003, 2006, leder

Norsk Sjømannsforbund
2.. Bratvold, Erik, forbundsleder , Norsk Sjømannsforbund, Nittedal, 2000, 2006

Det norske maskinistforbund
3.. Muren, Arnljot, generalsekretær , Det norske maskinistforbund, Sande (Møre og Romsdal), 2006

Norges Rederiforbund
5.. Gløersen, Terje C., direktør , Norges Rederiforbund, Oslo, 1989, 2006
6.. Midelfart, Edith, advokat , Norges Rederiforbund, Oslo, 1991, 2006

Rederienes Landsforening
9.. Sjursøe, Olaug, ass. direktør , Rogaland Trafikkselskap, Stavanger, 2006

Fraktefartøyenes Rederiforening
7.. Hatland, Siri, direktør , Fraktefartøyenes Rederiforening, Sund, 2002, 2006

Norges Fiskarlag
8.. Olsen, Nils, reder , Norges Fiskarlag, Tromsø, 1990, 2006

Sjøassurandørenes Centralforening
11.. Forsmo, Tore, direktør , Sjøassurandørenes Centralforening, Asker, 1997, 2006
10.. Kättström, Annike, assurandør , Norwegian Hull Club, Oslo, 2003, 2006

Ansatte
13.. Eriksen, Terje J., rådgiver , Sjøfartsdirektoratet, Oppegård, 1997, 2006

Varamedlemmer
3.. Jørgensen, Hanne, administrasjons- og økonomiansvarlig , Det norske maskinistforbund, Nesodden, 2006
4.. Sande, Hans, sjøkaptein , Norsk Sjøoffisersforbund, Sandefjord, 2006
5.. Norheim, Reidar, seksjonsleder , Norges Rederiforbund, Bærum, 2006
8.. Nordahl, Nina, konsulent , Fiskebåtredernes Forbund, Bergen, 2006
13.. Olufsen, Torstein, overingeniør , Sjøfartsdirektoratet, Oslo, 2006

Nærings- og handelsdepartementet
1.. Martens, Ellen Meinich, tingrettsdommer , Oslo tingrett, Oslo, 1999, 2006

Norsk Sjømannsforbund
2.. Smith, Jaacqueline, organisasjonssekretær , Norsk Sjømannsforbund, Oslo, 2003, 2006

Norges Rederiforbund
6.. Møkster, Anne Jorunn, viseadm. direktør , Simon Møgster Shipping AS, Stavanger, 2000, 2006

Rederienes Landsforening
9.. Thomassen, Harald, adm. direktør , Rederienes Landsforening, Oslo, 1991, 2006

Fraktefartøyenes Rederiforening
7.. Eidshaug, Einar, reder , Fraktefartøyenes Rederiforening, Nærøy, 2001, 2006

Sjøassurandørenes Centralforening
11.. Kristensen, Viggo Thomas, advokat , Sjøassurandørenes Centralforening, Oslo, 2003, 2006
10.. Haahjem, Reidun, underwriter , Gard Services AS, Bergen, 2003, 2006

Ansatte
12.. Saastad, Sidsel, senioringeniør , Sjøfartsdirektoratet, Moss, 1997, 2006

283           09-1030
Mesterbrevnemnda

Postboks 5145 Majorstuen
Opprettet 15.01.1987 ved kongelig resolusjon i henhold til Lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring.
Administrere mesterbrevordningen.
Antall møter i 2006: 9
Utgifter i 2006: 102549
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Kristiansen, Rolf, direktør , Teknologisk Kompetanseinstitutt, Oslo, 1999, 2003, leder
1.. Guldbrandsen, Helge Sætre, daglig leder , Byggmesterforbundet, Ski, 1999, 2003
2.. Sterner, Gry Benedikte, forbundssekretær , Norsk Grafisk Forbund, Oslo, 2006
3.. Sabbasen, Kari, daglig leder , Frisør i Nord, Tromsø, 1999, 2003
4.. Johansen, Tove, avdelingsleder , El & IT-forbundet, Oslo, 2003

Varamedlemmer
1.. Brenna, Elin Moer, faglærer , Vestfold fylkeskommune, Nøtterøy, 2003
2.. Pettersen, Anne Marie, forbundssekretær , Fellesforbundet, Ringsaker, 1999, 2003
3.. Eide, Hans, daglig leder , Jens Eide kjøttforretning AS, Lillesand, 2003
4.. Syversen, Per, utdanningssekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2003

284           09-1040
Klagenemnd til mesterbrevordningen

NHO, Postboks 5250 Majorstua
Opprettet 15.01.1987 ved kongelig resolusjon i henhold til Lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring.
Klageorgan for mesterbrevnemndas vedtekter.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Galtung, Vincent, lagdommer , Borgarting lagmannsrett, Bærum, 2003, leder
2.. Evensen, Kristin, rådgiver , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 2003, nestleder
3.. Storås, Bjørg, sekretær , Fellesforbundet, Oslo, 1999, 2003
4.. Tobiassen, Oddgeir, fagsjef , Norske Rørleggerbedrifters Landsforening-VVS, Oslo, 2003

Varamedlemmer
1.. Noss, Barbro, avdelingsdirektør , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 2003
2.. Rieker, Nina, seniorrådgiver , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 2003
3.. Torgersen, Kjell Egil, nestleder , Fellesforbundet, Drammen, 1999, 2003
4.. Nilsen, Kjell, daglig leder , Nord-Tre AS, Tromsø, 2003

Avdeling for næringsutvikling og internasjonalisering

285           09-1510
Styret for Selskapet for industrivekst SF - SIVA SF

Postboks 1253, Pirsenteret, 7462 Trondheim
Opprettet 1968
Bidra til lønnsom næringsutvikling
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 1614325
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Hatlen, Siri Beate, adm. direktør , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 2004, leder
. Leschbrandt, Kirsten Huser, konsulent , selvstendig næringsdrivende, Mandal, 2004, nestleder
. Tiusanen, Bertil, adm. direktør , Statens lånekasse for utdanning, Oslo, 2004
. Hoel, Hilde Gjester, daglig leder , HGH Ressurs AS, Odda, 2006
. Hagen, Per N, bonde , selvstendig næringsdrivende, Tynset, 1987, 2004
. Arbo, Peter, 1. amanuensis , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2002, 2006
. Moxness, Siw, kvalitetsleder , Aquarius AS, Lurøy, 2006

286           08-0360
Styret i Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer A/S

Einar Gerhardsens plass 1, Postboks 8014 Dep
Opprettet 14.04.1978 ved kongelig resolusjon
Gjelder statens styrerepresentanter. Instituttet er opprettet ved Stortingets vedtak av 24. november 1975.
Antall møter i 2006: 3
Utgifter i 2006: 135000
Medlemmenes funksjonstid: 2 år
Funksjonen faller bort, oppdraget/oppgaven utført

Medlemmer
1.. Nygaard, Leif Asbjørn, ekspedisjonssjef , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 1975, 2004, leder
2.. Eeg-Henriksen, Rikke, underdirektør , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 1996, 2004, nestleder
3.. Løining, Øystein, avdelingsdirektør , Finansdepartementet, Bærum, 1980, 2004
4.. Naper, Erling, adm. direktør , Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, Oslo, 1989, 2004

Varamedlemmer
1.. Lomsdalen, Hans, fhv. byråsjef , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1975, 2004
2.. Birkelund, Randi, rådgiver , Nærings- og handelsdepartementet, Skedsmo, 1999, 2004
3.. Sjørholt, Kari, rådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 2004
4.. Stang, Edvard, direktør , Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, Oslo, 1983, 2004

287           08-0370
Styret for garanti-instituttet for eksportkreditt

v/Håkon Andreas Løe, Postboks 1763 Vika, 0122 Oslo
Opprettet 19.09.1960 av Garanti-instituttet i henhold til stortingsvedtak 28. mai 1960, jfr. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 6 for 1959-60.
Garanti-Instituttets formål er å gi garantier i forbindelse med eksport i medhold av Stortingets vedtak. GIEK administrerer garantiordningen for anbud og forundersøkelser og garantiordninger under særskilte stortingsvedtak.
Antall møter i 2006: 28
Utgifter i 2006: 1603354
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Søberg, Otto, president, Oil, Gas and Marine Solutions Division , Simens AG, Bærum, 2003
2.. Marchand, Gisele, adm. direktør , Statens Pensjonskasse, Oslo, 2003
3.. Kartum, Marianne, advokat , Vogt & Wiig adv.firma AS, Trondheim, 2003
4.. Kaldhol, Bjørn, daglig leder , Kaldhol AS, Tromsø, 1998, 2003, leder
. Birkeland, Asbjørn, adm. direktør , Data Invest AS, Bergen, 2005
6.. Riise, Sandra Henriette, adm. direktør , Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Oslo, 1999, 2005
7.. Lekang, Rita, LO-sekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Bodø, 2001, 2005

288           09-1050
Styret i Norsk Romsenter

Norsk Romsenter, Postboks 113 Skøyen
Opprettet ved kgl. res. av 5.6.1987
Endret fra Stiftelse til Forvaltningsorgan 01.01.2004.
Romsenterets formål er, i samsvar med Regjeringens retningslinjer og til gagn for og i samarbeid med næringsliv, forskning, offentlige etater og norske interesser for øvrig å:
Styret i Norsk Romsenter skal lede stiftelsen iflg. stiftelsesloven.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 837918
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Andre endringer

Medlemmer
1.. Lacasse, Suzanne, adm. direktør , Norges geotekniske institutt, Oslo, 1999, 2004, leder
2.. Solhjell, Erik, teknologidirektør , Tandberg Storage ASA, Oslo, 1999, 2004, nestleder
3.. Moen, Jøran, professor , Universitetet i Oslo, Lier, 2004
4.. Holten, Inger Marie, daglig leder , IMGH Managing Consulting, Oslo, 2004
5.. Stene, Øyvind, generalsekretær , Redningsselskapet, Asker, 2002, 2004

Varamedlemmer
. Tørstad, Elisabeth, seksjonsleder , Det norske Veritas, Lørenskog, 2004
. Narum, Paul, adm. direktør , Forsvarets Forskningsinstitutt, Rælingen, 2004

289           09-1190
Styret i Norsk Designråd

Norsk Design- og Arkitektursen, Hausmannsgt. 16, 0182 Oslo
Opprettet i 1963.
Designrådets målsetning: Fremme bruk av design i produktutvikling og markedskommunikasjon for å bedre konkurranseevne og lønnsomhet i norsk industri.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 579420
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
. Jensen, Per Arne, adm. direktør , Figgjo AS, Stavanger, 2006, leder
. Aarhus, Signe, leder , Oleana A/S, Bergen, 2001, 2003, nestleder
. Øren, Anna, seniordesigner , Hareide Designmill AS, Vestby, 2006
. With, Cecilie Herlofsen, grunnlegger , InnoTown AS, Ålesund, 2006
. Skogli, Erland, rådgiver , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2002, 2004
. Moshus, Petter T., instituttleder , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 1997, 2004

290           09-1460
Styret for Innovasjon Norge

Innovasjon Norge, Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo
Opprettet av departementet 19.12.2003.
Bidra til lønnsom næringsutvikling (jf. § 1 i Lov om Innovasjon i Norge).
Antall møter i 2006: 21
Utgifter i 2006: 3064990
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
. Storeide, Kjell A., konsernsjef , Stokke gruppen A/S, Ålesund, 2003, 2006, leder
. Værdal, Kirsten Indgjerd, daglig leder , OI Trøndersk Mat og Drikke AS, Inderøy, 2003, 2006, nestleder
. Øien, Arild, daglig leder , Selbusjøen Hotel og Gjestegård, Selbu, 2006
. Blakstad, Eli, adm. direktør , Per Gynt AS, Sør-Fron, 2006
. Sveen, Elin Tveit, daglig leder , Marø havbruk, Flora, 2006
. Saxi, Kristi, fylkesordfører , Finnmark fylkeskommune, Vadsø, 2006
. Onarheim, Leif Frode, pensjonist , ingen, Asker, 2006
. Flåthen, Roar, nestleder , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2006
. Johansen, Siri Bye G, prosjektleder , BioMedisin Birkeland Innovasjon AS, Oslo, 2006

Mellombels

Avdeling for næringsutvikling og internasjonalisering

291           09-1520
Avviklingsstyret i Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefa

Einar Gerhardsens plass 1, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo
Opprettet 20.09.2005 ved ekstraordinær generalforsamling
Avviklingsstyre
Antall møter i 2006: 2
Utgifter i 2006: 120000
Utvalgets funksjonstid: 3. kvartal 2006
Funksjonen faller bort, oppdraget/oppgaven utført

Medlemmer
. Stang, Edvard, direktør , Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, Oslo, 2005, leder
. Kartum, Marianne, advokat , Vogt & Wiig adv.firma AS, Trondheim, 2005
. Ristvedt, Per Magne, advokat , Advokatene Wikborg, Rein & Co., Asker, 2005

Olje- og energidepartementet

Faste

Økonomi- og administrasjonsavdelingen

292           18-0380
Styret for Petoro AS

Postboks 300 Sentrum

Petoro AS er ivaretaker av Statens direkte økonomiske engasjement SDØE.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Rathe, Bente, rådgiver , ingen arbeidsgiver, Trondheim, 2001, 2005, leder
2.. Lund, Jørgen, daglig leder , Advokatfirmaet Thommessen, Krefting, Greve Lund, Oslo, 2003, 2005, nestleder
. Bjelland, Britt, rådgiver , Petoro a.s, Stavanger, 2006
. Myrberg, Hilde, konserndirektør , Orkla ASA, Oslo, 2006
. Skretting, Ove, rådgiver , Petoro a.s, Stavanger, 2006
4.. Fehr, Nils Henrik Mørch von der, professor , Universitetet i Oslo, Hurdal, 2005
5.. Endsjø, Per-Christian, konsulent , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2005

Varamedlemmer
8.. Helland, Svein, rådgiver , Petoro a.s, Stavanger, 2004
9.. Stapnes, Ivar, rådgiver , Petoro a.s, Stavanger, 2004
10.. Holm, Terje, seniorrådgiver , Petoro a.s, Stavanger, 2003, 2004
11.. Willumsen, Grete, rådgiver , Petoro a.s, Stavanger, 2004

Energi- og vannressursavdelingen

293           18-0330
Brukerrådet for Statnett SF

Postboks 5192 Majorstua
Opprettet ved kgl.res. 20.12.1991.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Stanghelle, Helge, energy director , Fesil ASA, Rana, 1996, 2004, leder
. Torkildsen, Øyvind, konserndirektør , Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap DA, Bergen, 2006
3.. Solberg, Ada, fagsjef , E-Co Vannkraft AS, Bærum, 2002, 2004
4.. Lund, Caroline, advokat , Advokatfirma Hjort D.A., Oslo, 2002, 2004
5.. Sandvik, Karsten, daglig leder , MIP Industrikraft, Mo i Rana, Narvik, 1996, 2004
6.. Faaberg, Cathrine Møller, konsulent , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo, 2002, 2004
7.. Holm, Inger Kristin, manager , Hydro Aluminium A/S, Bærum, 2006

Varamedlemmer
. Ween, Hans Olav, næringspolitisk rådgiver , Energibedriftenes landsforening, Ski, 2006
. Fossum, Jørgen Tysnes, fagsjef , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo, 2005
. Henriksen, Linette, rådgiver , Forbrukerrådet, Sarpsborg, 2006
2.. Fløgstad, Berit, seniorrådgiver , Statkraft SF, Oslo, 2004
4.. Amundsen, Eilif, konsulent , Hålogaland Kraft AS, Lødingen, 2002, 2004

Sekretær
. Svindal, Lars, rådgiver , Statnett SF, Oslo, 2006

294           18-0320
Styret for Statnett SF

Kåre Schjetne, sekretær, Postboks 5192 Majorstua
Antall møter i 2006: 16
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Rennemo, Svein, konsernsjef , Petroleum-Geo-Services ASA, Oslo, 2005, leder
2.. Kristiansen, Kjell Olav, konsulent , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 2000, 2004, nestleder
3.. Høiland, Grethe, adm. direktør , Lyse Nett AS, Stavanger, 2002, 2004
4.. Meyer, Christine Benedichte, førsteamanuensis , Norges handelshøyskole, Bergen, 0
5.. Skar, Heidi Ekrem, advokat , Advokatfirmaet Magerli & Co, Hamar, 2005
6.. Håkstad, Thor, konserndirektør , Norsk Hydro ASA, Asker, 2004
7.. Kirstihagen, Ole Bjørn, overingeniør , Statnett SF, Bærum, 1994, 2004
8.. Faugstad, Kirsten, overingeniør , Statnett SF, Asker, 2004
9.. Jøråndstad, Steinar, overmontør , Statnett SF, Vågå, 2004

Varamedlemmer
11.. Svensli, Egil Arud, energitekniker , Statnett SF, Nesset, 2006
12.. Solberg, Ada, fagsjef , E-Co Vannkraft AS, Bærum, 2006

Ansatte
10.. Solberg, Bjørn, overingeniør , Statnett SF - Teledivisjonen, Trondheim, 1998, 2000
14.. Haug, Elisabeth, avdelingsingeniør , Statnett SF, Teknologidivisjonen, Oslo, 2004, 2006

Andre tilknyttede personer
13.. Sandvik, Karsten, daglig leder , MIP Industrikraft, Mo i Rana, Narvik, 2006, Observatør

295           18-0400
Styret for Enova SF

Enova SF, Innherredsveien 7A
Enova SF ble stiftet 22. juni 2001 i Trondheim.
Enova SFs formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.
Antall møter i 2006: 11
Utgifter i 2006: 1500
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Rattsø, Jørn, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2005, leder
. Nygaard, Eimund, konsernsjef , Lyse Nett AS, Stavanger, 2002, 2006, nestleder
2.. Hambro, Cathrine, advokat , Bjerknes Wahl-Larsen ANS, advokater, Bærum, 2005
3.. Enge, Andreas K, seniorrådgiver , ENOVA SF, Trondheim, 2005

Olje- og gassavdelingen

296           09-0930
Delegasjonen til å føre forhandlinger med annen stat om fell es utnyttelse av delelinjefelt og om rørledningstransport over delelinjen. (Unitiserings- og rørledningsdelegasjonen)

Postboks 8148 Dep
Opprettet 1975 ved kongelig resolusjon
Utvalget fører forhandlinger med andre stater om legging og drift av rørledninger, samt forhandler om felles utnyttelse av petroleumsforekomster som strekker seg over internasjonale grenser.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Lindseth, Ole-Anders, ekspedisjonssjef , Olje- og energidepartementet, Bærum, 1990, leder
2.. Fleischer, Carl August, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 1975
3.. Ognedal, Magne, sikkerhetsdirektør , Oljedirektoratet, Randaberg, 1982
4.. Johnsen, Erik, avdelingsdirektør , Olje- og energidepartementet, Oslo, 1993
5.. Engebretsen, Marit, ekspedisjonssjef , Olje- og energidepartementet, Oslo, 1999
6.. Musæus, Halvor, seniorrådgiver , Olje- og energidepartementet, Oslo, 1996

297           09-0070
Ekofisk-Teesside kommisjonen

Postboks 8148 Dep
Opprettet 07.12.1974 av Industridepartementet
Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av overenskomsten mellom Norge og Storbritannia om overføring av petroleum gjennom rørledningen fra Ekofisk-feltet og tilstøtende områder til Storbritannia. Overført til Olje- og energidepartementet i 1978.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Johnsen, Erik, avdelingsdirektør , Olje- og energidepartementet, Oslo, 2006, leder

298           09-0380
Petroleumsprisrådet

Postboks 8148 Dep
Opprettet 19.02.1976 ved kongelig resolusjon
Rådet skal etter Kongens eller Olje- og energidepartementets nærmere bestemmelse fatte vedtak om fastsettelse av foreløpige og endelige normpriser og avgi rådgivende uttalelser til departementet vedrørende normprisfastsettelse.
Antall møter i 2006: 17
Utgifter i 2006: 1485000
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Vikøren, Birger, direktør , Norges Bank, Bærum, 2004, 2006, nestleder
2.. Wilhelmsen, Trine-Lise, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2005, 2005, leder
. Åvitsland, Geir, avdelingsdirektør , Finansdepartementet, Oppegård, 2006
. Anundskaas, Gro, avdelingsdirektør , Olje- og energidepartementet, Nittedal, 2006
. Bjørneland, Hilde Christiane, professor , Handelshøyskolen BI, Oslo, 2006
4.. Korsvold, Pål Erik, professor , Handelshøyskolen BI, Bærum, 2000, 2006

Varamedlemmer
5.. Johnsen, Torgeir, underdirektør , Finansdepartementet, Oslo, 1997, 2006
6.. Moe, Anders Bjarne, ekspedisjonssjef , Olje- og energidepartementet, Bærum, 1999, 2006

299           09-0090
Den konsultative kommisjon for Frigg

Postboks 8148 Dep
Opprettet 14.05.1976 ved kongelig resolusjon
Kommisjonen skal løse enhver tvist vedrørende forståelsen eller anvendelsen av overenskomsten om utnyttelsen av Frigg-reservoaret, og overføringen av gass fra dette til Storbritannia.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Johnsen, Erik, avdelingsdirektør , Olje- og energidepartementet, Oslo, 1993, leder
. Hognestad, Gunnar, underdirektør , Olje- og energidepartementet, Oslo, 1995
2.. Meisingset, Egil, underdirektør , Olje- og energidepartementet, Bærum, 2002
3.. Musæus, Halvor, seniorrådgiver , Olje- og energidepartementet, Oslo, 1998
4.. Ognedal, Magne, sikkerhetsdirektør , Oljedirektoratet, Randaberg, 1980

300           09-1250
Zeepipe-kommisjonen

Olje- og energideptet, Postboks 8148 Dep
Opprettet 01.07.93 av Nærings- og energidepartementet i henhold til notat av 01.07.93.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Johnsen, Erik, avdelingsdirektør , Olje- og energidepartementet, Oslo, 1994, leder

301           18-0260
Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen

Postboks 8148 Dep
Opprettet ved kongelig resolusjon 15.11.85
Kommisjonen skal løse enhver tvist vedrørende forståelsen eller anvendelsen av overenskomsten om transport av Heimdal kondensat gjennom rørledning til Storbritannia
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Johnsen, Erik, avdelingsdirektør , Olje- og energidepartementet, Oslo, 1994, leder

302           18-0040
Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet

Postboks 8148 Dep
Opprettet 01.01.1978 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Kommisjon for å overvåke overenskomsten mellom Norge og Storbritannia om utnyttelse av Murchison-reservoaret og transport av petroleum fra dette.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Moe, Anders Bjarne, ekspedisjonssjef , Olje- og energidepartementet, Bærum, 2006, leder
2.. Agerup, Mette Karine Gravdahl, underdirektør , Olje- og energidepartementet, Bærum, 2006
3.. Halland, Eva, direktør , Oljedirektoratet, Stavanger, 2006

Sekretær
4.. Tofte, Ingeborg Erlandsen, førstekonsulent , Olje- og energidepartementet, Ås, 2006

303           18-0350
Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission

Postboks 8148 Dep
Opprettet av departementet i 1996.
Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av avtalen mellom Norge og Tyskland om overføring av gass fra den norske kontinentalsokkelen og andre områder gjennom en rørledning til Tyskland (Europipe-avtalen).
Antall møter i 2006: 2
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Johnsen, Erik, avdelingsdirektør , Olje- og energidepartementet, Oslo, 1997, leder
2.. Vatten, Anne, ass. direktør , Petroleumstilsynet, Stavanger, 2002
4.. Haabeth, Tonje, førstekonsulent , Olje- og energidepartementet, Fredrikstad, 2006
5.. Meisingset, Egil, underdirektør , Olje- og energidepartementet, Bærum, 1997
6.. Musæus, Halvor, seniorrådgiver , Olje- og energidepartementet, Oslo, 1998

304           18-0370
Styret for Gassco AS

Postboks 308

Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Rugland, Brit Kristin Sæbø, daglig leder , Rugland Investering AS, Stavanger, 2001, leder
2.. Refvem, Trygve, seniorrådgiver , Europaprogrammet, Asker, 2001, nestleder
3.. Krokeide, Elisabeth, økonomidirektør , Mjøskraft AS, Gjøvik, 2001
4.. Nystad, Arild, partner , Statnett SF, Stavanger, 2005
5.. Aarseth, Bjarne, overingeniør , Gassco AS, Karmøy, 2006
6.. Eik-Nes, Asbjørn, skiftleder , Gassco AS, Karmøy, 2004

Varamedlemmer
7.. Høie Jonassen, Kjellaug, senior økonomikonsulent , Gassco AS, Karmøy, 2004

305           18-0220
Oljeberedskapsrådet

Postboks 8148 Dep
Opprettet 10.12.1982 ved kongelig resolusjon
Antall møter i 2006: 2
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Moe, Bjarne, ekspedisjonssjef , Olje- og energidepartementet, Bærum, 2007, leder
3.. Marthinussen, Henrik, driftsdirektør , Statoil Norge, Oslo, 2003
4.. Fagernes, Lars, distribusjonssjef , Norske Shell, Asker, 1999, 2003
5.. Hobæk, Finn Arne, direktør , Esso Norge A/S, Oslo, 1998, 2003
6.. Jordal, Aage, direktør , Hydro Texaco AS, Oslo, 2003
7.. Kjelsberg, Asle, oberst , FLO/LOG I, Oslo, 2003
8.. Vagstad, Bernt, sektorleder , Statoil Mongstad, Stavanger, 2003
9.. Grinde, Helene Moe, sivilingeniør , Esso Norge AS, Oslo, 2003
10.. Knutsen, Kjersti Janne, key account manager , Statoil Norge, Stavanger, 2003

Varamedlemmer
3.. Fenstad, Bjørnar, transportsjef , Statoil Norge, Oslo, 2003
4.. Wulff-Nilsen, Trine, fuel manager , Norske Shell, Oslo, 2003
5.. Moe, Geir, seksjonssjef , Esso Norge AS, Oslo, 2003
6.. Bruaas, Leif, direktør , Hydro Texaco AS, Oslo, 2003
8.. Christophersen, Elisabeth, sivilingeniør , Statoil Mongstad, Oslo, 2004
9.. Nestande, Sigurd, teknisk sjef , Esso Norge A/S, Tønsberg, 1998, 2004

Sekretær
. Sollien, Endre, rådgiver , Olje- og energidepartementet, Oslo, 1998

Avdeling for teknologi og internasjonalisering

306           18-0030
Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet

Postboks 8148 Dep
Opprettet 01.01.1978 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Kommisjon for å overvåke overenskomsten mellom Norge og Storbritannia om utnyttelse av Statfjordreservoarene og transport av petroleum fra disse.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Moe, Anders Bjarne, ekspedisjonssjef , Olje- og energidepartementet, Bærum, 2006, leder
2.. Halland, Eva, direktør , Oljedirektoratet, Stavanger, 2006
3.. Agerup, Mette Karine Gravdahl, underdirektør , Olje- og energidepartementet, Bærum, 2006

Sekretær
4.. Tofte, Ingeborg Erlandsen, førstekonsulent , Olje- og energidepartementet, Ås, 2006

Samferdselsdepartementet

Faste

Luft-, post- og teleavdelingen

307           13-0520
Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL)

Postboks 243, 8001 BODØ
Opprettet ved kgl.res. av 04.07.91.
Sikkerhetsrådet for Luftfarten (SFL) er et rådgivende organ for berørte myndigheter med det formål å forebygge anslag rettet mot den sivile luftfart.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 411040
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer


. Richardsen, Heine, luftfartsdirektør , Luftfartstilsynet, Bodø, 2006, leder
. Nergård, Anita, underdirektør , Utenriksdepartementet, Oslo, 2006

Samferdselsdepartementet
. Moe, Signe Berit, underdirektør , Samferdselsdepartementet, Oslo, 1991, 2004

Justisdepartementet
. Sælør, Sigbjørn, seniorrådgiver , Justis- og politidepartementet, Lørenskog, 2004

Forsvarsdepartementet
. Smellror, Tom Erling, oberst , Forsvarsdepartementet, Bærum, 2004

Politidirektoratet
. Mjølhus, Oddbjørn, politimester , Politidirektoratet, Bærum, 1995, 2004


. Arnesen, Signe Astrup, politiinspektør , Politiets sikkerhetstjeneste, Oslo, 2005

Nasjonal sikkerhetsmyndighet
. Dæhlen, Aslaug, avdelingsdirektør , Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Oslo, 2004

Varamedlemmer

Samferdselsdepartementet
. Viken, Anne Margrethe, seniorrådgiver , Samferdselsdepartementet, Oslo, 2001, 2004

Utenriksdepartementet
. Strømø, Jon Erik, seniorrådgiver , Utenriksdepartementet, Oslo, 2004

Forsvarsdepartementet
. Miller, Ragnhild Hustad, seniorrådgiver , Forsvarsdepartementet, Oslo, 2004

Politidirektoratet
. Lund, Bjørn Henrik, seniorrådgiver , Politidirektoratet, Bærum, 2004


. Fitje, Jon, avdelingsdirektør , Politiets sikkerhetstjeneste, Oslo, 2005

Nasjonal sikkerhetsmyndighet
. Nilsen, Bjørn, seniorrådgiver , Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Oslo, 2004

Romerike politidistrikt
. Torkelsen, Kari, retts- og påtalesjef , Romerike politidistrikt, Rælingen, 2001, 2004

Sekretær
. Davidsen, Bjørnar, sikkerhetsinspektør , Luftfartstilsynet, Ski, 2005

Andre tilknyttede personer

Luftfartstilsynet
. Nilssen, Unni Beate, direktør , Luftfartstilsynet, Bodø, 2006

Andre tilknyttede personer

Romerike politidistrikt
. Høidahl, Jørgen Lyder, politimester , Romerike politidistrikt, Oslo, 1997, 2004, Observatør

Avinor AS
. Wright, Jan, sikkerhetsdirektør , Avinor AS, Fredrikstad, 2003, Observatør

Kunnskapsdepartementet

Faste

Administrasjons- og utviklingsavdelingen

308           03-0160
Styret for meteorologisk institutt

Postboks 43, Blindern
Opprettet 08.08.1986 ved kongelig resolusjon.
Koordinering av arbeidsområdene til divisjonene, strategisk planlegging og strategiske avgjørelser. Internasjonalt samkvem og samkvem med overordnet styresmakt. Overordnet ansvar for intern og ekstern informasjon.
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 605963
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Spildo, Sverre, ass. universitetsdirektør , Universitetet i Bergen, Bergen, 1999, 2003, leder
. Johansen, Heidi, daglig leder , A-partner, Tromsø, 2003, nestleder
. Nord, Erik, viseadm. direktør , Telenor Privat, Oslo, 1999, 2003
. Erlandsen, Hilde, seniorrådgiver , Norges forskningsråd, Oslo, 2003
. Jensen, Marit Helene, forsker , Det norske meteorologiske institutt, Oslo, 2003
. Nakken, Odd Magnar, pensjonist , ingen, Bergen, 1999, 2002
7.. Eng, Vidar, statsmeteorolog , Det norske meteorologiske institutt, Tromsø, 2003

Varamedlemmer
. Prestrud, Pål, direktør , Cicero, Bærum, 2003
6.. Rabbe, Marit, meteorologikonsulent , Det norske meteorologiske institutt, Oslo, 1999, 2002
7.. Langgård, Nils O., førstekonsulent , Det norske meteorologiske institutt, Oslo, 1990, 2002

309           03-0170
Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

NUPI, Postboks 8159 Dep
Opprettet ved stortingsvedtak i 1959.
Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt skal trekke opp de praktiske hovedlinjene ved instituttet. Det skal vedta forslag til arbeidsprogram og budsjett, godkjenne planer om større forskningsprosjekter og vedta endelig arbeidsprogram. Det avgir årsmelding om regnskap for virksomheten og om faglig virksomhet. Styret behandler saker om ansettelse m.m. etter de regler som er fastsatt i lov og forskrift.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Chaffey, Paul Andre, direktør , Abelia, Bærum, 2002, leder
2.. Mellebye, Anne-Lise, konsulent , ingen arbeidsgiver, Ringsaker, 2002, nestleder
4.. Vogt, Kari, førsteamanuensis , Universitetet i Oslo, Oslo, 2002
5.. Stuland, Kjetil, adm. direktør , Rogalandsforskning, Stavanger, 2002

Norsk utenrikspolitisk institutts ansatte
6.. Maurseth, Per Botolf, forsker , Norsk utenrikspolitisk institutt, Oslo, 2002
7.. Rieker, Pernille, forsker , Norsk utenrikspolitisk institutt, Oslo, 2002

Varamedlemmer
1.. Sjursen, Helene, forsker , Universitetet i Oslo, Oslo, 2000, 2002
2.. Kuhnle, Stein, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2002

Norsk utenrikspolitisk institutts ansatte
. Bjørgo, Tore, forsker , Norsk utenrikspolitisk institutt, Lier, 2002
. Lindeberg, Vibeke Sand, konsulent , Norsk utenrikspolitisk institutt, Bærum, 2002

310           02-2650
Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Pb. 3223 Elisenberg 0208 Oslo
Styret er oppnevnt av departementet.
Styret har den overordnede faglige og administrative ledelse for instituttet. Styret skal påse at instituttet ledes, organiseres og finansieres på en hensiktsmessig måte i forhold til den målsetting og de oppgaver som er gitt for instituttet.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Kjølsrud, Lise, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2004, leder
. Bonesrønning, Hans, 1. amanuensis , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2004
. Olsen, Hilde, direktør , Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo, 2004
. Arnestad, Maja, rådgiver , Arnestad assistanse, Oslo, 2004
4.. Braut, Geir Sverre, ass. helsedirektør , Statens helsetilsyn, Klepp, 2000, 2004
4.. Åm, Tor, kommunaldirektør , Trondheim kommune, Trondheim, 2000, 2004

Ansatte
7.. Mossige, Svein, forsker , Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo, 2002, 2004
8.. Skevik, Anne, forsker , Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo, 2002, 2004

Varamedlemmer
1.. Ryen, Anne, førsteamanuensis , Høgskolen i Agder, Kristiansand, 2002, 2004
2.. Lyngdal, Lars Erik, ass. fylkesmann , Fylkesmannen i Vest-Agder, Oslo, 2004
3.. Henriksen, Lasse, underdirektør , Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo, 2004

Ansatte
4.. Danielsen, Kirsten, forsker , Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo, 2002, 2004
5.. Dyb, Hallvard, informasjonsleder , Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo, 2002, 2004

311           02-2970
Styret for Vox -- Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet


Opprettet 01.01.2001
Hovedmålet i Vox er å arbeide for å heve de grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, regning, ikt, norsk, samfunnskunnskap for fremmedspråklige og å anerkjenne realkompetanse.
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 76000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Hågensen, Yngve, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Ski, 2003, leder
. Stavlund, Ellen, ass. generalsekretær , Voksenopplæringsforbundet, Oslo, 2003, nestleder
. Grepperud, Gunnar Håkon, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2003
. Long, Litt Woon, - , -, Oslo, 2003
. Chaffey, Paul Andre, direktør , Abelia, Bærum, 2003
. Fodstad, Per Kristian, personaldirektør , Borregaard Industries Ltd, Sarpsborg, 2003

Ansatte
. Andersen, Anders Fremming, rådgiver , Voksenopplæringsinstituttet VOX, Oslo, 2003
. Andersen, Lis Karin, konsulent , Voksenopplæringsinstituttet VOX, Oslo, 2003

Varamedlemmer
. Henriksen, Jan Erik, prorektor , Høgskolen i Finnmark, Alta, 2003
. Fretland, Jan Olav, førsteamanuensis , Høgskulen i Sogn og Fjordane, Lærdal, 2003
. Ørnholt, Ruth, fylkesbiblioteksjef , Hordaland fylkesbibliotek, Bergen, 2003

Ansatte
. Byholt, Valborg, seniorrådgiver , Voksenopplæringsinstituttet VOX, Bærum, 2003

312           02-0020
Styret for Statens lånekasse for utdanning

Postboks 195 Økern, 0510 Oslo
Opprettet 20.03.1970 ved kongelig resolusjon i henhold til Lov av 19. juni 1969 nr. 49 om stønad til ungdom i vidaregåande utdanning.
Utrede behovet for lån og stipend til utdanning, og for hvert år fremme forslag til departementet om tiltak som er formålstjenlige. Skal ellers fastsette nærmere regler for saksbehandlingen i Lånekassen.
Antall møter i 2006: 9
Utgifter i 2006: 517845
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Hatlen, Siri Beate, adm. direktør , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 2003, 2006, leder
. Heltne, Kjetil, ikt-leder , Norges Bank, Asker, 2003, 2006, nestleder
. Remen, Bjørn, ingeniør , Malvik kommune, Malvik, 2006
. Rynning, Maja Karoline, student , Elevorganisasjonen, Hurum, 2006
. Langerød, Per Anders, student , Norsk Studentunion, Oslo, 2006
. Lind, Rikke, leder , Maritimt Forum, Nesodden, 2006

Varamedlemmer
. Myrstad, Christian, student , Universitetet, Vågsøy, 2006
. Løvseth, Helene, student , Studentenes Landsforbund, Oslo, 2006
. Westeren, Knut Ingar, rektor , Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, 2003
. Ellingsen, Linda, student , Norsk Studentunion, Oslo, 2006

313           02-0030
Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning

Postboks 195 Økern, 0510 Oslo
Opprettet 03.04.1970 ved kongelig resolusjon. Oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 26. april 1985 nr. 21 prg. 12 Om utdanningsstøtte til elever og studenter.
Klageinstans for enkeltvedtak som treffes av Lånekassen. For tjenestemennene er likevel departementet klageinstans.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 145000
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Høyer, Ruth Anker, avdelingsdommer , Oslo tingrett, Bærum, 2000, 2006, leder
. Moen, Ole Chr., avdelingsdirektør , Statens Pensjonskasse, Oslo, 1997, 2006, nestleder
. Skinnarmo, Tormund, student , Norsk Studentunion, Oslo, 2006

Varamedlemmer
. Skorge, Christina Borgen, , Høgskolen i Oslo, Oslo, 2000, 2003
. Amundsen, Tonni Johan, studentpolitiker , Elevorganisasjonen, Oslo, 2006

Forskningsavdelingen

314           02-2400
Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Postboks 522 Sentrum
Opprettet ved Regjeringsvedtak 10.05.90.
Holde seg orientert om forskningsetiske spørsmål innen naturvitenskap og teknologi, være koordinerende og rådgivende instans for relevante fagutvalg, informere forskere, administrasjon og allmennhet, avgi betenkninger, utarbeide forslag til forskningsetiske retningslinjer, uttale seg i konkrete saker.
Antall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: 1005621
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
. Helland, Dag, professor , Universitetet i Bergen, Oslo, 2006, leder
. Avelin, Andre Larsen, student , ingen arbeidsgiver, Tønsberg, 2006
. Myhr, Anne Ingeborg, forsker , Norsk Institutt for Genøkologi (GenØk), Tromsø, 2006
. Hessen, Dag, professor , Universitetet i Oslo, biologisk institutt, Oslo, 2006
. Oughton, Debourah, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Oslo, 2006
. Verne, Guri, avdelingsdirektør , Statskonsult, Oslo, 2006
. Krogh, Kristine von, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2006
. Mærli, Morten Bremer, forsker , Norsk utenrikspolitisk institutt, Oslo, 2006
. Fauchald, Ole Kristian, førsteamanuensis , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Lofthus, Ragnhild, avdelingsdirektør , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2006
. Strand, Roger, professor , Universitetet i Bergen, filosofisk institutt, Bergen, 2006
. Lund, Vonne, agronom , Veterinærinstituttet, Oslo, 2006

315           02-2410
Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Postboks 522 Sentrum
Opprettet ved Regjeringsvedtak 10.05.90.
Holde seg orientert om forskningsetiske spørsmål innen samfunnsvitenskap og humaniora, være koordinerende og rådgivende instans for relevante fagutvalg, informere forskere, administrasjon og allmennhet, avgi betenkninger, utarbeide forslag til forskningsetiske retningslinjer, uttale seg i konkrete saker.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 987336
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
. Nagel, Anne-Hilde, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2003, leder
. Cappelen, Alexander, stipendiat , Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt, Oslo, 2003, 2006
. Semb, Anne Julie, 1. amanuensis , Universitetet i Oslo, Inst. for statsvitenskap, Oslo, 2003
. Grønningseter, Arne, forskningsleder , Fagbevegelsens forskningssenter, Oslo, 2006
. Torstensen, Arne, seniorforsker , Chr. Michelsens Institutt, Bergen, 2006
. Schjatvet, Cecilie, advokat , Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & C0., Oslo, 2006
. Fossheim, Hallvard, førstelektor , Universitetet i Oslo, filososfisk institutt, Oslo, 2006
. Pape, Hilde, forsker , SIRUS, Oslo, 2006
. Salomonsen, Jone, professor , Universitetet i Oslo, teologisk fakultet, Oslo, 2003, 2006
. Harpviken, Kristian Berg, seniorforsker , Prio, Oslo, 2006
. Hauan, Marit Anne, 1. amanuensis , Tromsø museum, Tromsø, 2006
. Haugen, Stig André, brannkonstabel , Lillehammer kommune, Lillehammer, 2006

316           02-2370
Hovedstyret for Norges forskningsråd

Postboks 2700 St. Hanshaugen
Norges forskningsråd ble opprettet fra 01.01.93 ved kongelig resolusjon.
Forskningsrådet skal være et nasjonalt utøvende og rådgivende forskningsstrategisk organ. Rådet har ansvar for å øke det generelle kunnskapsgrunnlaget og skal bidra til å dekke samfunnets behov for forskning, gjennom fremme av grunnleggende og anvendt forskning på alle områder.
Antall møter i 2006: 17
Utgifter i 2006: 2780434
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Stene-Larsen, Geir, direktør , Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bærum, 2002, leder
. Gilhus, Ingvild Sælid, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2002, nestleder
. Underdal, Arild, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 1996, 2002
. Christie, Idun Nytun, seniorrådgiver , Innovasjon Norge, Hamar, 2002
. Liestøl, Knut, professor , Universitetet i Oslo, inst. for informatikk, Oslo, 2002
. Takla, Lars A., arbeidende styreformann , Conoco Philips Norway, Sandnes, 2002
. Bang, Signe, spesialrådgiver , Norges forskningsråd, Oslo, 2004
. Steinsmo, Unni Merethe, konserndirektør , SINTEF, Trondheim, 2002

Varamedlemmer
. Heid, Bernt-Erik, spesialrådgiver , Norges forskningsråd, Oslo, 2004
. Boyesen, Marit, dekan , Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2002
. Andreassen, Tore, daglig leder , Odd Berg Gruppen, Tromsø, 2002

317           02-2390
Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin (NEM)

Postboks 522 Sentrum
Opprettet ved Regjeringsvedtak 10.05.90.
Holde seg orientert om forskningsetiske spørsmål innen medisin, være koordinerende og rådgivende instans for de regionale komiteene, informere forskere, administrasjon og allmennhet, avgi betenkninger i prinsipielle saker og uttale seg i enkeltsaker.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 2009441
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
. Hovland, Beate Indrebø, 1. amanuensis , Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo, 2000, 2006, leder
. Staff, Annetine, overlege , Ullevål universitetssykehus, Helse Øst RHF, Oslo, 2006
. Skolbekken, John-Arne, 1. amanuensis , NTNU, Trondheim, 2006
. Bakken, Kjersti, forsker , Universitetet i Tromsø, Inst. for samfunnsmedisin, Tromsø, 2006
. Thorseth, May, professor , NTNU, Trondheim, 2006
. Dale, Ola, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Oslo, 2003, 2006
. Melsom, Patricia, redaktør , Norges Ingeniør- og Teknikerorganisasjon, Oslo, 2006
. Songe-Møller, Vigdis, førsteamanuensis , Universitetet i Bergen, Bergen, 1997, 2003
. Johnsen, William, student , ingen, Kristiansand, 2006
. Wifstad, Åge, 1. amanuensis , Universitetet i Tromsø, Inst. for samfunnsmedisin, Tromsø, 2003
. Smukkestad, Øyvind, sorenskriver , Trondheim tingrett, Trondheim, 2006

Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk

318           01-0110
Den norske UNESCO-kommisjonen

Postboks 8119 Dep
Opprettet 29.05.1946 i henhold til stortingsvedtak av s.d. og artikkel VII.1 i UNESCO konvensjonen.
UNESCO er FN's særorgan for utdanning, vitenskap og kultur. Kommisjonens formål er å tjene som rådgiver for regjeringen i UNESCO-saker, som rådgiver for den norske delegasjon til UNESCOs generalkonferanser og som bindeledd mellom UNESCO og norske organisasjoner og institusjoner innen UNESCOs arbeidsfelt. Kommisjonen sorterer administrativt under Kulturdepartemenet. Kommisjonen holder plenumsmøter minst en gang årlig, for øvrig er den oppdelt i fagutvalg som møtes regelmessig.
Ny nasjonalkommisjon for UNESCO ble oppnevnt 20.09.04. Funksjonstid 2004-2008.
Antall møter i 2006: 4
Utgifter i 2006: 460000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Heiberg, Astrid Nøklebye, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2004, leder
. Edvardsen, Morten, student , Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Alta, 2006
. Eriksen, Morten, daglig leder , Forum for utvikling og miljø, Asker, 2006
2.. Alfsen, Ellen, direktør , Norges Skogeierforbund, Moss, 2004
3.. Egeberg, Ingjerd, skuespiller , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2004
4.. Ertesvåg, Randi Norun, avdelingsdirektør , ABM Norge A/S, Oslo, 2004
5.. Hauge, Eivind Hiis, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelig universitet/AVH, Trondheim, 2006
8.. Lian, Vigdis, adm. direktør , Norsk filminstitutt, Oslo, 2004
9.. Lyng, Eldrid Harriet Njøten, lektor , Buskerud fylkeskommune, Drammen, 2004
10.. Naustdalslid, Jon, instituttsjef , Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo, 2000, 2004
11.. Nystad, Kristine, prorektor , Samisk høgskole, Kautokeino, 2004
13.. Ratnaweera, Harsha Chandima, professor , Norsk institutt for vannforskning, Oslo, 2004
14.. Sejersted, Francis, professor , Institutt for samfunnsforskning, Oslo, 2004
15.. Stanghelle, Harald, redaktør , Aftenposten, Oslo, 2004
16.. Witoszek, Nina, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2004

Varamedlemmer
5.. Hedstein, Alvhild, direktør , Stiftelsen Miljømerking i Norge, Oslo, 2004

Andre tilknyttede personer
. Lyster, Christian H., førstekonsulent , Utenriksdepartementet, Oslo, 2006, Observatør
. Saga, Einar, seniorrådgiver , Barne- og likestillingsdepartementet, Ski, 2004, Observatør
. Andersen, Ole T., avdelingsdirektør , Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo, 2006, Observatør
. Kloster, Siri, rådgiver , Miljøverndepartementet, Oslo, 2001, 2004, Observatør
. Brenna, Wenke, rådgiver , Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, 2000, 2004, Observatør
. Vøllo, Åse, underdirektør , Kultur- og kirkedepartementet, Oslo, 1989, 2004, Observatør

Andre tilknyttede personer
. Brun, Aslak, underdirektør , Utenriksdepartementet, Oslo, 2004, varaobservatør
. Asphaug, Inger Lise, seniorrådgiver , Miljøverndepartementet, Oslo, 1992, 2004, varaobservatør
. Wennberg, Kristine, førstekonsulent , Kultur- og kirkedepartementet, Oslo, 2006, varaobservatør
. Eitrem, Rønnaug, rådgiver , Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, 2006, varaobservatør
. Lindgren, Thor Erik, seniorrådgiver , Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo, 2006, varaobservatør

Andre tilknyttede personer
. Vedeler, Dankert, avdelingsdirektør , Kunnskapsdepartementet, Nøtterøy, 2002, 2004
. Endresen, Kris, direktør , Nordic World Heritage Foundation, Oslo, 2006
. Sørensen, Olve, rådgiver , Kunnskapsdepartementet, Oppegård, 2005
. Abrahamsen, Tone, rådgiver , Utdanningsdirektoratet, Oslo, 2004
. Haraldsen, Vivil Valvik, førstekonsulent , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 2006
18.. Heid, Bernt-Erik, spesialrådgiver , Norges forskningsråd, Oslo, 2001, 2005

Andre tilknyttede personer
. Sandvik, Erik, seniorrådgiver , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 2006
. Vige, Gro Beate, seniorrådgiver , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 2004
. Haugen, Heidi Østbø, førstekonsulent , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 2004

Opplæringsavdelingen

319-01           02-0550-01
Foreldreutvalget for grunnskolen

Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo, post@fug.no
Opprettet 1976 av Kirke- og undervisningsdepartementet som utvalg under Grunnskolerådet. 1988 hjemlet i Lov om grunnskolen som Foreldreutvalget for grunnskolen. Utvalgsmedlemmene oppnevnes av Kongen i statsråd.
Antall møter i 2006: 17
Utgifter i 2006: 2147918
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Brenna, Loveleen Rihel, konsulent , ingen arbeidsgiver, Ullensaker, 2004, leder
. Lubiana, Lino, rådgiver , Borg bispedømme, Råde, 2000, 2004, nestleder
. Borgen, Edel, sjømann , ingen arbeidsgiver, Hadsel, 2004
. Nilsen, Henrik A., lærer , Aglo opplæringssenter, Stjørdal, 2004
. Bøhnsdalen, Nina, sekretariatleder , Stavanger kommune, Stavanger, 2004
. Ingebrigtsen, Odd Emil, konsulent , ingen arbeidsgiver, Bodø, 2004
. Tronstad, Tyra, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2004

Varamedlemmer
. Helleborg, Brita, sivilingeniør , Hydro S.A., Porsgrunn, 2004
. Arnsby, Egil, sykehusprest , Rønvik sykehus, Bodø, 2004

320           02-0570
Styret for Longyearbyen skole


Opprettet 1977 av Kirke- og undervisningsdepartementet. Revidert ved Kgl.res. av 29.4.1981.
Stå for skolens drift i samsvar med kgl. res., instruks for styret, tilsettingsreglement o.a.
Antall møter i 2006: 16
Utgifter i 2006: 81129
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Hansen, Rune B., ass. sysselmann , Sysselmannen på Svalbard, Svalbard, 2004
2.. Hansen, May Britt, kontorassistent , Bacecangs Spisbergen, Svalbard, 2004
3.. Skjei, Marit, økonomikonsulent , Svalbard regnskap, Svalbard, 2004
4.. Vangberg, Gudmund, opplæringsleder , Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S, Svalbard, 1996, 2004, leder
5.. Hansen, Janne Anita, ekspeditør , Motekroken, Svalbard, 2002, 2004
6.. Guldberg, Wenche, student , ingen arbeidsgiver, Svalbard, 2002, 2004, nestleder

Ansatte
. Boholm, Grete, lærer , Longyearbyen skole, Svalbard, 2004

Varamedlemmer
1.. Jørgensen, Frigg, reiselivskonsulent , Sysselmannen på Svalbard, Svalbard, 2002, 2004
2.. Nilsen, Janne, pedagogisk leder , Svalbard Samfunnsdrift A/S, Svalbard, 2002, 2004
3.. Hoddø, Turid, , Folkeuniversitetet, Svalbard, 2002, 2004
4.. Rennedal, Arne, pedagogisk leder , Svalbard Samfunnsdrift A/S, Svalbard, 2002, 2004
5.. Markusson, Eystein, studiekonsulent , UNIS, Svalbard, 2002, 2004
6.. Grøtting, Kristin Furu, fysioterapeut , Longyearbyen sykehus, Svalbard, 2002, 2004

Ansatte
. Ramberg, Tom, lærer , Longyearbyen skole, Svalbard, 2004

321           02-2200
Styret for de samiske videregående skolene (Sami Joatkkaskuvllaid Stivra)

Ajastealli 3
Opprettet 1. april 1989.
Felles styre for de to statlige samiske videregående skoler, oppnevnt med hjemmel i lov 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 36 første ledd første punktum.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 661000
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
1.. Dahl, Anton, undervisningsinspektør , Kautokeino kommune, Kautokeino, 1999, leder
2.. Vuolab, Hilda, plan- og utviklingssjef , Karasjok kommune, Karasjok, 1999, nestleder
3.. Boine, Rita, kundeveileder , Sparebanken Nord-Norge, Tana, 1999
4.. Åhrén, Inger Marit, sykepleier , Karasjok kommune, Kautokeino, 1999
5.. Nystad, John, lærer , Karasjok kommune, Karasjok, 1999
6.. Eira, Inger Marie Gaup, forsker , Nordisk Samisk Institutt, Kautokeino, 1999
7.. Hætta, Kurt Are, ingeniør , Nord-Troms Kraftlag A/S, Kautokeino, 2006

Varamedlemmer
2.. Paltto, Randi Johansen, lærer , Karasjok kommune, Karasjok, 1999
3.. Wollmann, Sissel, bakkemannskap , SAS, Porsanger, 1999
4.. Guttorm, Sonja, lærer , Tana kommune, Tana, 1999
5.. Orti, Helena, lærer , Porsanger kommune, Porsanger, 1999
6.. Triumf, Berit Anne Sara, konsulent , Reindriftsforvaltningen, Kautokeino, 2005

322           02-2320
Styret for Sameskolen i Midt-Norge, Hattfjelldal

8690 Hattfjelldal, sameh@online.no
Opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet 01.08.1978.
Ha ansvar for at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler som er relevant for virksomheten. Vedta budsjettforslag, foreta tilsettinger, behandle fag- og timefordelingsplaner, foreslå modernisering og vedlikehold. Føre kontroll med at skolens regnskap er ajour. Holde seg orientert om elevsituasjonen ved skolen til en hver tid og at elevoversikter sendes departementet hvert kvartal.
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 71261
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Kappfjell, Tom, daglig leder , Nordland fylkesbibliotek, Hattfjelldal, 2004, leder
2.. Lifjell, Sissel, hjelpepleier , Hemnes kommune, Hemnes, 2004, nestleder
6.. Dunfjeld, Sigbjørn, stipendiat , ingen arbeidsgiver, Snåsa, 2004
7.. Almås, Asgeir, ordfører , Hattfjelldal kommune, Hattfjelldal, 2002, 2004
7.. Lervik, Ingeborg, rektor , Rana kommune, Rana, 2004

Varamedlemmer
2.. Kappfjell, Lena, hovedfagsstipendiat , ingen arbeidsgiver, Tromsø, 2004
3.. Appfjell, Kjell-Roger, reindriftsutøver , ingen arbeidsgiver, Bindal, 2004
4.. Thorsteinsen, Turi, sykepleier , Hattfjelldal kommune, Hattfjelldal, 2004
5.. Davidsen, Bjørn Erik, spesialkonsulent , Hattfjelldal kommune, Hattfjelldal, 2004
6.. Granefjell, Laila, lærer , Hattfjelldal kommune, Hattfjelldal, 2004

Sekretær
. Andersen, Sølvi, rektor , Sameskolen for Midt-Norge, Hattfjelldal, 2004

323           02-2211
Styret for Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

2390 Moelv, vea@fsvea.no
Opprettet 01.01.90 av Utdannings- og forskningsdepartementet i henhold til Lov om videregående opplæring.
I samsvar med Regler for styret for statlig videregående skole. Styret skal se til at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og vedtak truffet av departementet.
Antall møter i 2006: 31
Utgifter i 2006: 350254
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Helgerud, Ingunn, butikkeier , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2000, 2004, nestleder
2.. Rud, Ole, gardbruker , ingen arbeidsgiver, Ringsaker, 1995, 2004, leder
3.. Børresen, Sidsel, lektor , Ringsaker videregående skole, Ringsaker, 2000, 2004
4.. Bjelland, Bjørnar, avdelingsleder , Norsk Gartnerforbund, Drammen, 2000, 2004

Varamedlemmer
1.. Løssfelt, Jørn Inge, , Interflora-Norge A/L, Oslo, 2000
2.. Wold, Bernt, , Ringsaker kommune, Ringsaker, 2000, 2004
3.. Dieseth, Knut, inspektør , Ringsaker videregående skole, Stange, 2000, 2004
4.. Hilmersen, Inger, konsulent , Norsk Gartnerforbund, Oslo, 2000, 2004

Avdeling for kompetanse og arbeidsliv

324           05-1180
Styret for Arbeidsforskningsinstituttet

Postboks 6954 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Opprettet ved kgl. res. av 3. april 1987
Styret skal påse at forskningsinstituttet ledes, organiseres og finansieres på en hensiktsmessig måte i forhold til det målet og de oppgaver som er gitt for instituttet (nærmere konkretisert i instruksen for forskningsinstituttet), og innenfor de rammer som følger av instituttets status som statsinstitusjon
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
1.. Grøholt, Knut Olav, adm. direktør , Vinmonopolet, Oslo, 2002, leder
2.. Aarseth, Geir, konserndirektør , Orkla ASA, Rælingen, 2002
3.. Stene, Cathrine Foss, vice president , SAS, Oslo, 2002
4.. Bjørgen, Randi, Gabril, seniorrådgiver , Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, Trondheim, 2002
5.. Philips, Eva Marianne Ekman, forsker , Det svenske arbeidslivsinstituttet, Stockholm, 2001, 2002
6.. Sørensen, Bjørg Aase, professor , Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo, 2002
7.. Winther, Fredrik, forsker , Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo, 2002

Varamedlemmer
. Tùttùren, Astrid, student , ingen arbeidsgiver, Eidsberg, 2005
1.. Schafft, Angelika, forsker , Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo, 2002
2.. Skjølaas, Kristian, spesialrådgiver , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 1992, 2002

Universitets- og høyskoleavdelingen

325           02-2990
Norgesuniversitetet

9037 Tromsø
Givende organ for departementet på sitt område. Stimulere til utvikling av fleksibel og livslang læring, samt kunnskapsgenering,- spredning og informasjon om slike tilbud. Styrking og utvikling av nettverk og samarbeid mellom høyere utdanning og arbeids- og samfunnslivet.

Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Fretland, Jan Olav, førsteamanuensis , Høgskolen i Sogn og Fjordane, Lærdal, 2004, leder
. Hanssen, Inger Ann, daglig leder , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2004, nestleder
. Blom, Dagny, rektor , Norsk Korrespondanseskole, Oslo, 2004
. Halvorsen, Helge, seniorrådgiver , NHO, Moss, 2005
. Feilberg, Julie, prorektor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2004
. Furunes, Ronny, student , ingen, Trondheim, 2006
. Rekkedal, Torstein, professor , NKI-forlaget, Oslo, 0, 2004

Varamedlemmer
. Wist, Baard, adm. direktør , Norges Idrettshøgskole, Oslo, 0, 2004
. Ljan, Eva, direktør , KS, Hof, 2004
. Stave, Gunnar, rektor , Høgskulen i Volda, Volda, 2004
. Aslaksen, Knut Olav, underdirektør , Universitetet i Bergen, Bergen, 0
. Walberg, Renate Mari, student , ingen, Aurskog-Høland, 2006
. Lømo, Tone, direktør , Handelshøyskolen BI, Asker, 0, 2004

326           02-2890
Styret for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) utdanning (SIU) "SIU-styret"

Postboks 7800, 5020 Bergen
SIU er opprettet av Utdannings- og forskningsdepartementet 01.01.04. Departementet oppnevnte 15.04.04 nytt styre for perioden 25.04.04 til 25.04.07.
SIU-styret har det overordnete ansvar for den faglige virksomheten og driften ved SIU samt for de adm. oppgavene som er lagt til senteret. Styret skal vedta strategi og planer, og er ansvarlig for de økonomiske ressurser.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 619894
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Norum, Ann Kristin, rektor , Den Norske Balletthøyskole, Oslo, 0, leder
. Brautaset, Knut, høgskoledosent , Høgskolen i Agder, Grimstad, 0, leder
. Breivik, Gunnar, rektor , Norges Idrettshøgskole, Oslo, 0
. Ullerø, Helene, seksjonsleder , Universitetet i Oslo, Oslo, 2005
. Andersen, Irene Dahl, divisjonsdirektør , Sykehuset Østfold, Fredrikstad, 0
. Størksen, Kim Erik, student , Norsk Studentunion, Oslo, 2006
. Manger, Paul Jostein, rådgiver , Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU), Bergen, 0

Varamedlemmer
. Kvammen, Dagrun, underdirektør , Høgskolen i Oslo, Bærum, 0
. Kvåle, Gunnar, professor , Universitetet i Bergen, Os (Hordaland), 2005
. Skeie, Hilde, studiedirektør , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Melhus, 0
. Øye, Olav, student , Studentenes Landsforbund, Oslo, 2006
. Eriksen, Ole, høgskoledirektør , Misjonshøgskolen, Stavanger, 0
. Andersen, Siv, førstekonsulent , Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU), Fjell, 2005

327           02-2980
Styret for Artsdatabanken

Erling Skakkes gt. 4 Trondheim

ADB skal være en felles kunnskapsbank for biologisk mangfold i Norge. ADBs hovedoppgave er å innhente og systematisere digitale data fra andre databaser, gjennomføre nødvendig kvalitetssikring, bearbeide data om arter og naturtyper.
Antall møter i 2006: 10
Utgifter i 2006: 271258
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Baadsvik, Karl Julius, seniorforsker , Norsk institutt for naturforskning, Trondheim, 2004, leder
. Bjørge, Arne Jostein, forsker I , Havforskningsinstituttet, Bærum, 2004
. Rosenqvist, Gunilla, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2004
. Lindblad, Irene, førstebibliotekar , Universitetet i Oslo, Oslo, 2004
. Sollie, Janne, direktør , Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim, 2004
. Gederaas, Lisbeth, seniorrådgiver , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Stjørdal, 2005
. Wiig, Øystein, professor , Universitetet i Oslo, Bærum, 2006

Varamedlemmer
. Moen, Asbjørn, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Inst. for geologi, Trondheim, 2004
. Aamlid, Dan, avdelingsdirektør , Skogbrukets og skogindustriens Forskningsråd, Ås, 2004
. Bottengård, Else, avdelingsdirektør , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2004, 2006
. Bruteig, Inga Elise, forskningssjef , NINA/NIKV, Trondheim, 2004
. Valland, Nils, seniorrådgiver , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2005
. Anderaa, Rune, daglig leder , Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA), Asker, 2004
. Svarte, Yngve Sigurd, avdelingsdirektør , Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim, 2004

328           02-2920
Styret for Samordna opptakAntall møter i 2006: 8
Utgifter i 2006: 355000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Krogh, Hanne, seksjonssjef , Universitetet i Oslo, Oslo, 2003, 2006, leder
. Bjelle, Terje, studiesjef , Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal, 2003, 2006, nestleder
. Riise, Anne, studiesjef , Høgskolen i Harstad, Harstad, 2003, 2006
. Øderud, Jan Olav, student , Norsk Studentunion, Ås, 2006
. Henrichsen, Kristofer, utdanningsdirektør , Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2006
. Skauge, Tove Sneås, studieleder , Norsk Lærerakademi, Oslo, 2003, 2005

Varamedlemmer
. Walstad, Jon, seniorrådgiver , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2003, 2006
. Aaland, Katrine Elida, student , Studentenes Landsforbund, Oslo, 2006
. Skauge, Tore Sneås, studieleder , Norsk Lærerakademi, Bergen, 2003, 2005

329           02-2930
Felles klagenemnd for opptak til grunnutdanninger ved universitet og høgskolerAntall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 252000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Lunde, Ellen Beate, advokatfullmektig , Advokatfirmaet Haavind Vislie DA, Oslo, 2006, leder
1.. Hermansen, Bengt Olav, avdelingsdirektør , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 2003, 2007, leder
. Lyng, Arne, dommer , Oslo tingrett, Oslo, 2006, nestleder
2.. Harnes, Rønnaug, rådgiver , Høgskolen i Oslo, Oslo, 2003, nestleder
. Løseth, Connie Smit, studiesjef , Høgskulen i Volda, Volda, 2006
. Berg, Karin Elin, student , Studentenes Landsforbund, Oslo, 2005
. Haugland, Kristina, student , ingen, Oslo, 2006
. Hillesøy, Per Gunnar, seniorkonsulent , Universitetet i Bergen, Os (Hordaland), 2006
. Bergan, Pål Gudmund Haanæs, forskningsdirektør , Det norske Veritas, Asker, 2004
. Johnsen, Roar, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Steinkjer, 2005
. Thorvaldsen, Øystein Espelid, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2005
. Lund, Øystein, studiesjef , Menighetsfakultetet, Oslo, 2005
4.. Kristensen, Espen, opptaksleder , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2003, 2007
5.. Gjøsteen, Kirsti, rådgiver , Utdanningsdirektoratet, Oslo, 2003, 2005

Varamedlemmer
. Hovda, Arild, student , Studentenes Landsforbund, Oslo, 2005
. Lorentz, Kari, studiesjef , Høgskolen i Bergen, Bergen, 2005
. Andersen, Klaus, administrasjonssjef , Dronning Mauds Minne, Trondheim, 2006
. Markmann, Mari, student , Norsk Studentunion, Oslo, 2005
. Bjørkli, Rigmor, forskningsdirektør , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2006
. Fjellbo, Rune Vegard, student , ingen, Ås, 2006
. Jørgensen, Thomas Langeland, student , ingen, Lillehammer, 2006
. Ekeberg, Øyvind, professor II , Universitetet i Oslo, Oslo, 2005

330           02-2940
Steinerskolekomitèen til universiteter og høgskoler for søkere med vitnemål fra Rudolf Steinerskolene 2003-2006Antall møter i 2006: 3
Utgifter i 2006: 443000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
1.. Riise, Anne, studiesjef , Høgskolen i Harstad, Harstad, 1996, leder
2.. Bendheim, Gunnar, førstekonsulent , Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, 1996, 2003, nestleder
3.. Rongve, Bente, førstekonsulent , Universitetet i Oslo, Oslo, 2003
4.. Ranes, Ida Birgitte, konsulent , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2003
5.. Thomassen, Erik, inspektør , Bergen katedralskole, Bergen, 2003
6.. Birkeland, Oddbjørn, forbundssekretær , Steinerskolene i Norge, Oslo, 2003
7.. Øverlier, Hanne, student , Norsk Studentunion, Gran, 0, 2005

Varamedlemmer
1.. Hillesøy, Per Gunnar, seniorkonsulent , Universitetet i Bergen, Bergen, 2003
2.. Nøstdahl, Karin, førstekonsulent , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 2003
3.. Eriksen, Eivind, førstekonsulent , Høgskolen i Oslo, Oslo, 2003
4.. Kristensen, Espen, opptaksleder , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2003
5.. Hals, Karin, lektor , Kirkeparken videregående skole, Moss, 2003
6.. Hagen, Kristin, lærer , Steinerskolene i Norge, Bærum, 2003
7.. Mølstad, Pia Christine, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 0, 2005

331           02-2950
Styret for Universitetet for miljø- og biovitenskap

Postboks 5003, 1432 Ås
Nåværende universitetsstyre i 2005
Ansvarlig for forvaltningen ved UMB, jfr Lov om universiteteter og høgskoler.
Antall møter i 2006: 18
Utgifter i 2006: 1750000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet på nytt, eller forlenger funksjonstid

Medlemmer
1.. Hove, Knut, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Frogn, 1999, 2005, leder
. Gùzs, Dmitrijs, student , ingen, Ås, 2007
. Isaksen, Geir P., adm. direktør , Statkorn Holding AS, Oppegård, 2005
. Schult, Inger Anni, rådgiver , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2005
. Hammer, Lisa, student , ingen arbeidsgiver, Ås, 2005
. Tveit, Mari Sundli, stipendiat , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2005
. Klagenhjelm, Maria C, student , ingen, Bærum, 2006
. Bjerke, Siri, direktør , Innovasjon Norge, Oslo, 2005
2.. Tronsmo, Anne-Marte, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2002, 2005
3.. Geelmuyden, Anne Katrine, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2002
4.. Solberg, Birger, professor , Univ. for miljø- og biovitensk., Inst. for kjemi, biotek. og nat.vit.sk., Ås, 2002, 2005
5.. Bratberg, Idun, Ledende forskn.tekniker , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2002
8.. Sæterdal, Anne, seniorrådgiver , Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo, 2002
9.. Hovland, Sigvart, regionbanksjef , NORDEA, Ås, 1999, 2002
10.. Johansen, Terje, siviløkonom , selvstendig næringsdrivende, Frogn, 2002, 2005
11.. Landsverk, Kristina, direktør , Akvagen, Oslo, 2002

Varamedlemmer
. Salbu, Brit, professor , Universitet for miljø- og biovitenskap, Inst. for fjørfe og pelsdyr, Oslo, 2005
. Mogedal, Ingrid Helene, student , ingen, Klepp, 2006
. Olafsen, Jon Grønli, leder , Universitet for miljø- og biovitenskap, Inst. for fjørfe og pelsdyr, Vestby, 2005
. Svanberg, Jørn, student , ingen, Levanger, 2007
. Verdal, Kristin Indgerd, seniorrådgiver , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Inderøy, 2005
. Westerbø, Lage, næringssjef , Nord-Aurdal kommune, Nord-Aurdal, 2006
. Harbitz, Ole, direktør , Statens strålevern, Oslo, 2005
. Hegland, Stein Joar, stipendiat , Univ. for miljø- og biovitensk., Inst. for kjemi, biotek. og nat.vit.sk., Sogndal, 2005
2.. Dick, Øystein, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Oslo, 2002, 2005

332           02-2960
Styret for Høgskolen i Ålesund

6025 Ålesund
Opprettet i 1994.
Ansvar for institusjonens faglige virksomhet. Trekke opp strategien for utdannings-, forskning og annen faglig virksomhet. Ansvaret for institusjonens økonomiske rammer og institusjonens ........ organisering.
Antall møter i 2006: 15
Utgifter i 2006: 260944
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Skårbrevik, Karl Johan, rektor , Høgskolen i Ålesund, Ålesund, 2000, 2003, leder
. Møller-Christensen, Liv, prorektor , Høgskolen i Ålesund, Ålesund, 2003, nestleder
. Eidsvik, Astrid Jartrud, adm. direktør , Helse Sør, Haram, 2003
. Holstad, Aud, førstekonsulent , Høgskolen i Ålesund, Hareid, 2003
. Yndestad, Harald, førsteamanuensis , Høgskolen i Ålesund, Ålesund, 2003
. Sandøy, Kristoffer, student , ingen arbeidsgiver, Ålesund, 2005, 2006
. Liaaen, Nils Johan, adm. direktør , A.M. Liaaen AS, Ålesund, 2000, 2003
. Lundgren, Ragnhild, student , ingen, Ålesund, 2006
. Alnes, Rigmor Einang, høgskolelektor , Høgskolen i Ålesund, Ålesund, 2003
. Ytreberg, Torill, regiondirektør , Næringslivets Hovedorg., Møre og Romsdal, Ålesund, 2003
. Venvik, Tormod, selvstendig næringsdrivende , ingen arbeidsgiver, Averøy, 2003

Varamedlemmer
. Løvoll, Eirik, student , ingen, Ålesund, 2006
. Nordal, Harald, avdelingsdirektør , Innovasjon Norge, Ulstein, 2003
. Viig, Harald, student , ingen, Ålesund, 2006
. Opedal, Ingrid, tunvert , Nynorsk kultursentrum Ivar Aasen-tunet, Volda, 2000, 2003
. Håvold, Jon Ivar, høgskolelektor , Høgskolen i Ålesund, Ålesund, 2000, 2003
. Slotsvik, Kirsti, distriktsvegsjef , Statens vegvesen, Ålesund, 2003
. Skare, Knut Helge, overingeniør , Høgskolen i Ålesund, Sula, 2003
. Sæther, Willy, høgskolelærer , Høgskolen i Ålesund, Giske, 2003

333           03-0230
Lærebokutvalget for høgre utdanning

Postboks 8150 Dep
Opprettet 1988 av Kultur- og vitenskapsdepartementet i henhold til vedtekter fastsatt av departementet 29. april 1987.
Fordele den bevilgning Stortinget hvert år bevilger til tilskudd til utgivelse av lærebøker for høgre utdanning og føre tilsyn med hvorledes bevilgningene til ulike prosjekt blir brukt.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Ottosen, Kristian, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1986, 1999, leder

Universiteter og høgskoler
. Utsi, Mai Britt, rektor , Samisk høgskole, Kautokeino, 1997, 1999
. Sjaastad, Øystein, professor , Norges Veterinærhøgskole, Asker, 1999

Den norske Forleggerforening
. Nissen, Fredrik, forlagssjef , Gyldendal Norsk Forlag A/S, Oslo, 1999

De faglitterære forfattere
. Syvertsen, Trine, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 1999

Varamedlemmer
. Hagemann, Gro, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 1997, 1999

Universiteter og høgskoler
. Hertzberg, Frøydis, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 1999
. Risnes, Martin, førsteamanuensis , Høgskolen i Molde, Molde, 1999

Den norske Forleggerforening
. Fiskvik, Eli, forlagsredaktør , Det Norske Samlaget, Oslo, 1999

De faglitterære forfattere
. Egeland, Marianne, forfatter , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1995, 1999

334           02-2420
Styret for Høgskolen i Buskerud

Postboks 235
Opprettet ved Regjeringsvedtak 10.05.90.
Antall møter i 2006: 15
Utgifter i 2006: 407900
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
1.. Johnsen, Kristin Ørmen, rektor , Høgskolen i Buskerud, Drammen, 2003, leder
. Aalborg, Mads, student , ingen, Lier, 2006
. Edvardsen, Mona Coch, student , ingen, Porsgrunn, 2006
3.. Moe, Britt, høgskolelektor , Høgskolen i Buskerud, Drammen, 2003
4.. Ulveraker, Berit, konsulent , Høgskolen i Buskerud, Kongsberg, 2000, 2003
5.. Landholm, Mona E.W,, student , ingen arbeidsgiver, Risør, 2004
6.. Engebretsen, Hans, høgskolelektor , Høgskolen i Buskerud, Kongsberg, 2003
7.. Borge, Lisbet, spesialrådgiver , Modum Bad, Modum, 2003
8.. Jensen, Per Steinar, regiondirektør , Næringslivets hovedorganisasjon, Buskerud, Nøtterøy, 2003
9.. Gotaas, Sverre, teknologidirektør , Kongsberg Maritime AS, Drammen, 2003
10.. Mølmen, Toril, direktør , Innovasjon Norge, Bærum, 2003
11.. Kjølstad, Jonas Kruse, student , ingen, Modum, 2005
12.. Wiik, Margrethe, student , ingen, Drammen, 2005

Varamedlemmer
2.. Sandvik, Kåre, prorektor , Høgskolen i Buskerud, Hole, 2003
. Sennesvik, Christian, student , ingen, Bærum, 2006
. Kristoffersen, David, student , ingen, Kongsberg, 2006
. Kristiansen, Ida Karoline, student , ingen, Kongsberg, 2005
3.. Hansson, Knut W., førstelektor , Høgskolen i Buskerud, Oslo, 2003
4.. Lyngdal, Anne Bang, høgskolelektor , Høgskolen i Buskerud, Ringerike, 2000, 2003
5.. Gustavsen, Per, overingeniør , Høgskolen i Buskerud, Øvre Eiker, 2003
6.. Johansen, Henning, student , ingen arbeidsgiver, Horten, 2004, 2005
6.. Istad, Lars Erik, student , ingen arbeidsgiver, Asker, 2003
7.. Isaksen, Rasmus, student , ingen arbeidsgiver, Harstad, 2004
8.. Hvamb, Widar, fhv. generalsekretær , ingen arbeidsgiver, Kongsberg, 2003
9.. Holmern, Sissel Marie, daglig leder , Stiftelsen Ungdom og forskning, Ringerike, 2003
10.. Jørgensen, Brit Elin, sjefssykepleier , Blefjell sykehus HF, Kongsberg, 2003

335           02-2450
Styret for Høgskolen i Hedmark

Lærerskolealleen 1, Fellesadministrasjonen, 2418 Elverum
Opprettet ved Regjeringsvedtak 10.05.90.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 572534
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Haugstveit, Yngve, rektor , Høgskolen i Hedmark, Hamar, 2003, leder
. Kulbrandstad, Lise Iversen, prorektor , Høgskolen i Hedmark, Hamar, 2003, nestleder
. Fossum, Anne Kathrine, landbruksdirektør , Fylkesmannen i Hedmark, Ringsaker, 2003
. Bunzel, Daniel, student , ingen, Elverum, 2005
. Elvebakken, Emil, student , ingen, Elverum, 2005
. Gaaserød, Hanne, regiondirektør , Senter for statlig økonomistyring, Hamar, 2000, 2003
. Eggen, Ida, høgskolelektor , Høgskolen i Hedmark, Elverum, 2003
. Svenkerud, Peer Jacob, direktør , Norsk Tipping AS, Elverum, 2000, 2003
. Engen, Thor Olav, professor , Høgskolen i Hedmark, Stange, 2000, 2003
. Hermansen, Tormod, selvstendig næringsdrivende , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2003
. Stensby, Vigdis, rådgiver , Høgskolen i Hedmark, Hamar, 2003

Varamedlemmer
. Sanner, Aud Rolseth, avdelingsdirektør , Innovasjon Norge, Ringsaker, 2003
. Ryen, Britt Vingelsgård, konsulent , Tynset kommune, Tolga, 2003
. Kristiansen, Erik, seniorkonsulent , Høgskolen i Hedmark, Åsnes, 2003
. Wikan, Gerd, førsteamanuensis , Høgskolen i Hedmark, Stange, 2003
. Haug, Inger, førstelektor , Høgskolen i Hedmark, Hamar, 2003
. Brun, Johan, pensjonist , Forsvarsdepartementet, Nannestad, 2003
. Seeberg, Kari, avdelingsbibliotekar , Høgskolen i Hedmark, Stor-Elvdal, 2003
. Tollan, Klaus Jøran, avdelingsbibliotekar , Høgskolen i Hedmark, Hamar, 2003
. Pedersen, Mona, høgskolelektor , Høgskolen i Hedmark, Elverum, 2003
. Storaas, Torstein, høgskoledosent , Høgskolen i Hedmark, Stor-Elvdal, 2003
. Antonsen, Øyvind, førsteamanuensis , Høgskolen i Hedmark, Åsnes, 2003

336           02-2470
Styret for Høgskolen i Molde

Postboks 2110, 6402 Molde
Opprettet ved Regjeringsvedtak 10.05.90.
Antall møter i 2006: 6
Utgifter i 2006: 183452
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Risnes, Martin, førsteamanuensis , Høgskolen i Molde, Molde, 1994, 2003, leder
. Hauge, Kari Westad, høgskolelektor , Høgskolen i Molde, Molde, 1997, 2003, nestleder
. Eriksen, Anne, student , Høgskolen i Molde, Molde, 2005
. Sund, Arthur, student , ingen arbeidsgiver, Herøy (Møre og Romsdal), 2004
. Jørgensen, Else, høgskolelektor , Høgskolen i Molde, Molde, 2003
. Hjelle, Harald, 1. amanuensis , Høgskolen i Molde, Molde, 2003
. Holter, Inger Margrethe, sjefssykepleier , Rikshospitalet, Oslo, 2003
. Storbakk, Kirsti, konsulent , Høgskolen i Molde, Molde, 1998, 2003
. Kleven, Kjersti, prosjektsjef , Nordvest Forum, Oslo, 2003
. Lømo, Leif, direktør , Hydros Forskningssenter, Bergen, 2003

Varamedlemmer
. Fuglseth, Anna Mette, professor , Norges handelshøyskole, Fjell, 0
. Fylling, Aud, konsulent , Høgskolen i Molde, Molde, 2003
. Amooan, Elisabeth Finnøy, høyskolelærer , Høgskolen i Molde, Molde, 2003
. Vestad, Ellisif R., student , ingen arbeidsgiver, Molde, 2004
. Gjerde, Ingunn, amanuensis , Høgskolen i Molde, Molde, 2000, 2003
. Haugen, Kjetil, 1. amanuensis , Høgskolen i Molde, Molde, 2003
. Finnøy, Odd Tore, prosjektleder , Leverandørnett Ormen Lange, Molde, 2003
. Berge, Ragnhild, direktør , Fylkestrygdekontoret for Møre og Romsdal, Molde, 2003
. Sæter, Rold Einar, student , Høgskolen i Molde, Molde, 2005
. Melsæter, Steinar, avdelingsingeniør , Høgskolen i Molde, Molde, 2003
. Brekk, Åge, amanuensis , Høgskolen i Molde, Molde, 1997, 2003

337           02-2710
Styret for Høgskolen Stord/Haugesund

Postboks 5000, 5409 Stord
Opprettet 01.08.94.
Viser til Lov om universiteter og høgskoler.
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 500000
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Eide, Egil, rektor , Høgskolen Stord/Haugesund, Stord, 2000, 2003, leder
. Langåker, Lise, prorektor , Høgskolen Stord/Haugesund, Haugesund, 2003, nestleder
. Rokstad, Johan, adm. direktør , Østensjø Rederi A/S, Haugesund, 2003
. Samuelsberg, Liv, bibliotekar , Høgskolen Stord/Haugesund, Tysvær, 2003
. Espeland, Magne, førsteamanuensis , Høgskolen Stord/Haugesund, Stord, 2003
. Oftedal, Maria, seksjonsleder , Vetco Aibel, Haugesund, 2003
. Totland, Marit Elisebeth, administrasjonssjef , Helse Fonna, Kvinnherad, 2000
. Rønnevik, Marius, student , ingen, Stord, 2006
. Vorland, Rune, student , ingen, Stord, 2006
. Sandvold, Sigurd, høgskolelektor , Høgskolen Stord/Haugesund, Stord, 2003
. Matre, Øystein, daglig leder , West Contractors AS, Tysvær, 2003

Varamedlemmer
. Tislevoll, Anna-Bodil Hestenes, rektor , Hordaland fylkeskommune, Fitjar, 2003
. Kraaijeveld, Arjen, avdelingsingeniør , Høgskolen Stord/Haugesund, Sveio, 2003
. Moe, Arne, banksjef , Sparebank 1 SR-bank Haugesund, Haugesund, 2003
. Mæhle, Atle Bjørn, kommunalsjef , Stord kommune, Stord, 2003
. Skaftnesmo, Hilde-Kari, student , ingen, Stord, 2006
. Fletre, Janne Christin, student , ingen, Stord, 2006
. Wikstrøm, Marit, høgskolelektor , Høgskolen Stord/Haugesund, Haugesund, 2003

Sekretær
. Jørgensen, Rune, direktør , Høgskolen Stord/Haugesund, Stord, 1999, 2003

338           02-2460
Styret for Høgskolen i Bergen

Postboks 7030, 5020 Bergen
Opprettet ved Regjeringsvedtak 10.05.90.
Antall møter i 2006: 19
Utgifter i 2006: 617720
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Bergsvik, Eli, høgskolelektor , Høgskolen i Bergen, Fjell, 2003, leder
. Evensen, Ingrid Tvedt, studiesjef , Høgskolen i Akershus, Oslo, 1997, 2003, leder
. Haagensen, Margareth H., høgskolelektor , Høgskolen i Bergen, , 2003, nestleder
. Tryti, Anna Elisa, generalsekretær , Norges Musikkorpsforbund, Bergen, 2003
. Arntzen, Arne Johan, daglig leder , Barotech AS, Bergen, 1997, 2003
. Christensen, Bjørn, ordfører , Voss kommune, Voss, 2003
. Eikanger, Egil Jørgen, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Oslo, 1999, 2004
. Dreyer, Helen, personalleder , Halliburton AS, Stavanger, 1998, 2003
. Johannessen Bustad, Helene, student , ingen, Bergen, 2006
. Kvello-Aune, Helge Philip, , Forsvaret, , 2002, 2003
. Haugland, Kristen, avdelingsdirektør , Universitetet i Bergen, Bergen, 2003
. Hausberg, Lars Olav, student , Høgskolen i Bergen, Bergen, 2005
. Torbjørnsen, Margareth, saksbehandler , Bergen kommune, Bergen, 2003
. Monstad, Mons Erik, høgskolelektor , Høgskolen i Bergen, , 2003
. Midtun, Terje H., politibetjent , Bergen politidistrikt, Bergen, 1999, 2003
. Mekki, Tone Elise, førstelektor , Høgskolen i Bergen, Bergen, 2003
. Kvernhusvik, Trine, førstekonsulent , Høgskolen i Bergen, Bergen, 2000, 2003
. Gregersen, Øivind, førstesekretær , Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF), Bamble, 1998, 2003

Varamedlemmer
. Rye-Holmboe, Conrad, konsulent , Forsvaret, Fjell, 2001, 2003
. Bogsnes, Anne Kverneland, adm. direktør , Helse Bergen HF, Bergen, 2003
. Rastum, Annil, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Bergen, 2003
. Wiik, Bodil Petterson, personalkoordinator , Halliburton AS, Stavanger, 1997, 2003
. Orseth, Dag, førsteamanuensis , Høgskolen i Bergen, Bergen, 2000, 2003
. Steien, Frode, student , ingen arbeidsgiver, Bergen, 2004, 2005
. Bruåsdal, Geir Johnny, avdelingsingeniør , Høgskolen i Bergen, Bergen, 2003
. Tungland, Hanne Irene, student , ingen, Bergen, 2006
. Bjørstad, Heidi, førstelektor , Høgskolen i Bergen, Bergen, 2003
. Henriksbø, Kjell, høgskolelektor , Høgskolen i Bergen, , 2003
. Linde, Leif, brannkonstabel , Bergen brannvesen, Bergen, 1997, 2003
. Linden, Nora Johanne, høgskolelektor , Høgskolen i Bergen, Bergen, 2000, 2003
. Hetland, Svein, seniorrådgiver , Høgskolen i Bergen, Bergen, 2003
. Spildo, Sverre, ass. universitetsdirektør , Universitetet i Bergen, Bergen, 1997, 2003
. Knudsen, Tom, regiondirektør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Bergen, 2003
. Børslid, Tone Elise, kontorsjef , Høgskolen i Bergen, Bergen, 2003
. Erga, Torbjørn, daglig leder , EB-Marine A/S, Klepp, 1993, 2003
. Drevland, Trude, byråd , Bergen kommune, Bergen, 2004

339           02-2500
Styret for Høgskolen i Østfold

Remmen, 1757 Halden
Opprettet ved Regjeringsvedtak 10.05.90.
Holde seg orientert om forskningsetiske spørsmål innen samfunnsvitenskap og humaniora, være koordinerende og rådgivende instans for relevante fagutvalg, informere forskere, administrasjon og allmennhet, avgi betenkninger, utarbeide forslag til forskningsetiske retningslinjer, uttale seg i konkrete saker.
Antall møter i 2006: 21
Utgifter i 2006: 1628000
Medlemmenes funksjonstid: 4 år
Andre endringer

Medlemmer
. Vestli, Elin Nesje, rektor , Høgskolen i Østfold, Oslo, 1999, 2003, leder
. Aarvak, Knut, rektor , Høgskolen i Østfold, Fredrikstad, 2003, leder
. Erlandsen, Anne Grethe, samhandlingsleder , Sykehuset Østfold, Sarpsborg, 2001, 2003
. Eikrem, Bjørn Arne, student , ingen, Rakkestad, 2006
. Skærbæk, Eva, 1. amanuensis , Høgskolen i Østfold, Fredrikstad, 2003
. Øwre, Fridtjof, forskningsdirektør , Institutt for energiteknikk, Halden, 1996, 2003
. Ramsdal, Helge Normann, førsteamanuensis , Høgskolen i Østfold, Kråkerøy, 2003
. Brekke, Ida Henanger, student , ingen arbeidsgiver, Halden, 2005, 2006
. Pihlstrøm, Jon T., høgskolelektor , Høgskolen i Østfold, Halden, 2003
. Skaali, Monita, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2005
. Nesdam, Nils Einar, regiondirektør , NHO Østfold, Frogn, 2003
. Lilleby, Petter, avdelingsingeniør , Høgskolen i Østfold, Sarpsborg, 1999
. Martinsen, Terje Martin Weidal, student , Halden kommune, Halden, 2005

Varamedlemmer
. Odberg, Gerd Berit, høgskolelektor , Høgskolen i Østfold, Halden, 2003
. Sundby, Jan Erik, kirkeverge , Sarpsborg kommune, Råde, 2003
. Solli, Kjell Arne, 1. amanuensis , Høgskolen i Østfold, Halden, 2003
. Njøs, Knut, advokat , Adv.firma Ytterbøl & Co AS, Sarpsborg, 2005
. Haraldsrud, Laila Johanne, student , ingen, Halden, 2006
. Nybøle, Steinar, førsteamanuensis , Høgskolen i Østfold, Strømstad, 1996, 1999
. Buve, Terje, student , Høgskolen i Østfold, Fredrikstad, 2006
. Sørensen, Thor Erling, student , Høgskolen i Østfold, Halden, 2005
. Skråning, Tone, førstekonsulent , Høgskolen i Østfold, Halden, 2003
. Eriksen, Trine, prosjektleder , Fredrikstad kommune, Fredrikstad, 2003

340           02-2550
Styret for Høgskolen i Finnmark

9505 Alta
Opprettet i 1994.
Antall møter i 2006: 13
Utgifter i 2006: 750000
Medlemmenes funksjonstid: 1 år
Andre endringer

Medlemmer
. Olsen, Sonni, rektor , Høgskolen i Finnmark, Alta, 1999, 2003, leder
. Hanssen, Ketil, prorektor , Høgskolen i Finnmark, Alta, 2000, 2003, nestleder
. Lysne, Dag Atle, førsteamanuensis , Høgskolen i Finnmark, Alta, 2003
. Haga, Dagny, rådmann , Hammerfest kommune, Hammerfest, 2003
. Haukaas, Kirsti, student , Høgskolen i Finnmark, Alta, 2006
. Valvåg, Ola Rasmus, rådgiver , Fiskeriforskning AS, Tromsø, 2003
. Jansen, Torun, konsulent , Høgskolen i Finnmark, Alta, 2005
. Bull, Tove, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 1994, 2003
. Nygård, Trygve, student , Høgskolen i Finnmark, Alta, 2006
. Kjæmpenes, Wenche Margrethe, høgskolelektor , Høgskolen i Finnmark, Alta, 2003
3.. Fløtten, Erling, regiondirektør , Næringslivets Hovedorg. Finnmark, Vardø, 1998, 2003

Varamedlemmer
. Fyhn, Aud Wenche, høgskolelektor , Høgskolen i Finnmark, Alta, 2003
. Dybos, Inge, student , Høgskolen i Finnmark, Vadsø, 2005, 2006
. Sletten, Kjell, oppvekstsjef , Alta kommune, Alta, 2003
. Kristiansen, Mary Helene, førstekonsulent , Høgskolen i Finnmark, Alta, 2004
. Bye, May Griff, spesialrådgiver , Sør-Varanger kommune, Sør-Varanger, 2003
. Simonsen, Ole, høgskolelektor , Høgskolen i Finnmark, Alta, 2003
. Hellander, Svein Ottar, utviklingsleder , Tana kommune, Tana, 2003
1.. Andersen, Peer, høgskolelektor , Høgskolen i Finnmark, Alta, 2000, 2003

341           02-2560
Styret for Høgskolen i Gjøvik

Postboks 191, 2802 Gjøvik
Opprettet i 1994.
Antall møter i 2006: 13
Utgifter i 2006: 460000
Medlemmenes funksjonstid: 1 år
Andre endringer

Medlemmer
. Wroldsen, Jørn, rektor , Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik, 1997, 2003, leder
. Dæhlin, Gro Iren Kvanli, prorektor , Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik, 2003, nestleder
. Bekkelien, Anja Elina, student , ingen, Sør-Fron, 2006
. Fauske, Anne Helene, student , ingen arbeidsgiver, Gjøvik, 2004
. Kvam, Eystein, lektor , Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik, 2003
. Svensson, Jan Erik, sikkerhetsdirektør , Telenor ASA, Lillehammer, 2003
. Hanssen, Jan Inge, student , ingen arbeidsgiver, Gjøvik, 2003
. Juvkam, Rannveig Aure, førsteamanuensis , Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik, 1997, 2003
. Øvstetun, Rigmor Ø., førstekonsulent , Høgskolen i Gjøvik, Vestre Toten, 1998, 2003
. Carson, Roger, student , ingen, Nittedal, 2006
. Hamar, Tonje, konserndirektør , SINTEF, Vestre Toten, 2000, 2003
. Dobloug, Tore-Arnstein, banksjef , Energi, Ringsaker, 2003
. Flatland, Åse, fagsjef , Høgskolen i Gjøvik, Søndre Land, 2003

Varamedlemmer
. Rystad, Britt, førstelektor , Høgskolen i Gjøvik, Vestre Toten, 2000, 2003
. Norberg, Dag, høgskolelektor , Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik, 2000, 2003
. Stokstad, Ellen, rådmann , Gran kommune, Gran, 2003
. Leiknes, Halgeir, høgskolelektor , Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik, 2003
. Spinnangr, Ina Roll, student , ingen, Gjøvik, 2006
. Retzius, John, regiondirektør , NHO, Ringsaker, 2003
. Broberg, Kari, selvstendig næringsdrivende , ingen arbeidsgiver, Østre Toten, 2003
. Wangensteen, Sigrid, høgskolelektor , Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik, 2000, 2003
. Trønnes, Tonje Strøm, førstekonsulent , Høgskolen i Gjøvik, Lillehammer, 2003
. Hilden, lars, student , ingen, Bardu, 2006

342           02-2610
Styret for Høgskolen i Nesna


Opprettet i 1994.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 104580
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Larsen, Helge O., rektor , Høgskolen i Nesna, Alstahaug, 2003, leder
. Davidsen, Hanne, prorektor , Høgskolen i Nesna, Nesna, 2003, nestleder
. Severinsen, Anne, daglig leder , selvstendig næringsdrivende, Vefsn, 2003
. Losvik, Jimmi, student , ingen arbeidsgiver, Nesna, 2005
. Holand, Lisbeth, høgskolelektor , Høgskolen i Nesna, Brønnøy, 2003
. Jacobsen, Mona, student , ingen arbeidsgiver, Nesna, 2005
. Larsen, Ove, førsteamanuensis , Høgskolen i Nesna, Nesna, 2003
. Høgaas, Steinar, direktør , Rana utviklingsselskap, Rana, 2000, 2003
. Myrbostad, Toril, konsulent , Høgskolen i Nesna, Nesna, 2003

Varamedlemmer
. Grepperud, Gunnar, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2003
. Sæthre, Heidi Kristin, fylkesråd , Nordland fylkeskommune, Brønnøy, 2003
. Solbakk, Magnar, kultursjef , Brønnøy kommune, Brønnøy, 2003
. Almendingen, Siv Flæsen, høgskolelektor , Høgskolen i Nesna, Alstahaug, 2000, 2003

343           02-2670
Styret for Kunsthøgskolen i Oslo

Postboks 6853 St. Olavs plass
Opprettet av departementet 1. juli 1996.

Antall møter i 2006: 19
Utgifter i 2006: 536921
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Butenschøn, Peter, rektor , Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo, 1999, 2002, leder
. Hildrum, Eva, ekspedisjonssjef , Samferdselsdepartementet, Frogn, 2002
. Riege, Hanne, høgskolelektor , Kunsthøgskolen i Oslo, Nesodden, 1999, 2002
. Thorsen, Hans, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2004
. Berstad, Ingeleiv, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2004
. Rimestad, Ingunn, , , , 2002
. Pahle, Jan, , , , 2002
. Ytreberg, Lisbeth Halse, rektor , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 2002
. von der Fehr, Marius, student , ingen, Oslo, 2006
. Halling, Nils-Olov, , , , 2002
. Devik, Stein, , , , 2002
. Semb, Tine, student , ingen, Oslo, 2006
. Lai, Torben, , , , 2002

Varamedlemmer
. Vaa, Aaslaug, fylkeskultursjef , Nordland fylkeskommune, Bodø, 2002
. Pettersen, Fred-Arild, , , , 2002
. Tangen, Marte, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2004
. Englestad, Matti Lucie, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2004
. Wiik, Petter, , , , 2002
. Slyngstad, Stein, daglig leder , Henie Onstad Kunstsenter, Bærum, 2002
. Hope, Terje, , , , 2002
. Moen, Vivian B., førstekonsulent , Kultur- og kirkedepartementet, Oslo, 2002

344           02-2840
Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU, Hovedbygn. Gløshaugen, 7491 Trondheim
Opprettet i 1996.
Se UHL § 4. Kollegiet tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Kollegiet har ansvaret for virksomheten ved universitetet, at den drives innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av departement og Storting.
Antall møter i 2006: 17
Utgifter i 2006: 3870000
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
. Arnstad, Marit, rådgiver , Advokatfirmaet Schjødt & Co., Trondheim, 0, 2005, leder
. Jensen, An-Margret, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2005
. Phil, Astrid Elisabeth, student , ingen, Trondheim, 2006
. Thommessen, Christian Henrik, konsernsjef , Glamox A/S, Oslo, 2002, 2005
. Loktu, Morten, direktør , Statoil Norge, Trondheim, 0, 2005
. Austgulen, Rigmor, førsteamanuensis , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2002, 2005
. Hatlen, Siri Beate, adm. direktør , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 1999, 2005
. Lorentzen, Svein, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2005
. Midthjell, Sverre, student , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2006
. Wahl, Terje, stipendiat , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2005, 2005
. Cappelen, Ådne, forskningssjef , Statistisk sentralbyrå, Oslo, 2006

Varamedlemmer
. Slumgård, Anne Kathrine, markedsdirektør , ENTRA Eiendom A/S, Trondheim, 0, 2005
. Lunde, Geir Halvor, brannvernleder , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2002, 2005
. Andersen, Håkon With, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 0, 2005
. Eriksen, Jon Øyvind, - , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2002, 2005
. Hag, Kari, førsteamanuensis , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2002, 2005
. Dæhli, Kristin, førstekonsulent , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 1999, 2005
. Randeberg, Lise Lyngsnes, stipendiat , ingen, Trondheim, 2006
. Kristiansen, Svein, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 0, 2005
. Arnøy, Terje Andrè, student , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet/NLHT, Trondheim, 2006
. Austmo, Vegard, student , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Oslo, 2004

345           02-0980
Styret for Norges musikkhøgskole

Postboks 5190 Majorstua
Opprettet 1972 av Kirke- og undervisningsdepartementet. Opprettet på nytt 01.01.1999.
Ved kgl. res. av 20. juni 1986 er Norges musikkhøgskole gjort til en selvstyrende institusjon. Styret består av rektor, som er styrets formann, prorektor, de 7 avdelingslederne, en representant for det ikke-vitenskapelige personalet og to studentrepresentanter. Ansvar for forvaltningen av Norges musikkhøgskole.
Antall møter i 2006: 18
Utgifter i 2006: 383390
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Birkeland, Eirik, 1. amanuensis , Norges musikkhøgskole, Oslo, 2002, 2006, leder
. Wekre, Frøydis Ree, professor , Norges musikkhøgskole, Bærum, 2002, nestleder
. Bergby, Anne Katrine, førstelektor , Norges musikkhøgskole, Oslo, 2006
. Boysen, Bjørn F., førsteamanuensis , Norges musikkhøgskole, Oslo, 2002, 2006
. Dahl, Erling, programsjef , Festspillene i Bergen, Bergen, 2002, 2006
. Lossius, Gunnar Thon, siviløkonom , selvstendig næringsdrivende, Oppegård, 1999, 2002
. Svela, Gunnlaug Gilje, student , ingen arbeidsgiver, Randaberg, 2004, 2006
. Brodahl, Hege, førstekonsulent , Norges musikkhøgskole, Oslo, 2006
. Norheim, Hege Marie, informasjonsdirektør , Norsk Hydro ASA, Asker, 2002
. Gulbrandsen, Holger, orkestersjef , Norsk rikskringkasting AS, Oslo, 2004, 2006
. Hanken, Ingrid Maria, førsteamanuensis , Norges musikkhøgskole, Oslo, 1999
. Fasting, Kari, professor , Norges idrettshøgskole, Oslo, 2002, 2006
. Gjesteby, Kari, direktør , Norges Bank, Oslo, 2006
. Skretting, Kathrine, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2002
. Valøen, Nils Johan, rådgiver , Norges musikkhøgskole, Bærum, 2002
. Carlsen, Petter Langfeldt, student , ingen arbeidsgiver, Bergen, 2004, 2006
. Varkøy, Øyvind Robert, førsteamanuensis , Norges musikkhøgskole, Lørenskog, 1999, 2005

Varamedlemmer
. Sørgaard, Aslak Wøllo, student , Norges musikkhøgskole, Oslo, 2006
. Almås, Bente, førstelektor , Norges musikkhøgskole, Oslo, 1999, 2002
. Bergkastet, Geir, direktør , Nationaltheatret, Oslo, 2006
. Heltne, Grete Fjeld, administrasjonssjef , Sivilombudsmannen, Oslo, 2002
. Aadland, Harald Bertin, førsteamanuensis , Norges musikkhøgskole, Oslo, 2006
. Ringlund, Hilde, førsteamanuensis , Norges musikkhøgskole, Oslo, 2006
. Reitan, Inger Elise, amanuensis , Norges musikkhøgskole, Oslo, 1999, 2002
. Dahl, Janne Stang, daglig leder , Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK), Oslo, 2006
. Bratlie, Jorunn Marie, 1. amanuensis , Norges musikkhøgskole, Røyken, 2002
. Almås, Oda Forberg, student , Norges musikkhøgskole, Oslo, 2006
. Dahl, Per, førsteamanuensis , Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2006
. Haugan, Robert, avdelingsdirektør , Norges musikkhøgskole, Oslo, 2006
. Kalsnes, Signe, førstelektor , Norges musikkhøgskole, Oslo, 2006
. Christensen, Solveig, rådgiver , Norges musikkhøgskole, Oslo, 2003

Sekretær
. Harsten, Ingeborg, direktør , Norges musikkhøgskole, Tromsø, 2006

346           02-1010
Styret for Arkitektur- og design.høgskole

Postboks 6768 St. Olavsplass
Opprettet 01.11.1983 ved kongelig resolusjon Opprettet på nytt i 1999.
Det øverste styringsorgan for Arkitekthøgskolen i Oslo.
Antall møter i 2006: 6
Utgifter i 2006: 431300
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
0.. Aarvig, Inger, direktør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Bærum, 2001, 2005, leder
. Thue, Anniken, seniorrådgiver , Nasjonalmuseet for kunst, Oslo, 2005
. Kleven, Bente, professor , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2005
. Foss, Harald K., student , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2005
. Syversen, Inger Lise, seniorkonsulent , Arkitektur- og designhøgskolen, Hurum, 2005
. Holmebakk, Inger Marie, stipendiat , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2007
. Kjær, Peter Krarup, rektor , Arkitektur- og designhøgskolen, Utsjoki, 2005
. Moshus, Petter T., instituttleder , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2005
. Killi, Steinar, universitetslektor , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2005
. Lundevall, Tarald, sivilarkitekt , Snøhetta, Oslo, 2002, 2005

Varamedlemmer
. Skjærvold, Berit, leder , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2005
. Stokke, Gudmund, arkitekt , Gudmund Stokke, Oslo, 2002
. Egede-Nissen, Hans-Henrik, stipendiat , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2007
. Høgåsen-Hallesby, Johan C., student , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2005
. Aspen, Jonny, førsteamanuensis , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2005
. Hjeltnes, Knut, professor , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 1999, 2002
. Østberg, Netten, daglig leder , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2005
. Bjørnstad, Nina, førsteamanuensis , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2002
. Garnåsjordet, Per Arild, konserndirektør , Asplan Viak Sør AS, Bærum, 2005
. Eckhoff, Sigrid, industridesigner , Sigrid Eckhoff Industridesign, Oslo, 2002
. Thiis-Evensen, Thomas, professor , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2005

Sekretær
. Fagerås, Einar, adm. direktør , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 2004
. Ellefsen, Karl Otto, rektor , Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, 1999

347           02-1020
Styret for Norges idrettshøgskole

Postboks 4014 Ullevål stadion
Opprettet 1967 ved kongelig resolusjon
Lov om universiteter og høgskoler § 4. Ansvar for at institusjonen drives etter gjeldende lover, forskrifter og regler samt at den høye kvaliteten ved den faglige virksomheten overholdes. Ansvar for institusjonens strategi, disponering av økonomiske ressurser og eiendom. Ansvar for institusjonens hensiktsmessige organisering. Avgi årsregnskap med redegjørelse.
Antall møter i 2006: 17
Utgifter i 2006: 14000
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Loland, Sigmund, rektor , Norges Idrettshøgskole, Oslo, 2005, leder
. Børgesen, Arne, høgskolelærer , Norges idrettshøgskole, Bærum, 1999, 2005
. Enoksen, Eystein, 1. amanuensis , Norges Idrettshøgskole, Oslo, 2005
. Digernes, Gunnhild, student , ingen, Oslo, 2006
. Fasting, Kari, professor , Norges idrettshøgskole, Oslo, 1999, 2005
. Brennvall, Magnhild Sundli, seksjonssjef , Direktoratet for arbeidstilsynet, Asker, 1999, 2005
. Mollekleiv, Sven, samfunnsansvarlig , Det norske Veritas, Oslo, 1999, 2005
. Bråthen, Øystein, student , ingen, Oslo, 2005, 2006

Varamedlemmer
. Steinbakken, Karoline, student , ingen, Oslo, 2006
. Radmann, Trine, seniorrådgiver , Energibedriftenes landsforening, Oslo, 2001

348           02-2490
Styret for Høgskolen i Bodø


Opprettet ved Regjeringsvedtak 10.05.90.
Holde seg orientert om forskningsetiske spørsmål innen samfunnsvitenskap og humaniora, være koordinerende og rådgivende instans for relevante fagutvalg, informere forskere, administrasjon og allmennhet, avgi betenkninger, utarbeide forslag til forskningsetiske retningslinjer, uttale seg i konkrete saker.
Antall møter i 2006: 6
Utgifter i 2006: 420000
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
0.. Mellemvik, Frode, rektor , Høgskolen i Bodø, Bodø, 1997, 2003, leder
0.. Benson, Inger, prorektor , Høgskolen i Bodø, Bodø, 2005, nestleder
. Wang, Inger Lise, høgskolelektor , Høgskolen i Bodø, Bodø, 2003
. Fossum, Jan-Petter, direktør , YARA, Larvik, 2003
. Økland, Kari, stortingsrepresentant , Stortinget, Hemnes, 2004
. Furhovden, Kjersti, førstekonsulent , Høgskolen i Bodø, Bodø, 2003
. Rindal, Magnus, direktør , Nova Print, Oslo, 2003
. Lyngstad, Rolv, førsteamanuensis , Høgskolen i Bodø, Bodø, 2003
. Tindvik, Therese, student , ingen, Bodø, 2006
. Blom, Trond, student , Høgskolen i Bodø, Bodø, 2005

Varamedlemmer
. Jentoft, Anna Cecilie, student , ingen arbeidsgiver, , 1998, 2006
. Bjørkmo, Bjørn, direktør , Mo Industripark AS, Rana, 2003
. Mariussen, Inger, førstekonsulent , Høgskolen i Bodø, Bodø, 2003
. Fallmyr, Terje, førsteamanuensis , Høgskolen i Bodø, Bodø, 2003
. Bergmann, Tove, adjunkt , Nordland fylkeskommune, Vefsn, 2000, 2003
. Arntzen, Ørjan, student , ingen, Bodø, 2006

349           02-2530
Styret for Høgskolen i Tromsø

9293 Tromsø
Opprettet i 1994.
Antall møter i 2006: 17
Utgifter i 2006: 467000
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
3.. Christensen, Ulf Sten, rektor , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 1994, 2003, leder
. Hansen, Toril, prorektor , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 2003, nestleder
. Heggelund, Morten, student , ingen, Tromsø, 2006
. Walberg, Renate Mari, student , ingen, Aurskog-Høland, 2006
2.. Evensen, Anita, konsulent , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 0, 2004
2.. Valvåg, Herbjørg, selvstendig næringsdrivende , selvstendig næringsdrivende, Tromsø, 2003
4.. Fyhn, Anna Amdahl, sykepleier , Tromsø kommune, Tromsø, 2000, 2003
5.. Davidsen, Geir, høgskolelektor , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 2002
6.. Leming, Tove, høgskolelektor , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 2000, 2003
10.. Skogan, Widar, bonde , ingen arbeidsgiver, Balsfjord, 1994, 2003
11.. Theodorsen, Arne-Wilhelm, selvstendig næringsdrivende , selvstendig næringsdrivende, Tromsø, 2003

Varamedlemmer
. Santi, Rune S., student , ingen, Tromsø, 2006
1.. Hernes, Ingrid, utdanningsdirektør , Fylkesmannen i Troms, Tromsø, 2003
1.. Wilumsen, Liv Helene, førsteamanuensis , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 2003
2.. Ånensen, Magne, høgskolelektor , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 2003
3.. Åbotsvik, Ståle, bokhandler , Studentsamskipnaden i Tromsø, Tromsø, 2003
3.. Larsen, Toril Agnete, høgskolelektor , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 2003
4.. Hansen, Bård, høgskolelektor , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 2003

350           02-2540
Styret for Høgskolen i Oslo

Postboks 4 St. Olavs plass
Opprettet i 1994.
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 610797
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Lilleengen, Per, rektor , Høgskolen i Oslo, Oslo, 2000, 2003, leder
. Knutstad, Unni, prorektor , Høgskolen i Oslo, Oslo, 2003, nestleder
. Klubbenes, Anne Marte, student , ingen, Oslo, 2005, 2006
. Andersen, Irene Dahl, divisjonsdirektør , Sykehuset Østfold, Fredrikstad, 2003
. Fægri, Knut, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2000, 2003
. Løken, Lene, adm. direktør , Kommunale Kinematografers Landsforbund, Oslo, 2004
. Spurkland, Marit Erikke, høgskolelektor , Høgskolen i Oslo, Oslo, 2003
. Eriksson, Mats Holger, adm. direktør , Norsk ventilasjon og energitekn. forening, Ås, 2003
. Oppedal, Mons, førsteamanuensis , Høgskolen i Oslo, Asker, 2000, 2003
. Reksten, Morten, rådgiver , Høgskolen i Oslo, Oslo, 2003

Varamedlemmer
. Olsen, Bennedichte C. Rappana, førsteamanuensis , Høgskolen i Oslo, Oslo, 2003
. Lillegård, Marit, rådgiver , Høgskolen i Oslo, Bærum, 2003
. Sandbæk, Mona, forskningsleder , Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Asker, 2004
. Haug, Peder, professor , Høgskulen i Volda, Ørsta, 2003
. Audunson, Ragnar Andreas, professor , Høgskolen i Oslo, Oslo, 2003
. Laupsa, Torunn, personalsjef , Oslo bispedømmeråd, Ski, 2003

351           02-2570
Styret for Høgskolen i Harstad

Havnegata 5
Opprettet i 1994.
Antall møter i 2006: 43
Utgifter i 2006: 468395
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Johansen, Inger A., rektor , Høgskolen i Harstad, Harstad, 1994, 2003, leder
. Larsen, Nils Magne, prorektor , Høgskolen i Harstad, Harstad, 2003, nestleder
. Nygård, Bjørn, direktør , Hålogalandssykehuset, Harstad, Harstad, 2003
. Wold, Geir Wilhelm, adm. direktør , Vesterålens Consult AS, Sortland, 2003
. Bjørhovde, Gerd, prorektor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2003
. Sagen, Line M., høgskolelektor , Høgskolen i Harstad, Harstad, 2003
. Helme, Rita, student , ingen arbeidsgiver, Harstad, 2005
. Ag, Sigrid, førstekonsulent , Høgskolen i Harstad, Harstad, 2003

Varamedlemmer
. Bakken, Anne Marie, seksjonsleder , Høgskolen i Harstad, Harstad, 2003
. Gundersen, Gro, student , ingen, Harstad, 2006
. Bergland, Harald, 1. amanuensis , Høgskolen i Harstad, Harstad, 2005
. Råstad, Ivar, adm. direktør , Gilde Norge Ans, Harstad, 2003
. Lunde, Jon Are, førstekonsulent , Høgskolen i Harstad, Harstad, 2005
. Rekstad, Knut-Erik, student , ingen arbeidsgiver, Harstad, 2005, 2006
. Rønler, Lene Kirk, student , ingen, Harstad, 2006
. Sollid, Ole, student , ingen arbeidsgiver, Harstad, 2005
. Fossland, Trine Lise, prosjektleder , Verdina, Harstad, 2003
. Slettbakk, Trond, høgskolelektor , Høgskolen i Harstad, Harstad, 2003

Sekretær
. Eilertsen, Turid, direktør , Høgskolen i Harstad, Harstad, 2004

352           02-2600
Styret for Samisk høgskole (Sami Allaskuvla)

Hànnoluohkkà 45, 9520 Kautokeino
Opprettet i 1994.
Antall møter i 2006: 6
Utgifter i 2006: 455328
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
1.. Utsi, Mai Britt, rektor , Samisk høgskole, Kautokeino, 1996, 2003, leder
. Nystad, Kristine, prorektor , Samisk høgskole, Kautokeino, 2003, nestleder
. Balto, Asta, 1. amanuensis , Samisk høgskole, Kautokeino, 1994, 200
. Blixgård, Brynjulf, lærer , Oksfjord skole, Nordreisa, 2003
. Rollstad, Ingrid Smuk, ordfører , Tana kommune, Tana, 2003
. Hætta, Marit Elisabeth, revisor , KPMG Peat Marwick, Statsautoriserte revisorer (Partner), Kautokeino, 2003
. Johansen, Yngve, 1. amanuensis , Samisk høgskole, Kautokeino, 1996, 2003

Varamedlemmer
. Granefjell-Jåma, Aasta, adjunkt , Røros kommune, Røros, 2005
. Johansen, Alf, reineier , ingen arbeidsgiver, Porsanger, 1997, 2003
. Gaup, Elisabeth Utsi, høgskolelærer , Samisk høgskole, Kautokeino, 2003
. Turi, Frank Robert, konsulent , Samisk høgskole, Kautokeino, 2000, 2003
. Sara, Inga Berit, konsulent , Samisk høgskole, Kautokeino, 1997, 2003
. Solbakken, Jan Idar, høgskolelektor , Samisk høgskole, Kautokeino, 1997, 2003
. Guttorm, Janice, førstekonsulent , Sametinget, Karasjok, 2003
. Oskal, Nils Andersen, professor , Samisk høgskole, Kautokeino, 1994, 2003
. Lauhamaa, Pigga, høgskolelektor , Samisk høgskole, Kautokeino, 2003

353           02-2620
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer
Opprettet i 1994.
Antall møter i 2006: 74
Utgifter i 2006: 693875
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Kjerkol, Ole Meier, rektor , Høgskolen i Nord-Trøndelag, Stjørdal, 2000, 2003, leder
. Ekker, Sonja, høgskolelektor , Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, 2003, nestleder
. Rohnes, Brit, førsteamanuensis , Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, 2003
. Skjelstad, Camilla, student , ingen arbeidsgiver, Inderøy, 2003
. Arnstad, Eli, adm. direktør , ENOVA SF, Stjørdal, 2000
. Grøneng, Gorm, student , ingen, Trondheim, 2006
. Lundemo, Gunleif, student , ingen arbeidsgiver, Levanger, 2002, 2005
. Ellekjær, Hanne, lege , Sykehuset Levanger, Levanger, 2003
. Størseth, Håvard, teknisk sjef , Nobø elektro A/S, Stjørdal, 2003
. Ryan, Inge, stortingsrepresentant , Stortinget, Namsskogan, 1996, 2000
. Fagerli, Karl Audun, rådmann , Lierne kommune, Lierne, 2003
. Moksnes, Knut, høgskolelektor , Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger, 2003
. Nordseth, Ragnhild Saxebøl, rektor , Nord-Trøndelag fylkeskommune, Verdal, 2003
. Hemming, Stein, seniorkonsulent , Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger, 2003
. Gausen, Tove, student , ingen arbeidsgiver, Arendal, 2000

Varamedlemmer
. Hammer, Astrid, høgskolelektor , Høgskolen i Nord-Trøndelag, Namsos, 2003
. Næss, Grethe Bøgh, høgskulelektor , Høgskolen i Nord-Trøndelag, Namsos, 2003
. Skimmeli, Hallfrid, biblioteksjef , Steinkjer kommune, Steinkjer, 2003
. Solum, Jan Håvard, banksjef , Grong sparebank, Grong, 2003
. Gotvassli, Kjell Åge, førsteamanuensis , Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, 2003
. Landsem, Kristin, daglig leder , Fredrikkes hage, Levanger, 2003
. Larsen, Ole E., student , ingen arbeidsgiver, Levanger, 2003
. Kjellsen, Randi Devold, førstekonsulent , Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, 2000, 2003
. Tronhus, Rannveig, student , ingen arbeidsgiver, Levanger, 2003

354           02-2700
Høgakolen i Vestfold

Postboks 2243
Opprettet i 1994.
Høgskolens øverste organ. Ansvar for at institusjonen drives i samsvar med lover som gjelder og mål fastsatt av overordnet myndighet. Trekke opp høgskolens strategi, og forvalte institusjonens økonomiske ressurser.
Antall møter i 2006: 16
Utgifter i 2006: 300000
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
. Austenå, Halvor, rektor , Høgskolen i Vestfold, Horten, 2000, 2003, leder
. Ulvestad, Jorun, høgskolelektor , Høgskolen i Vestfold, Holmestrand, 2003, nestleder
. Lindboe, Anne Wenche, lege , Helse NORD, Bærum, 2003
. Stokvik, Bjørnulf, førstekonsulent , Høgskolen i Vestfold, Tønsberg, 2003
. Østreng, Dorte, stipendiat , Høgskolen i Vestfold, Oslo, 2000, 2003
. Mehlum, Jan, førsteamanuensis , Høgskolen i Vestfold, Tønsberg, 1997, 2003
. Ingebrigtsen, Kjell Arne, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2003
. Knutsen, Kjetil, student , ingen arbeidsgiver, Tønsberg, 2004
. Granerud, Mari K, student , ingen arbeidsgiver, Tønsberg, 2005
. Granerud, Mari K., student , Høgskolen i Vestfold, Tønsberg, 2005
. Lia, Per Olaf, banksjef , DnB Fonds A/S, Tønsberg, 2000
. Steinfeld, Torill, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2003

Varamedlemmer
. Vestrås, Britt N., avdelingsbibliotekar , Høgskolen i Vestfold, Horten, 2003
. Bjørnstad, Eivin, høgskolelektor , Høgskolen i Vestfold, Horten, 2003
. Nesset, Grete, høgskolelektor , Høgskolen i Vestfold, Tønsberg, 2003
. Alker, Hans Jørgen, førsteamanuensis , Høgskolen i Vestfold, Horten, 2003
. Kihle, Ingrid, maritim personalsjef , Fred. Olsen & Co, Oslo, 2003
. Aasen, Petter, direktør , NOKUT, Horten, 2003
. Ustgård, Ragnhild, organisasjonskonsulent , selvstendig næringsdrivende, Sandefjord, 2003
. Aubell, Sif, student , ingen arbeidsgiver, Våle, 2005
. Koppang, Steinar, student , Høgskolen i Vestfold, Tønsberg, 2005

Sekretær
. Figved, Svein Erik, høgskoledirektør , Høgskolen i Vestfold, Horten, 0

355           02-2760
Styret for Universitetet i Bergen

Postboks 7800
Opprettet i 1947.
Jf. universitets- og høgskolelovens § 4. Styret er det øverste organ ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.
Antall møter i 2006: 13
Utgifter i 2006: 3600000
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Grønmo, Sigmund, rektor , Universitetet i Bergen, Lørenskog, 1999, 2005, leder
. Salvanes, Anne Gro Vea, prorektor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005, nestleder
. Ryel, Anne Lise, generalsekretær , Den norske Kreftforening, Oslo, 2003, 2005
. Skauge, Arne, adm. direktør , Finansnæringens Hovedorganisasjon, Bærum, 1999, 2005
. Aksnes, Dag Lorents, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005
. Christensen, Eirik Nordvald, stipendiat , Universitetet i Bergen, Bergen, 2006
. Halmø, Gerd Arna, adm. direktør , Statoil Norge, Stavanger, 2005
. Lie, Gro Therese, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2003
. Kibsgaard, Gry, førstekonsulent , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005
. Öquist, Gunnar, professor , Universitetet i Umeå, Umeå, 2003, 2005
. Bruseth, Live J., stipendiat , Universitetet i Bergen, Bergen, 2006
. Greene, Michelle Ingrid, student , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005
. Heldal, Steinar, student , Universitetet i Bergen, Bergen, 2006
. Vandvik, Vigdis, stipendiat , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005

Varamedlemmer
. Halstensen, Alfred, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 1999, 2005
. Ryssdal, Anders Christian Stray, advokat , Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo, 2005
. Landøy, Ane, bibliotekar , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005
. Vigmostad, Arno, forlegger , Fagpresseforlaget A/S, Bergen, 2005
. Grasdal, Astrid Louise, stipendiat , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005
. Holme, Audun, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005
. Torsnes, Gunnar, seksjonssjef , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005
. Trengereid, Kjell, økonomisjef , Universitetet i Bergen, Bergen, 2003, 2005
. Breivik, Kristine, kontorsjef , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005
. Skjerdal, Kyrre, student , Universitetet i Bergen, Bergen, 2006
. Fløysand, Lene, student , Universitetet i Bergen, Bergen, 2006
. Mikaelsson, Lisbeth, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2005
. Salthella, Monica, viseadm. direktør , Sparebanken Vest, Bergen, Bergen, 2005
. Nordli, Olav Alexander, student , ingen, Bergen, 2005
. Olsen, Torunn, student , Universitetet i Bergen, Bergen, 2006

356           02-2440
Styret for Høgskolen i Lillehammer

2626 Lillehammer
Opprettet i 1994.
Styret er ansvarlig instans for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet. Styret har et strategisk ansvar og skal trekke opp utviklingslinjer for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet. Styret skal ha overordnede planleggingsoppgaver knyttet til den faglige virksomheten og utviklingen. Styret skal ha et overordnet budsjett- og økonomiansvar. Styret tar avgjørelser slik at institusjonen blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lov- og regelverk.
Antall møter i 2006: 13
Utgifter i 2006: 450480
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Moren, Gudmund, førsteamanuensis , Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer, 1994, 2003, leder
. Rønningen, Martin, prorektor , Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer, 2000, 2002, nestleder
. Ohnstad, Bente, 1. amanuensis , Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer, 2003
. Vasbotten, Gro, konsulent , Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer, 2003
. Riddervold, Helen Aagot, direktør , Statens vegvesen i Hedmark, Stange, 2000, 2003
. Lundgård, Kjerstin, student , ingen, Lillehammer, 2006
. Foss, Odd, pensjonist , ingen arbeidsgiver, Lillehammer, 2003
. Rønning, Rolf, høgskoledosent , Oppland distriktshøgskole, Lillehammer, 2003
. Thue, Sigmund, h.r.advokat , selvstendig næringsdrivende, Lillehammer, 2003
. Jørgensen, Thomas Langeland, student , ingen, Lillehammer, 2004
. Maritvold, Tore, teknisk leder , Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer, 2006
. Skyttermoen, Torgeir, førstekonsulent , Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer, 2000, 2003
. Lian, Vigdis, adm. direktør , Norsk filminstitutt, Oslo, 2003
. Thorud, Øystein Fossum, student , ingen, Lillehammer, 2006

Varamedlemmer
. Selvaag, Birthe M., administrativ leder , Lillehammer kunstmuseum, Lillehammer, 2003
. Blakstad, Eli, direktør , Per Gynt AS, Sør-Fron, 2003
. Ros, Janneke van der, førsteamanuensis , Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer, 2000
. Løvold, Kjell Fredrik, jurist , Sparebanken DNBNOR, Lillehammer, 2000, 2003

357           02-2510
Styret for Høgskolen i Telemark

Postboks 203
Opprettet ved Regjeringsvedtak 10.05.90.
Holde seg orientert om forskningsetiske spørsmål innen samfunnsvitenskap og humaniora, være koordinerende og rådgivende instans for relevante fagutvalg, informere forskere, administrasjon og allmennhet, avgi betenkninger, utarbeide forslag til forskningsetiske retningslinjer, uttale seg i konkrete saker.
Antall møter i 2006: 18
Utgifter i 2006: 882134
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
1.. Bjerketvedt, Dag Kjartan, rektor , Høgskolen i Telemark, Bø (Telemark), 1997, 2003, leder
2.. Duesund, Knut, prorektor , Høgskolen i Telemark, Notodden, 2003, nestleder
. Lindskog, Laila-Merethe, student , ingen, Bø (Telemark), 2006
. Stuen, Snorre, student , Høgskolen i Telemark, Porsgrunn, 2005, 2006
3.. Glenna, Anne E- Høva, høgskolelærer , Høgskolen i Telemark, Kongsberg, 2003
4.. Lieungh, Frode, amanuensis , Høgskolen i Telemark, Bø (Telemark), 2003
5.. Ellefsen, Trine, administrasjonssjef , Høgskolen i Telemark, Porsgrunn, 2003
6.. Lier-Hansen, Stein, direktør , Prosessindustriens landsforening (PIL), Nedre Eiker, 2003
7.. Skaardal, Alfhild, kultursjef , Nome kommune, Nome, 2003
9.. Wold, Per, ass. direktør , Norsk Hydro ASA, Skien, 2000, 2003

Varamedlemmer
. Blaker, Anne Margrete, ordfører , Bamble kommune, Bamble, 2005
. Nielsen, Inger B., student , ingen, Porsgrunn, 2006
. Røstad, Sigbjørn, student , ingen, Skien, 2006
1.. Bakke, Rune, professor , Høgskolen i Telemark, Skien, 2003
2.. Lorentzen, Gro, høgskolelektor , Høgskolen i Telemark, Porsgrunn, 1997, 2003
5.. Berntsen, Hans Jacob, rådgiver , Høgskolen i Telemark, Nome, 2000, 2003
6.. Faukald, Heidi, fabrikksjef , Borealis, Bamble, 2003
7.. Wille, Knut, rådmann , Skien kommune, Skien, 2003
8.. Helgesen, Gunn Marit, fylkesvaraordfører , Telemark fylkeskommune, Porsgrunn, 2003

358           02-2520
Styret for Høgskulen i Volda

Postboks 500
Opprettet i 1994.
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 570600
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Stave, Gunnar, rektor , Høgskulen i Volda, Volda, 1997, 2003, leder
. Bøe, Lidveig, prorektor , Høgskolen i Volda, Volda, 2003, nestleder
. Sundgot, Elisabet, distriktsarbeidssjef , A-etat, Giske, 2003
. Opsal, Hilde, høgskolelektor , Høgskolen i Volda, Ørsta, 2003
. Strand, Leif Roar, overingeniør , Høgskulen i Volda, Ørsta, 2003
. Lome, Mari, student , ingen arbeidsgiver, Vestre Slidre, 2005
. Hunnes, Odd Ragnar, førstelektor , Høgskolen i Volda, Volda, 2003
. Øye, Olav, student , ingen arbeidsgiver, Orkdal, 2004, 2005
. Kjøl, Per Eivind, seniorrådgiver , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2003
7.. Melle, Beret, trygdesjef , Trygdeetaten i Møre og Romsdal, Ørsta, 1997, 2003
8.. Kjølås, Harald, redaktør , Sunnmørsposten, Ålesund, 1997, 2003

Varamedlemmer
. Vatne, Bente, stipendiat , Høgskolen i Volda, Ørsta, 2003
. Dybdal, Elling A., konserndirektør , Tussa, Ørsta, 2003
. Dispen, Henning Frode, student , Høgskolen i Volda, Stryn, 2005
. , Håkon, førstekonsulent , Høgskulen i Volda, Volda, 2004
. Fagervoll, Jessie Strand, rektor , Møre og Romsdal fylkeskommune, Sula, 2003
. Øvrebotten, Magni, leder , Nynorsk mediesenter, Naustdal, 2003
. Nes, Oddbjørn, prosjektleder , Høgskulen i Volda, Volda, 2004
. Bjørge, Ragnhild, student , Høgskolen i Volda, Sund, 2005
1.. Døssland, Atle, professor , Høgskulen i Volda, Volda, 2000, 2003

359           02-2580
Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane

Postboks 133, 6851 Sogndal
Opprettet i 1994.
Antall møter i 2006: 7
Utgifter i 2006: 298085
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
1.. Thaule, Johannes, rektor , Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal, 2001, 2003, leder
2.. Kleiven, Ole Tormod, førsteamanuensis , Høgskulen i Sogn og Fjordane, Flora, 2001, 2003, nestleder
3.. Thorsen, Kari, rådgiver , Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal, 2000, 2003
4.. Norstein, Anne, høgskolelektor , Høgskulen i Sogn og Fjordane, Leikanger, 2000, 2003
5.. Sande, Joar, høgskulelektor , Høgskulen i Sogn og Fjordane, , 2000, 2003
6.. Andenæs, Arvid, adm. direktør , Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde, 2003
7.. Berge, Gerd Kjellaug, direktør , Selje Hotel, Selje, 2000, 2003
8.. Dysthe, Olga, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2003
9.. Naustdalslid, Jon, instituttsjef , Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo, 2003
11.. Klungseth, Asbjørg, student , ingen arbeidsgiver, Årdal, 2004, 2005
12.. Weinbach, Jan-Erik, student , Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal, 2005

Varamedlemmer
. Landstad, Agnes, konsulent , selvstendig næringsdrivende, Leikanger, 2003
. Bergersen, Ane, høgskolelektor , Høgskulen i Sogn og Fjordane, Askvoll, 2003
. Hansen, Ann-Kristin Aasgaard, student , Høgskulen i Sogn og Fjordane, Askvoll, 2005
. Heiberg, Eli, amanuensis , HSF, Sogndal, 2003
. Instanes, Helga Elisabeth, student , ingen arbeidsgiver, Gloppen, 2004, 2005
. Loftheim, Håkon, sosialkonsulent , Askvoll kommune, Askvoll, 1997, 2003
. Timberlid, Jan, 1. amanuensis , HSF, Høyanger, 2003
. Hugøy, Jonny, student , Høgskolen i Sogn og Fjordane, Askvoll, 2005
. Halle, Karin, direktør , NHO, Flora, 2003
. Aase, Paul-Børge, student , Høgskolen i Sogn og Fjordane, Askvoll, 2005
. Teigen, Tone, avdelingsingeniør , Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde, 1997, 2003
. Eikemo, Tor W., førstekonsulent , Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal, 2000, 2003

360           02-2730
Styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag

N-7004 Trondheim
Opprettet 01.08.94.
Viser til Lov om universiteter og høgskoler.
Antall møter i 2006: 9
Utgifter i 2006: 72000
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Klemp, Torunn, rektor , Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, 2000, 2003, leder
. Knutsen, Margaret Lian, prorektor , Høgskolen i Sør-Trøndelag, Klæbu, 1997, 2003, nestleder
. Raen, Einar Tryggvason, student , ingen, Trondheim, 2005
. Samstad, Grete Ottersen, sjefssykepleier , St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF, Trondheim, 2003
. Bendheim, Gunnar, førstekonsulent , Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, 1997, 2003
. Balstad, Inga, fylkespolitiker , Sør-Trøndelag fylkeskommune, Selbu, 2000, 2003
. Ekeland, Jon, høgskolelektor , Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, 2000, 2003
. Bollingmo, Oddrun, høgskolelektor , Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, 2003
. Holand, Silje Anita, student , ingen, Trondheim, 2006
. Auran, Torbjørn, daglig leder , Felleskjøpet A/S, Trondheim, 2003
. Vik, Torstein, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2003

Varamedlemmer
. Nilsen, Anne-Grethe, førstekonsulent , Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, 2003
. Byrkjeflot, Arne, sekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Trondheim, 2003
. Rian, Berit, divisjonsdirektør , Fokus Bank ASA, Trondheim, 2003
. Skei, Ivar, ordfører , Klæbu kommune, Klæbu, 2006
. Hoel, Jørgen, student , ingen, Trondheim, 2005
. Feren, Kari, førsteamanuensis , Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, 2003
. Hveem, Per, førsteamanuensis , Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, 1997, 2003
. Johansen, Svanhild, student , ingen, Kåfjord, 2006

Sekretær
. Wedø, Ann Elisabeth, høgskoledirektør , Høgskolen i Sør-Trøndelag, Oslo, 0

Andre tilknyttede personer
. Nilsskog Hustad, Remi Andreas, student , ingen, Trondheim, 2006

361           02-2750
Styret for Høgskolen i Agder

Serviceboks 422, 4604 Kristiansand
Opprettet 1. august 1994.
Iht. Lov om universiteter og høgskoler. Lov nr. 22, 1995.
Antall møter i 2006: 18
Utgifter i 2006: 1580600
Medlemmenes funksjonstid: 3 år
Opprettet på nytt, eller forlenger funksjonstid

Medlemmer
. Jahr, Ernst Håkon, rektor , Høgskolen i Agder, Kristiansand, 2000, 2003, leder
. Dahl, Aud Findal, høgskolelektor , Høgskolen i Agder, Arendal, 2003, nestleder
. Støkken, Anne Marie, førsteamanuensis , Høgskolen i Agder, Kristiansand, 2000, 2003
. Grøvan, Hans Fredrik, ordfører , Lyngdal kommune, Lyngdal, 2003
. Mellingen, Helle Ingeborg, student , Høgskolen i Agder, Kristiansand, 2006
. Johansen, Kai, forskningsdirektør , Elkem A/S, Kristiansand, 2003
. Knudsen, Karen-Lise S., førstekonsulent , Høgskolen i Agder, Kristiansand, 2000, 2003
. Repstad, Pål Steinar, professor , Høgskolen i Agder, Kristiansand, 2000, 2003
. Sundtoft, Tine, fylkesrådmann , Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand, 2003
. Seim, Turid Karlsen, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2003

Varamedlemmer
. Grimnes, Aanon B.W., avdelingsingeniør , Høgskolen i Agder, Lillesand, 2003
. Fuglestad, Anne Berit, høgskoledosent , Høgskolen i Agder, Kristiansand, 2003
. Aasland, Dag G., høgskoledosent , Høgskolen i Agder, Grimstad, 2000, 2003
. Strat, Kristen, seniorrådgiver , Sørlandets teknologiske senter, Arendal, 2003
. Fegran, Liv, høgskolelektor , Høgskolen i Agder, Kristiansand, 2003
. Drange, Mona E., student , ingen arbeidsgiver, Kristiansand, 2003
. Nilsen, Norvald, førstelektor , Høgskolen i Agder, Kristiansand, 2003
. Haavorstad, Olav, direktør , Vest-Agder klinikkene, Audnedal, 2003
. Vik, Solrun, advokat , Simonsen Føyen, Kristiansand, 2003

362           02-2800
Styret for Kunsthøgskolen i Bergen

Strømgt. 1

Antall møter i 2006: 42
Utgifter i 2006: 1122000
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
. Malterud, Nina, rektor , Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, 2002, leder
. Aarvik, Per, prorektor , Kunsthøgskolen i Bergen, Askøy, 2003, nestleder
. Mc, Alinden, førsteamanuensis , Universitetet i Bergen, Bergen, 2006
. Sagatun, Ane, student , Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, 2005
. Andersland, Geir Kjell, regiondirektør , Bufetat, Region Vest, Bergen, 1999, 2002
. Haakestad, Jorunn, direktør , Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, 2002
. Steinar, Kari, konsulent , Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, 2006
. Lerseth, Kjersti, planlegger , Trondheim kommune, Trondheim, 2002
. Lofthus, Lars Korff, student , Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, 2005
. Gilje, Nils, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2002
. Bergerud, Petter, professor , Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, 2004

Varamedlemmer
. Lorenzen, Anne Christine, student , ingen arbeidsgiver, Bergen, 0, 2005
. Pettersen, Jon Å., førsteamanuensis , Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, 2006
. Melvær, Karen Marie, disponent , selvstendig næringsdrivende, Bergen, 2002
. Steiner, Kari, konsulent , Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, 2003
. Urheim, Lars, student , ingen arbeidsgiver, Bergen, 2004
. Velure, Magne, prosjektdirektør , Kultur- og kirkedepartementet, Lillehammer, 2002
. Walderhaug, Morten, direktør , , Bergen, 2002
. Mathisen, Trude, konsulent , Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, 2006
. Huus, Åse, høgskolelektor , Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, 2006

363           02-2820
Styret for Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø
Opprettet fra 01.01.1990.
Styret er det øverste organ ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.
Antall møter i 2006: 9
Utgifter i 2006: 1495000
Medlemmenes funksjonstid: 1 år
Andre endringer

Medlemmer
1.. Bjørhovde, Gerd, prorektor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2002, 2005, nestleder
2.. Aarbakke, Jarle, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 1999, 2005, leder
. Hambro, Christian, advokat , ingen, Oslo, 2005
. Meland, Heidi, daglig leder , Kunnskapssenteret i Gildeskål, Gildeskål, 2001, 2005
. Olsen, Jan Henry T., bedriftsrådgiver , North Norway, Tromsø, 2001, 2005
. Ringstad, Jeanine, student , ingen, Oslo, 2004, 2005
. Fossland, Jørgen, stipendiat , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2005
. Rindahl, Lasse, student , ingen, Oslo, 2004, 2005
. Karlstad, Mari, fotoleder , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2005
. Arbo, Peter, 1. amanuensis , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2005
. Sterri, Siri Frost, stortingsrepresentant , Stortinget, Malvik, 2005

Varamedlemmer
. Slettvold, Anders, student , ingen, Tromsø, 2005
. Bjørsvik, Anja Støback, student , ingen, Tromsø, 2005
. Tandberg, Anne Helene Solberg, stipendiat , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2005
. Jensen, Arvid, adm. direktør , Bedriftskompetanse AS, Hammerfest, 2005
. Jacobsen, Cecilie lysjø, advokat , ingen, Tromsø, 2005
. Orheim, Olav, direktør , Norsk polarinstitutt, Røyken, 2005
. Nafstad, Peter, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2005
9.. Bartnes, Asbjørn, rådgiver , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2000, 2005

364           02-2430
Styret for Høgskolen i Akershus

Postboks 423, 2001 Lillestrøm
Opprettet ved Regjeringsvedtak 10.05.90.
Antall møter i 2006: 15
Utgifter i 2006: 519544
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Aukrust, Lars Espen, rektor , Høgskolen i Akershus, Oslo, 2003, leder
. Berge, Sven Birger, prorektor , Høgskolen i Akershus, Bærum, 2000, 2003, nestleder
. Dahle, Anders, direktør , NORAS (Norges Råd for anvendt samfunnsforskn.), Lørenskog, 2003
. Krogsrud, Bjørn, direktør , Kriminalomsorgen Region sør, Bærum, 1997, 2003
. Lindgren, Gerd, professor , Karlstads universitet, Stockholm, 2003
. Johnsen, Ingrid Margrete, student , ingen, Nittedal, 2006
. Nesheim, Ivar, rektor , Eidsvoll kommune, Skedsmo, 2003
. Petterson, Lise Slettmo, student , ingen, Oslo, 2006
. Rjaanes, Odd Ivar, seniorkonsulent , Høgskolen i Akershus, Rælingen, 2003
. Torp, Tor Rynning, rådgiver , Universitets- og høgskolerådet, Bærum, 2003
. Barth Eide, Wenche, førsteamanuensis , Universitetet i Oslo, Oslo, 2003

Varamedlemmer
. Gregersen, Anne Berit, hovedbibliotekar , Høgskolen i Akershus, Oslo, 2003
. Brenna, Astrid, seksjonsleder , Norges forskningsråd, Oslo, 2003
. Bukholm, Geir, forskningsdirektør , Akershus universitetssykehus, Oslo, 2003
. Eielsen, Ole Edmund, høgskolelektor , Høgskolen i Akershus, Oslo, 2000, 2003
. Baarseth, Pernille, forskningssjef , Matforsk, Ås, 2003

365           02-2480
Styret for Høgskolen i Narvik

Postboks 385
Opprettet ved Regjeringsvedtak 10.05.90.
Norgesnettrådet er et rådgivende organ for departementet i utviklingen av høgre utdanning i Norge særlig når det gjelder sektorovergripende og nasjonale forhold. Rådet skal gi tilråding om problemstillinger knyttet til Norgesnettet og trekke opp retningslinjer for kvalitetssikringsarbeidet innenfor høgre utdanning nasjonalt og internasjonalt. Etter vedtak i departementet kan rådet få ansvar for fellesoppgaver og informasjonsoppgaver innenfor høgre utdanning. Rådet skal sørge for faglig vurdering av søknader om eksamensrett etter privathøgskoleloven.
Antall møter i 2006: 24
Utgifter i 2006: 755000
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
. Storelvmo, Edel, rektor , Høgskolen i Narvik, Narvik, 2001, 2003, leder
. Ljunggren, Per Åge, prorektor , Høgskolen i Narvik, Narvik, 2003, nestleder
. Steinsvik, Bjørn, førstelektor , Høgskolen i Narvik, Harstad, 2003
. Teigen, Eva Opshaug, amanuensis , Høgskolen i Narvik, Narvik, 1994, 2003
. Andreassen, Gunnhill, rektor , Tjeldsund kommune, Tjeldsund, 2003
. Andersen, Håkon With, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2003
. Bergvill, Jørn, overingeniør , Høgskolen i Narvik, Narvik, 2003
. Wiberg, Lene Karin, student , ingen, Narvik, 2005
. Slagstad, Ola, pensjonist , ingen, Sørreisa, 2003
. Sivertsen, Torkild, student , Høgskolen i Narvik, Narvik, 2005
. Hamran, Torunn, førsteamanuensis , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2000, 2003

Varamedlemmer
. Holdø, Brit Eva, avdelingsleder , Vågan kommune, Vågan, 2003
. Shelygina, Elena, student , ingen arbeidsgiver, Narvik, 2003, 2005
. Næsje, Frode, høgskolelektor , Høgskolen i Narvik, Narvik, 2003
. Glenne, Rita, prosjektsjef , Renewable Energy Corporation ASA, Oslo, 2003
. Halvorsen, Roald, adm. direktør , SOFRI AS, Narvik, 2003
. Stormo, Terje, student , ingen arbeidsgiver, Narvik, 2005
. Tingvoll, Wivi-Ann, høgskulelektor , Høgskolen i Narvik, Narvik, 2003

366           02-2590
Styret for Universitetet i Stavanger

Postboks 8002
Opprettet i 1994.
Endret fra Høgskolen i Stavanger til: Universitetet i Stavanger (fra 01.01.2005)
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 1 år
Opprettet på nytt, eller forlenger funksjonstid

Medlemmer
. Langen, Ivar, rektor , Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2003, leder
. Særheim, Inge, prosektor , Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2003, nestleder
. Norheim, Anne, høgskolelektor , Universitetet i Stavanger, Sandnes, 2003
. Ullenius, Christina W., rektor , Karlstads universitet, Karlstad, 2003
. Meland, Eilef A., høgskolelektor , Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2003
. Høiland, Harald, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 2003
. Clemetsen, Kjetil, student , ingen, Stavanger, 2005
. Ims, Maiken, spesialrådgiver , Oljeindustriens Landsforening, Sandnes, 1997, 2003
. Sandvold, Tore I., adm. direktør , Sandvold Energi AS, Oslo, 2003
. Klepsvik, Tore, førstekonsulent , Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2000, 2003

Varamedlemmer
. Lillo, Cathrina, professor , Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2004
. Gabrielsen, Egil, amanuensis , Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2003
. Thomassen, Elisabeth, student , ingen, Stavanger, 0
. Abrahamsen, Hans, adm. direktør , Skretting AS, Stavanger, 2003
. Jøsvold, Nina Elisabeth Lihaug, student , ingen arbeidsgiver, Stavanger, 1999, 2004

367           02-2770
Styret for Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo, Postboks 1072 Blindern

Jf. Lov nr. 22 1995 - Lov om universiteter og høgskoler.
Antall møter i 2006: 17
Utgifter i 2006: 2966500
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Nyopprettet

Medlemmer
. Ellingsrud, Geir, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006, leder
. Flodgren, Boel, professor , Lunds universitet, Sverige, , 2003, 2006
. Myklebust, Egil, styreformann , SAS, Oslo, 2003, 2006
. Torkildsen, Elisabeth, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2004
. Berget, Grete, generalsekretær , Europabevegelsen, Oslo, 2006
. Bostad, Inga, førsteamanuensis , Universitetet i Oslo, Bærum, 2006
. Sundby, Johanne, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Håland Johansen, Klaus Magne, stipendiat , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Mollestad, Kristian, forskningskonsulent , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Westgaard, Lene C., student , Universitetet i Oslo, Drammen, 2006
. Nilsen, Marte, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2005
. Christophersen, Nils Damm, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Chaffey, Paul Andre, direktør , Abelia, Bærum, 2002, 2006
. Kvaal, Torkel Nybakk, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2005, 2006
. Olsen, Øystein, direktør , Statistisk sentralbyrå, Bærum, 2006

Varamedlemmer
. Jonsrud, Benjamin Endrè, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2005
. Erichsen, Bente, direktør , Stifelsen Nobels Fredsenter, Oslo, 2006
. Arnstensen-Schell, Boel, stipendiat , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Christensen-Schell, Bou, stipendiat , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Sandnes, Cathrine, redaktør , Universitetet i Oslo, Fysisk institutt, Oslo, 2006
. Skulstad, Dorte Marie, rådgiver , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Benestad, Håkon Breien, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Kjølsrud, Lise, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Gjelsvik, Olav, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
. Berg, Sigurd, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2004
. Winther, Silje, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2005

368           02-2880
Styret ved Norges Handelshøyskole

Helleveien 30, 5045 Bergen
NHHs første kollegium valgt i 1963, sittende styre valgt/oppnevnt fra 01.08.2005
Antall møter i 2006: 14
Utgifter i 2006: 740000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet på nytt, eller forlenger funksjonstid

Medlemmer
. Haaland, Jan, professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 2002, 2005, leder
. Friis, Andreas, student , ingen, Bergen, 2006
. Lange, Birthe K., doktorstipendiat , Norges handelshøyskole, Bergen, 2005
. Basberg, Bjørn L., professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 2005
. Mamelund, Erik, statsautorisert revisor , Ernst og Young A/S, Bærum, 2002, 2005
. Andersen, Helle C.A., student , ingen, Bergen, 2006
. Blom, Kari, controller , Norges handelshøyskole, Bergen, 2003, 2005
. Christensen, Kirsti Koch, professor , Norges handelshøyskole, Oslo, 2005
. Reutz, Marit, direktør , Telenor Corporate University, Tromsø, 2003, 2005
. Bjørndal, Mette, cand.oceon , Norges handelshøyskole, Meland, 2003, 2005
. Nilsen, Oddvard, pensjonist , ingen, Askøy, 2005

Varamedlemmer
. Gjerde, Øystein, professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 2005
. Orsten, Anette, student , ingen, Bergen, 2006
. Fuglseth, Anna Mette, professor , Norges handelshøyskole, Fjell, 2002, 2005
. Sjursen, Egil Herman, adm. direktør , Nordea Investment Management, Bergen, 2002, 2005
. Olsen, Elisabeth Fosseli, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2005
. Lundberg, Erik, kontorsjef , Norges handelshøyskole, Bergen, 2005
. Hausken, Erlend Drevdal, student , ingen, Bergen, 2006
. Dale, Evy, konsulent , Norges handelshøyskole, Askøy, 2005
. Bengtsson, Jens, postdok , Norges handelshøyskole, Bergen, 2005
. Salvanes, Kjell G., professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 2005
. Gressgård, Leif Jarler, doktorstipendiat , Norges handelshøyskole, Bergen, 2005
. Kristiansen, Marita, førsteamanuensis , Norges handelshøyskole, Fjell, 2005
. Rieber, Paul-Christian, adm. direktør , Rieber & CO A/S, Bergen, 2003, 2005
. Haugland, Sven A., professor , Norges handelshøyskole, Bergen, 2005
. Gudmundset, Trude, kontorsjef , Norges handelshøyskole, Bergen, 2005
. Kaland, Vigdis, doktorstipendiat , Norges handelshøyskole, Bergen, 2005

369           02-2900
Høgskolestyre

P.b. 5003, 1432 Ås
Opprettelse av nåværende høyskolestyre: Lov om universiteter og høgskoler, av 1995
Ansvarlig for forvaltningen ved NHL, jfr. Lov om universiteter og høyskoler
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Hove, Knut, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Frogn, 1999, 2002, leder
. Tronsmo, Anne-Marte, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2002, nestleder
. Korvald, Anders, student , ingen arbeidsgiver, Ås, 2004
. Geelmuyden, Anne Katrine, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2002
. Sæterdal, Anne, seniorrådgiver , Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo, 2002
. Solberg, Birger, professor , Univ. for miljø- og biovitensk., Inst. for kjemi, biotek. og nat.vit.sk., Ås, 2002
. Bratberg, Idun, Ledende forskn.tekniker , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 1999, 2002
. Landsverk, Kristina, direktør , Akvagen, Oslo, 2002
. Nymark, Ruth Marie, student , ingen arbeidsgiver, Ås, 2004
. Hovland, Sigvart, regionbanksjef , NORDEA, Ås, 1999
. Johansen, Terje, siviløkonom , selvstendig næringsdrivende, Frogn, 0

Varamedlemmer
. Pettersen, Anders Gustav, student , ingen arbeidsgiver, Ås, 2004
. Mehl, Arnljot, førstekonsulent , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2002
. Loge, Bjørn, konsulent , selvstendig næringsdrivende, Frogn, 2002
. Vegarud, Gerd, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ski, 2002
. Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2002
. Nes, Ingolf Figved, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2002
. Strande, Kari, rådgiver , Statens kartverk, Hole, 2002
. Bjørge, Kirsti, student , ingen arbeidsgiver, Ås, 2004
. Hjørnegaard, Sigrid, informasjonssjef , Norges Bondelag, Ås, 2002
. Salbuvik, Widar, konsulent , selvstendig næringsdrivende, Moss, 2002
. Dick, Øystein, professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Oslo, 2002

370           02-2910
Styret ved Norges veterinærhøgskole

Postboks 8146 Dep, 0033 Oslo

Antall møter i 2006: 18
Utgifter i 2006: 1000000
Medlemmenes funksjonstid: 0 år
Opprettet tidligere år (men ikke medtatt i st.meld. nr 7)

Medlemmer
. Moe, Lars, rektor , Norges Veterinærhøgskole, Lørenskog, 2003, leder
. Ropstad, Erik, prorektor , Norges Veterinærhøgskole, Oslo, 2003, nestleder
. Hovig, Berit, spesiallege , Rikshospitalet, Bærum, 2003, 2005
. Skjerve, Eystein, professor , Norges Veterinærhøgskole, Ås, 2003
. Refsholt, Hanne, direktør , TINE Norske Meierier BA, Oslo, 2003
. Jakobsen, Johan Jakob, seniorrådgiver , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 2003, 2005
. Baalsrud, Karen Johanne, veterinær , Norges Veterinærhøgskole, Etne, 2005
. Jacobsen, Margrethe, avdelingsingeniør , Norges Veterinærhøgskole, Nittedal, 2003
. Lønning, Melinda, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2004
. Huseby, Ole-Kristian, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2005
. Berg, Roy Anders, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2003
. Fjell, Tore, direktør , Norges Veterinærhøgskole, Oslo, 2005
. Krogdahl, Åshild, professor , Norges Veterinærhøgskole, Oslo, 2003

Varamedlemmer
. Solbakken, Terje, leder , Orkla Foods, Oppegård, 2003
. Groven, Bente Syversen, konsulent , Norges Veterinærhøgskole, Oslo, 2003
. Sørum, Henning, professor , Norges Veterinærhøgskole, Oslo, 2003
. Almlid, Thorbjørn, adm. direktør , Norsk Svineavlslag, Hamar, 2003
. Lohne, Torild, adm. direktør , Sævareid Fiskeanlegg A/S, Fusa, 2005
. Johannesen, Turid, konsulent , Norges Veterinærhøgskole, Skedsmo, 2003

Mellombels

Opplæringsavdelingen

371           02-3000
Bostadutvalget

Bostadutvalget, Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo

Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: 1517035
Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2007
Nyopprettet

Medlemmer
0.. Bostad, Inga, førsteamanuensis , Universitetet i Oslo, Bærum, 2006, leder
0.. Baumann, Eva, rektor , Ila skole, Oslo, 2006
0.. Birkedal, Erling, forsker , Stiftelsen kirkeforskning, Nittedal, 2006
0.. Bull, Tove, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2006
0.. Byfuglien, Helga, biskop , Borg bispedømme, Fredrikstad, 2006
0.. Chaudhry, Akhtar, bystyremedlem , Oslo kommune, Oslo, 2006
0.. Hareide, Dag, rektor , Nansenskolen, Lillehammer, 2006
0.. Hornslien, Anders, journalist , frilans, Oslo, 2006
0.. Hætta, Ellen Inga O., reindriftssjef , Reindriftsforvaltningen Alta, Kautokeino, 2006
1.. Mile, Kristin, generalsekretær , Human-Etisk forbund, Oslo, 2006
1.. Renberg, Tore, forfatter , selvstendig næringsdrivende, Stavanger, 2006
1.. Valen, Snorre, student , NTNU, Trondheim, 2006
1.. Øzerk, Kamil, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2006
1.. Aasen, Henriette Sinding, professor , Universitetet i Bergen, Rettsvitenskapelig seksjon, Bergen, 2006

Universitets- og høyskoleavdelingen

372           02-2870
NOKUT

Kronprinsensgt. 9, Postboks 1708 Vika

Antall møter i 2006: 19
Utgifter i 2006: 1676602
Utvalgets funksjonstid: 4. kvartal 2002


Medlemmer
3.. Kristensen, Bente, prorektor , Copenhagen Business School, Fredriksberg, 2002
4.. Skinderhaug, Inger Marie, student , Høgskolen i Oslo, Oslo, 2002, 2005
4.. Abrahamsen, Roger K., professor , Universitetet for miljø- og biovitenskap, Inst. for meieri og næringsm.fag, Ås, 2002, leder
6.. Kvålshaugen, Ragnhild, seniorforsker , SINTEF, Oslo, 2004, 2004, nestleder
. Børsheim, Astrid, rådgiver , NOKUT, Oslo, 2006
. Syrrist, Per Arne, direktør , Peterson Linerboard AS, Rygge, 2005
. Aalestad, Petter, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2005
7.. Tetzschner, Berit Sletvold, lektor , Oslo kommune, Oslo, 2004

Varamedlemmer
3.. Brofoss, Karl Erik, utredningsleder , Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU), Oslo, 2002, 2004
5.. Berentsen, Jan-Martin, professor , Miljøetaten, Oslo, Stavanger, 2002

Andre tilknyttede personer
. Fjellstad, Maria Serafia, student , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2005

Utenriksdepartementet

Faste

Avdeling for kompetanse og ressurser

373           01-0010
Aspirantnemnda for utenrikstjenesten

Postboks 8114 Dep
Opprettet 01.10.1948 ved kongelig resolusjon
Reglement om rekruttering og utdanning i utenrikstjenesten fastsatt ved kronprinsreg.res. av 6. mai 1970.
Antall møter i 2006: 17
Utgifter i 2006: 1441307
Medlemmenes funksjonstid: 1 år


Medlemmer
1.. Lund, Anne K., ekspedisjonssjef , Utenriksdepartementet, Oslo, 2006, leder
2.. Ølberg, Petter, avdelingsdirektør , Utenriksdepartementet, Bærum, 1996, 1998, nestleder
3.. Sørlie, Knut Roald, seniorrådgiver , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 1999, 2006
4.. Theodorsen, Karin Beate, nestleder , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2002, 2006
5.. Endresen, Tormod Cappelen, underdirektør , Utenriksdepartementet, Oslo, 2006, 2006
6.. Klepsvik, Ingunn, avdelingsdirektør , Direktoratet for utviklingssamarbeid, Oslo, 2002, 2006
7.. Bødtker, Ziv, seniorrådgiver , Utenriksdepartementet, Oslo, 2005, 2006
8.. Ravn, Bodil Lawrence, seksjonsleder , Norges Røde Kors, Bærum, 2006, 2006
9.. Christensen, Kirsti Koch, professor , Norges handelshøyskole, Oslo, 2006
10.. Dirdal, Marius, seniorrådgiver , Utenriksdepartementet, Nesodden, 2006

Varamedlemmer
. Lillethun, Astrid, underdirektør , Direktoratet for utviklingssamarbeid, Bærum, 2006
. Matlary, Janne Haaland, professor , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2006
. Enstad, Kristin, rådgiver , Utenriksdepartementet, Oslo, 2006
2.. Uhde, Aina, professor , Universitetet i Bergen, Bergen, 1989, 2005
3.. Gautvik, Grete, seniorrådgiver , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2006
7.. Parelius, Toril, personalkonsulent , Norges Røde Kors, Rælingen, 1999, 2006

Sekretær
. Bæra, Svein, underdirektør , Utenriksdepartementet, Bærum, 2005, 2006

Avdeling for kultur, norgesfremme og protoll

374           01-0180
Rådet for internasjonal kultur og samfunnskontakt

Postboks 8114 Dep
Opprettet 07.12.1972 av Utenriksdepartementet
Rådet gir bistand og råd i forbindelse med presentasjon av norsk kultur i utlandet.
Antall møter i 2006: 2
Utgifter i 2006: 1000
Medlemmenes funksjonstid: 3 år


Medlemmer
1.. Ollestad, Ann, ekspedisjonssjef , Utenriksdepartementet, Oslo, 2002, leder
2.. Skarstein, Vigdis Moe, nasjonalbibliotekar , Nasjonalbiblioteket, Oslo, 2002
3.. Bjørkaas, Svein, direktør , Musikkinformasjonssenteret, Oppegård, 2004
4.. Gjermundsen, Arne, avdelingsdirektør , Utenriksdepartementet, Oslo, 1999, 2004
5.. Okkelmo, Trond, spesialrådgiver , Norsk teater- og orkesterforbund, Oslo, 2004
6.. Lian, Vigdis, adm. direktør , Norsk filminstitutt, Oslo, 2004
7.. Nordgren, Sune, direktør , Nasjonalmuseet for kunst, Oslo, 2004
8.. Brudevoll, Kristin, daglig leder , NORLA, Asker, 1988, 2004
9.. Myhren, Kjell, ekspedisjonssjef , Kultur- og kirkedepartementet, Ås, 1999, 2004
10.. Solbu, Einar, direktør , Rikskonsertene, Asker, 1994, 2004
11.. Vea, Jon, direktør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Asker, 2003
12.. Kaur, Lavleen, konsulent , Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter - KIM, Oslo, 2004
13.. Gundersen, Karin, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2004
14.. Thurmann-Nielsen, Anne, journalist , Dagbladet, Oslo, 2004
15.. Heiberg, Iacob, prosjektkoordinator , Norsk Form, Oslo, 2003
16.. Bratten, Tove, daglig leder , Danse- og teatersentrum, Bærum, 2003
17.. Bekink, Ann Magritt, daglig leder , Norske kunsthåndverkere, Oslo, 2004
18.. Bauer, Ute Meta, direktør , Office for Contemporary Art - OCA, Berlin, 2004
19.. Rønning, Helge, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 2004
20.. Stavik, Jan R., adm. direktør , Music Export Norway, Oslo, 2004
21.. Dirdal, Inger, daglig leder , Music Export Norway, Nesodden, 2004

Varamedlemmer
1.. Bull, Ole Jacob, direktør , Norsk kulturråd, Oslo, 1997, 2004
2.. Holbæk-Hanssen, Hilde, dokumentasjonssjef , Norsk Musikkinformasjon, Ski, 1988, 2004
3.. Gjelten, Morten, direktør , Norsk teater- og orkesterforbund, Oslo, 1996, 2004
4.. Biehl, Martin, konsulent , Nasjonalmuseet for kunst, Bærum, 2004
5.. Middelthon, Elisabet, seksjonssjef , NORLA, Oslo, 2003
6.. Holst, Jan Erik, avdelingsdirektør , Norsk filminstitutt, Oslo, 1994, 2004
7.. Modvar, Alf, avdelingsdirektør , Kultur- og kirkedepartementet, Oslo, 2000, 2004
8.. Skansen, Helge, konsertsjef , Rikskonsertene, Oslo, 1999, 2004

Sekretær
. Opdahl, Inger Lavik, seniorrådgiver , Utenriksdepartementet, Oslo, 2004

375           01-0460
Regjeringens Representasjonsutvalg

Postboks 8114 Dep, Kontaktperson: Sissel Aaraas
Utvalget var tidligere opprettet under Forbruker- og administrasjonsdepartementet og overført til UD 01.01.85.
Representasjonsutvalget, som er et rådgivende utvalg for regjeringen i representasjonsspørsmål, har medlemmer fra Statsministerens kontor (formann), Utenriksdepartementet (medlem og sekretariat), Planleggings- og samordningsdepartementet (medlem) og Forsvarsdepartementet (medlem). Regjeringens fellesbevilgning for representasjon benyttes bl.a. til dekning av utgifter til statsbesøk, besøk i Norge på statsministernivå og til større representasjonsoppgaver som ikke klart faller inn under et enkelt departements ansvarsområde eller som i sin karakter er av en slik art at det naturlig er et fellesanliggende for regjeringen. Arrangementer i forbindelse med fagministerbesøk o.l. dekkes som regel av det enkelte departement.
Antall møter i 2006: 1
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
. Frisak, Nina, regjeringsråd , Statsministerens kontor, Bærum, 2001, leder
. Lund, Anne K., ekspedisjonssjef , Utenriksdepartementet, Oslo, 2002
. Korsnes, Unni, fung. ekspedisjonssjef , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 1999

Sekretær
. Aaraas, Sissel, rådgiver , Utenriksdepartementet, Oslo, 2007

Rettsavdelingen

376           01-0270
Havretts- og sjøgrenseutvalget Olav Myklebust 22 24 33 55

Postboks 8114 Dep
Opprettet 22.10.1954 ved kongelig resolusjon
som Sjøgrenseutvalget av 1954. Reorganisert ved kgl. res. av 20. april 1979. Departementet har fullmakt til å foreta endringer i utvalgets sammensetning. Utvalget skal studere folkerettens og de forskjellige staters bestemmelser om rettighetene over havområdet rundt deres kyster, havbunnen under det og luftrommet over, følge arbeidet i FN og andre internasjonale fora på området, drøfte prinsipielle spørsmål om Norges økonomiske sone og kontinentalsokkel (unntatt utnyttelse av naturforekomster på sokkelen) og fremsette forslag og avgi rådgivende uttalelser til Regjeringen om den politikk som bør følges for å ivareta norske interesser.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
1.. Fife, Rolf Einar, ekspedisjonssjef , Utenriksdepartementet, Oslo, 1993, leder
2.. Sivertsen, Gaute, underdirektør , Nærings- og handelsdepartementet, Bærum, 1999
3.. Fleischer, Carl August, professor , Universitetet i Oslo, Oslo, 1985, 1992
4.. Gullestad, Peter A., fiskeridirektør , Fiskeridirektoratet, Bergen, 1997
5.. Musæus, Halvor, seniorrådgiver , Olje- og energidepartementet, Oslo, 1995
6.. Frogg, Kristin Elise, rådgiver , Miljøverndepartementet, Oslo, 2006
7.. Bjørseth, Annette, seniorrådgiver , Forsvarsdepartementet, Bærum, 2005
8.. Osen, Geir Atlak Mumme, sjef , Forsvarsstaben, Harstad, 2005
10.. Johansen, Heidi Margareth, seniorrådgiver , Fiskeri- og kystdepartementet, Sandefjord, 2002
10.. Indreberg, Hilde, avdelingsdirektør , Justis- og politidepartementet, Oslo, 1999, 2005
11.. Eikaas, Jens, avdelingsdirektør , Utenriksdepartementet, Asker, 2005, nestleder

Varamedlemmer
4.. Wåge, Arne, seniorrådgiver , Fiskeridirektoratet, Nesodden, 1997
5.. Westborg, Helge, underdirektør , Olje- og energidepartementet, Oslo, 1999
12.. Strøm, Charlotte Demeer, rådgiver , Nærings- og handelsdepartementet, Bærum, 2005
16.. Solheim, Marit, førstekonsulent , Miljøverndepartementet, Oslo, 2005
17.. Karlsen, Ianneke Borgersen, seniorrådgiver , Forsvarsdepartementet, Oslo, 2005
18.. Skorstad, Geir Olav, stabssjef , Forsvarsstaben, Bærum, 2005
19.. Ruud, Tonje Rønneberg, førstekonsulent , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2005
20.. Groenhof, Jan Pieter Ragnar, seniorrådgiver , Fiskeri- og kystdepartementet, Oslo, 2005

Sekretær
. Myklebust, Olav, avdelingsdirektør , Utenriksdepartementet, Nesodden, 2001

377           01-0450
Kontaktutvalg for internasjonal humanitærrett

Utenriksdepartementet, Postboks 8114 Dep
Opprettet ved kgl. res. 15. september 1989.
Opprettet ved dep.vedtak 4. februar 2003.
Kontaktutvalget for internasjonal humanitærrett skal være et permanent kontakt- og koordingsorgan for drøftelse av spørsmål vedrørende internasjonal humanitærrett, herunder også i lys av de seneste utviklingstrekk representert ved Roma-vedtektene av 1998 om Den internasjonale straffedomstol. Utvalget skal også bidra til å sikre en hensiktsmessig tilrettelegging av undervisnings- og informasjonsarbeid om internasjonal humanitærrett for Forsvaret, norske deltakere i internasjonale operasjoner, m.v.
Antall møter i 2006: 3
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
. Fife, Rolf Einar, ekspedisjonssjef , Utenriksdepartementet, Oslo, 2003, leder
. Sørby, Martin, avdelingsdirektør , Utenriksdepartementet, Oslo, 2003
. Frøholm, Anne Kjersti, underdirektør , Utenriksdepartementet, Bærum, 2003
. Bjørseth, Annette, seniorrådgiver , Forsvarsdepartementet, Bærum, 2003
. Nystuen, Gro, avdelingsdirektør , Utenriksdepartementet, Bærum, 2003
. Hemmer, Jarl Eirik, avdelingsdirektør , Forsvarsdepartementet, Oslo, 1995, 2003
. Harlem, Mads, rådgiver , Norges Røde Kors, Oslo, 2005
. Aukrust, Magnar, avdelingsdirektør , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2003
. Wille, Petter F., avdelingsdirektør , Utenriksdepartementet, Oslo, 2003
. Fossum, Ulf Morten, kommandørkaptein , Forsvarsdepartementet, Bærum, 2003

Avdeling for europa og handel

378           01-0550
Koordineringsutvalget for EØS-saker

Avdeling for Europa og handel, Utenriksdepartementet, Postboks 8114 Dep.
Opprettet 10.12.1993 ved kgl.res.
Drøfte aktuelle EU/EØS-spørsmål og koordinerer på embetsnivå norske synspunkter i slike saker.
Antall møter i 2006: 12
Utgifter i 2006: 39207
Medlemmenes funksjonstid: 0 år


Medlemmer
1.. Roderburg, Elisabeth, ekspedisjonssjef , Utenriksdepartementet, Oslo, 2006, leder
2.. Kvalheim, Odd-Inge, seniorrådgiver , Statsministerens kontor, Oslo, 2006
3.. Nossum, Malin S., seniorrådgiver , Statsministerens kontor, Oslo, 2006
4.. Midré, Michel, seniorrådgiver , Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo, 2006
5.. Fisknes, Bodhild, ekspedisjonssjef , Barne- og likestillingsdepartementet, Asker, 2005
6.. Hvideberg, Halvor, rådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 2006
7.. Nerheim, Magnor, ekspedisjonssjef , Fiskeri- og kystdepartementet, Bærum, 1997
8.. Lütken, Monica, avdelingsdirektør , Forsvarsdepartementet, Bærum, 0
9.. Andersen, Ole T., avdelingsdirektør , Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo, 2005
10.. Finstad, Fredrik Bøckman, rådgiver , Justis- og politidepartementet, Oslo, 2004
11.. Sandal, Jan Johan, ekspedisjonssjef , Kommunal- og regionaldepartementet, Asker, 1999
12.. Sønneland, Helge M., departementsråd , Kultur- og kirkedepartementet, Oslo, 1997
13.. Grue, Per Harald, departementsråd , Landbruks- og matdepartementet, Ås, 1993
14.. Andenæs, Hæge, ekspedisjonssjef , Miljøverndepartementet, Oslo, 2003
15.. Berg, Morten, ekspedisjonssjef , Nærings- og handelsdepartementet, Bærum, 2005
16.. Lindseth, Ole-Anders, ekspedisjonssjef , Olje- og energidepartementet, Bærum, 2001
17.. Hildrum, Eva, ekspedisjonssjef , Samferdselsdepartementet, Frogn, 2005
18.. Hult, Marit Lillian, avdelingsdirektør , Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, 2005
19.. Forbord, Hege, avdelingsdirektør , Kunnskapsdepartementet, Oslo, 2005
20.. Sletnes, Oda Helen, ambassadør , Utenriksdepartementet, Oslo, 2002, nestleder
21.. Sletner, Siri Ellen, avdelingsdirektør , Utenriksdepartementet, Oslo, 2004

Sekretær
22.. Fleischer, Benedicte, seniorrådgiver , Utenriksdepartementet, Oppegård, 0

379           08-0330
Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål WTO-utvalget

v/Leif Trana (utv. sekr.), Postboks 8114 Dep
Opprettet 16.03.1979 ved kongelig resolusjon
Utvalget skal vurdere spørsmål som det blir forelagt av departementet vedrørende Generalavtalen om tolltariffer og handel. Utvalget skal også vurdere andre spørsmål som det blir forelagt av departementet. Også andre departementer og institusjoner som er representert i utvalget kan forelegge saker for utvalget.
Antall møter i 2006: 5
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: Ikke avgrenset


Medlemmer
1.. Sørli, Dagfinn, avdelingsdirektør , Utenriksdepartementet, Oslo, 2006, leder
2.. Kvalheim, Odd-Inge, seniorrådgiver , Statsministerens kontor, Oslo, 2005
3.. Skrefsrud, Jorild, rådgiver , Nærings- og handelsdepartementet, Oslo, 2005
4.. Moe, Thorvald, ekspedisjonssjef , Finansdepartementet, Oslo, 2005
5.. Engesmo, Jon Inge, rådgiver , Samferdselsdepartementet, Oslo, 2001, 2003
6.. Stai, Dag Erling, underdirektør , Fiskeri- og kystdepartementet, Oslo, 2005
7.. Rør, Nina Christine, rådgiver , Miljøverndepartementet, Oslo, 1996, 2000
8.. Kvakkestad, Sverre, avdelingsdirektør , Landbruks- og matdepartementet, Askim, 1987, 2000
9.. Gram-Johannessen, Eivind, avdelingsdirektør , Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo, 1991, 2000
10.. Nesheim, Anne, rådgiver , Forbrukerrådet, Oslo, 2005
11.. Gjeruldsen, Ellen D., importrådgiver , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo, 2003
12.. Kaarem, Lisbeth, ass. generalsekretær , Det internasjonale handelskammer, Norsk avd., Oslo, 2001, 2002
13.. Eckbo, Vera Holst, internasjonal koordinator , Konkurransetilsynet, Oslo, 1996, 2000
14.. Bøhn, Diis Irene, prosjektleder , Landsorganisasjonen i Norge, Asker, 2003
15.. Paulsrud, Wenche Elisabeth, avdelingsleder , Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, Vestby, 2005
16.. Christiansen, Anne Berit, direktør , Norges Bank, Oslo, 2003
17.. AAs, Tove Linnea, rådgiver , Norges Bondelag, Oslo, 2005
18.. Osland, Anne Kristin, leder , Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kongsberg, 2005
19.. Dypedal, Turid, seniorrådgiver , Innovasjon Norge, Marker, 2006
20.. Holmeset jr., Erling, økonomisjef , Norges Fiskarlag, Trondheim, 1993, 2000
21.. Bergstrøm, Øyvind, disponent , COOP Norge NKL, Lørenskog, 1997, 2000
22.. Almklov, Lars, direktør , Norges Rederiforbund, Oslo, 1998
23.. Sørlie, Knut Roald, seniorrådgiver , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 1996, 2003
24.. Johannesen, Per Eirik Ask, underdirektør , Toll- og avgiftsdirektoratet, Oslo, 2003
25.. Schjolden, Ane, rådgiver , Forum for utvikling og miljø, Oslo, 2005
26.. Østebø, Oddmund, generalsekretær , Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Oslo, 2005
27.. Kringlebotten, Steinar Berge, adm. direktør , Norges Colonialgrossisters Forbund, Oslo, 2005

Varamedlemmer
2.. Solbakken, Hilde, rådgiver , Statsministerens kontor, Oslo, 2006
3.. Underland, Erik Andreas, seniorrådgiver , Nærings- og handelsdepartementet, Oppegård, 2005
4.. Hoff, Ingrid, seniorrådgiver , Finansdepartementet, Oslo, 2005
5.. Christensen, Christina, seniorrådgiver , Samferdselsdepartementet, Bærum, 2005
6.. Udgaard, Elisabeth, førstekonsulent , Fiskeri- og kystdepartementet, Oslo, 2006
7.. Bergstø, Britha, førstekonsulent , Miljøverndepartementet, Oslo, 2000
8.. Knudsen, Tone, rådgiver , Landbruks- og matdepartementet, Oslo, 2005
9.. Fisknes, Bodhild, ekspedisjonssjef , Barne- og likestillingsdepartementet, Asker, 2005
10.. Schrøder, Jan, seksjonssjef , Forbrukerrådet, Trondheim, 2000
11.. Angell, Thomas, direktør , Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Rælingen, 1979, 2003
12.. Nersten, Nils Kristian, handelspolitisk rådgiver , ICC Norge, Ski, 2004
13.. Rein, Kjell-Arild, rådgiver , Konkurransetilsynet, Bergen, 2005
14.. Yssen, Ingunn, internasjonal sekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2005
15.. Stølen, Bjørn Tore, sjefsøkonom , Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, Oslo, 0
16.. Svor, Anders, ass. direktør , Norges Bank, Oslo, 2003
17.. Huus, Anders J., fagsjef , Norges Bondelag, Sørum, 2005
18.. Godli, Olaf, generalsekretær , Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Lunner, 0
19.. Niederbach, Per, direktør , Innovasjon Norge, Oslo, 2006
20.. Åsjord, Edel, forskningskoordinator , Norges Fiskarlag, Trondheim, 2005
21.. Bjerkås, Marit, varesikringssjef , COOP Norge AS, Oslo, 2005
22.. Bøhler, Karoline L., advokat , Norges Rederiforbund, Bærum, 2005
23.. Gautvik, Grete, seniorrådgiver , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 2006
24.. Alnæs, Cecilie Grimsmo, rådgiver , Toll- og avgiftsdirektoratet, Bærum, 2005
25.. Bjørnsen, Magnus, leder , Forum for utvikling og miljø, Oslo, 2005
26.. Kværner, Heidi, sekretær , Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Fet, 2006
26.. Strøm, Jens, direktør , Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Oslo, 2005

Sekretær
. Trana, Leif, rådgiver , Utenriksdepartementet, Bærum, 2004

Avdeling for sikkerhet og nærområder

380           01-0250
Utvalget for nedrustning og sikkerhet

Postboks 8114 Dep
Opprettet ved kgl.res. av 30.06.61 under navnet Det norske nedrustningsutvalg.
Ved kgl. res. av 23.01.70 ble utvalget reorganisert og gitt sitt nåværende navn. Ved kgl. res. av 29.01.82 og 93 ble mandatet ytterligere presisert. Utvalget er et sakkyndig rådgivende organ for Utenriksdepartementet i spørsmål som angår rustningskontroll og nedrustning innen en samlet sikkerhetpolitisk ramme. Det er hovedsaklig sammensatt av forskere og andre representanter med spesiell kompetanse i disse spørsmålene.
Antall møter i 2006: 3
Utgifter i 2006: 60616
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Aas, Kåre Reidar, ekspedisjonssjef , Utenriksdepartementet, Oslo, 2001, 2003, leder

Sekretær
. Enstad, Kristin, rådgiver , Utenriksdepartementet, Oslo, 2006

Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål

381           01-0260
Rådgivende utvalg for menneskerettigheter

Postboks 8114 Dep
Opprettet 1980 av Utenriksdepartementet
Koordinerende og rådgivende organ om menneskerettighetsspørsmål. Kontaktforum for representanter fra Stortinget, forvaltningen og frivillige organisasjoner.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 2 år
Funksjonen faller bort, oppdraget/oppgaven utført

Medlemmer
1.. Sæther, Svein Ole, ekspedisjonssjef , Utenriksdepartementet, Skedsmo, 2001, leder
2.. Wille, Petter F., avdelingsdirektør , Utenriksdepartementet, Oslo, 2001, nestleder
3.. Vallersnes, Finn Martin, stortingsrepresentant , Stortinget, Haugesund, 2003, 2004
4.. Endresen, Bent, advokat , selvstendig næringsdrivende, Stavanger, 2001
5.. Bain, Jannicke, seniorrådgiver , Direktoratet for utviklingssamarbeid, Oslo, 2004
6.. Gloppen, Siri, seniorforsker , Chr. Michelsens Institutt, Bergen, 2001
7.. Engesland, Bjørn Gunnar, generalsekretær , Den norske Helsingforskomite, Oslo, 1994, 1999
8.. Solholm, Kari Marit, avdelingsleder , FN-Sambandet, Bærum, 1999, 2001
9.. Grindem, Heidi Amalie, juridisk rådgiver , Redd Barnas rettighetssenter, Porsgrunn, 2001
10.. Guttorm, Kirsten Anne, førstekonsulent , Sametinget, , 2001
11.. Heinrich, Kristin, fagsjef , Amnesty International Norge, Oslo, 2001
12.. Ulfstein, Geir, direktør , Universitetet i Oslo, Oslo, 2004
13.. Jensen, Kjell Olaf, forfatter , frilans, Oslo, 2002
14.. Hoftvedt, Bjørn Oscar, avdelingsleder , Direktoratet for utviklingssamarbeid, Oslo, 1999, 2001
15.. Haugen, Hans Morten, førstekonsulent , Mellomkirkelig Råd for Den norske Kirke, Oslo, 1996, 2001
16.. Manneråk, Sigurd, fagsjef , Agder Forskning, Kvinesdal, 2001
17.. Indreberg, Hilde, avdelingsdirektør , Justis- og politidepartementet, Oslo, 1990
18.. Marstrander, Toril, internasjonal sekretær , Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, Oslo, 1999, 2001
19.. Theodorsen, Karin Beate, nestleder , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 1999, 2001
20.. Vea, Jon, direktør , Næringslivets Hovedorganisasjon, Asker, 1999
21.. Monsbakken, Jan A., generalsekretær , Norsk Psoriasisforbund, Gjøvik, 2001
22.. Skotnes, Bjørg, daglig leder , FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, Oslo, 2001
23.. Høglund, Morten, politisk rådgiver , Fremskrittspartiet, Asker, 1999, 2001
24.. Dale, Arne, førstekonsulent , Kirkens Nødhjelp, Asker, 1999
25.. Gulbrandsen, Håkon Arald, rådgiver , Utenriksdepartementet, Oppegård, 2003, 2004
26.. Løvold, Martine, , Miljøverndepartementet, Oslo, 2001

Varamedlemmer
1.. Arum, Liv Helene, generalsekretær , Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo, 2001
2.. Sydnes, Arthur K., rådgiver , Direktoratet for utviklingssamarbeid, Oslo, 1999, 2001
3.. Breidlid, Anders, førsteamanuensis , Høgskolen i Oslo, Oslo, 2001
4.. Lilleås, Ole Benny, kontorsjef , Den norske Helsingforskomite, Oslo, 2004
5.. Tostensen, Arne, seniorforsker , Chr. Michelsens Institutt, Bergen, 1996, 2001
6.. Grønningsæter, Arne, direktør , Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo, 1999, 2001
7.. Hansen, Flemming, politisk rådgiver , , Horten, 2001
8.. Monsen, Tor, informasjonskonsulent , FN-sambandet i Norge, Oslo, 1999, 2001
9.. Heger, Anders, forlagsdirektør , Cappelens Forlag, , 2001
10.. Høgdahl, Kristin, prosjektleder , Universitetet i Oslo, Oslo, 2001
11.. Iversen, Carl Morten, daglig leder , Norsk Pen, Oslo, 1999, 2001
12.. Kalheim, Terje, informasjonsansvarlig , Landsorganisasjonen i Norge, Oslo, 2001
13.. Salvesen, Lars B., , Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Oslo, 1999, 2001
14.. Lengali, Hilde, student , ingen arbeidsgiver, Gildeskål, 2001
15.. Lunde, Trine Stensen, daglig leder , Alko-Kutt, Oslo, 2001
16.. Mac Beath, Bente A., spesialrådgiver , Norges Røde Kors, Oslo, 1996, 2001
17.. Slydal, Beate, politisk rådgiver , Amnesty International Norge, Oslo, 1999, 2001
18.. Rognlien, Knut, advokat , selvstendig næringsdrivende, Bærum, 2001
19.. Sandberg, Per, stortingsrepresentant , Stortinget, , 2001
20.. Lindefjeld, Vidar, seniorrådgiver , Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo, 1999, 2001
21.. Varvin, Sverre, psykiater , selvstendig næringsdrivende, Oslo, 2001

Avdeling for regionale spørsmål og utvikling

382           01-0560
Styre for statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Postboks 1280 Vika
Opprettet ved kgl.res. i 1997.
NORFUNDs formål er å medvirke med egenkapital, lån og garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av fondet, herunder at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Medlemmenes funksjonstid: 4 år


Medlemmer
. Steensnæs, Einar, tidligere stortingsrepresentant , -, Haugesund, 2005, leder
. Lenth, Borger Arildssøn, advokat , Advokatfirma Hjort D.A., Stor-Elvdal, 1997, 2005
. Faremo, Grete, direktør , Microsoft Norge AS, Oslo, 2000, 2005
. Damhaug, Marianne, adm. direktør , Norplan A/S, Oslo, 2005
. Sildnes, Åsa, rådgiver , Context Consult, Averøy, 2005

Varamedlemmer
. Borch, Knut, adm. direktør , Norum Ltd., Tromsø, 2005

383           01-0570
Styret for Fredskorpset

Torgt. 2,, Postboks 8055, Dep., 0031 Oslo
Opprettet ved kgl.res. i 2000. Vedtektene ble endret ved Kgl. res. 3.12.2004.
Antall møter i 2006: 6
Utgifter i 2006: 928000
Medlemmenes funksjonstid: 2 år


Medlemmer
1.. Lunden, Per Kristian, daglig leder , Sørvis, Risør, 2003, 2005, leder
2.. Emaus, Nina, lektor , Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 2000, 2004
3.. Jacobsen, Torhild, seniorkonsulent , Fredskorpset, Oslo, 2005
4.. Fladen, Wenche, utviklingskonsulent , Strømmestiftelsen, Oslo, 2003, 2005
5.. Sandnes, Arne, ordfører , Norddal kommune, Norddal, 2004
6.. Fjellheim, Svein, distriktssekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Stavanger, 2004
7.. Damhaug, Marianne, adm. direktør , Norplan A/S, Oslo, 2003, 2005, nestleder

Varamedlemmer
1.. Corneliussen, Hans Inge, seniorkonsulent , Fredskorpset, Oppegård, 2005
2.. Marstrand, Hanne, student , ingen arbeidsgiver, Trondheim, 2004
3.. Jul-Larsen, Eyolf, forskningsleder , Chr. Michelsens Institutt, Bergen, 2005
4.. Bonsaksen, Sten Rino, høyskolerektor , Høgskolen i Nesna, Leirfjord, 2005
5.. Ravnøy, Vigdis, distriktssekretær , Landsorganisasjonen i Norge, Bergen, 2004, 2004
6.. Dalhaug, Laila, rådgiver , Barentssekretariatet, Sør-Varanger, 2004
7.. Birkeland, Nina, forsker , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2003, 2005

Mellombels

Avdeling for regionale spørsmål og utvikling

384           01-0600
Utviklingsutvalget

c/o Statistisk Sentralbyrå, Postboks 8131 dep, 0033 Oslo


Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 1. kvartal 2008
Nyopprettet

Medlemmer
. Grimsrud, Anne K., rådgiver , selvstendig næringsdrivende, Lier, 2006
. Strand, Arne, statssekretær , Statsministerens kontor, Ski, 2006
. Lysbakken, Audun, nestleder , Sosialistisk Venstreparti, Oslo, 2006
. Øvald, Camilla Bakken, økonom , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2006
. Instefjord, Gunstein, avdelingssjef , Kirkens Nødhjelp, Oslo, 2006
. Gjengedal, Hildegunn, sjefskonsulent , Norges Bondelag, Oslo, 2006
. Christiansen, Julie, stipendiat , Norsk utenrikspolitisk institutt, Oppegård, 2006
. Norheim, Kristian, rådgiver , Fremskrittspartiets stortingsgruppe, Oslo, 2006
. Haltbrekken, Lars, leder , Norges Naturvernforbund, Oslo, 2006
. Herning, Linn, student , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2006
. Stensønes, Malin, direktør , Norges Rederiforbund, Oslo, 2006
. Seierstad, Åsne, forfatter , ingen arbeidsgiver, Oslo, 2006

385           01-0590
Utvalg som skal vurdere frivillige organisasjoner som kanal i utviklingssamarbeid

SNF, Breiviksvn 40,5045 Bergen, Rune Hagen 55 95 95 06, runej.hagen@snf.no
Første møte 25.08.2005. Nedsatt 04.07.2005.
Skal vurdere frivillige organisasjoner som kanal i Utviklingssamarbeidet. Skal komme med en anbefaling før juni 2006.
Antall møter i 2006: Ikke oppgitt
Utgifter i 2006: Ikke oppgitt
Utvalgets funksjonstid: 2. kvartal 2006
Nyopprettet

Medlemmer
1.. Rattsø, Jørn, professor , Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2005, leder
2.. Haug, Ruth, professor , Univ. for miljø- og biovitensk., Inst. for kjemi, biotek. og nat.vit.sk., Oslo, 2005, nestleder
3.. Sommerfeldt, Atle, kst. generalsekretær , Mellomkirkelig Råd for Den norske Kirke, Oslo, 2005
4.. Saugestad, Sidsel, professor , Universitetet i Tromsø, Tromsø, 2005
5.. Kruse, Stein-Erik, konsulent , Senter for helseadministrasjon, Oslo, 2005
6.. Sletmo, Anne Marit, sjefsrådgiver , Norges Røde Kors, Oslo, 2005

Sekretær
. Hagen, Rune Jansen, forsker , Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Bergen, 2005

TIL TOPPEN